DÜRR DENTAL SE

Softwarelicentieovereenkomst - End User Licensing Agreement

End User Licensing Agreement

DÜRR DENTAL SE

Softwarelicentieovereenkomst - End User Licensing Agreement (EULA)

tussen DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
en u als gebruiker

§1 Voorwerp van de overeenkomst

(1) Tot de zaken die onder de overeenkomst vallen, behoren de Dürr Dental VistaSoft -software, drivers alsook interfaces met alle bijbehorende programmacomponenten en – voor zover overeengekomen – aanvullende modules voor de VistaSoft -software ('Software').

(2) DÜRR DENTAL SE verleent de gebruiker het gebruiksrecht van de rechtmatig verkregen software voor de duur van deze overeenkomst en met inachtneming van de volgende bepalingen. De software is door de auteurswet beschermd (§§ 69a en volgende, wet op het auteursrecht).

(3) De paragrafen 5 en 6 (Garantie en Aansprakelijkheid) gelden niet als de gebruiker de software niet rechtstreeks bij DÜRR DENTAL SE, maar bijvoorbeeld via de tandheelkundige vakhandel aanschaft. In dat geval kunnen claims met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid uitsluitend jegens de rechtstreekse verkoper geldend gemaakt worden.

(4) Wettelijke aanspraken tegen Dürr Dental SE in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijven, mits gerechtvaardigd, volledig bestaan en vallen buiten deze overeenkomst.

(5) De software wordt door DÜRR DENTAL SE naar eigen goeddunken door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien. Updates zijn doorgaans gratis voor de gebruiker. Voor upgrades moet worden betaald. De gebruiker kan geen aanspraak maken op updates en upgrades. De prijzen voor upgrades en, in uitzonderlijke gevallen, voor updates worden ontleend aan de respectievelijke actuele prijslijsten van DÜRR DENTAL SE. De regelingen in deze overeenkomst zijn ook geldig voor toekomstige updates en upgrades.

 

§2 Werkzaamheid van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt van kracht,

a) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de software op een gegevensdrager de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door tijdens de installatie van de software op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) klikt, of

b) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de zaken die onder deze overeenkomst vallen als downloadproduct (webversie), de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door vóór het downloaden op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) te klikken.

§3 Reproductierechten en toegangsbeveiliging, recompilatie en programmawijzigingen

(1) De gebruiker mag het geleverde programma kopiëren, voor zover het kopiëren voor het gebruik van het programma noodzakelijk is. Tot het noodzakelijke verveelvoudigen hoort de installatie van het programma van de originele gegevensdrager in het massageheugen van de gebruikte hardware, alsook het laden van het programma in de werkgeheugens.

(2) De gebruiker heeft het recht om de software te verveelvoudigen in het kader van het praktijknetwerk dat door de gebruiker wordt gebruikt. Voor zover aanvullende modules door de gebruiker zijn gelicentieerd voor individuele werkplekken zijn de gebruiks- en reproductierechten van de gebruiker gebaseerd op de specifieke regelingen voor de betreffende aanvullende module.

(3) De gebruiker mag de software voor back-updoeleinden verveelvoudigen. De gebruiker mag echter slechts één enkele back-upkopie maken en bewaren. De back-upkopie moet als zodanig worden gekenmerkt.

(4) Andere dan de hierboven vermelde kopieën mag de gebruiker niet maken. Ook het afdrukken van de programmacodes op een printer is niet toegestaan.

(5) Auteursvermeldingen, serienummers alsook andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen in geen geval verwijderd of gewijzigd worden.

(6) De decompilatie van de ter beschikking gestelde programmacodes in andere codevormen (recompilatie) alsook andere soorten van het opnieuw toegankelijk maken van de verschillende productiestappen van de software (reverse engineering) met inbegrip van een programmawijziging is niet toegestaan, wanneer de voorwaarden van § 69e van de wet op het auteursrecht niet van toepassing zijn.

§4 Doorverkoop en doorverhuur

(1) De gebruiker mag de software met inbegrip van de documentatie aan derden verkopen of schenken, onder de voorwaarde dat deze derde partij zich ook akkoord verklaart met de voorwaarden van deze overeenkomst. Vóór het doorgeven van de software moet de gebruiker deze voorwaarden van de overeenkomst aan de derde partij ter kennisneming voorleggen.

(2) Indien de software wordt doorgegeven, moet de gebruiker aan de derde partij alle programmakopieën inclusief eventueel aanwezige back-upkopieën overhandigen, of de niet-overhandigde kopieën vernietigen (inclusief een eventuele VistaSoft -database). Met het doorgeven van de software vervalt het recht van de gebruiker om het programma te gebruiken.

§5 Garantie

(1) Gebreken aan de geleverde software inclusief documentatie worden door DÜRR DENTAL SE binnen de garantietermijn van twee jaar vanaf het eerste gebruik van de software en na schriftelijke mededeling door de gebruiker verholpen. Dat gebeurt naar keuze van DÜRR DENTAL SE door een gratis verbetering of door de levering van vervangende software.

(2) Wanneer DÜRR DENTAL SE niet bereid of niet in staat is een gratis verbetering of vervangende software te leveren, dit langer duurt dan de door de gebruiker gestelde termijn of wanneer dit door een andere oorzaak niet plaatsvindt, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen of een korting te verlangen. Van het mislukken van de verbetering is pas sprake, wanneer DÜRR DENTAL SE voldoende gelegenheid tot het uitvoeren van de verbetering heeft gekregen, zonder dat het gewenste resultaat werd bereikt, in het bijzonder wanneer de verbetering al twee keer niet tot succes heeft geleid. Het recht van de gebruiker om schadevergoeding te vorderen conform § 437 van het burgerlijk wetboek blijft onverminderd van kracht.

(3) Het is de gebruiker bekend, dat softwareproducten in het algemeen niet zonder fouten gemaakt kunnen worden. Gelet hierop, is er slechts dan sprake van een gebrek van de geleverde software, wanneer de waarde of de geschiktheid van de software voor het overeengekomen en bedoelde gebruik door de fout aanzienlijk wordt verminderd.

(4) Het is de gebruiker bekend, dat de software een complex IT-product is, waarvoor bij de gebruiker een bepaalde kennis noodzakelijk is voor de installatie, updates/upgrades en de afstemming ervan met de individuele EDP-omgeving van de gebruiker. De installatie, updates/upgrades en afstemming van de software met de EDP-omgeving van de gebruiker dient daarom uitsluitend door vakkundige personen uitgevoerd te worden, bij voorkeur door getraind personeel van de tandheelkundige vakhandel resp. de IT-branche. Voor gebreken en schade, die te wijten zijn aan een onjuiste omgang met de software bij installatie, updates/upgrades en bij normale gebruik, aanvaardt DÜRR DENTAL SE geen aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor gebreken en schade, die zijn terug te voeren op het feit dat de door de gebruiker toegepaste hard- en software-omgeving (besturingssysteem) niet voldoet aan de door DÜRR DENTAL SE voor de software vastgestelde minimumeisen.

