DÜRR DENTAL SE

Udzielenie licencji użytkownikowi końcowemu – End User Licensing Agreement

End User Licensing Agreement

DÜRR DENTAL SE

Umowa licencyjna użytkownika końcowego - End User Licensing Agreement (EULA)

zawarta między DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

i Panem/Panią jako użytkownikiem

§1 Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy są oprogramowanie VistaSoft firmy Dürr Dental, sterowniki oraz interfejsy wraz ze wszystkimi przynależnymi komponentami programowymi, jak również – o ile stanowią one część umowy – moduły dodatkowe oprogramowania VistaSoft („oprogramowanie”).

(2) Firma Dürr Dental SE udziela Użytkownikowi prawo do korzystania z legalnie nabytego oprogramowania na okres trwania niniejszej umowy i zgodnie z następującymi ustaleniami. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim (§§ 69 niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim).

(3) Punkty 5 i 6 (gwarancja i odpowiedzialność) są nieważne, jeśli Użytkownik oprogramowania nie nabędzie go bezpośrednio od firmy Dürr Dental SE, a na przykład w handlu artykułami stomatologicznymi. W takim przypadku roszczenia Użytkownika dotyczące gwarancji oraz odpowiedzialności mogą być w mocy wyłącznie wobec bezpośredniego sprzedawcy.

(4) Roszczenia prawne w stosunku do firmy Dürr Dental SE z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają w pełni w mocy, o ile są uzasadnione i nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy.

(5) Oprogramowanie jest zmieniane przez firmę Dürr Dental SE według uznania poprzez Update'y (aktualizacje) i Upgrade'y (rozwój i zwiększanie możliwości) i zaopatrywane w nowe specyfikacje. Aktualizacje są z reguły bezpłatne dla użytkownika. Ulepszenia są płatne. Użytkownik nie może sobie rościć praw do aktualizacji i ulepszeń. Ceny za ulepszenia - a w szczególnych przypadkach za aktualizacje - równe są cenom podanym w aktualnym cenniku firmy Dürr Dental SE. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują również dla przyszłych Update'ów i Upgrade'ów.

§2 Skuteczność umowy

Niniejsza umowa jest skuteczna,

a) jeśli w przypadku nabycia oprogramowania na nośniku danych Użytkownik akceptuje ustalenia umowy, poprzez zatwierdzenie kliknięciem przycisku "Akceptuj" w trakcie instalacji oprogramowania lub

b) jeśli w przypadku nabycia przedmiotu umowy jako produktu pobranego (wersja sieciowa) ustalenia umowy zostają zaakceptowane poprzez zatwierdzenie kliknięciem przycisku "Akceptuj" przed pobraniem.

§3 Prawo powielania i ochrona przed dostępem, rekompilacja i zmiany w programie

(1) Użytkownik może powielać dostarczony program, o ile jest to niezbędne do korzystania z programu. Do koniecznych powieleń zalicza się instalacje programu z oryginalnego nośnika danych na pamięci masowej użytego sprzętu jak również wczytanie programu do pamięci roboczej.

(2) Użytkownik ma prawo do powielania programu w ramach używanej przez siebie sieci w gabinecie. O ile moduły dodatkowe użytkownika są licencjonowane na pojedyncze stanowisko robocze, prawa do użycia i powielania przez użytkownika są zależne od umów dotyczących poszczególnych modułów dodatkowych.

(3) Użytkownik może dokonać powielenia oprogramowania w celu zabezpieczenia danych. Może on jednak za każdym razem przygotować i posiadać tylko jedną kopię bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa musi być jako taka oznaczona.

(4) Powielenie wykraczające poza ustalone warunki, do którego zalicza się także wydruk kodu programu na drukarce, nie może być dokonywane przez użytkownika.

(5) Adnotacje autorów, numery seryjne jak również inne elementy służące identyfikacji programu nie mogą być w żadnym wypadku usuwane lub zmieniane.

(6) Tłumaczenie wsteczne przekazanego kodu programu na inną formę kodu (rekompilacja) jak również inne rodzaje programowania odwrotnego oprogramowania na różnym etapie przetworzenia (Reverse-Engineering) włącznie ze zmianą programu jest niedopuszczalne, jeśli nie podlega przepisom § 69 niemieckiej ustawy o prawach autorskich.

§4 Odsprzedaż i wynajem

(1) Użytkownik może odsprzedać lub przekazać nieodpłatnie oprogramowanie wraz z dokumentacją osobie trzeciej pod warunkiem, że osoba ta zobowiąże się do przestrzegania warunków niniejszej umowy. Przed przekazaniem oprogramowania Użytkownik musi udostępnić do wiadomości osobom trzecim warunki niniejszej umowy.

(2) W przypadku przekazania Użytkownik musi przekazać osobie trzeciej wszystkie kopie programu wraz z ewentualnie utworzonymi kopiami bezpieczeństwa lub zniszczyć nieprzekazane kopie (wraz z ewentualną bazą danych VistaSoft). Wraz z przekazaniem wygasa prawo Użytkownika do korzystania z programu.

