The best for you - worldwide!

Warunki zakupu

A. Zamówienia

 1. Wszystkie nasze zamówienia i zakupy są dokonywane zgodnie z poniższymi warunkami zakupu. W trakcie kompletowania zamówienia zleceniobiorca uznaje je przez cały okres obowiązywania umowy – także w przypadku przyszłych dostaw - nawet jeśli jego warunki handlowe są odmienne. Zmiany tych warunków, w szczególności odmienne warunki handlowe zleceniobiorcy odnoszące się do potwierdzenia zamówienia, zostają niniejszym wyraźnie wykluczone. Jeśli nie odpowiemy na potwierdzenie zamówienia, które odnosi się do rozbieżnych warunków handlowych, takowe milczenie nie może zostać uznane za wyrażenie zgody na takowe warunki. Takowe warunki uznamy za nieważne, nawet jeśli Umowa zostanie dopełniona. Wszelkie odstępstwa od naszych warunków w potwierdzeniu zamówienia zostanie uznane za anulowanie naszego zamówienia. Jeśli mimo wszystko dostawa będzie mieć miejsce, zostanie to nieodwołalnie uznane za akceptację naszych warunków zakupu.
 2. Nasze pisemne potwierdzenie zamówienia jest decydujące; zamówienia złożone ustnie nabierają mocy dopiero po pisemnym potwierdzeniu. Każde zlecenie musi zostać nam niezwłocznie potwierdzone na naszej kopii zlecenia, z wyraźnym opisem wszelkich odstępstw od naszego zamówienia. Należy przy tym dołączyć nasz numer zamówienia oraz numer katalogowy Dürr.
  W ramach możliwości możemy żądać od dostawców zmian w konstrukcji i wykonaniu przedmiotu dostawy. Ewentualne rezultaty, szczególnie w kwestii zwiększonych lub zmniejszonych kosztów oraz terminów dostawy, zostaną wspólnie odpowiednio uzgodnione.

B. Ceny

 1. Jeśli nie określono wyraźnie inaczej, uzgodnione ceny umowne – także w przypadku przyszłych dostaw – są cenami stałymi, obejmującymi VAT, dostawę do miejsca określonego przez nas oraz opakowanie gwarantujące bezpieczny transport, ubezpieczenie transportowe oraz inne koszty.

C. Terminy dostawy

 1. Uzgodnione terminy dostaw i maksymalne terminy dostaw są wiążące. Maksymalny termin dostawy rozpoczyna się od daty zamówienia. Otrzymanie dostawy pod podanym przez nas adresem odbioru stanowi definitywne dotrzymanie terminu dostawy. W przypadku możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji zlecenia, zleceniobiorca poinformuje nas bezzwłocznie – niezależnie od przyczyn zwłoki – podając jego przyczyny oraz szacowany okres opóźnienia.
 2. W przypadku gdy dostawca zalega ze spłatą, mamy prawo do nałożenia kary umownej wynoszącej 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy w wysokości maksymalnie 20% wartości zamówienia, co nie ogranicza prawa do dalszych roszczeń. Zgodnie z § 341 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego zastrzegamy sobie prawo do nałożenia takowej kary umownej do momentu ostatecznego otrzymania uzgodnionej w umowie kwoty, w przypadku umów ramowych lub stałych do końca roku dostawy.

D. Przeniesienie ryzyka

 1. W przypadku umów kupna ryzyko przenoszone jest na nas z chwilą otrzymania towaru; w przypadku umowy o dzieło dopiero po wyraźnym odbiorze.

E. Jakość

 1. Zleceniobiorca gwarantuje, że towary lub usługi, które mają zostać dostarczone odpowiadają zaakceptowanym przez nas próbkom, spełniają odnośne normy (normy DIN, normy EU), jak również wszelkie przepisy bezpieczeństwa. To samo odnosi się do zawartych w potwierdzeniu zamówienia przez zleceniobiorcę danych dotyczących wydajności oraz wszelkich parametrów. Zleceniobiorca zapewni także, aby wymiary, masy, sposób wykonania na podstawie rysunków odpowiadały tym określonym w zamówieniu.
 2. Zleceniobiorca zapewni stałą jakość swoich produktów w oparciu o najnowsze możliwości technologiczne oraz poinformuje zleceniodawcę o możliwości ulepszeń oraz optymalizacji technicznej.
 3. Zleceniobiorca zainstaluje i będzie utrzymywać system zapewnienia jakości odpowiadający najlepszym możliwościom technologicznym. Sporządzi dokumentację dotyczącą szczególnie kontroli jakości oraz przedstawi ją na żądanie zleceniodawcy.
 4. Zleceniobiorca udziela niniejszym zgody na przeprowadzenie audytu jakości poprzez zleceniodawcę i/lub jego klienta.