§6 Aansprakelijkheid

(1) De aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding voor of vervanging van tevergeefse inspanningen voegen zich, zonder de aard van het recht van de aanspraak in aanmerking te nemen, naar deze bepaling. De aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

(2) Voor schade die voortkomt uit de beschadiging van het leven, het lichaam of de gezondheid is Dürr Dental SE onbeperkt aansprakelijk.

(3) Voor schade die met opzet of door grove nalatigheid van DÜRR DENTAL SE ontstaat, is DÜRR DENTAL SE onbeperkt aansprakelijk. Voor schade als gevolg van geringe nalatigheid, is DÜRR DENTAL SE slechts aansprakelijk voor zover een plicht geschonden wordt, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (essentiële contractuele verplichting). Er is altijd sprake van een dergelijke essentiële contractuele verplichting, als door deze verplichting de juiste toepassing van de overeenkomst pas werkelijk mogelijk wordt gemaakt, of als de gebruiker er op vertrouwen kan dat deze plicht volgens de overeenkomst wordt nagekomen. Bij het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE beperkt tot schade, waarmee tijdens de levensduur van een softwarelicentie resp. bij onderhouds- en servicewerkzaamheden (alinea 9) typisch rekening moet worden gehouden.

(4) De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstellen van de gegevens, die bij het regelmatig en in overeenstemming met de risico's maken van back-upkopieën opgetreden zou zijn.

(5) De paragrafen 1 t/m 4 gelden voor respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Dürr Dental SE.

§7 Eigendomsvoorbehoud

De software blijft eigendom van Dürr Dental SE totdat de software volledig is betaald.

§8 Duur van de overeenkomst

(1) De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

(2) Het recht van de gebruiker om de software en de documentatie te gebruiken vervalt, wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst vastgelegde gebruiksvoorwaarden op een ernstige manier overtreedt, in het bijzonder wanneer de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften betreffende het gebruik en het doorgeven van de software van de paragrafen 3 en 4, en Dürr Dental SE deze overeenkomst vanwege zwaarwegende redenen beëindigt. In dat geval is de gebruiker verplicht om alle gegevensdragers en kopieën van de gegevensdragers terug te geven en alle kopieën van de software te wissen (inclusief een eventuele VistaSoft -database).

§9 Demoversies

(1) DÜRR DENTAL SE biedt de gebruiker de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van softwareversies met een beperkte gebruiksmogelijkheid ('demoversies'), om de software te testen. De gebruiker kan van de demoversie van de software overschakelen naar de volledige versie, door het vrijschakelen van de volledige versie bij gelijktijdige registratie. Voor het vrijschakelen ontstaan de reguliere kosten voor de aankoop van de software jegens DÜRR DENTAL SE resp. jegens de betreffende verkoper.

(2) DÜRR DENTAL SE verleent voor demoversies geen garantie. De aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE voor het gebruik van demoversies bij de gebruiker is beperkt tot de vorderingen uiteengezet in alinea 6 paragraaf 2 en 3, zin 1. Een verdergaande aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE is uitgesloten.

(3) De gebruiker is verplicht vóór aanvang van de werkzaamheden van DÜRR DENTAL SE een gegevensback-up te maken, die het volledig herstel van de gegevens van de gebruiker binnen een redelijke tijd mogelijk maakt.

(4) Als de werkzaamheden via een gegevensoverdrachtssysteem op afstand zonder fysiek contact met de hardware van de gebruiker geschieden (hierna 'onderhoud op afstand'), dan draagt de gebruiker de verantwoording voor de installatie van de software voor onderhoud op afstand van de derdenproducent op zijn/haar hardware, in het bijzonder de verantwoording voor het nakomen van de licentievoorwaarden van de software voor onderhoud op afstand. De gebruiker draagt bovendien de verantwoording voor de noodzakelijke koppeling van zijn/haar hard- en software met het gegevensoverdrachtssysteem. DÜRR DENTAL SE is niet aansprakelijk voor schade, die door DÜRR DENTAL niet toe te rekenen storingen aan het gegevensoverdrachtssysteem of door niet-geautoriseerde toegang van derden tot de hard- en software van de gebruiker ontstaat.

§10 Onderhouds- en servicewerkzaamheden door Dürr Dental, in het bijzonder onderhoud op afstand

Wanneer Dürr Dental SE op aanvraag van de gebruiker onderhoudswerkzaamheden en/of servicewerkzaamheden aan de op de hardware van de gebruiker geïnstalleerde software uitvoert (hierna 'werkzaamheden'), gelden de volgende bepalingen voor deze werkzaamheden:

(1) De prijzen voor de werkzaamheden zijn gebaseerd op de betreffende actuele prijslijst van DÜRR DENTAL SE. Facturen van DÜRR DENTAL SE dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum betaald te zijn. De garantiewerkzaamheden van DÜRR DENTAL SE hoeven volgens alinea 5 niet worden vergoed.

(2) De aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE voor de werkzaamheden is bepaald in alinea 6.

(3) De gebruiker is verplicht vóór aanvang van de werkzaamheden van DÜRR DENTAL SE een gegevensback-up te maken, die het volledig herstel van de gegevens van de gebruiker binnen een redelijke tijd mogelijk maakt.

(4) Als de werkzaamheden via een gegevensoverdrachtssysteem op afstand zonder fysiek contact met de hardware van de gebruiker geschieden (hierna 'onderhoud op afstand'), dan draagt de gebruiker de verantwoording voor de installatie van de software voor onderhoud op afstand van de derdenproducent op zijn/haar hardware, in het bijzonder de verantwoording voor het nakomen van de licentievoorwaarden van de software voor onderhoud op afstand. De gebruiker draagt bovendien de verantwoording voor de noodzakelijke koppeling van zijn/haar hard- en software met het gegevensoverdrachtssysteem. DÜRR DENTAL SE is niet aansprakelijk voor schade, die door DÜRR DENTAL niet toe te rekenen storingen aan het gegevensoverdrachtssysteem of door niet-geautoriseerde toegang van derden tot de hard- en software van de gebruiker ontstaat.

§11 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen, aanvullingen en concretiseringen van de bepalingen van deze overeenkomst alsook toezeggingen en garanties moeten schriftelijk worden aangegaan. Hetzelfde geldt voor het opheffen van deze clausule voor schriftelijke vorm.

(2) De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de overige bepalingen onverlet.

(3) In de plaats van de ongeldige of niet-uitvoerbare clausule komt een bepaling, die de bedoeling van de onwerkzame of niet-uitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert

(4) Op de contractuele verhouding met de gebruiker is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

(5) De bevoegde rechtbank voor geschillen voortkomend uit de contractuele verhouding met de gebruiker is – voor zover de gebruiker een commerciële instelling is – naar keuze van Dürr Dental SE de bevoegde rechtbank van Dürr Dental SE of de bevoegde rechtbank van de gebruiker.