§5 Gwarancja

(1) Wady dostarczonego oprogramowania wraz z dokumentacją zostaną usunięte przez firmę Dürr Dental SE w trakcie okresu gwarancyjnego wynoszącego dwa lata od pierwszego użycia oprogramowania po pisemnym zawiadomieniu przez Użytkownika.  Odbywa się to zgodnie z wyborem firmy Dürr Dental SE poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę.

(2) Jeśli firma Dürr Dental SE nie jest gotowa lub nie ma możliwości naprawy lub wymiany, przeciągają się one poza termin określony przez Użytkownika lub z innych powodów nie powiodą się one, wtedy Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub domagania się zmniejszenia. Niepowodzenie naprawy oznacza stan, kiedy firmie Dürr Dental SE zapewniono odpowiednią możliwość do naprawy, lecz nie osiągnięto pożądanego rezultatu, w szczególności jeśli naprawa dwukrotnie zakończyła się niepowodzeniem. Nienaruszone pozostaje prawo Użytkownika do żądania odszkodowania zgodnie z § 437 niemieckiego kodeksu cywilnego.

(3) Użytkownik ma świadomość, że ogólnie nie da się stworzyć oprogramowania bez błędów. Z tego powodu wady dostarczonego oprogramowania uznaje się za takowe tylko wtedy, kiedy błędy w znaczącym stopniu zmniejszają wartość lub przydatność oprogramowania do użytku przewidzianego w umowie.

(4) Użytkownik ma świadomość, że w przypadku tego oprogramowania chodzi o kompleksowy produkt informatyczny, którego instalacja, update'y/upgrade'y i ich zgodność z indywidualnym środowiskiem EOD Użytkownika wymagają podstawowej wiedzy. Instalacja, update'y/upgrade'y i zgodność oprogramowania z środowiskiem EOD Użytkownika powinny dlatego być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne umiejętności, w najlepszym przypadku przez wyszkolone osoby z branży stomatologicznej lub informatycznej. Za wady i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego postępowania z oprogramowaniem przy instalacji, update'ach/upgrade'ach i w dalszym użytkowaniu firma Dürr Dental SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ma to miejsce również w przypadku wad i szkód powstałych na skutek tego, że zastosowane przez użytkownika otoczenie sprzętowe i programowe (system operacyjny) nie odpowiada podanym przez firmę Dürr Dental SE minimalnym wymaganiom sprzętowym.

§6 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia Użytkownika dotyczące odszkodowania za straty lub odszkodowania za utracone nakłady regulowane są bez względu na naturę prawną roszczenia zgodnie z niniejszymi ustaleniami. Odpowiedzialność z tytułu przepisów o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(2) Za szkody utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność.

(3) Za szkody powstałe na skutek umyślnego lub wysoce nieuważnego postępowania firmy Dürr Dental SE, firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność. Za szkody powstałe na skutek postępowania nieuważnego w niewielkim stopniu, firma Dürr Dental SE ponosi odpowiedzialność wyłącznie wtedy, o ile naruszone zostanie zobowiązanie, którego dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów umowy (zobowiązanie istotne dla umowy). Takowe zobowiązanie istotne dla umowy zachodzi zawsze wtedy, kiedy zobowiązanie przepisowego wypełnienia umowy powinno być umożliwione jako pierwsze lub kiedy Użytkownik może założyć regularne dotrzymywanie tego zobowiązania. W przypadku naruszenia zobowiązania istotnego dla umowy odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE jest ograniczona do szkód, z powstaniem których w trakcie oddania oprogramowania do użytku ewentualnie przy pracach konserwacyjnych lub serwisowych (punkt 9) należy się zwyczajowo liczyć.

(4) Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do typowych nakładów poniesionych na ich przywrócenie, które mogłyby wystąpić przy regularnym i odpowiednim do niebezpieczeństwa przygotowaniu kopii zapasowych.

(5) Punkty od 1 do 4 mają zastosowanie odpowiednio do osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz pomocników firmy Dürr Dental SE.

§7 Zastrzeżenie własności

Firma Dürr Dental SE zastrzega sobie prawo własności do programu do momentu całkowitego uiszczenia należności za program.

§8 Czas trwania umowy

(1) Umowa jest ważna przez czas nieokreślony.

(2) Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania i dokumentacji wygasa, jeśli Użytkownik w poważny sposób naruszy określone w niniejszej umowie warunki korzystania, w szczególności gdy naruszy zapisy o korzystaniu i powielaniu z punktów 3 i 4, a firma Dürr Dental SE wypowie tą umowę z ważnych przyczyn. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszelkich nośników danych oraz kopii nośników danych i usunięcia wszelkich kopii oprogramowania (wraz z ewentualną bazą danych VistaSoft).

