DÜRR DENTAL SE

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Version JANUAR 2018

Version JANUAR 2018

 1. Vi leverer udelukkende i henhold til de følgende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, også selvom der ved faste forretningsrelationer senere ikke længere udtrykkeligt afgives et tilbud. Modstridende betingelser fra kunderne har ingen gyldighed. Manglende svar på ordrebekræftelser, der henviser til kundens anderledes forretningsbetingelser, kan ikke anses som samtykke. Med modtagelse af vores levering erklærer kunden sig indforstået med den eksklusive gyldighed af vores salgs-, levering- og betalingsbetingelser.
 2. Alle fra os givne tilbud er uden forbindende. Bestillinger regnes først for accepterede, når de er blevet bekræftet skriftligt fra os. Vores ordrebekræftelse er afgørende for aftaleindholdet, hvis vi ikke inden for 14 dage fra datoen for vores ordrebekræftelse har modtaget en skriftlig indsigelse. Dette gælder ikke, hvis ordrebekræftelsen afviger så meget fra bestillingen, at der ikke kan regnes med kundens accept.
 3. Alle aftaler angående udførelsen af aftalen skal foreligge i skriftlig form.
 4. Hvis der ved internationale handler aftales brug af INCOTERMS, gælder de relevante definitioner, der er blevet fastlagt og offentliggjort af det internationale handelskammer i Paris.
 1. Vores priser er ab fabrik (ex works) i Bietigheim eksklusiv emballage, fragt og forsikring. I indlandet tillægges de aftalte priser moms iht. de officielle satser. Den pris, der gælder i leveringsåret, faktureres.
 2. Med forbehold for en andenlydende ordrebrekræftelse skal vores fakturaer betales netto inden for 30 dage fra fakturadatoen. Reparationer og lønarbejde skal i ethvert tilfælde betales ren netto.
 3. Ved leveringer til kunder med sæde uden for Forbundsrepublikken Tyskland eller ved leveringer, der er beregnet til eksport fra det nævne område, er vi berettiget til at forlange præsentation af et uigenkaldeligt akkreditiv fra en i indlandet som told- og skattekautionist godkendt tysk bank eller sparekasse og udelukkende at levere varen mod præsentation af et sådant akkreditiv.
 4. Modtagelse af veksler eller checks accepteres kun som betaling. Kunden bærer alle omkostninger og udgifter forbundet med diskontering eller indløsning af veksler.
 5. Hvis der efter kontraktindgåelse opstår eller truer en væsentligt forringelse af kundens formueforhold, som udgør en fare for kundens betaling, har vi ret til at gøre alle vores krav forfaldne med øjeblikkelig virkning. I så fald har vi ret til uden hensyntagen til løbetiden af modtagne veksler at kræve kontantbetaling mod returnering af vekslen. Vores rettigheder iht. § 321 i den tyske borgerlige lovbog (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) forbliver upåvirkede.
 6. Kunden er ikke berettiget til at gøre gældende eller opretholde en tilbageholdelsesret i forhold til vores fordringer, såfremt modkravene ikke er blevet udtrykkeligt godkendt af os eller er blevet juridisk fastsat.
 7. Dürr Dental forbeholder sig retten til at fakturere den aftalte ydelse per brev eller ad elektronisk vej per e-mail.
 1. Forsendelsen sker på kundens omkostninger og risiko. Leveringerne forsikres kun mod transportskader på kundens udtrykkelige ønske og på dennes omkostninger.
 2. Risikoen overgår til kunden med overdragelsen til transportmedarbejderen, og endvidere også når der foretages delleveringer. I tilfælde af kundeafhentning overgår risikoen allerede ved meddelelse om, at varen er klar til afhentning.
