The best for you - worldwide!

Købsbetingelser

A. Kontrakttildeling

 1.  Vi køber og bestiller udelukkende iht. følgende købsbetingelser. Med opfyldelse af aftalen anerkender ordremodtageren disse betingelser for den samlede transaktion og også efterfølgende leveringer, også selvom dennes egne forretningsbetingelser er anderledes. Ændringer af disse betingelser, og specielt afvigende forretningsbetingelser fra ordremodtageren i dennes ordrebekræftelser, anerkendes udtrykkeligt ikke. Vores manglende reaktion på ordrebekræftelser, der henviser til afvigende forretningsbetingelser, gælder ikke som vores accept af disse. For os har sådanne betingelser selv ved gennemførelse af kontrakten ingen gyldighed. Enhver afvigelse fra vores betingelser i en ordrebekræftelse betragtes af os som en afvisning af ordren. Hvis leveringen alligevel gennemføres, gælder dette ubetinget som accept af vores købsbetingelser.
 2. Vores skriftlige ordre er afgørende for vores bestilling; mundtligt afgivne bestillinger bliver først virksomme ved skriftlig bekræftelse. Hver ordre skal straks bekræftes for os på en kopi af vores bestilling, og afvigelser i forhold til vores bestilling skal være udtrykkeligt angivet. I den forbindelse skal vores bestillingsnummer og Dürr-lagernummeret angives nøjagtigt.
  Inden for rammerne af, hvad der er rimeligt for leverandøren, kan vi forlange ændringer af leveringsgenstandens konstruktion og udførelse. Derved skal virkningerne, og specielt i forbindelse med flere eller færre omkostninger samt leveringsfrist, reguleres rimeligt efter fælles aftale.

B. Priser

 1. Hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, er de kontraktligt aftalte priser – også ved kontrakter med successive leveringer – fastpriser og skal forstås som inklusive moms, inklusive levering til det af os angivne modtagelsessted og inklusive transportsikker emballage, transportforsikring og øvrige udgifter.

C. Leveringsterminer

 1. De aftalte leveringsterminer eller leveringsfrister er bindende. Leveringsfristen løber fra datoen for bestilling. Afgørende for overholdelse af leveringsfristerne eller -terminerne er indgangen af leveringen på det af os angivne modtagelsessted. Hvis der forventes forsinkelser ved ordregennemførelsen, skal ordremodtageren øjeblikkeligt og uafhængigt af årsagen til forsinkelsen meddele os dette med angivelse af grunden samt den forventede varighed af forsinkelsen.
 2. Hvis leverandøren bliver forsinket, har vi ret til, uden hensyntagen til yderligere krav om skadeserstatning, at forlange konventionalbod på 1 % af ordreværdien pr. startet kalenderuge, dog højst 20 % af ordreværdien. Forbeholdet om konventionalbod iht. § 341 BGB kan gøres gældende af os frem til den afsluttende betaling under det tilgrundliggende kontraktsforhold og ved rammeaftaler eller ikke-tidsbegrænsede aftaler til afslutningen af leveringsåret.

D. Risikoovergang

 1. Ved købsaftaler overgår risikoen først til os ved modtagelse af varen; ved arbejdskontakter først efter udtrykkelig modtagelse.

E. Kvalitet

 1. Ordremodtageren garanterer, at de genstande og ydelser, som skal leveres, modsvarer den af os godkendte prøve, de relevante normer (DIN-normer, EF-normer) samt samtlige sikkerhedsforskrifter. Det samme gælder for de i ordremodtagerens ordrebekræftelse angivne ydelsesdatoer og øvrige egenskaber. Ordremodtageren garanterer også, at dimensioner, vægt og udarbejdelser ud fra tegninger modsvarer indholdet af bestillingerne.
 2. Ordremodtageren skal konstant holde sine produkter på nyeste tekniske stand og gøre ordregiveren opmærksom på forbedringer og tekniske optimeringer.
 3. Ordremodtageren skal installere og bevare et kvalitetssikringssystem på aktuelt teknisk niveau. Ordremodtageren fører optegnelser om specielt kvalitetskontroller og stiller disse til rådighed for opgavegiveren på anmodning.
 4. Ordremodtageren meddeler hermed sin accept af gennemførelsen af kvalitetsrevisioner udført af ordregiveren og/eller dennes kunder.

