The best for you - worldwide!

Warunki sprzedaży

A. Warunki ogólne


Stan na styczeń 2018

 1. Dostawa ma miejsce wyłącznie na naszych Warunkach sprzedaży, dostawy i płatności, nawet jeśli w ciągu dalszych stosunków handlowych nie zostanie to ponownie wyraźnie zaznaczone. Sprzeczne warunki klienta nie są dla nas obowiązujące. Jeśli nie odpowiemy na potwierdzenie zamówienia, które odnosi się do rozbieżnych ogólnych warunków klienta, takowe milczenie nie może zostać uznane za wyrażenie zgody na takowe ogólne warunki. Poprzez zaakceptowanie naszej dostawy klient wyraża zgodę na wyłączne stosowanie naszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 2. Wszelkie składane przez nas oferty wymagają potwierdzenia. Zamówienia zostają uznane za zaakceptowane wyłącznie po naszym pisemnym potwierdzeniu. Nasze potwierdzenie zamówienia regulują warunki umowy, jeśli w ciągu 14 dni od dnia naszego potwierdzenia nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu; nie znajduje to zastosowania w przypadku, gdy nasze potwierdzenie zamówienia w znaczącym stopniu różni się od zamówienia, tak więc nie możemy spodziewać się zgody klienta.
 3. Wszystkie umowy zawarte w celu wypełnienia niniejszego kontraktu muszą mieć formę pisemną.
 4. Jeśli wyrażono zgodę na warunki INCOTERMS dla handlu eksportowego, zastosowanie mają definicje określone i publikowane od czasu do czasu przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu oraz będące w mocy w momencie zawarcia umowy.

B. Ceny i płatność

 1. Nasze ceny są takie jak w zakładzie w Bietigheim z wyłączeniem pakowania, frachtu i ubezpieczenia. Podatek od obrotu zostanie doliczony do umówionej ceny do użytku krajowego w przewidzianej przepisami wysokości.
 2. Nasze faktury należy opłacić w pełnej kwocie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, o ile nie określono inaczej w naszym potwierdzeniu zamówienia. W każdym przypadku naprawy i świadczonej pracy należność należy niezwłocznie uregulować w pełnej kwocie.
 3. W przypadku dostawy do klientów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Republiką Federalną Niemiec lub w przypadku dostawy przeznaczonej na eksport z powyższego terytorium, mamy prawo do zażądania otwarcia nieodwołalnej akredytywy przez niemiecki bank lub kasę oszczędnościową posiadające licencje krajowe jako gwarant dla zobowiązań celnych lub podatków oraz do dostarczenia towaru wyłącznie po otwarciu takowej akredytywy.
 4. Weksle lub czeki są przez nas przyjmowane wyłącznie na konto płatności. Wszelkie koszty i opłaty związane z odliczaniem lub spieniężaniem weksli ponosi klient.
 5. Jeśli po zawarciu umowy wejdziemy w posiadanie wiedzy o okolicznościach kwestionujących zdolność kredytową klienta, wszelkie zaległe należności stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku mamy prawo, pomimo jakiejkolwiek wymagalności otrzymanych weksli, do żądania zapłaty w zamian za zwrot weksli. Nasze prawa wynikające z § 321 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) pozostają nienaruszone.
 6. Klient nie posiada prawa zachowania lub rekompensaty wobec naszych roszczeń, o ile roszczenia wzajemne nie zostaną przez nas wyraźnie uznane lub ostatecznie uznane przez sąd.
 7. Firma Dürr Dental zastrzega sobie prawo do wystawienia rachunku za uzgodnioną usługę pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

C. Dostawa, przeniesienie ryzyka i przyjęcie dostawy

 1. Wysyłka ma zawsze miejsce na koszt i ryzyko klienta. Dostawy są ubezpieczane na wypadek uszkodzeń w transporcie wyłącznie na wyraźne żądanie klienta oraz na jego koszt.
 2. Ryzyko przenoszone jest na klienta w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, nawet w przypadku dostaw częściowych. W przypadku gdy klient odbiera towar ryzyko przenoszone jest na niego w momencie powiadomienia o gotowości do odbioru.
 3. Pomimo praw klienta wynikających z punktu F niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności, dostawa towaru zostanie odebrana przez klienta nawet w przypadku, gdy towar posiada niewielkie uszkodzenia.