 3. Leverede genstande skal modtages af kunden, selvom de udviser uvæsentlige mangler, på trods af dennes rettigheder iht. afsnit F. i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 1. Overholdelsen af tiderne for leverancer eller ydelser (leveringstider, altså leveringsterminer og -frister) forudsætter opfyldelse af kundens kontraktlige pligter og forpligtelser. Leveringsfrister starter derfor først ved modtagelse af vores ordrebekræftelse hos kunden, men dog ikke før modtagelse af de dokumenter og angivelser, som kunden skal fremskaffe, og ligeledes ikke før modtagelse af en aftalt sikkerhed. Leveringsterminer forskydes i sådanne tilfælde modsvarende. Efter kontraktindgåelse forlænger eller forskyder aftalte ændringer eller udvidelser af det oprindelige leverings- eller ydelsesomfang de oprindelige leveringsfrister eller -terminer.
 2. Leveringstiden er overholdt, når leveringsgenstanden er overdraget til transportmedarbejderen, eller der er givet meddelelse om, at varen er klar til afhentning. Delleverancer er tilladte, for så vidt at det er rimeligt for kunden.
 3. Leverings- og ydelsesproblemer på grund af force majeure eller i forbindelse med arbejdskonflikter, myndighedsindgriben, driftsforstyrrelser, vanskeligheder i forbindelse med materialetilstand eller energiforsyning eller andre uforudsigelige, usædvanlige og uforskyldte omstændigheder, og uanset om disse omstændigheder forekommer i vores virksomhed eller hos vores underleverandører, forlænger leveringstiden med varigheden af forhindringen.
 4. Ikke omfattet heraf er tilfælde, hvor vi har indgået vores terminforpligtelse på trods af forudseeligheden af sådanne omstændigheder, eller ikke har truffet mulige og rimelige forholdsregler for at forhindre eller undgå ydelsesforstyrrelsen, eller hvor vi selv er skyld i forhindringen. I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser er de nævnte omstændigheder heller ikke vores ansvar, hvis de forekommer under en allerede forekommende forsinkelse. Vi kan kun henvise til disse bestemmelser, når vi øjeblikkeligt har meddelt kunden om starten på og den forventede varighed af sådanne forstyrrelser.
 5. Hvis kunden pådrager sig en skade på grund af en forsinkelse, der er vores ansvar, er kunden berettiget til skadeserstatning. Størrelsen af skadeserstatningen er begrænset til 1 % for hver fulde uges forsinkelse - enkelte dage brøkdele – og højst 10 % af kontraktsværdien. Upåvirket heraf forbliver vores hæftelse iht. afsnit G, nr. 2 og 3 i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 1. Leveringsgenstanden forbliver vores ejendom, indtil fuldstændig betaling af samtlige fordringer, der er opstået gennem forretningsforbindelsen med kunden (ejendomsforbehold).
 2. Indtil ejendomsovergangen skal kunden forsikre ejendomsforbeholdets genstand mod forsvinden, brudskader, vandskader og øvrige skader. Kunden overdrager allerede nu alle rettigheder til de herangående forsikringsaftaler og sine krav mod assurandøren til os. Vi accepterer overdragelsen.
 3. Kunden må hverken pantsætte ejendomsforbeholdets genstand eller afhænde den som sikring. Ved pantsætninger samt beslaglæggelse eller øvrige bestemmelser skal kunden øjeblikkeligt give os besked. Ved kundens kontraktsmodstridende adfærd, og specielt ved manglende betaling, er vi berettiget til at tage ejendomsforbeholdets genstand tilbage efter påkrav. Dette gælder også, når der hos kunden forekommer overforgældning eller betalingsstandsning, der indledes en konkursbegæring mod virksomhedens formue, eller der forekommer en anden væsentlig forringelse af kundens økonomiske forhold. Hvis vi gør brug af ejendomsforbeholdet eller en pantsætning af ejendomsforbeholdets genstand, anses det ikke som en opsigelse af kontrakten.