Softwarelicentieovereenkomst - End User Licensing Agreement (EULA)

tussen Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
en u als gebruiker

§1 Voorwerp van de overeenkomst

(1) Tot de zaken die onder de overeenkomst vallen, behoren de Dürr Dental DBSWIN-software, drivers alsook interfaces met alle bijbehorende programmacomponenten ('software').

(2) DÜRR DENTAL SE verleent de gebruiker het gebruiksrecht van de rechtmatig verkregen software voor de duur van deze overeenkomst en met inachtneming van de volgende bepalingen. De software is door de auteurswet beschermd (§§ 69a en volgende, wet op het auteursrecht).

(3) De paragrafen 5 en 6 (Garantie en Aansprakelijkheid) gelden niet als de gebruiker de software niet rechtstreeks bij DÜRR DENTAL SE, maar bijvoorbeeld via de tandheelkundige vakhandel aanschaft. In dat geval kunnen claims met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid uitsluitend jegens de rechtstreekse verkoper geldend gemaakt worden.

(4) Wettelijke aanspraken tegen Dürr Dental SE in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijven, mits gerechtvaardigd, volledig bestaan en vallen buiten deze overeenkomst.

(5) De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien. De regelingen van deze overeenkomst gelden ook voor toekomstige updates en upgrades.

§2 Werkzaamheid van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt van kracht,

a) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de software op een gegevensdrager de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door tijdens de installatie van de software op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) klikt, of

b) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de zaken die onder deze overeenkomst vallen als downloadproduct (webversie), de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door vóór het downloaden op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) te klikken.

§3 Reproductierechten en toegangsbeveiliging, recompilatie en programmawijzigingen

(1) De gebruiker mag het geleverde programma kopiëren, voor zover het kopiëren voor het gebruik van het programma noodzakelijk is. Tot het noodzakelijke verveelvoudigen hoort de installatie van het programma van de originele gegevensdrager in het massageheugen van de gebruikte hardware, alsook het laden van het programma in de werkgeheugens.

(2) De gebruiker heeft het recht de software in het kader van het door de gebruiker gebruikte praktijknetwerk te kopiëren, voor zover de gebruiker voor de verschillende werkplekken licenties (bijv. DICOM) aangekocht heeft.

(3) De gebruiker mag de software voor back-updoeleinden verveelvoudigen. De gebruiker mag echter slechts één enkele back-upkopie maken en bewaren. De back-upkopie moet als zodanig worden gekenmerkt.

(4) Andere dan de hierboven vermelde kopieën mag de gebruiker niet maken. Ook het afdrukken van de programmacodes op een printer is niet toegestaan.

(5) Auteursvermeldingen, serienummers alsook andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen in geen geval verwijderd of gewijzigd worden.

(6) De decompilatie van de ter beschikking gestelde programmacodes in andere codevormen (recompilatie) alsook andere soorten van het opnieuw toegankelijk maken van de verschillende productiestappen van de software (reverse engineering) met inbegrip van een programmawijziging is niet toegestaan, wanneer de voorwaarden van § 69e van de wet op het auteursrecht niet van toepassing zijn. Aantekeningen van de auteur, serienummers of andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen door de gebruiker niet verwijderd of veranderd worden.

§4 Doorverkoop en doorverhuur

(1) De gebruiker mag de software met inbegrip van de documentatie aan derden verkopen of schenken, onder de voorwaarde dat deze derde partij zich ook akkoord verklaart met de voorwaarden van deze overeenkomst. Vóór het doorgeven van de software moet de gebruiker deze voorwaarden van de overeenkomst aan de derde partij ter kennisneming voorleggen.

(2) Indien de software wordt doorgegeven, moet de gebruiker de derde partij alle programmakopieën inclusief eventueel aanwezige back-up kopieën overhandigen of de niet overhandigde kopieën vernietigen. Met het doorgeven van de software vervalt het recht van de gebruiker om het programma te gebruiken.

§5 Garantie

(1) Gebreken aan de geleverde software inclusief documentatie worden door DÜRR DENTAL SE binnen de garantietermijn van twee jaar vanaf het eerste gebruik van de software en na schriftelijke mededeling door de gebruiker verholpen. Dat gebeurt naar keuze van DÜRR DENTAL SE door een gratis verbetering of door de levering van vervangende software.

(2) Wanneer DÜRR DENTAL SE niet bereid of niet in staat is een gratis verbetering of vervangende software te leveren, dit langer duurt dan de door de gebruiker gestelde termijn of wanneer dit door een andere oorzaak niet plaatsvindt, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen of een korting te verlangen. Van het mislukken van de verbetering is pas sprake, wanneer DÜRR DENTAL SE voldoende gelegenheid tot het uitvoeren van de verbetering heeft gekregen, zonder dat het gewenste resultaat werd bereikt, in het bijzonder wanneer de verbetering al twee keer niet tot succes heeft geleid. Het recht van de gebruiker om schadevergoeding te vorderen conform § 437 van het burgerlijk wetboek blijft onverminderd van kracht.

(3) Het is de gebruiker bekend, dat softwareproducten in het algemeen niet zonder fouten gemaakt kunnen worden. Gelet hierop, is er slechts dan sprake van een gebrek van de geleverde software, wanneer de waarde of de geschiktheid van de software voor het overeengekomen en bedoelde gebruik door de fout aanzienlijk wordt verminderd.

(4) Het is de gebruiker bekend, dat de software een complex IT-product is, waarvoor bij de gebruiker een bepaalde kennis noodzakelijk is voor de installatie, updates/upgrades en de afstemming ervan met de individuele EDP-omgeving van de gebruiker. De installatie, updates/upgrades en afstemming van de software met de EDP-omgeving van de gebruiker dient daarom uitsluitend door vakkundige personen uitgevoerd te worden, bij voorkeur door getraind personeel van de tandheelkundige vakhandel resp. de IT-branche. Voor gebreken en schade, die te wijten zijn aan een onjuiste omgang met de software bij installatie, updates/upgrades en bij normale gebruik, aanvaardt DÜRR DENTAL SE geen aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor gebreken en schade, die zijn terug te voeren op het feit dat de door de gebruiker toegepaste hard- en software-omgeving (besturingssysteem) niet voldoet aan de door DÜRR DENTAL SE voor de software vastgestelde minimumeisen.

§6 Aansprakelijkheid

(1) De aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding voor of vervanging van tevergeefse inspanningen voegen zich, zonder de aard van het recht van de aanspraak in aanmerking te nemen, naar deze bepaling. De aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

(2) Voor schade die voortkomt uit de beschadiging van leven, lichaam of gezondheid is Dürr Dental  SE onbeperkt aansprakelijk.