F. Gwarancja, rękojmia

 1. Termin na zbadanie i złożenie reklamacji (§§ 377 ust. 1, 381 ust. 2 Niemieckiego Kodeksu Handlowego) w stosunku do wad ujawnionych w momencie dostawy wynosi dwa tygodnie od momentu dotarcia towaru do miejsca dostawy. W przypadku gdy wada może zostać ujawniona dopiero po szczegółowym zbadaniu lub po testach lub gdy chodzi o wady ukryte, termin wynosi dwa tygodnie od momentu ujawnienia wady. Jeśli w pojedynczych przypadkach niezbędny jest dłuższy termin, to on ma zastosowanie.
 2. W przypadku gdy zleceniodawca udostępni zleceniobiorcy plany, rysunki, materiały lub wyposażenie, zleceniobiorca jest zobowiązany do sprawdzenia ich w zakresie kompletności, prawidłowości oraz odpowiedniości do planowanego użycia. W przypadku gdy zleceniobiorca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, jest on także w nieograniczonym stopniu zobowiązany do świadczenia gwarancji.
 3. W przypadku gdy dostawa jest wadliwa, jesteśmy w pełni uprawnieni do roszczeń umownych oraz prawnych dotyczących wad oraz odszkodowań, które nie mogą być ograniczone przez zleceniobiorcę w żaden sposób.
 4. W przypadku dostarczenia wadliwych części, zleceniobiorca ma możliwość wyselekcjonowania uszkodzonych części i zgodnie ze swoim wyborem naprawienia ich lub wymiany. W przypadku gdy zleceniobiorca nie dokona niezwłocznie wyselekcjonowania, naprawy lub wymiany, zleceniodawca ma prawo do zwrotu całej dostawy na koszt zleceniobiorcy oraz do żądania wypełnienia umowy lub odszkodowania, według swojej decyzji.
 5. W przypadku gdy zleceniobiorca opóźnia się z usunięciem wad, a sytuacja jest nagląca, zleceniodawca może na własną rękę przedsięwziąć wymagane środki lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim na koszt zleceniobiorcy. Zleceniodawca poinformuje odpowiednio o ich wykonaniu zleceniobiorcę.
 6. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od otrzymania dostawy, chyba że przewidziany ustawowo termin jest dłuższy. W przypadku wad ukrytych przedłuża się okres gwarancyjny do 30 miesięcy, jednak nie później niż 12 miesięcy od ich ujawnienia. Termin przedawnienia zostaje także wstrzymany poprzez nasze pisemne powiadomienie o wadach, aż negocjacje zostaną nam ostatecznie odmówione w rozumieniu § 203 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

G. Faktury i płatność

 1. O ile nie określono inaczej, faktury dla nas powinny być wystawiane w dwóch kopiach – kopię należy odpowiednio oznaczyć – osobno dla każdej dostawy lub usługi. Faktury nie mogą być wysyłane wraz z dostawą.
 2. Płatność nastąpi, o ile żadna inna umowa nie jest w mocy, z zastrzeżeniem prawidłowości faktury w ciągu 14 dni z rabatem 3 % lub w ciągu 30 dni netto. Termin rozpoczyna się od momentu otrzymania faktury do sprawdzenia oraz otrzymania towaru lub usługi.
 3. W przypadku wad jesteśmy uprawnieni do zapłaty należności z opóźnieniem do momentu całkowitego wyjaśnienia oraz do dokonania płatności z rabatem po upływie tego czasu.
 4. Na nasze żądanie płatności dokonywane przez nas mogą być zabezpieczone przez zleceniobiorcę za pomocą akredytywy zabezpieczającej.

H. Zobowiązanie do stałej dostawy

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest przez okres 10 lat od zakończenia stałej umowy dostawy do dostarczania dalszych części/części zamiennych na żądanie zleceniodawcy. W celu zabezpieczenia tego zobowiązania zleceniobiorca podda konserwacji, przechowaniu i ubezpieczeniu narzędzia i urządzenia niezbędne do naprawy dostarczanych towarów przez ten okres.
 2. Poddostawcy posiadają takie same zobowiązania.

I. Odpowiedzialność za produkt

 1. W przypadku gdy w stosunku do nas zostaną wysunięte roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt, zleceniobiorca wyrówna nam powstałe z tego tytułu straty (wraz z kosztami niezbędnej akcji przywoławczej), o ile ponosi on odpowiedzialność za błąd prowadzący do powstania roszczenia. Zleceniobiorca rezygnuje z roszczeń do przedawnienia, chyba że nasza firma będzie sama mogła ubiegać się o odszkodowanie od strony wysuwającej roszczenia..