 4. Kunden er berettiget til at videreafhænde ejendomsforbeholdets genstand ved korrekt forretningsgang til sine normale betingelser. I tilfælde af videreafhændelse overdrages allerede på dette tidspunkt kundens fordringer fra videreafhændelsen i en størrelse, der svarer til vores fakturaværdi, til os (inkl. moms). Vi accepterer hermed overdragelsen. Kunden er også efter overdragelsen bemyndiget til at opkræve disse fordringer. Hvis kunden kommer i betalingsrestance, anmodes om indledning af en konkursbegæring. Hvis der hos kunden foreligger overforgældning, betalingsstandsning, eller der forekommer en anden væsentlig forringelse af kundens økonomiske forhold, så ophører berettigelsen til videreafhændelse og indløsningsbemyndigelse. I så fald kan vi desuden gøre brug af vores uændrede ret til selv at inddrive de overdragede fordringer, og forlange af kunden, at denne giver sine debitorer besked om overdragelsen. Uagtet dette kan vi når som helst forlange, at kunden meddeler os om de overdragede fordringer og dennes debitorer, giver os alle nødvendige oplysninger til inddrivelse og udleverer de dertil knyttede dokumenter.
 5. Kundens forarbejdning eller ændring af forbeholdets genstand udføres altid for os. Hvis ejendomsforbeholdets genstand forarbejdes med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til den nye enhed i overensstemmelse med værdien af ejendomsforbeholdets genstand i forhold til de andre forarbejdede genstande ved tidspunktet for forarbejdningen. For den gennem forarbejdning opståede enhed gælder i øvrigt det samme som for andre ejendomsforbeholdsgenstande (se ovenfor).
 6. Hvis ejendomsforbeholdets genstand forbindes med andre genstande, der ikke tilhører os, på en sådan måde, at den bliver en væsentlig bestanddel af en samlet enhed, erhverver vi medejerskab til den nye enhed i overensstemmelse med værdien af ejendomsforbeholdets genstand i forhold til de andre forarbejdede genstande ved tidspunktet for forbindelsen. Hvis forbindelsen sker på en sådan måde, at enheden fra kunden betragtes som hovedenheden, betragtes som aftalt, at kunden giver os andelsmæssigt medejerskab. Kunden opbevarer det dermed opstående medejerskab for os. Bestemmelserne om forbindelse gælder tilsvarende i tilfælde af blanding. For den gennem blanding eller forbindelse opståede nye enhed gælder i øvrigt det samme som for andre ejendomsforbeholdsgenstande (se ovenfor).
 7. Vi forpligter os til at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, hvis deres værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 20 %.
 1. Kunden skal øjeblikkeligt efter modtagelse inspicere leveringsgenstanden omhyggeligt og straks efter fund indgive evt. reklamationer til os skriftligt.
 2. I tilfælde af mangelfuld levering eller ydelse har kunden efter vores valg krav på udbedring af manglen eller levering af en mangelfri enhed/fremstilling af en ny enhed (efteropfyldelse). Hvis efteropfyldelsen afvises af os, hvis den mislykkes, den er uacceptabel for kunden, eller den ikke er sket inden for en af kunden bestemt passende frist, kan kunden efter eget valg forlange reduktion eller annullere aftalen eller via en arbejdsaftale iht. § 637 BGB selv udbedre manglen. Annullering er udelukket, hvis manglen ikke kan udbedres. I øvrigt hæfter vi kun iht. afsnit G i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 3. En garanti for tilstanden af den købte vare eller arbejdet iht. § 443 BGB skal udtrykkeligt accepteres af os.
 4. Mangelskrav kommer ikke i betragtning ved naturlig slitage, eller når leveringsgenstanden er blevet ændret af kunden og specielt gennem indbygning af tredjepartsdele, og det ikke kan udelukkes, at manglen skyldes dette.
 5. Mangelskrav forældes i udgangspunktet 24 måneder efter levering. Mangelskrav for reservedele, reserveenheder, produkter fra vores reparations- og udskiftningssortiement samt reparationer på fabrikken forældes 12 måneder efter levering.
 6. Vi kan nægte at udbedre mangler, så længe kunden er bagud med sine forpligtelser.
 7. En tilbageholdelsesret pga. evt. leveringsmangler op til den dobbelte værdi af omkostningerne til udbedring af manglen påvirkes ikke heraf.
 1. Vi hæfter for skader som følge af dødsfald, kvæstelse eller sundhedsvirkninger iht. produktansvarsloven, for garantier (med undtagelse af mangelfølgeskader, der ligger uden for garantien) samt for alle forudsigelige skader, hvor vi stilles til ansvar for fortsæt eller grov forsømmelighed. Vi er ansvarlige for ejendomsbeskadigelse som følge af simpel forsømmelighed, i det omfang vi er i stand til at opnå dækning inden for rammerne af vores eksisterende ansvarsforsikring.