D. Czas dostawy

 1. Przestrzeganie czasu dostawy lub wykonania (czasy dostawy, tzn. terminy dostawy i okresy dostawy) wymagają spełnienia obowiązków klienta wynikających z umowy. Stąd też okres dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu przez klienta naszego potwierdzenia zamówienia, jednak nie przed dostarczeniem dokumentów, specyfikacji itp. mających zostać sporządzone przez klienta, oraz podobnie nie przed otrzymaniem ustalonego dodatkowego zabezpieczenia; terminy dostawy są odpowiednio odraczane w takowych przypadkach. Zmiany lub dodatki do pierwotnego zakresu dostawy lub wykonania uzgodnione po zawarciu umowy przedłużają lub przesuwają odpowiednio pierwotny okres dostawy lub termin dostawy.
 2. Czas dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli towar mający zostać dostarczony opuścił fabrykę lub powiadomiono o gotowości do wysyłki, przed upływem czasu dostawy. Dozwolone są dostawy częściowe, o ile klient wyrazi na to zgodę.
 3. Niemożność dostarczenia dostawy lub wykonania usług ze względu na siłę wyższą lub spowodowaną strajkiem, interwencją władz państwowych, zakłóceniem pracy, trudnościami w uzyskaniu materiału lub energii lub innymi niemożliwymi do przewidzenia lub wyjątkowymi okolicznościami, które nie występują z naszej winy, każda z nich bez względu na to, czy takowa okoliczność wystąpiła w naszej firmie lub firmie podwykonawcy, przedłużają czas dostawy o okres trwania utrudnienia.
 4. Zapis ten nie odnosi się do przypadków, gdy zobowiązaliśmy się do zachowania harmonogramu dostawy pomimo wiedzy, że takowe okoliczności można było przewidzieć lub nie podjęliśmy możliwych lub wykonalnych kroków, aby zapobiec lub pokonać takowe przeszkody lub ponosimy odpowiedzialność za takowe utrudnienia. W odniesieniu do powyższych zapisów nie ponosimy odpowiedzialności za wymienione okoliczności, nawet w przypadku gdy występują w trakcie mającego wtedy miejsce niedotrzymania zobowiązania. Możemy powołać się na te zapisy wyłącznie, jeśli powiadomimy klienta o wystąpieniu i przewidywanym trwaniu takowej niemożności bez zbędnej zwłoki.
 5. Jeśli klient poniesie straty spowodowane opóźnieniem, za które ponosimy odpowiedzialność, wtedy jest on uprawniony do odszkodowania za takowe straty. Wysokość takowego odszkodowania jest ograniczona do 1 procenta za każdy pełny tydzień niedotrzymania zobowiązania — pojedyncze dni proporcjonalnie — jednak nie więcej niż 10 procent wartości umowy. Zapis ten nie wpływa na naszą odpowiedzialność wynikającą z punktu G nr 2 i 3 niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.