(3) Voor schade die met opzet of door grove nalatigheid van DÜRR DENTAL SE ontstaat, is DÜRR DENTAL SE onbeperkt aansprakelijk. Voor schade als gevolg van geringe nalatigheid, is DÜRR DENTAL SE slechts aansprakelijk voor zover een plicht geschonden wordt, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (essentiële contractuele verplichting). Er is altijd sprake van een dergelijke essentiële contractuele verplichting, als door deze verplichting de juiste toepassing van de overeenkomst pas werkelijk mogelijk wordt gemaakt, of als de gebruiker er op vertrouwen kan dat deze plicht volgens de overeenkomst wordt nagekomen. Bij het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE beperkt tot schade, waarmee tijdens de levensduur van een softwarelicentie resp. bij onderhouds- en servicewerkzaamheden (alinea 9) typisch rekening moet worden gehouden.

(4) De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstellen van de gegevens, die bij het regelmatig en in overeenstemming met de risico's maken van back-upkopieën opgetreden zou zijn.

(5) De paragrafen 1 t/m 4 gelden voor respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Dürr Dental SE.

§7 Eigendomsvoorbehoud

Dürr Dental SE behoudt zich het eigendom van de software voor, totdat de vorderingen uit de contractuele betrekking met de gebruiker volledig betaald zijn.

§8 Duur van de overeenkomst

(1) De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

(2) Het recht van de gebruiker om de software en de documentatie te gebruiken vervalt, wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst vastgelegde gebruiksvoorwaarden op een ernstige manier overtreedt, in het bijzonder wanneer de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften betreffende het gebruik en het doorgeven van de software van de paragrafen 3 en 4, en Dürr Dental SE deze overeenkomst vanwege zwaarwegende redenen beëindigt. In dit geval is de gebruiker verplicht, alle gegevensdragers en kopieën van de gegevensdragers terug te geven en alle kopieën van de software te wissen.

§9 Demoversies

(1) DÜRR DENTAL SE biedt de gebruiker de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van softwareversies met een beperkte gebruiksmogelijkheid ('demoversies'), om de software te testen. De gebruiker kan van de demoversie van de software overschakelen naar de volledige versie, door het vrijschakelen van de volledige versie bij gelijktijdige registratie. Voor het vrijschakelen ontstaan de reguliere kosten voor de aankoop van de software jegens DÜRR DENTAL SE resp. jegens de betreffende verkoper.

(2) DÜRR DENTAL SE verleent voor demoversies geen garantie. De aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE voor het gebruik van demoversies bij de gebruiker is beperkt tot de vorderingen uiteengezet in alinea 6 paragraaf 2 en 3. Een verdergaande aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE is uitgesloten.

§10 Onderhouds- en servicewerkzaamheden door Dürr Dental, in het bijzonder onderhoud op afstand

Wanneer Dürr Dental SE op aanvraag van de gebruiker onderhoudswerkzaamheden en/of servicewerkzaamheden aan de op de hardware van de gebruiker geïnstalleerde software uitvoert (hierna 'werkzaamheden'), gelden de volgende bepalingen voor deze werkzaamheden:

(1) De prijzen voor de werkzaamheden zijn gebaseerd op de betreffende actuele prijslijst van DÜRR DENTAL SE. Facturen van DÜRR DENTAL SE dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum betaald te zijn. De garantiewerkzaamheden van DÜRR DENTAL SE hoeven volgens alinea 5 niet worden vergoed.

(2) De aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE voor de werkzaamheden is bepaald in alinea 6.

(3) De gebruiker is verplicht vóór aanvang van de werkzaamheden van DÜRR DENTAL SE een gegevensback-up te maken, die het volledig herstel van de gegevens van de gebruiker binnen een redelijke tijd mogelijk maakt.

(4) Als de werkzaamheden via een gegevensoverdrachtssysteem op afstand zonder fysiek contact met de hardware van de gebruiker geschieden (hierna 'onderhoud op afstand'), dan draagt de gebruiker de verantwoording voor de installatie van de software voor onderhoud op afstand van de derdenproducent op zijn/haar hardware, in het bijzonder de verantwoording voor het nakomen van de licentievoorwaarden van de software voor onderhoud op afstand. De gebruiker draagt bovendien de verantwoording voor de noodzakelijke koppeling van zijn/haar hard- en software met het gegevensoverdrachtssysteem. DÜRR DENTAL SE is niet aansprakelijk voor schade, die door DÜRR DENTAL niet toe te rekenen storingen aan het gegevensoverdrachtssysteem of door niet-geautoriseerde toegang van derden tot de hard- en software van de gebruiker ontstaat.

§11 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen, aanvullingen en concretiseringen van de bepalingen van deze overeenkomst alsook toezeggingen en garanties moeten schriftelijk worden aangegaan. Hetzelfde geldt voor het opheffen van deze clausule voor schriftelijke vorm.

(2) De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de overige bepalingen onverlet.

(3) In de plaats van de ongeldige of niet-uitvoerbare clausule komt een bepaling, die de bedoeling van de onwerkzame of niet-uitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert

(4) Op de contractuele verhouding met de gebruiker is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

(5) De bevoegde rechtbank voor geschillen voortkomend uit de contractuele verhouding met de gebruiker is – voor zover de gebruiker een commerciële instelling is – naar keuze van Dürr Dental SE de bevoegde rechtbank van Dürr Dental SE of de bevoegde rechtbank van de gebruiker.

Softwarelicentieovereenkomst voor Android-systemen
End User Licensing Agreement (EULA)

tussen Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
en u als gebruiker

§ 1 Voorwerp van de overeenkomst

(1)  Voorwerp van de overeenkomst is de software “Dürr Service“ ('software').

(2)  De software is door de auteurswet beschermd (§§ 69a en volgende, Duitse wet op het auteursrecht).

(3)  De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien. De bepalingen van deze overeenkomst gelden ook voor toekomstige updates en upgrades.

(4)  Dit product bevat softwarecomponenten die via opensource licenties zoals GNU/GPL, BSD of vergelijkbare geregeld worden. Deze componenten zijn vrije software en worden zonder garantie door de auteur verdeeld.

§ 2 Werkzaamheid van de overeenkomst

Door van deze software gebruik te maken, accepteert u de bepalingen van deze overeenkomst. Indien u de bepalingen niet accepteert, bent u niet bevoegd de software te gebruiken.

§ 3 Recht op verveelvoudiging en gebruik

(1)  DÜRR DENTAL SE verleent de gebruiker het gebruiksrecht van de software voor de duur van deze overeenkomst en met inachtneming van de volgende bepalingen. De software wordt gelicenseerd niet verkocht. De gebruiker mag de software alleen zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan wordt gebruiken.