F. Garanti, reklamationspligt

 1. Inspektions- og reklamationsperioden (§§ 377, afs. 1, 381, afs. 2 HGB) for åbenbare mangler ved leveringen udgør to uger fra vareindgangen på modtagelsesstedet. Hvis en mangel først kan fastslås efter særlig undersøgelse eller afprøvning, eller hvis det drejer sig om en skjult mangel, udgør fristen to uger fra opdagelse af manglen. Hvis en længere frist i enkelte tilfælde er passende, gælder denne.
 2. Hvis ordregiveren stiller planer, tegninger, materiale eller tilbehør til rådighed for ordremodtageren, er ordremodtageren forpligtet til at kontrollere disse for fuldstændighed, korrekthed og egnethed til det forventede formål. Hvis ordremodtageren ikke gør nogen indsigelser, har denne også ubegrænset pligt til garantiydelse.
 3. Hvis leveringerne har mangler, har vi alle kontraktlige og lovmæssige mangelskrav og krav på skadeserstatning, som ikke må indskrænkes af leverandøren på nogen måde.
 4. Hvis der leveres beskadigede dele, har ordremodtageren mulighed for at frasortere de beskadigede dele og efter ordregiverens valg at efterbearbejde eller udskifte dem. Hvis ordremodtageren ikke straks udfører frasorteringen, efterbearbejdningen eller foretager erstatningslevering, har ordregiveren ret til at returnere hele leveringen på ordremodtagerens regning og efter ønske forlange efteropfyldelse eller skadeserstatning.
 5. Hvis ordremodtageren kommer bagud med mangeludbedringen samt i hastesituationer, kan ordregiveren selv gennemføre de nødvendige foranstaltninger eller få dem udført af en tredjepart på ordremodtagerens regning. Ordregiveren skal informere ordremodtageren behørigt før gennemførelsen.
 6. Fristen for garantiydelsen udgør 24 måneder fra leveringsindgang, såfremt der ikke findes nogen længere lovmæssige frister. Ved ikke synlige mangler forlænges fristen for garantiydelse til 30 måneder, men dog ikke længere end 12 måneder fra opdagelsen af manglerne. Forældelsesfristen reduceres også ved skriftlig reklamation fra os, indtil forhandlinger iht. § 203 BGB er endegyldigt afvist.

G. Fakturering, betaling

 1. Såfremt intet andet er aftalt, skal alle fakturaer udarbejdes i to kopier (duplikaten skal være angivet som sådan) og særskilt for hver levering eller ydelse. Fakturaer må ikke følge med leverancen.
 2. Betalingen sker, hvis ingen anden aftale herom er indgået, under forbehold af korrektheden af faktureringen, inden for 14 dage med 3 % kontantrabat eller 30 dage netto. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor der både er modtaget en korrekt faktura, og varen er indgået hos os, eller ydelser er blevet udført.
 3. Ved reklamationer er vi berettiget til at stille betaling af et rimeligt fakturabeløb i bero indtil komplet afklaring og efter denne periode stadig foretage fradrag af kontantrabat.
 4. På vores forlangende skal udbetalinger, der skal foretages af os, sikres af ordremodtageren i form af en bankgaranti.

H. Løbende leveringspligt

 1. Ordremodtageren er i en varighed på 10 år fra afslutning af serieleveringsrelationen på ordregiverens forlangende forpligtet til at levere yderligere dele/reservedele. For at garantere denne forpligtelse skal ordremodtageren omhyggeligt opbevare og forsikre værktøjer og andre anordninger, som er nødvendige for fremstillingen af leveringsgenstanden, i dette tidsrum.
 2. Underleverandøren skal ligeledes forpligtes hertil.

I. Produktansvar

 1. Hvis der foretages et erstatningskrav mod os, skal ordremodtageren friholde os fra deraf opstående skader (herunder omkostningerne til en nødvendig tilbagekaldelse), såfremt denne er ansvarlig for den fejl, der gav anledning til erstatningsansvaret. Ordremodtageren afstår for så vidt fra enhver indsigelse mod forældelse, medmindre vi fra vores side overfor kravstilleren kan henvise til forældelse.