 2. For skyldig overtrædelse af grundlæggende kontraktslige forpligtelser iht. § 307, afsnit 2, nr. 2 i BGB, hæfter vi også i tilfælde af simpel forsømmelighed, dog kun for forudsigelige, typisk forekommende skader. I det tilfælde er vores ansvar begrænset til en størrelse af dækningssummen af vores ansvarsforsikring, dog mindst 500.000,00 euro.
 3. Derudover er kundens erstatningssøgsmål på grund af enhver forsømmelighed, der måtte opstå ud fra kontraktforpligtelsen og fra ikke-tilladte handlinger, udelukkede, specielt i forhold til følgeskader (herunder mistet indtjening).
 1. Vi tager gratis gamle apparater (elektriske og elektroniske apparater) tilbage, som angivet i lovgivningen for elektriske og elektroniske apparater, og hvis de blev bragt i handlen i Tyskland efter den 13.08.2005 som nye apparater, og under hensyn til bestemmelserne i afsnit 2, og behandler eller bortskaffer disse gamle apparater på egen regning iht. de gældende juridiske bestemmelser. Tilbagetagelsen af gamle apparater forudsætter, at de gamle apparater sendes på kundens eller brugerens regning og risiko til os (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tyskland). Afhentning af gamle apparater eller indretning af indsamlingssteder vil ikke forekomme. Afmonteringen af gamle apparater er udelukkende kundens eller brugerens ansvar.
 2. Gamle apparater, der indeholder sundhedsskadelige stoffer, og specielt sugemotorer, separatorer, amalgamudskillere og sugeslangeholdere samt kombinationer af disse apparater, er undtaget fra forpligtelserne iht. afsnit 1. Ligeledes undtaget fra forpligtelserne iht. afsnit 1 er ikke-selvstændige komponenter fra elektriske og elektroniske apparater og specielt skylleenheder, vælgerventiler og fontæneventiler. Såfremt der ikke består nogen forpligtelser for os iht. paragraf 1, overtager kunden pligten til på egen regning at bortskaffe eller behandle gamle apparater på korrekt vis efter ophør af deres levetid iht. de lovmæssige forskrifter. Kunden fritstiller os i forbindelse med evt. forpligtelser iht. § 19 i ElektroG og alle dermed forbundne tredjepartskrav. Hvis kunden overgiver elektriske eller elektroniske apparater fra os til en tredjepart, skal denne kontraktligt forpligte tredjeparten til på egne omkostninger at bortskaffe eller behandle gamle apparater på korrekt vis efter ophør af deres levetid iht. de lovmæssige forskrifter, og i tilfælde af fornyet overgivelse at pålægge den nye modtager tilsvarende forpligtelser.
 1. Eksklusivt opfyldelsessted for begge kontraktsdele er vores firmahovedsæde i 74321 Bietigheim-Bissingen. De offentlige domstole har enekompetence. Såfremt vores kunder er købmænd iht. købeloven eller juridiske personer under det offentlige retssystem, aftales Heilbronn som eksklusiv værneting. Dette gælder ikke for rykkerproceduren. Vi er dog også berettiget til at gøre vores krav gældende for enhver anden domstol med jurisdiktion.
 2. Retsforholdene til vores kunder underligger udelukkende lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN-købeloven.
 1. Eksklusivt opfyldelsessted for begge kontraktsdele er vores firmahovedsæde i 74321 Bietigheim-Bissingen. De offentlige domstole har enekompetence. Såfremt vores kunder er købmænd iht. købeloven eller juridiske personer under det offentlige retssystem, aftales Heilbronn som eksklusiv værneting. Dette gælder ikke for rykkerproceduren. Vi er dog også berettiget til at gøre vores krav gældende for enhver anden domstol med jurisdiktion.
 2. Retsforholdene til vores kunder underligger udelukkende lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN-købeloven.