§9 Wersje demonstracyjne

(1) Firma Dürr Dental SE umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z wersji oprogramowania o ograniczonej funkcjonalności („wersje demonstracyjne”) w celu przetestowania oprogramowania. Użytkownik może przejść z wersji demonstracyjnej oprogramowania na wersję pełną poprzez aktywację pełnej wersji przy jednoczesnej rejestracji. Za aktywację należy zapłacić standardową cenę za nabycie oprogramowania na rzecz firmy Dürr Dental SE lub danego sprzedawcy.

(2) Firma Dürr Dental SE nie udziela żadnych gwarancji na wersje demonstracyjne. Odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE za użycie wersji demonstracyjnych przez Użytkownika jest ograniczona do roszczeń wymienionych w par. 6, pkt. 2 i 3 zdanie 1. Wykluczona jest dalej sięgająca odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE.

§10 Prace konserwacyjne i serwisowe firmy Dürr Dental, w szczególności konserwacja zdalna

Jeśli firma Dürr Dental SE na życzenie Użytkownika podejmuje się prac konserwacyjnych i/lub serwisowych na oprogramowaniu zainstalowanym na sprzęcie Użytkownika (zwanych dalej „Prace”), dla prac tych obowiązują następujące postanowienia:

(1) Ceny za prace równe są cenom podanym w aktualnym cenniku firmy Dürr Dental SE. Rachunki są płatne dla firmy Dürr Dental SE najpóźniej w dwa tygodnie od daty rachunku. Prace gwarancyjne firmy Dürr Dental SE zgodnie z punktem 5 nie są płatne.

(2) Odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE za prace regulowana jest ustaleniami z punktu 6.

(3) Użytkownik jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa danych przed rozpoczęciem wykonywania prac przez firmę Dürr Dental SE, która umożliwi pełne odtworzenie danych Użytkownika w akceptowalnym czasie.

(4) Jeśli prace będą miały miejsce za pomocą systemu przesyłu informacji na odległość bez fizycznego kontaktu ze sprzętem Użytkownika (zwane dalej „Konserwacja zdalna“), Użytkownik ponosi odpowiedzialność za instalację oprogramowania do konserwacji zdalnej producenta będącego osobą trzecią na swoim sprzęcie, w szczególności odpowiedzialność za dotrzymanie postanowień licencyjnych oprogramowania do konserwacji zdalnej. Użytkownik ponosi ponadto odpowiedzialność za zalecane połączenie swojego sprzętu i oprogramowania z systemem przesyłu informacji na odległość. Firma Dürr Dental SE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały na skutek zakłóceń systemu przesyłu informacji na odległość nie po stronie firmy Dürr Dental lub na skutek nieuprawnionego dostępu osób trzecich do sprzętu i oprogramowania Użytkownika.

§11 Postanowienia końcowe

(1) Zmiany, uzupełnienia lub doprecyzowania ustaleń niniejszej umowy jak również zapewnienia i gwarancje wymagają formy pisemnej. To samo obowiązuje w przypadku uchylenia niniejszej klauzuli formy pisemnej.

(2) Nieskuteczność lub niemożność wykonania jednego lub kilku zapisów niniejszej umowy nie ma wpływu na skuteczność umowy.

(3) W miejsce nieskutecznej lub niemożliwej do wykonania klauzuli wprowadzony zostanie zapis możliwie najbliższy celowi nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania zapisu

(4) Zapisy umowy z Użytkownikiem podlegają regulacji przez niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(5) Spory wynikające z zapisów umowy z Użytkownikiem podlegają właściwości sądu – o ile Użytkownik jest handlowcem – według wyboru firmy Dürr Dental SE albo właściwości sądu firmy Dürr Dental SE, albo właściwości sądu Użytkownika.

Udzielenie licencji użytkownikowi końcowemu - End User Licensing Agreement (EULA)

pomiędzy Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

a Tobą jako użytkownikiem

§1 Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy jest oprogramowanie DBSWIN firmy Dürr Dental, sterowniki jak również interfejsy wraz ze wszystkimi przynależnymi elementami programu („Oprogramowanie“).

(2) Firma Dürr Dental SE udziela Użytkownikowi prawo do korzystania z legalnie nabytego oprogramowania na okres trwania niniejszej umowy i zgodnie z następującymi ustaleniami. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim (§§ 69 niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim).

(3) Punkty 5 i 6 (gwarancja i odpowiedzialność) są nieważne, jeśli Użytkownik oprogramowania nie nabędzie go bezpośrednio od firmy Dürr Dental SE, a na przykład w handlu artykułami stomatologicznymi. W takim przypadku roszczenia Użytkownika dotyczące gwarancji oraz odpowiedzialności mogą być w mocy wyłącznie wobec bezpośredniego sprzedawcy.

(4) Roszczenia prawne w stosunku do firmy Dürr Dental SE z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają w pełni w mocy, o ile są uzasadnione i nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy.