(2)  De gebruiker mag de software verveelvoudigen, voor zover dit voor het gebruik van de software noodzakelijk is. Onder de noodzakelijke verveelvoudigingen valt de installatie van de software op Android-systemen, die van de gebruiker zijn of onder diens controle vallen.

(3)  Andere dan de hierboven vermelde kopieën mag de gebruiker niet maken. Ook het afdrukken van de programmacodes op een printer is niet toegestaan.

§ 4 Niet toegestaan gebruik

(1)  De gebruiker mag de software niet publiceren, verhuren, verleasen of uitlenen.

(2)  De gebruiker mag de software of deze overeenkomst niet aan derden overdragen.

(3)  De decompilatie van de ter beschikking gestelde programmacodes in andere codevormen (recompilatie) alsook andere soorten van het opnieuw toegankelijk maken van de verschillende productiestappen van de software (reverse engineering) met inbegrip van een programmawijziging is niet toegestaan, wanneer de voorwaarden van § 69e van de Duitse wet op het auteursrecht niet van toepassing zijn. Aantekeningen van de auteur, serienummers of andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen door de gebruiker niet verwijderd of veranderd worden.

§ 5 Garantie/support

(1)  De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien.

(2)  Dürr Dental SE zal binnen haar capaciteiten vrijwillige hulp voor de software ter beschikking stellen.

(3)  Wettelijke garantieclaims bestaan niet, omdat de software alleen wordt gelicenseerd en niet wordt verkocht.

§ 6 Aansprakelijkheid

(1)  De aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding voor of vervanging van tevergeefse inspanningen voegen zich, zonder de aard van het recht van de aanspraak in aanmerking te nemen, naar deze bepaling. De aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

(2)  Voor schade die voortkomt uit de beschadiging van leven, lichaam of gezondheid is Dürr Dental SE onbeperkt aansprakelijk.

(3)  Voor schade die met opzet of door grove nalatigheid van DÜRR DENTAL SE ontstaat, is DÜRR DENTAL SE onbeperkt aansprakelijk. Voor schade als gevolg van geringe nalatigheid, is DÜRR DENTAL SE slechts aansprakelijk voor zover een plicht geschonden wordt, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (essentiële contractuele verplichting). Er is altijd sprake van een dergelijke essentiële contractuele verplichting, als door deze verplichting de juiste toepassing van de overeenkomst pas werkelijk mogelijk wordt gemaakt, of als de gebruiker er op vertrouwen kan dat deze plicht volgens de overeenkomst wordt nagekomen. Als een essentiële contractuele verplichting niet wordt nagekomen, is de aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE beperkt tot schade waarmee tijdens de looptijd van een softwarelicentie normaal gesproken rekening moet worden gehouden.

(4)  De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstellen van de gegevens, die bij het regelmatig en in overeenstemming met de risico's maken van back-upkopieën zou zijn opgetreden.

(5)  Voor gebreken en schade die te wijten zijn aan een onjuiste omgang met de software tijdens installatie, updates/upgrades en tijdens het normale gebruik, is DÜRR DENTAL SE onder voorbehoud van paragrafen 2 en 3 niet aansprakelijk.

(6)  De paragrafen 1 t/m 5 gelden overeenkomstig voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Dürr Dental SE.

§ 7 Duur van de overeenkomst

(1)  De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

(2)  Het recht van de gebruiker om de software te gebruiken vervalt, wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst vastgelegde gebruiksvoorwaarden op een ernstige manier schendt en DÜRR DENTAL SE deze overeenkomst om zwaarwegende redenen beëindigt. In dit geval is de gebruiker verplicht alle kopieën van de software te verwijderen.

§ 8 Slotbepalingen

(1)  Wijzigingen, aanvullingen op en concretiseringen van de bepalingen van deze overeenkomst alsmede toezeggingen en garanties moeten schriftelijk worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor het opheffen van bovenstaande clausule.

(2)  De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare clausule komt een bepaling, die de bedoeling van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

(3)  Op de contractuele verhouding met de gebruiker is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

(4)  De bevoegde rechtbank voor geschillen voortkomend uit de contractuele verhouding met de gebruiker is – voor zover de gebruiker een commerciële instelling is – naar keuze van Dürr Dental SE bevoegde rechtbank van Dürr Dental SE of de bevoegde rechtbank van de gebruiker.

Softwarelicentieovereenkomst voor iOS-systemen
End User Licensing Agreement (EULA)

tussen Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
en u als gebruiker

§ 1 Voorwerp van de overeenkomst

(1)  Voorwerp van de overeenkomst is de software “Dürr Service“ ('software').

(2)  De software is door de auteurswet beschermd (§§ 69a en volgende, Duitse wet op het auteursrecht).

(3)  De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien. De bepalingen van deze overeenkomst gelden ook voor toekomstige updates en upgrades.

(4)  Dit product bevat softwarecomponenten die via opensource licenties zoals GNU/GPL, BSD of vergelijkbare geregeld worden. Deze componenten zijn vrije software en worden zonder garantie door de auteur verdeeld.

§ 2 Werkzaamheid van de overeenkomst

Door van deze software gebruik te maken, accepteert u de bepalingen van deze overeenkomst. Indien u de bepalingen niet accepteert, bent u niet bevoegd de software te gebruiken.

§ 3 Recht op verveelvoudiging en gebruik

(1)  DÜRR DENTAL SE verleent de gebruiker het gebruiksrecht van de software voor de duur van deze overeenkomst en met inachtneming van de volgende bepalingen. De software wordt gelicenseerd niet verkocht. De gebruiker mag de software alleen zoals in deze overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan wordt gebruiken.

(2)  De gebruiker mag de software verveelvoudigen, voor zover dit voor het gebruik van de software noodzakelijk is. Onder de noodzakelijke verveelvoudigingen valt de installatie van de software op iOS-systemen, die van de gebruiker zijn of onder diens controle vallen.

(3)  Andere dan de hierboven vermelde kopieën mag de gebruiker niet maken. Ook het afdrukken van de programmacodes op een printer is niet toegestaan.

§ 4 Niet toegestaan gebruik

(1)  De gebruiker mag de software niet publiceren, verhuren, verleasen of uitlenen.

(2)  De gebruiker mag de software of deze overeenkomst niet aan derden overdragen.

(3)  De decompilatie van de ter beschikking gestelde programmacodes in andere codevormen (recompilatie) alsook andere soorten van het opnieuw toegankelijk maken van de verschillende productiestappen van de software (reverse engineering) met inbegrip van een programmawijziging is niet toegestaan, wanneer de voorwaarden van § 69e van de Duitse wet op het auteursrecht niet van toepassing zijn. Aantekeningen van de auteur, serienummers of andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen door de gebruiker niet verwijderd of veranderd worden.

§ 5 Garantie/support

(1)  De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien.

(2)  Dürr Dental SE zal binnen haar capaciteiten vrijwillige hulp voor de software ter beschikking stellen.