E. Zachowanie praw

 1. Do momentu pełnej płatności wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków biznesowych z klientem, zachowujemy prawo do przedmiotu dostawy (Przedmiot zarezerwowany).
 2. Do chwili przekazania praw klient ma obowiązek zabezpieczyć Przedmiot zarezerwowany przed zagubieniem, stłuczeniem, ogniem, wodą i innymi uszkodzeniami. Klient od razu ceduje wszystkie prawa wynikające ze stosownych umów ubezpieczeniowych i swoich roszczeń względem ubezpieczyciela na nas. My przyjmujemy taką cesję.
 3. Nie udziela się zgody klientowi na przyrzeczenie ani na odstąpienie Przedmiotu zarezerwowanego jako zabezpieczenia. W przypadku jakiegokolwiek zajęcia, jak również konfiskaty lub innych cesji, klient ma obowiązek informować nas bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku naruszenia warunków umowy przez klienta, w szczególności niewywiązania się z płatności, mamy prawo odebrać Przedmiot zarezerwowany po upomnieniu. Dotyczy to także przypadku, gdy klient jest nadmiernie zadłużony lub wstrzymuje płatności lub gdy został złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec jego majątku lub nastąpiło inne istotne pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej. Domaganie się zachowania prawa, jak również zajęcie Przedmiotu zarezerwowanego przez nas nie będą uznane za wypowiedzenie umowy.
 4. Klient ma prawo odsprzedać Przedmiot zarezerwowany w normalnym przebiegu działalności gospodarczej na swoich zwyczajowych warunkach. W przypadku odsprzedaży roszczenia klienta wynikające z odsprzedaży są od razu przypisane nam do wysokości wartości naszej faktury (łącznie z podatkiem obrotowym). Niniejszym przyjmujemy cesję. Klient jest jednocześnie upoważniony do odebrania tych zobowiązań po cesji. Jeśli klient dopuści się zaniedbania, jeśli został złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego, gdy klient jest nadmiernie zadłużony lub wstrzymuje płatności lub nastąpiło inne istotne pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej, wtedy prawo do odsprzedaży i upoważnienie do odebrania zobowiązań wygasa. W takim przypadku możemy ponadto skorzystać z naszych praw, które pozostają nienaruszone, do odebrania przeznaczonych zobowiązań samodzielnie i wymagać, aby klient powiadomił swoich dłużników o cesji. Bez względu na to, w każdym momencie możemy żądać, aby klient ujawnił nam przekazane roszczenia i odnośnych im dłużników, dostarczył wszystkie potrzebne szczegóły do odbioru roszczeń i przekazał odpowiednie dokumenty.
 5. Przeróbki i rekonstrukcje Przedmiotu zarezerwowanego przez klienta są zawsze wykonywane w naszym imieniu. Jeśli Przedmiot zarezerwowany pracuje z innymi przedmiotami nie należącymi do nas, nabywamy prawa współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do stosunku wartości Przedmiotu zarezerwowanego do innych włączonych przedmiotów w czasie procesu pracy. W innym wypadku to samo stosuje się do przedmiotu stworzonego przez obróbkę/pracę, jak i innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 6. Jeśli Przedmiot zarezerwowany jest tym samym połączony z innymi przedmiotami nienależącymi do nas w taki sposób, że staje się integralną częścią jednego przedmiotu, wtedy nabywamy prawa współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do stosunku wartości Przedmiotu zarezerwowanego do innych połączonych przedmiotów w czasie procesu połączenia. Jeśli połączenie jest takie, że przedmiot klienta jest uznawany za główny przedmiot, wtedy uznaje się za uzgodnione, że klient przeznacza nam współwłasność pro rata. Klient zachowuje tym samym stworzony współposiadany przedmiot na przechowanie dla nas. Postanowienia dotyczące połączenia stosuje się odpowiednio w przypadku łączenia lub mieszania. W innym przypadku to samo stosuje się do nowych przedmiotów stworzonych poprzez łączenie lub mieszanie lub połączenie, jak do innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 7. Zobowiązujemy się zrzec się zabezpieczeń należnych nam, o ile ich wartość przekracza roszczenia podlegające zabezpieczeniu o ponad 20%.

F. Usterki

 1. Klient musi dokładnie obejrzeć dostarczony towar bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu i powiadomić nas pisemnie o możliwych usterkach bez zbędnej zwłoki po wykryciu takowych usterek.
 2. W przypadku nieodpowiedniej dostawy lub nieodpowiedniego wykonania klient jest upoważniony do eliminacji usterek lub dostawy pozbawionego usterek przedmiotu/produkcji nowego produktu (późniejsza realizacja) zależnie od naszego uznania. Jeśli odmówimy wykonania późniejszej realizacji, okaże się to awarią, jest nie do przyjęcia przez klienta lub nie nastąpi przed wyznaczonym przez niego rozsądnym terminem, wtedy klient może wybrać pomiędzy żądaniem obniżki lub wypowiedzeniem kontraktu lub — w przypadku umowy o wykonanie dzieła — naprawić usterki osobiście zgodnie z § 637 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego). Wypowiedzenie umowy jest wykluczone, jeśli usterka jest drobna. Pod innymi względami jesteśmy odpowiedzialni jedynie zgodnie z paragrafem G niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 3. Gwarantujemy w rozumieniu § 443 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) pewną jakość sprzedawanych towarów i usług, tylko jeśli jednoznacznie przyjmiemy taką gwarancję na piśmie.
 4. Roszczenia oparte na usterkach są wykluczone w przypadku naturalnego zużycia lub gdy przedmiot został zmieniony, szczególnie poprzez zamontowanie obcych części bez autoryzacji i jeśli nie może zostać wykluczone, że taka zmiana spowodowała usterkę.
 5. Roszczenia dotyczące usterek podlegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne dotyczące części zamiennych, urządzeń zamiennych, produktów z naszego programu wymiany napraw, jak również naprawy fabryczne podlegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy po dostawie.
 6. Możemy odmówić usunięcia usterki, pod warunkiem że klient nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
 7. Prawo zachowania ze względu na jakiekolwiek usterki dostawy wynoszące do podwójnej wartości kosztów eliminacji tych usterek pozostaje niniejszym nienaruszone.

G. Odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność wynikająca z narażenia życia, ciała lub zdrowia z tytułu roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt, dla gwarancji (z wyłączeniem szkód wynikowych wykraczających poza gwarancję), jak również wszelkie dające się przewidzieć szkody, powstałe na skutek naszego zamierzonego lub rażącego zaniedbania, pozostają nienaruszone. Ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie własności wynikające z drobnego zaniedbania, tak dalece jak jesteśmy w stanie uzyskać zabezpieczenie w kwestii naszego istniejącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Jeśli chodzi o karalne naruszenia istotnych zobowiązań umownych w rozumieniu § 307 podpunkt 2 nr 2 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) ponosimy odpowiedzialność nawet w przypadkach drobnego zaniedbania, jednak tylko w przypadku możliwych do przewidzenia i typowych uszkodzeń. W takim przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości naszej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, jednak nie mniej niż 500 000 EUR.
 3. Roszczenia klienta o odszkodowanie z tytułu zaniedbania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego oraz o odszkodowanie oparte o czyn niedozwolony są wykluczone, w szczególności w odniesieniu do szkód wynikowych (w tym utraty zysku).

H. Zwroty zgodnie z ustawą o urządzeniach elektrycznych

 1. Przyjmujemy bezpłatnie zużyty sprzęt (elektryczny i elektroniczny) w rozumieniu niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych, który trafił na rynek jako nowe urządzenia po dniu 13.08.2005 r. w Niemczech, zgodnie z przepisami w ustępie 2 oraz dokonujemy utylizacji tego sprzętu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie zwrotu zużytego sprzętu oznacza dostarczenie sprzętu na koszt i ryzyko klienta do fabryki (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Niemcy). Nie jest przewidziana zbiórka zużytego sprzętu ani wyznaczenie punktów zbiórki. Za demontaż zużytego sprzętu wyłączną odpowiedzialność ponosi klient lub użytkownik.
 2. Ze zobowiązań wynikających z ustępu 1 wyłączony jest zużyty sprzęt, który jest zanieczyszczony substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia, a w szczególności pompy ssące, separatory amalgamatu i uchwyty węży, jak również połączenia tych urządzeń. Ze zobowiązań wynikających z ustępu 1 wyłączone są także niesamodzielne elementy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności jednostki płukania, zawory wyboru miejsca oraz zawory spluwaczkowe. W przypadku gdy z naszej strony nie powstają zobowiązania na mocy ustępu 1, klient przejmuje obowiązek prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu po zakończeniu jego użytkowania na własny koszt zgodnie z przepisami prawa. Klient zwalnia nas tym samym z odpowiedzialności na mocy § 19 ustawy o urządzeniach elektrycznych oraz związanych z tym roszczeń osób trzecich. W przypadku gdy klient przekazuje sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczony przez nas osobom trzecim, musi on zobowiązać umową te osoby trzecie do utylizacji zużytego sprzętu po zakończeniu jego użytkowania na własny koszt zgodnie z przepisami prawa, zaś w przypadku ponownego przekazania nałożyć odpowiednie zobowiązania na przyszłego odbiorcę.

I. Miejsce wykonania, forum i stosowne prawo

 1. Wyłącznym miejscem wykonywania dla obydwu stron umowy jest nasze miejsce prowadzenia działalności — 74321 Bietigheim-Bissingen. Sądy państwowe mają wyłączną jurysdykcję. W przypadku gdy nasi klienci są handlowcami w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego lub osobami prawnymi podlegającymi prawu publicznemu, wyłącznym uzgodnionym forum jest Heilbronn. Nie dotyczy to doraźnych postępowań w celu spłacenia długu. Jesteśmy jednakże uprawnieni do wytoczenia procesu w dowolnym innym ustawowym forum.
 2. Stosunki prawne z naszymi klientami podlegają wyłącznie zasadom prawa Republiki Federalnej Niemiec za wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

J. Ciężar dowodu, zmiany, klauzula nieważności

 1. Niniejsze Warunki sprzedaży, dostawy i płatności nie wpływają na istniejące zasady obowiązku przeprowadzenia dowodu na rzecz klienta.
 2. Zmiany niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności lub innych umownych ustaleń muszą być dokonywane w formie pisemnej.
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności staną się bezskuteczne w myśl prawa, nie wywrze to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.