(5) Oprogramowanie jest zmieniane przez firmę Dürr Dental SE poprzez Update'y (aktualizacje) i Upgrade'y (rozwój i zwiększanie możliwości) i zaopatrywane w nowe specyfikacje. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują również dla przyszłych Update'ów i Upgrade'ów.

§2 Skuteczność umowy

Niniejsza umowa jest skuteczna,

a) jeśli w przypadku nabycia oprogramowania na nośniku danych Użytkownik akceptuje ustalenia umowy, poprzez zatwierdzenie kliknięciem przycisku "Akceptuj" w trakcie instalacji oprogramowania lub

b) jeśli w przypadku nabycia przedmiotu umowy jako produktu pobranego (wersja sieciowa) ustalenia umowy zostają zaakceptowane poprzez zatwierdzenie kliknięciem przycisku "Akceptuj" przed pobraniem.

§3 Prawo powielania i ochrona przed dostępem, rekompilacja i zmiany w programie

(1) Użytkownik może powielać dostarczony program, o ile dane powielenie jest niezbędne do korzystania z programu. Do koniecznych powieleń zalicza się instalacje programu z oryginalnego nośnika danych na dysk twardy użytego sprzętu jak również wczytanie programu do pamięci roboczej.

(2) Użytkownik jest uprawniony do powielania oprogramowania w ramach wykorzystywanej przez Użytkownika sieci w gabinecie, o ile Użytkownik nabył licencje dla każdego stanowiska roboczego (np. DICOM).

(3) Użytkownik może dokonać powielenia oprogramowania w celu zabezpieczenia danych. Może on jednak za każdym razem przygotować i posiadać tylko jedna kopię bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa musi być jako taka oznaczona.

(4) Powielenie wykraczające poza ustalone warunki, do którego zalicza się także wydruk kodu programu na drukarce, nie może być dokonywane przez użytkownika.

(5) Adnotacje autorów, numery seryjne jak również inne elementy służące identyfikacji programu nie mogą być w żadnym wypadku usuwane lub zmieniane.

(6) Tłumaczenie wsteczne przekazanego kodu programu na inną formę kodu (rekompilacja) jak również inne rodzaje programowania odwrotnego oprogramowania na różnym etapie przetworzenia (Reverse-Engineering) włącznie ze zmianą programu jest niedopuszczalne, jeśli nie podlega przepisom § 69 niemieckiej ustawy o prawach autorskich. Adnotacje autorów, numery seryjne jak również inne elementy służące identyfikacji programu nie mogą być w żadnym wypadku usuwane lub zmieniane.

§4 Dalsza sprzedaż i najem

(1) Użytkownik może sprzedać lub podarować oprogramowanie wraz z dokumentacją osobom trzecim, pod warunkiem że osoby trzecie zadeklarują w stosunku do niego dalsze obowiązywanie zapisów niniejszej umowy i zgadzają się z nimi. Przed przekazaniem oprogramowania Użytkownik musi udostępnić do wiadomości osobom trzecim warunki niniejszej umowy.

(2) W przypadku przekazania Użytkownik musi przekazać osobom trzecim wszystkie kopie programu wraz z ewentualnie utworzonymi kopiami bezpieczeństwa lub zniszczyć nieprzekazywane kopie. Wraz z przekazaniem wygasa prawo Użytkownika do korzystania z programu.

§5 Gwarancja

(1) Wady dostarczonego oprogramowania wraz z dokumentacją zostaną usunięte przez firmę Dürr Dental SE w trakcie okresu gwarancyjnego wynoszącego dwa lata od pierwszego użycia oprogramowania po pisemnym zawiadomieniu przez Użytkownika. Odbywa się to zgodnie z wyborem firmy Dürr Dental SE poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę.

(2) Jeśli firma Dürr Dental SE nie jest gotowa lub nie ma możliwości naprawy lub wymiany, przeciągają się one poza termin określony przez Użytkownika lub z innych powodów nie powiodą się one, wtedy Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub domagania się zmniejszenia. Niepowodzenie naprawy oznacza stan, kiedy firmie Dürr Dental SE zapewniono odpowiednią możliwość do naprawy, lecz nie osiągnięto pożądanego rezultatu, w szczególności jeśli naprawa dwukrotnie zakończyła się niepowodzeniem. Nienaruszone pozostaje prawo Użytkownika do żądania odszkodowania zgodnie z § 437 niemieckiego kodeksu cywilnego

(3) Użytkownik musi mieć świadomość, że ogólnie nie da się stworzyć oprogramowania całkowicie pozbawionego błędów. Z tego powodu wady dostarczonego oprogramowania uznaje się za takowe tylko wtedy, kiedy błędy w znaczącym stopniu zmniejszają wartość lub przydatność oprogramowania do użytku przewidzianego w umowie.