J. Leverede materialer

 1. Leverede materialer forbliver vores ejendom og skal opbevares separat af ordremodtageren og må udelukkende anvendes til vores bestillinger. Ordremodtageren hæfter for beskadigelser eller tab. De leverede dele skal alle forsikres af ordremodtageren mod brandskader.
 2. Bearbejdelse eller omdannelse af materialerne fremgår af vores ordre. Vi bliver under alle omstændigheder ejere af de nyopståede produkter. Ved forarbejdelse med anvendelse af andre materialer erhverver vi medejerskab.

K. Ejendomsrettigheder (eksklusive rettigheder)

 1. Alle genstande, skabeloner, tegninger, planer, modeller, værktøjer og tekniske anvisninger, som er blevet overgivet til ordremodtageren, forbliver vores ejendom. Ordremodtageren skal holde sådanne genstande hemmelige og udlevere dem omkostningsfrit til os, når vi forlanger det. Videregivelse til tredjepart eller anvendelse til egne formål er ikke tilladt.
 2. Hvis ordremodtageren til vores ordre udarbejder værktøjer, forme eller lignende hjælpemidler, overgår disse til vores ejendom og opbevares gratis og korrekt af ordremodtageren for os.
 3. Former, værktøjer og lignende hjælpemidler samt de dermed fremstillede varer må hverken videregives til tredjepart eller benyttes til dennes eller ordremodtagerens egne formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. De skal sikres mod ubeføjet indsigt eller anvendelse og når som helst på vores forlangende udleveres gratis til os. Disse pligter med undtagelse af udleveringspligten gælder også, hvis værktøjerne undtagelsesvis skal forblive ordremodtagerens ejendom.
 4. Hvis konstruktioner, udviklinger, udkast eller lignende ydelser hører til ordremodtagerens ydelsesomfang, er ordremodtageren forpligtet til at overgive alle resultater, og specielt konstruktions- og arbejdstegninger samt dokumentation, brugerhåndbøger osv. til os.
 5. Ved udvikling af software hører specielt leveringen af softwaren i kilde- og objektprogramform og dokumentationen til programudvikling og -anvendelse til leveringsomfanget. Det gælder også for senere opdateringer inden for rammerne af en vedligeholdelsesaftale.
 6. Hvis der i forbindelse med bestillingen opstår forbedringer hos ordremodtageren, har vi en omkostningsfri og ikke-eksklusiv brugsret til økonomisk udnyttelse af forbedringen og evt. ejendomsrettigheder dertil.

L. Ejendomsrettigheder

 1. For sine leveringer påtager ordremodtageren sig det fulde ansvar over for tredjeparter ved overtrædelse af industrielle ejendomsrettigheder i EU-landene, USA eller Canada samt i lande, hvor der består ejendomsrettigheder til den samme genstand, som i et af et førnævnte lande. Ordremodtageren forpligter sig til at friholde os fra ethvert krav fra tredjeparter.

M. Opfyldelsessted, værneting og lovvalg

 1. Opfyldelsesstedet for rettigheder og pligter, herunder veksel- og checksager, som opstår ud fra kontraktsforholdet med ordremodtageren, er vores firmahovedsæde i 74321 Bietigheim-Bissingen.
 2. Såfremt vores ordremodtagere er købmænd iht. købeloven eller ikke har noget generelt værneting i indlandet, er vores firmahovedsæde i 74321 Bietigheim-Bissingen aftalt som værneting. Vi er dog også berettiget til at gøre vores krav gældende for enhver anden domstol med jurisdiktion.
 3. Kontraktsforholdet underligger retten i bundesrepublikken Tyskland. Anvendelsen af FN-købeloven er udelukket.

N. Ændringer, ugyldighedsklausul

 1. Ændringer af disse købsbetingelser eller øvrige kontraktlige aftaler skal foretages skriftligt.
 2. Hvis enkelte dele af disse købsbetingelser bortfalder som følge af lovgivning eller individuelle aftaler, berøres alle øvrige bestemmelser heri ikke.
to top