(3)  Wettelijke garantieclaims bestaan niet, omdat de software alleen wordt gelicenseerd en niet wordt verkocht.

§ 6 Aansprakelijkheid

(1)  De aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding voor of vervanging van tevergeefse inspanningen voegen zich, zonder de aard van het recht van de aanspraak in aanmerking te nemen, naar deze bepaling. De aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

(2)  Voor schade die voortkomt uit de beschadiging van leven, lichaam of gezondheid is Dürr Dental SE onbeperkt aansprakelijk.

(3)  Voor schade die met opzet of door grove nalatigheid van DÜRR DENTAL SE ontstaat, is DÜRR DENTAL SE onbeperkt aansprakelijk. Voor schade als gevolg van geringe nalatigheid, is DÜRR DENTAL SE slechts aansprakelijk voor zover een plicht geschonden wordt, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (essentiële contractuele verplichting). Er is altijd sprake van een dergelijke essentiële contractuele verplichting, als door deze verplichting de juiste toepassing van de overeenkomst pas werkelijk mogelijk wordt gemaakt, of als de gebruiker er op vertrouwen kan dat deze plicht volgens de overeenkomst wordt nagekomen. Als een essentiële contractuele verplichting niet wordt nagekomen, is de aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE beperkt tot schade waarmee tijdens de looptijd van een softwarelicentie normaal gesproken rekening moet worden gehouden.

(4)  De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstellen van de gegevens, die bij het regelmatig en in overeenstemming met de risico's maken van back-upkopieën zou zijn opgetreden.

(5)  Voor gebreken en schade die te wijten zijn aan een onjuiste omgang met de software tijdens installatie, updates/upgrades en tijdens het normale gebruik, is DÜRR DENTAL SE onder voorbehoud van paragrafen 2 en 3 niet aansprakelijk. Dit geldt eveneens voor gebreken en schade, die zijn terug te voeren op het feit dat de door de gebruiker toegepaste hard- en software-omgeving (besturingssysteem) niet voldoet aan de door DÜRR DENTAL SE voor de software vastgestelde minimumeisen.

(6)  De paragrafen 1 t/m 5 gelden overeenkomstig voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Dürr Dental SE.

§ 7 Duur van de overeenkomst

(1)  De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

(2)  Het recht van de gebruiker om de software te gebruiken vervalt, wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst vastgelegde gebruiksvoorwaarden op een ernstige manier schendt en DÜRR DENTAL SE deze overeenkomst om zwaarwegende redenen beëindigt. In dit geval is de gebruiker verplicht alle kopieën van de software te verwijderen.

§ 8 Slotbepalingen

(1)  Wijzigingen, aanvullingen op en concretiseringen van de bepalingen van deze overeenkomst alsmede toezeggingen en garanties moeten schriftelijk worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor het opheffen van bovenstaande clausule.

(2)  De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare clausule komt een bepaling, die de bedoeling van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

(3)  Op de contractuele verhouding met de gebruiker is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

(4)  De bevoegde rechtbank voor geschillen voortkomend uit de contractuele verhouding met de gebruiker is – voor zover de gebruiker een commerciële instelling is – naar keuze van Dürr Dental SE bevoegde rechtbank van Dürr Dental SE of de bevoegde rechtbank van de gebruiker.

§ 1 Informatie over de inwinning van persoonlijke gegevens en de aanbiederskenmerking

(1)  In onderstaande informeren we u over de inwinning van persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze software. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u van toepassing zijn, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2)  Dienstaanbieder conform § 13 van de Duitse Telemediengesetz (TMG) en verantwoordelijke instantie conform § 3 al. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) is

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Hoofdvestiging in Bietigheim-Bissingen          
Handelsregister van de arrondissementsrechtbank Stuttgart HRB 763587
Directie: Martin Dürrstein (voorzitter), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Voorzitter van de raad van bestuur: Bernhard Oberschmidt

§ 2 Rechten op informatie en herroeping

(1)  U heeft het recht om te allen tijde van ons informatie over de bij ons opgeslagen gegevens alsmede over de afkomst, de ontvangers of de categorie ontvangers, waaraan deze gegevens overgedragen worden alsmede over doel van de opslag op te vragen.

(2)  Als u akkoord bent gegaan met het gebruik van uw gegevens, kunt u dit te allen tijde herroepen.

(3)  Elke wens om of aanvraag van informatie alsmede tegenspraak aangaande de gegevensverwerking kunt u in een e-mail aan info@duerrdental.com of aan het § 1 al. (2) genoemde adres kenbaar maken.

§ 3 Gegevensbeveiliging

Wij houden actuele technische maatregelen ter waarborging van de gegevensveiligheid in stand, voornamelijk ter bescherming van uw persoonlijke gegevens voor gevaren bij gegevensoverdracht alsmede voor kennisinwinning door derden. Deze worden dienovereenkomstig aan de actuele stand van de techniek aangepast.

§ 4 Inwinning van persoonlijke gegevens

(1)  Tijdens het downloaden van de software wordt de hiervoor noodzakelijke informatie, voornamelijk gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van de download, betaalgegevens en het afzonderlijke apparaatnummer, aan de software store overgedragen. Op het verzamelen van deze gegevens hebben wij echter geen invloed en hiervoor zijn we niet verantwoordelijk. Wij verwerken de klaarstaande gegevens voor zover dit voor het downloaden van de software noodzakelijk is. Deze gegevens worden door ons verder niet opgeslagen.

(2)  Bij het gebruik van de software verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van onderstaande gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functies van de software.

(3)  Met uw toegang tot de inhoud van de software worden deze toegang en andere gegevens (datum, tijdstip en bekeken pagina's) op onze server ten behoeve van gegevensbeveiliging en statistische doeleinden opgeslagen. De opslag en analyse vindt uitsluitend in geanonimiseerde vorm plaats.

(4)  De software gebruikt geen cookies en slaat deze niet op.

§ 5 Registratie

(1)  De basisfuncties van de software kunnen zonder registratie worden gebruikt.

(2)  Voor het gebruik van alle functies is registratie vereist. Deze kan via de software worden uitgevoerd. U ontvangt de gebruiksgegevens als u medewerker van een distributeur van DÜRR DENTAL SE bent. De gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) worden bij elke toegang tot de software versleuteld aan ons overgedragen en eventueel in de software opgeslagen.

§ 6 App-bevoegdheden

De software maakt gebruik van onderstaande bevoegdheden voor de in onderstaande beschreven doeleinden:

(a)  Geheugen (USB-geheugen wijzigen of verwijderen)

Is nodig om op apparaten met weinig intern geheugen gegevens als plaatjes, video's of documenten tussendoor op te kunnen slaan. De software maakt alleen gebruik van de toegang tot het samengestelde cache-register. Andere gegevens in het USB-geheugen worden niet gelezen noch gemanipuleerd.