(4) Użytkownik musi mieć świadomość, że w przypadku tego oprogramowania chodzi o kompleksowy produkt informatyczny, którego instalacja, update'y/upgrade'y i ich zgodność z indywidualnym środowiskiem EOD Użytkownika wymagają podstawowej wiedzy. Instalacja, update'y/upgrade'y i zgodność oprogramowania z środowiskiem IT Użytkownika powinny dlatego być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne umiejętności, w najlepszym przypadku przez wyszkolone osoby z branży stomatologicznej lub informatycznej. Za wady i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego postępowania z oprogramowaniem przy instalacji, update'ach/upgrade'ach i w dalszym użytkowaniu firma Dürr Dental SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ma to miejsce również w przypadku wad i szkód powstałych na skutek tego, że zastosowane przez użytkownika otoczenie sprzętowe i programowe (system operacyjny) nie odpowiada podanym przez firmę Dürr Dental SE minimalnym wymaganiom sprzętowym.

§6 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia Użytkownika dotyczące odszkodowania za straty lub odszkodowania za utracone nakłady regulowane są bez względu na naturę prawną roszczenia zgodnie z niniejszymi ustaleniami. Odpowiedzialność z tytułu przepisów o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(2) Za szkody utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność.

(3) Za szkody powstałe na skutek umyślnego lub wysoce nieodpowiedniego postępowania firmy Dürr Dental SE, firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność. Za szkody powstałe na skutek postępowania nieuważnego w niewielkim stopniu, firma Dürr Dental SE ponosi odpowiedzialność wyłącznie wtedy, o ile naruszone zostanie zobowiązanie, którego dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów umowy (zobowiązanie istotne dla umowy). Takowe zobowiązanie istotne dla umowy zachodzi zawsze wtedy, kiedy zobowiązanie przepisowego wypełnienia umowy powinno być umożliwione jako pierwsze lub kiedy Użytkownik może założyć regularne dotrzymywanie tego zobowiązania. W przypadku naruszenia zobowiązania istotnego dla umowy odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE jest ograniczona do szkód, z powstaniem których w trakcie oddania oprogramowania do użytku ewentualnie przy pracach konserwacyjnych lub serwisowych (punkt 9) należy się zwyczajowo liczyć.

(4) Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do typowych nakładów poniesionych na ich przywrócenie, które mogłyby wystąpić przy regularnym i odpowiednim do niebezpieczeństwa przygotowaniu kopii zapasowych.

(5) Akapity od 1 do 4 są ważne odpowiednio dla osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania firmy Dürr Dental SE.

§7 Zastrzeżenie własności

Firma Dürr Dental SE zastrzega sobie prawo własności oprogramowania do chwili całkowitego opłacenia roszczeń wynikających z umowy z Użytkownikiem.

§8 Czas trwania umowy

(1) Umowa jest ważna na czas nieokreślony.

(2) Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania i dokumentacji wygasa, jeśli Użytkownik w poważny sposób naruszy określone w niniejszej umowie warunki korzystania, w szczególności gdy naruszy zapisy o korzystaniu i powielaniu z punktów 3 i 4, a firma Dürr Dental SE wypowie tą umowę z ważnych przyczyn. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszelkich nośników danych oraz kopii nośników danych i usunięcia wszelkich kopii oprogramowania.

§9 Wersje demonstracyjne

(1) Firma Dürr Dental SE umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z wersji oprogramowania o ograniczonej funkcjonalności („Wersje demonstracyjne“), aby przetestować oprogramowanie. Użytkownik może przejść z wersji demonstracyjnej oprogramowania na wersję pełną poprzez aktywację pełnej wersji przy jednoczesnej rejestracji. Za aktywację należy zapłacić standardową cenę za nabycie oprogramowania na rzecz firmy Dürr Dental SE lub danego sprzedawcy.

(2) Firma Dürr Dental SE nie udziela żadnych gwarancji na wersje demonstracyjne. Odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE za użycie wersji demonstracyjnych przez Użytkownika jest ograniczona do roszczeń wymienionych w punktach 6 akapit 2 i 3. Wykluczona jest dalej sięgająca odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE.

§10 Prace konserwacyjne i serwisowe firmy Dürr Dental, w szczególności konserwacja zdalna

Jeśli firma Dürr Dental SE na życzenie Użytkownika podejmuje się prac konserwacyjnych i /lub serwisowych na oprogramowaniu zainstalowanym na sprzęcie Użytkownika (zwane dalej „Prace“), dla prac tych obowiązują następujące postanowienia:

(1) Ceny za prace równe są cenom podanym w aktualnym cenniku firmy Dürr Dental SE. Rachunki są płatne dla firmy Dürr Dental SE najpóźniej w dwa tygodnie od daty rachunku. Prace gwarancyjne firmy Dürr Dental SE zgodnie z punktem 5 nie są płatne.

(2) Odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE za prace regulowana jest ustaleniami z punktu 6.

(3) Użytkownik jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa danych przed rozpoczęciem prac firmy Dürr Dental SE, która umożliwia pełne odtworzenie danych Użytkownika w akceptowalnym czasie.