Terms of Sale, Payment and Delivery for Customers DÜRR DENTAL SE Germany

A. General Provisions


Status January 2018

 1. We make deliveries only under our following General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment even if in continuing business relations repeated express reference is not made. Conflicting conditions of the customer are not valid for us. lf we do not reply to order confirmations which refer to diverging general terms and conditions of the customer such silence shall not be deemed to be our consent to such general terms and conditions. In accepting our delivery the customer declares its consent to the exclusive application of our General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment.
 2. All offers made by us are subject to confirmation. Orders shall deemed to be accepted only upon our written confirmation. Our order confirmation is controlling for the terms of the contract if we do not receive a written objection within 14 days following the date of our confirmation; this does not apply if our order confirmation differs substantially from the order so we cannot expect the customer’s consent.
 3. All agreements entered into for the execution of this contract shall be set down in writing.
 4. If INCOTERMS are agreed for export business the definitions apply which are determined and published from time to time by the International Chamber of Commerce in Paris and which are in force when the contract is concluded.

B. Prices and Payment


 1. Our prices are ex works Bietigheim excluding packing, freight and insurance. Turnover tax will be added to the agreed prices for domestic use by the respective statutory amount.
 2. Our invoices shall be paid net cash within 30 days after date of invoice unless otherwise stated in our order confirmation. In every case repairs and labor services shall be paid net cash immediately.
 3. In case of deliveries to customers having their principal place of business outside the Federal Republic of Germany, or in case of deliveries which are for export from the above-named territory, we are entitled to request for the opening of an irrevocable letter of credit by a German bank or savings bank which is domestically licensed as guarantor for customs duties or taxes and to deliver the commodities only upon opening of such letter of credit.
 4. We take bills of exchange or checks only on account of payment. All expenses and charges for discounting or cashing the bills of exchange shall be born by the customer.
 5. If after entering into the respective contract, a substantial deterioration in the customer’s financial circumstances arises or threatens to arise, which puts at risk payment by the customer, we are entitled to declare all and any of our outstanding debts due for payment immediately. In such case we are entitled, notwithstanding any maturity of received bills of exchange, to demand cash payment against return of the bills of exchange. Our rights accruing out of § 321 BGB (German Civil Code) remain unaffected.
 6. The customer is not entitled to a right of retention or offset against our claims unless the counterclaims are expressly admitted by us or finally recognized by judgment.
 7. Dürr Dental reserves the rights to invoice the agreed performance either via email or per letter post.

C. Delivery, Passing of Risk and Taking Delivery

 1. Shipping is made at customer‘s cost and risk in every case. Deliveries will be insured against transport damage only upon the customer‘s explicit request and at its cost.
 2. The risk passes to the customer as soon as the item to be delivered is handed over to the person in charge of transport even if partial deliveries are made. Where collection by the customer is agreed, the risk passes to him by the time of notice of readiness for collection.
 3. Notwithstanding the customer‘s rights under section F. of these General Terms and Conditions delivery of items shall be taken by the customer even if the items show minor defects.