(b)  Camera en flitser

Wordt gebruikt voor het maken van foto's.

(c)  Volledige internettoegang en netwerkstatus weergeven

Is nodig voor de toegang tot bestanden die op het internet staan, zoals video's en documenten met reparatiehandleidingen alsmede ter controle van uw gebruikersgegevens.

§ 7 Productregistratie

(1)  U kunt zich via de software-apparaten van Dürr Dental SE registreren.

(2)  Als u geen eigenaar en/of bevoegde gebruiker van de apparaten zijn, mag u zich alleen registreren als u over een uitdrukkelijke toestemming van de bezitter en/of bevoegde gebruiker beschikt.

(3)  Bij de productregistratie worden naam en adres van eigenaar en/of bevoegde gebruiker, naam en plaats van de vestiging van het Dental Depot, modelnummer, serienummer en modelaanduiding van het te registreren apparaat, installatiedatum, naam van de MPG-adviseur alsmede datum van productinstallatie opgeslagen.

§ 8 Contact opnemen met de servicedesk van Dürr Dental SE

Met de software is het mogelijk direct contact op te nemen met de servicedesk van DÜRR DENTAL SE. Daarbij worden de gebruikersgegevens conform § 5 al. (2) alsmede de door u in de contactaanvraag toegestuurde informatie en gegevens opgeslagen.

§ 9 Overdracht aan derden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen binnen het bedrijf en geven deze alleen aan bedrijven door die met het voldoen aan de door u afgesloten contracten alsmede op overige wijze met de uitvoering van de opdracht zijn belast. In andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden overgedragen, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven of wij tot het verstrekken van deze gegevens verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege een rechterlijk besluit of besluit van overheidswege.

§ 10 Voorbehoud tot wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring met inachtneming van de wettelijke regels te wijzigen.

Softwarelicentieovereenkomst - End User Licensing Agreement (EULA)

tussen Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
en u als gebruiker

§1 Voorwerp van de overeenkomst

(1) Tot de zaken die onder de overeenkomst vallen, behoren de Dürr Dental VistaEasy View-software, met alle bijbehorende programmacomponenten ('software').

(2) DÜRR DENTAL SE verleent de gebruiker het gebruiksrecht van de rechtmatig verkregen software voor de duur van deze overeenkomst en met inachtneming van de volgende bepalingen. De software is door de auteurswet beschermd (§§ 69a en volgende, wet op het auteursrecht).

(3) De paragrafen 5 en 6 (Garantie en Aansprakelijkheid) gelden niet als de gebruiker de software niet rechtstreeks bij DÜRR DENTAL SE, maar bijvoorbeeld via de tandheelkundige vakhandel aanschaft. In dat geval kunnen claims met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid uitsluitend jegens de rechtstreekse verkoper geldend gemaakt worden.

(4) Wettelijke aanspraken tegen Dürr Dental SE in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijven, mits gerechtvaardigd, volledig bestaan en vallen buiten deze overeenkomst.

(5) De software wordt door DÜRR DENTAL SE door middel van updates (actualiseringen) en upgrades (nieuwe ontwikkelingen en functie-uitbreidingen) onderhouden en van nieuwe specificaties voorzien. De regelingen van deze overeenkomst gelden ook voor toekomstige updates en upgrades.

§2 Werkzaamheid van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt van kracht,

a) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de software op een gegevensdrager de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door tijdens de installatie van de software op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) klikt, of

b) wanneer de gebruiker in het geval van aankoop van de zaken die onder deze overeenkomst vallen als downloadproduct (webversie), de bepalingen van deze overeenkomst accepteert, door vóór het downloaden op de knop 'Akzeptieren' (Accepteren) te klikken.

§3 Reproductierechten en toegangsbeveiliging, recompilatie en programmawijzigingen

(1) De gebruiker mag het geleverde programma kopiëren, voor zover het kopiëren voor het gebruik van het programma noodzakelijk is. Tot het noodzakelijke verveelvoudigen hoort de installatie van het programma van de originele gegevensdrager in het massageheugen van de gebruikte hardware, alsook het laden van het programma in de werkgeheugens.

(2) De gebruiker heeft het recht de software in het kader van het door de gebruiker gebruikte praktijknetwerk te kopiëren, voor zover de gebruiker voor de verschillende werkplekken licenties aangekocht heeft.

(3) De gebruiker mag de software voor back-updoeleinden verveelvoudigen. De gebruiker mag echter slechts één enkele back-upkopie maken en bewaren. De back-upkopie moet als zodanig worden gekenmerkt.

(4) Andere dan de hierboven vermelde kopieën mag de gebruiker niet maken. Ook het afdrukken van de programmacodes op een printer is niet toegestaan.

(5) Auteursvermeldingen, serienummers alsook andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen in geen geval verwijderd of gewijzigd worden.

(6) De decompilatie van de ter beschikking gestelde programmacodes in andere codevormen (recompilatie) alsook andere soorten van het opnieuw toegankelijk maken van de verschillende productiestappen van de software (reverse engineering) met inbegrip van een programmawijziging is niet toegestaan, wanneer de voorwaarden van § 69e van de wet op het auteursrecht niet van toepassing zijn. Aantekeningen van de auteur, serienummers of andere kenmerken die voor de programma-identificatie dienen, mogen door de gebruiker niet verwijderd of veranderd worden.

§4 Doorverkoop en doorverhuur

(1) De gebruiker mag de software met inbegrip van de documentatie aan derden verkopen of schenken, onder de voorwaarde dat deze derde partij zich ook akkoord verklaart met de voorwaarden van deze overeenkomst. Vóór het doorgeven van de software moet de gebruiker deze voorwaarden van de overeenkomst aan de derde partij ter kennisneming voorleggen.

(2) Indien de software wordt doorgegeven, moet de gebruiker de derde partij alle programmakopieën inclusief eventueel aanwezige back-up kopieën overhandigen of de niet overhandigde kopieën vernietigen. Met het doorgeven van de software vervalt het recht van de gebruiker om het programma te gebruiken.

§5 Garantie

(1) Gebreken aan de geleverde software inclusief documentatie worden door DÜRR DENTAL SE binnen de garantietermijn van twee jaar vanaf het eerste gebruik van de software en na schriftelijke mededeling door de gebruiker verholpen. Dat gebeurt naar keuze van DÜRR DENTAL SE door een gratis verbetering of door de levering van vervangende software.