(4) Jeśli prace będą miały miejsce za pomocą systemu przesyłu informacji na odległość bez fizycznego kontaktu ze sprzętem Użytkownika (zwane dalej „Konserwacja zdalna“), Użytkownik ponosi odpowiedzialność za instalację oprogramowania do konserwacji zdalnej producenta będącego osobą trzecią na swoim sprzęcie, w szczególności odpowiedzialność za dotrzymanie postanowień licencyjnych oprogramowania do konserwacji zdalnej. Użytkownik ponosi ponadto odpowiedzialność za zalecane połączenie swojego sprzętu i oprogramowania z systemem przesyłu informacji na odległość. Firma Dürr Dental SE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały na skutek zakłóceń systemu przesyłu informacji na odległość nie po stronie firmy Dürr Dental lub na skutek nieuprawnionego dostępu osób trzecich do sprzętu i oprogramowania Użytkownika.

§11 Postanowienia końcowe

(1) Zmiany, uzupełnienia lub doprecyzowania ustaleń niniejszej umowy jak również zapewnienia i gwarancje wymagają formy pisemnej. To samo obowiązuje w przypadku uchylenia niniejszej klauzuli formy pisemnej.

(2) Nieskuteczność lub niemożność wykonania jednego lub kilku zapisów niniejszej umowy nie ma wpływu na skuteczność umowy.

(3) Miejsce nieskutecznej lub niemożliwej do wykonania klauzuli zajmuje zapis, który jest możliwie najbliższy celowi nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania zapisu

(4) Zapisy umowy z Użytkownikiem podlegają regulacji przez niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(5) Spory wynikające z zapisów umowy z Użytkownikiem podlegają właściwości sądu - o ile Użytkownik jest handlowcem - według wyboru firmy Dürr Dental SE albo właściwości sądu firmy Dürr Dental SE, albo właściwości sądu Użytkownika.

End User Licensing Agreement (EULA)
Ostatnia zmiana: 19.01.2015

pomiędzy                   

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

i                      

tobą jako użytkownikiem

§ 1 Przedmiot umowy

(1) Przedmiotemumowyjestoprogramowanie „Dürr Service“ (“Oprogramowanie“).

(2) Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim (§§ 69 niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim).

(3) Oprogramowanie jest dobrowolnie rozwijane przez firmę Dürr Dental SE poprzez Update'y (aktualizacje) i Upgrade'y (rozwój i zwiększanie możliwości) i zaopatrywane w nowe specyfikacje. Postanowienia niniejszej umowy obowiązują również dla przyszłych Update'ów i Upgrade'ów.

(4) Niniejszy produkt zawiera elementy kodu, które podlegają otwartym licencjom takim jak GNU/GPL, BSD lub podobne. Elementy te stanowią wolne oprogramowanie i są udostępniane przez autora bez gwarancji działania.

§ 2 Skuteczność umowy

Poprzez korzystanie z oprogramowania akceptuje się zapisy niniejszej umowy. W przypadku braku akceptacji zapisów, nie wolno korzystać z oprogramowania.

§ 3 Prawo powielania i wykorzystanie

(1) Firma Dürr Dental SE udziela Użytkownikowi prawo do korzystania z oprogramowania na okres trwania niniejszej umowy i zgodnie z następującymi ustaleniami. Na oprogramowanie udzielana jest licencja, nie jest ono sprzedawane. Użytkownik może korzystać z oprogramowania wyłącznie w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie.

(2) Użytkownik może powielać dostarczony program, o ile dane powielenie jest niezbędne do korzystania z programu. Do koniecznych powieleń zalicza się instalacje programu w systemie operacyjnym należącym do użytkownika lub będącym pod jego kontrolą.

(3) Powielenie wykraczające poza ustalone warunki, do którego zalicza się także wydruk kodu programu na drukarce, nie może być dokonywane przez użytkownika.

§ 4 Niedozwolony użytek

(1) Użytkownik nie może niniejszego oprogramowania publikować, wynajmować, leasingować ani wypożyczać.

(2) Użytkownik nie może przekazać osobom trzecim niniejszego oprogramowania ani niniejszej umowy.

(3) Tłumaczenie wsteczne przekazanego kodu programu na inną formę kodu (rekompilacja) jak również inne rodzaje programowania odwrotnego oprogramowania na różnym etapie przetworzenia (Reverse-Engineering) włącznie ze zmianą programu jest niedopuszczalne, jeślinie podlega przepisom § 69 niemieckiej ustawy o prawach autorskich. Uwagi autorów, numery seryjne i inne elementy służące identyfikacji programu nie mogą być przez Użytkownika usunięte lub zmienione.

§ 5 Gwarancja/Wsparcie

(1) Oprogramowanie jest dobrowolnie rozwijane przez firmę Dürr Dental SE poprzez Update'y (aktualizacje) i Upgrade'y (rozwój i zwiększanie możliwości) i zaopatrywane w nowe specyfikacje.