D. Delivery time

 1. Adherence to the times for deliveries or performance (Delivery Times, i.e. delivery dates and delivery periods) requires fulfilment of the contractual duties and obligations of the customer. Delivery periods thus first commence upon the customer‘s receipt of our order confirmation, however, not prior to the submission of documents, specifications, etc. to be procured by the customer, and likewise not prior to receipt of an agreed collateral security; delivery dates are deferred accordingly in these cases. Alterations or additions to the original scope of delivery or performance agreed upon after conclusion of the contract extend or postpone the original delivery periods or delivery dates appropriately.
 2. The Delivery Time has been observed if the item to be delivered has been handed over to the person in charge of transport left the factory, or the readiness for collection has been notified, before expiration of the Delivery Time. Partial deliveries are permitted to the extent reasonably acceptable for the customer.
 3. Failure in deliveries or services due to Act of God or occasioned by strikes, interventions of governmental authorities, interruption of operations, difficulties in procuring material or energy, or other unforeseeable or exceptional circumstances which are not our fault, each regardless of whether such circumstances occur in our or our sub-contractors’ firm, extend the Delivery Time by the continuance of the impediment. This provision does not apply to cases where we have committed ourselves to delivery schedules despite the fact that such circumstances could have been foreseen or we did not take possible and reasonable steps to prevent or overcome such failure or we are responsible for such impediment. Corresponding to the foregoing provisions we are not liable for the named circumstances even if they occur during a then present default. We can invoke these provisions only if we notify the customer of the occurrence and prospective continuance of such failure without undue delay.
 4. If the customer incurs a damage due to a delay which we are liable for, then the customer is entitled to compensation for such damage. The amount of such compensation is limited to 1 per cent for each full week of the default – single days portionally –, but not more than 10 percent, of the contract value. This provision does not affect our liability according to section G. No. 2 and 3 of these General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment.

E. Retention of Title

 1. Until payment of all claims arising from the business relation with the customer is made in full, we retain title to the delivery item (Reserved Item).
 2. Up until passing of title, the customer shall insure the Reserved Item against loss, breakage, fire, water or other damage. The customer already assigns all rights ensuing from the relevant insurance contracts and his claims against the insurer to us. We accept such assignment.
 3. The customer is neither permitted to pledge nor assign the Reserved Item as security. In the case of any attachment as well as seizure or other dispositions, the customer shall inform us without undue delay. In the case of breach of contract on the part of the customer, particularly default of payment, we are entitled to take back the Reserved Item after reminder. This also applies if the customer is overindebted or suspends payments, or an application is filed to commence insolvency proceedings against his assets, or other substantial deterioration of his economical circumstances occurs. Assertion of retention of title as well as an attachment of the Reserved Item by us are not deemed as withdrawal from the contract.
 4. The customer is entitled to resell the Reserved Item in the ordinary course of business on his normal terms. In the event of resale, the claims of the customer ensuing from resale are already assigned to us up to the amount of our invoice value (including turnover tax). We herewith accept the assignment. The customer is also authorized after the assignment to collect these claims. If the customer defaults, if an application is filed to commence insolvency proceedings, if the customer is overindebted or suspends payments, or other substantial deterioration of his economic circumstances occurs, then the right to resell and the authorization to collect claims expire. In this case, we can furthermore make use of our power, which remains unaffected, to collect the assigned claims ourselves and to demand that the customer notifies his debtors of the assignment. Irrespective of that, we can demand at any time that the customer discloses the assigned claims and the debtors thereof to us, provides all the necessary details for collection and surrenders the appropriate documents.
 5. Processing or reconstruction of the Reserved Item by the customer is always carried out on our behalf. If the Reserved Item is worked in with other items not belonging to us then we acquire co-ownership of the new item in proportion to the value of the Reserved Item to the other worked-in items at the time of the work process. Otherwise the same applies to the item created by processing/working as for other Reserved Items (see above).
 6. If the Reserved Item is thus combined with other items not belonging to us that it becomes an integral part of a single item, then we acquire co-ownership of the new item in proportion to the value of the Reserved Item to the other combined items at the time of combination. If combination is such that the item of the customer is regarded as the main item, then it is deemed as agreed that the customer assigns us pro rata co-ownership. The customer retains the thus created co-owned item in safekeeping for us. The provisions regarding combination correspondingly apply in the event of mixing or mingling. Otherwise the same applies to new items created by mixing or mingling or combining as for other Reserved Items (see above).
 7. We undertake to release securities due to us in so far as their value exceeds the claims to be secured by more than 20 %.