(2) Wanneer DÜRR DENTAL SE niet bereid of niet in staat is een gratis verbetering of vervangende software te leveren, dit langer duurt dan de door de gebruiker gestelde termijn of wanneer dit door een andere oorzaak niet plaatsvindt, heeft de gebruiker het recht om de overeenkomst te beëindigen of een korting te verlangen. Van het mislukken van de verbetering is pas sprake, wanneer DÜRR DENTAL SE voldoende gelegenheid tot het uitvoeren van de verbetering heeft gekregen, zonder dat het gewenste resultaat werd bereikt, in het bijzonder wanneer de verbetering al twee keer niet tot succes heeft geleid. Het recht van de gebruiker om schadevergoeding te vorderen conform § 437 van het burgerlijk wetboek blijft onverminderd van kracht

(3) Het is de gebruiker bekend, dat softwareproducten in het algemeen niet zonder fouten gemaakt kunnen worden. Gelet hierop, is er slechts dan sprake van een gebrek van de geleverde software, wanneer de waarde of de geschiktheid van de software voor het overeengekomen en bedoelde gebruik door de fout aanzienlijk wordt verminderd.

(4) Het is de gebruiker bekend, dat de software een complex IT-product is, waarvoor bij de gebruiker een bepaalde kennis noodzakelijk is voor de installatie, updates/upgrades en de afstemming ervan met de individuele EDP-omgeving van de gebruiker. De installatie, updates/upgrades en afstemming van de software met de EDP-omgeving van de gebruiker dient daarom uitsluitend door vakkundige personen uitgevoerd te worden, bij voorkeur door getraind personeel van de tandheelkundige vakhandel resp. de IT-branche. Voor gebreken en schade, die te wijten zijn aan een onjuiste omgang met de software bij installatie, updates/upgrades en bij normale gebruik, aanvaardt DÜRR DENTAL SE geen aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor gebreken en schade, die zijn terug te voeren op het feit dat de door de gebruiker toegepaste hard- en software-omgeving (besturingssysteem) niet voldoet aan de door DÜRR DENTAL SE voor de software vastgestelde minimumeisen.

§6 Aansprakelijkheid

(1) De aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding voor of vervanging van tevergeefse inspanningen voegen zich, zonder de aard van het recht van de aanspraak in aanmerking te nemen, naar deze bepaling. De aansprakelijkheid in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

(2) Voor schade die voortkomt uit de beschadiging van leven, lichaam of gezondheid is Dürr Dental  SE onbeperkt aansprakelijk.

(3) Voor schade die met opzet of door grove nalatigheid van DÜRR DENTAL SE ontstaat, is DÜRR DENTAL SE onbeperkt aansprakelijk. Voor schade als gevolg van geringe nalatigheid, is DÜRR DENTAL SE slechts aansprakelijk voor zover een plicht geschonden wordt, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (essentiële contractuele verplichting). Er is altijd sprake van een dergelijke essentiële contractuele verplichting, als door deze verplichting de juiste toepassing van de overeenkomst pas werkelijk mogelijk wordt gemaakt, of als de gebruiker er op vertrouwen kan dat deze plicht volgens de overeenkomst wordt nagekomen. Bij het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE beperkt tot schade, waarmee tijdens de levensduur van een softwarelicentie resp. bij onderhouds- en servicewerkzaamheden (alinea 9) typisch rekening moet worden gehouden.

(4) De aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt beperkt tot de typische inspanning voor het herstellen van de gegevens, die bij het regelmatig en in overeenstemming met de risico's maken van back-upkopieën opgetreden zou zijn.

(5) De paragrafen 1 t/m 4 gelden voor respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Dürr Dental SE.

§7 Eigendomsvoorbehoud

Dürr Dental SE behoudt zich het eigendom van de software voor, totdat de vorderingen uit de contractuele betrekking met de gebruiker volledig betaald zijn.

§8 Duur van de overeenkomst

(1) De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

(2) Het recht van de gebruiker om de software en de documentatie te gebruiken vervalt, wanneer de gebruiker de in deze overeenkomst vastgelegde gebruiksvoorwaarden op een ernstige manier overtreedt, in het bijzonder wanneer de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften betreffende het gebruik en het doorgeven van de software van de paragrafen 3 en 4, en Dürr Dental SE deze overeenkomst vanwege zwaarwegende redenen beëindigt. In dit geval is de gebruiker verplicht, alle gegevensdragers en kopieën van de gegevensdragers terug te geven en alle kopieën van de software te wissen.

§9 Onderhouds- en servicewerkzaamheden door Dürr Dental, in het bijzonder onderhoud op afstand

Wanneer Dürr Dental SE op aanvraag van de gebruiker onderhoudswerkzaamheden en/of servicewerkzaamheden aan de op de hardware van de gebruiker geïnstalleerde software uitvoert (hierna 'werkzaamheden'), gelden de volgende bepalingen voor deze werkzaamheden:

(1) De prijzen voor de werkzaamheden zijn gebaseerd op de betreffende actuele prijslijst van DÜRR DENTAL SE. Facturen van DÜRR DENTAL SE dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum betaald te zijn. De garantiewerkzaamheden van DÜRR DENTAL SE hoeven volgens alinea 5 niet worden vergoed.

(2) De aansprakelijkheid van DÜRR DENTAL SE voor de werkzaamheden is bepaald in alinea 6.

(3) De gebruiker is verplicht vóór aanvang van de werkzaamheden van DÜRR DENTAL SE een gegevensback-up te maken, die het volledig herstel van de gegevens van de gebruiker binnen een redelijke tijd mogelijk maakt.

(4) Als de werkzaamheden via een gegevensoverdrachtssysteem op afstand zonder fysiek contact met de hardware van de gebruiker geschieden (hierna 'onderhoud op afstand'), dan draagt de gebruiker de verantwoording voor de installatie van de software voor onderhoud op afstand van de derdenproducent op zijn/haar hardware, in het bijzonder de verantwoording voor het nakomen van de licentievoorwaarden van de software voor onderhoud op afstand. De gebruiker draagt bovendien de verantwoording voor de noodzakelijke koppeling van zijn/haar hard- en software met het gegevensoverdrachtssysteem. DÜRR DENTAL SE is niet aansprakelijk voor schade, die door DÜRR DENTAL niet toe te rekenen storingen aan het gegevensoverdrachtssysteem of door niet-geautoriseerde toegang van derden tot de hard- en software van de gebruiker ontstaat.

§10 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen, aanvullingen en concretiseringen van de bepalingen van deze overeenkomst alsook toezeggingen en garanties moeten schriftelijk worden aangegaan. Hetzelfde geldt voor het opheffen van deze clausule voor schriftelijke vorm.

(2) De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laat de overige bepalingen onverlet.

(3) In de plaats van de ongeldige of niet-uitvoerbare clausule komt een bepaling, die de bedoeling van de onwerkzame of niet-uitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert

(4) Op de contractuele verhouding met de gebruiker is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

(5) De bevoegde rechtbank voor geschillen voortkomend uit de contractuele verhouding met de gebruiker is – voor zover de gebruiker een commerciële instelling is – naar keuze van Dürr Dental SE de bevoegde rechtbank van Dürr Dental SE of de bevoegde rechtbank van de gebruiker.