(2) Firma Dürr Dental SE w ramach możliwości świadczy dobrowolnie usługę wsparcia dla oprogramowania.

(3) Ustawowe roszczenia gwarancyjne nie znajdują zastosowania, gdyż oprogramowanie jest wyłącznie licencjonowane, a nie sprzedawane.

§ 6 Odpowiedzialność

(1) Roszczenia Użytkownika dotyczące odszkodowania za straty lub odszkodowania za utracone nakłady regulowane są bez względu na naturę prawną roszczenia zgodnie z niniejszymi ustaleniami. Odpowiedzialność z tytułu przepisów o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(2) Za szkody utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność.

(3) Za szkody powstałe na skutek umyślnego lub wysoce nieuważnego postępowania firmy Dürr Dental SE, firma Dürr Dental SE ponosi nieograniczoną odpowiedzialność. Za szkody powstałe na skutek postępowania nieuważnego w niewielkim stopniu, firma Dürr Dental SE ponosi odpowiedzialność wyłącznie wtedy, o ile naruszone zostanie zobowiązanie, którego dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów umowy (zobowiązanie istotne dla umowy). Takowe zobowiązanie istotne dla umowy zachodzi zawsze wtedy, kiedy zobowiązanie przepisowego wypełnienia umowy powinno być umożliwione jako pierwsze lub kiedy Użytkownik może założyć regularne dotrzymywanie tego zobowiązania. W przypadku naruszenia zobowiązania istotnego dla umowy odpowiedzialność firmy Dürr Dental SE jest ograniczona do szkód, z powstaniem których w trakcie oddania oprogramowania do użytku należysięzwyczajowoliczyć.

(4) Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do typowych nakładów poniesionych na ich przywrócenie, które mogłyby wystąpić przy regularnym i odpowiednim do niebezpieczeństwa przygotowaniu kopii zapasowych.

(5) Za wady i szkody powstałe na skutek nieumiejętnego postępowania z oprogramowaniem przy instalacji, update'ach/upgrade'ach i w dalszym użytkowaniu firma Dürr Dental SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z zastrzeżeniem akapitów 2 i 3. Ma to miejsce również w przypadku wad i szkód powstałych na skutek tego, że zastosowane przez użytkownika otoczenie sprzętowe i programowe (system operacyjny) nie odpowiada podanym przez firmę Dürr Dental SE minimalnym wymaganiom sprzętowym.

(6) Akapity od 1 do 5 są ważne odpowiednio dla osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania firmy Dürr Dental SE.

§ 7 Czas trwania umowy

(1) Umowa jest ważna na czas nieokreślony.

(2)
Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania i dokumentacji wygasa, jeśli Użytkownik w poważny sposób naruszy określone w niniejszej umowie warunkikorzystania, a firma Dürr Dental SE wypowie tą umowę z ważnych przyczyn. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszelkich kopii oprogramowania.

§ 8 Postanowienia końcowe

(1) Zmiany, uzupełnienia lub doprecyzowania ustaleń niniejszej umowy jak również zapewnienia i gwarancje wymagają formy pisemnej. To samo obowiązuje w przypadku uchylenia niniejszej klauzuli formy pisemnej.

(2) Nieskuteczność lub niemożność wykonania jednego lub kilku zapisów niniejszej umowy nie ma wpływu na skuteczność umowy. Miejsce nieskutecznej lub niemożliwej do wykonania klauzuli zajmuje zapis, który jest możliwie najbliższy celowi nieskutecznego lub niemożliwego do wykonania zapisu

(3) Zapisy umowy z Użytkownikiem podlegają regulacji przez niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(4) Spory wynikające z zapisów umowy z Użytkownikiem podlegają właściwości sądu – o ile Użytkownik jest handlowcem – według wyboru firmy Dürr Dental SE albo właściwości sądu firmy Dürr Dental SE, albo właściwości sądu Użytkownika.

Deklaracja dotycząca ochrony danych dla oprogramowania „Dürr Service App“

Ostatnia zmiana: 19.01.2015

§ 1 Informacja dotycząca zbierania danych osobowych oraz dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej

(1) Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z niniejszego oprogramowania. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Państwa osobiście, a więc n. p. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Dostawcą usługi zgodnie z § 13  niemieckiej ustawy o świadczeniu usług zdalnych (TMG) i stroną odpowiedzialną zgodnie z § 3 ust. 7 niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) jest

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Siedziba Bietigheim-Bissingen  
Rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Stuttgarcie HRB 763587
Zarząd: Martin Dürrstein (przewodniczący), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Przewodniczący rady nadzorczej: Bernhard Oberschmidt

§ 2 Prawa do informacji i odwołanie zgody

(1) Mają Państwo prawo zażądać od nas w każdym momencie informacji o Państwa danych przechowywanych przez nas, jak też o ich pochodzeniu, odbiorcach czy kategoriach odbiorców, do których dane te zostaną przekazane oraz o celu ich przechowywania.