J. Istotne powierzone materiały

 1. Istotne powierzone materiały pozostają naszą własnością i powinny być składowane osobno przez zleceniobiorcę i wykorzystywane wyłącznie w przypadku zamówień od nas. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie lub utratę. Zleceniobiorca ubezpieczy wszelkie dostarczone materiały od pożaru.
 2. Obróbka lub przeróbka materiałów ma miejsce na nasze zlecenie. W każdym przypadku stajemy się właścicielem nowopowstałych przedmiotów. W przypadku obróbki wraz z obcymi materiałami, stajemy się współwłaścicielami.

K. Prawa własności (prawa wyłączności)

 1. Wszystkie przedmioty, próbki, rysunki, plany, modele, narzędzia, instrukcje techniczne, które zostały przekazane zleceniobiorcy, pozostają naszą własnością. Zleceniobiorca zachowa te przedmioty w tajemnicy i zwróci je nam bezpłatnie w dowolnym momencie na nasze żądanie. Przekazywanie ich osobom trzecim lub wykorzystanie do własnych celów jest niedozwolone.
 2. W przypadku gdy zleceniobiorca wytworzy narzędzia, formy lub podobne środki pomocnicze do naszego zlecenia, stają się one naszą własnością, a zleceniobiorca przechowa je dla nas prawidłowo i bezpłatnie.
 3. Formy, narzędzia i podobne środki pomocnicze jak również towary wytworzone przy ich użyciu nie mogą być przekazane osobom trzecim lub do użytku prywatnego zleceniobiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony. Mają być one chronione przed nieautoryzowanym widokiem lub użyciem i bezpłatnie udostępniane na każde nasze żądanie. Zobowiązania te są w mocy z wyłączeniem zobowiązania do wydania, nawet jeśli narzędzia mają wyjątkowo pozostać własnością zleceniobiorcy.
 4. W przypadku gdy konstrukcje, opracowania, projekty lub podobne usługi wchodzą w zakres usług, które ma dostarczyć zleceniobiorca, jest on zobowiązany do zwrócenia nam wszystkich rezultatów, a w szczególności rysunków konstrukcyjnych i produkcyjnych, jak również dokumentacji, podręczników użytkownika itp.
 5. W przypadku rozwijania oprogramowania do zakresu dostawy należą w szczególności dostarczenie oprogramowania w formie źródłowej i w formie programu obiektowego oraz dokumentacji dotyczącej rozwijania programu i jego wykorzystania; odnosi się to także do późniejszych aktualizacji w ramach umowy konserwacyjnej.
 6. Jeśli w stosunku do zamówienia zleceniobiorca dokonał usprawnień, wtedy posiadamy bezpłatnie niewyłączne prawo do korzystania dotyczące przemysłowego wykorzystania usprawnienia oraz wszelkich ewentualnych praw własności intelektualnej.

L. Prawa własności intelektualnej

 1. Zleceniobiorca przejmuje wyłączna odpowiedzialność za swoje dostawy w stosunku do osób trzecich za naruszenie przemysłowych praw do własności intelektualnej w krajach Wspólnoty Europejskiej, USA lub Kanadzie, jak również w krajach, w których prawa własności intelektualnej do tego samego przedmiotu obowiązują tak, jak w wymienionych wcześniej krajach. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwolnienia nas ze związanych z tym wszelkich roszczeń osób trzecich.

M. Miejsce Wykonania, Forum i Stosowne Prawo

 1. Miejscem Wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy ze Zleceniobiorcą – włącznie z kwestiami związanymi z wekslami i czekami – jest nasze miejsce prowadzenia działalności 74321 Bietigheim-Bissingen.
 2. W przypadku gdy nasi Zleceniobiorcy są handlowcami w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego lub nie posiadają ogólnego, krajowego miejsca prowadzenia działalności, uznaje się, że miejscem wykonania jest nasze miejsce prowadzenia działalności w 74321 Bietigheim-Bissingen. Mamy jednak prawo złożenia pozwu w każdym innym sądzie o właściwości miejscowej.
 3. Niniejsza Umowa podlega zasadom prawa Republiki Federalnej Niemiec. Wykluczone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

N. Zmiany, Klauzula Nieważności

 1. Zmiany niniejszych warunków kupna lub innych umownych ustaleń muszą być dokonywane w formie pisemnej.
 2. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków kupna stały się bezskuteczne w myśl prawa lub umowy szczegółowej, nie wywrze to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.
to top