F. Defects

 1. The customer has to inspect the delivered item carefully without undue delay after receipt and to give notice to us in writing of possible defects without undue delay after such defects could be detected.
 2. In the case of faulty delivery or performance the customer is entitled to elimination of the defect or delivery of a faultless item/ production of new work (subsequent fulfilment) at our discretion. If we refuse to carry out subsequent fulfilment, it proves to be a failure, is unacceptable to the customer, or does not take place within a reasonable deadline set by him, then the customer has the choice of demanding a reduction, or withdrawing from the contract, or – in the case of a contract for work and services – remedy the defects himself in accordance with § 637 BGB (German Civil Code). Withdrawal is ruled out if the defect is minor. In other respects we are only liable in accordance with Paragraph G of these General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment.
 3. We guarantee in the meaning of § 443 BGB (German Civil Code) for certain qualities of the sold good or work only if we undertake such guarantee in written form expressly.
 4. Claims based on defects are ruled out in case of natural wear and tear or if the item has been altered, particularly by implanting foreign parts, without authorization and if it cannot be excluded that such alteration caused the defect.
 5. Claims based on defects are generally subject to a limitation period of 24 months. Claims based on defects on spare parts, replacement units, products from our service exchange and factory repairs are subject to a limitation period of 12 months.
 6. We can refuse subsequent fulfilment as long as the customer is in default with his duties. A right of retention on account of any delivery defects amounting to up to twice the value of the costs to eliminate these defects remains unaffected hereby.

G. Liability

 1. We are liable for damage or loss arising from injury to life, body or health, for claims under the Product Liability Act, for guarantees (excluding consequential damages beyond the guarantee), as well as for any foreseeable damage, which we have caused intentionally or grossly negligently. For damage to property as a result of minor negligence, we are liable to the extent that we are capable of obtaining cover under our existing third party liability insurance.
 2. As far as culpable breaches of material contractual duties within the meaning of § 307 subsec. 2 No. 2 BGB (German Civil Code) are concerned, we are liable even in cases of minor negligence but only for damage or loss foreseeable and arising typically. In this event, our liability is limited to the amount of coverage by our liability insurance, but not to less than € 500.000.
 3. Apart from the aforementioned, claims by the customer for damage or loss, particularly for consequential damages (including lost profit), arising from breaches of any contractual or quasi-contractual obligations and claims by the customer for damages in tort or delict are excluded.

H. Return of electrical and electronic equipment

 1. In relation to customers within the European Union, the following applies.
 2. Except as provided in paragraph 3, we accept the return of waste electrical and electronic equipment within the meaning of the German Electrical and Electronic Equipment Act (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) that has been placed on the market after 13 August 2005 in Germany as new equipment, at no cost for the customer, and treat or dispose of this equipment at our own expense according to the applicable statutory rules. Acceptance of returned waste electrical and electronic equipment requires that it is sent to us (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany) at the expense and risk of the customer or user. We will neither collect waste electrical and electronic equipment from the customer nor will we establish collecting points. The customer or user is exclusively responsible for dismounting waste electronic and electronic equipment.
 3. Waste electrical and electronic equipment contaminated with hazardous substances shall be excepted from the obligations under paragraph 2, particularly including suction equipment, separators, amalgam separators and suction hose holders as well as any combination of such equipment. Components that are no independent part of electrical and electronic equipment, particularly rinsing units, place selection valves and spittoon valves shall also be excepted from the obligations under paragraph 2. To the extent we have no obligations under paragraph 2, the customer undertakes to properly dispose of or treat waste electrical and electronic equipment after its end of use according to statutory rules at his own expense. In this regard, the customer shall indemnify us from possible obligations under § 19 Electrical and Electronic Equipment Act and from third-party claims arising in connection therewith. If the customer passes on our electrical and electronic equipment to a third party, the customer shall oblige the third party to properly dispose of or treat waste electrical and electronic equipment after its end of use according to statutory rules at the third party‘s own expense and, in the event of further passing on, to oblige the respective recipient accordingly.

I. Place of Performance, Forum and Applicable Law

 1. Exclusive place of performance for both contractual parties is our place of business 74321 Bietigheim-Bissingen. The state courts shall have exclusive jurisdiction. As far as our customers are merchants in the meaning of the German Commercial Code or legal entities under public law the exclusive forum is agreed to be Heilbronn. This does not apply to summary proceedings for order to pay debt (Mahnverfahren). We are entitled, however, to file suit in any other statutory forum.
 2. The legal relations with our customers are exclusively governed by the laws of the Federal Republic of Germany with the exception of the UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

J. Burden of Proof, Alterations, Invalidity Clause

 1. Existing rules of burden of proof for the benefit of the customer are not affected by these General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment.
 2. Alterations to these General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment or other contractual arrangements must be in writing.
 3. Should particular provisions of these General Terms and Conditions for Sale, Delivery and Payment become ineffective by a law or a particular contract then this will not affect the effectiveness of the remaining provisions.
to top