(2) Po udzieleniu zgody na wykorzystanie danych, można ją w każdym momencie cofnąć.

(3) Wszystkie prośby o informacje, zapytania lub odwołania dotyczące przetwarzania danych prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres info@duerrdental.com lub pod adresy wymienione w § 1 ust. (2).

§ 3 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy aktualne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, szczególnie do ochrony Państwa danych osobowych przed zagrożeniami podczas przesyłu danych jak też przed wejściem w ich posiadanie przez osoby trzecie. Są one dostosowane do aktualnego stanu technologii.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

(1) Podczas pobierania oprogramowania informacje potrzebne do tego zostaną przesłane do sklepu z oprogramowaniem, a szczególnie nazwa użytkownika, adresy e-mail i numer klienta Państwa konta, godzina pobrania, informacje o płatności i indywidualny kod urządzenia. Na to zbieranie danych nie mamy jednak żadnego wpływu i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy te przygotowane dane, o ile jest to konieczne do pobrania programu. Poza tym przypadkiem nie będą one więcej zapisywane.

(2) Podczas korzystania z programu nie zbieramy żadnych danych osobowych z wyłączeniem tych poniżej w celu umożliwienia działania programu.

(3) Podczas uzyskiwania przez Państwa dostępu do zawartości programu dostęp ten oraz dalsze dane (data, godzina i odwiedzone strony) jest zapisywany na naszym serwerze w celach statystycznych i do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zapis i ocena ma miejsce wyłącznie w postaci zanonimizowanej.

(4) Program nie zapisuje i nie korzysta z żadnych ciasteczek.

§ 5 Rejestracja

(1) Z podstawowych funkcji programu można korzystać bez rejestracji.

(2) Aby korzystać ze wszystkich funkcji konieczna jest rejestracja. Może ona mieć miejsce za pomocą programu. Dane użytkownika otrzymają Państwo, jeśli są Państwo pracownikami autoryzowanego dystrybutora firmy Dürr Dental SE. Dane użytkownika (nazwa użytkownika i hasło) są podczas każdego dostępu do programu przesyłane do nas w sposób zaszyfrowany i opcjonalnie zapisywane w programie.

§ 6 Uprawnienia aplikacji

Program wykorzystuje następujące uprawnienia aplikacji w opisanych poniżej celach:

(a) Pamięć (zmiana lub kasowanie zawartości pamięci USB)

Konieczne jest, aby w przypadku urządzeń z niewielką ilością pamięci wewnętrznej, móc chwilowo zapisywać dane takie jak zdjęcia, filmy wideo czy dokumenty. Program korzysta w tym celu wyłącznie z utworzonego przez Państwa folderu Cache. Inne dane z pamięci USB nie są kasowane ani przetwarzane.

(b) Aparat i flesz

Potrzebne do wykonywania zdjęć.

(c) Pełny dostęp do Internetu i wyświetlenie stanu sieci

Wymagany w celu dostępu do plików znajdujących się w Internecie, takich jak filmy wideo i dokumenty z instrukcjami naprawy oraz do sprawdzenia własnych danych użytkownika.

§ 7 Rejestracja produktu

(1) Dzięki oprogramowaniu mogą Państwo rejestrować urządzenia firmy Dürr Dental SE.

(2) O ile nie są Państwo właścicielami i/lub osobami uprawnionymi do użytkowania urządzenia, rejestracja może mieć miejsce wyłącznie jeśli mają Państwo wyraźną zgodę właściciela i/lub osoby uprawnionej do użytkowania.

(3) Podczas rejestracji produktu zapisane zostają nazwisko i adres właściciela i/lub osoby uprawnionej do użytkowania, nazwa i lokalizacja oddziału sklepu stomatologicznego, numer modelu, numer seryjny oraz opis modelu urządzenia mającego zostać zarejestrowane, data instalacji, nazwisko doradcy d/s. rentgenowskich oraz data przeszkolenia z produktu.

§ 8 Kontakt z serwisem firmy Dürr Dental SE

Program umożliwia bezpośredni kontakt z serwisem firmy Dürr Dental SE. Dane użytkownika są przy tym zapisywane zgodnie z § 5 ust. (2), podobnie jak informacje i dane przesłane przez Państwa w zapytaniu kontaktowym.

§ 9 Udostępnianie osobom trzecim

Państwa informacje osobowe wykorzystujemy wyłącznie wewnątrz firmy i przekazujemy je dalej wyłącznie tym firmom, które biorą udział w wypełnieniu umów zawartych z Państwem lub były wcześniej zaangażowane w dostarczenie usługi. Poza tym Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, jeśli nie wyrażą na to Państwo wyraźnej zgody lub mamy obowiązek ich udostępnienia, na przykład ze względu na prawne lub urzędowe zarządzenia.

§ 10 Zastrzeżenie możliwości zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym momencie niniejszej deklaracji dotyczącej danych osobowych z uwzględnieniem przepisów prawa.