DÜRR DENTAL SE

Contract de transfer de software - Contract de licență pentru utilizatorul final

Acord de licențiere pentru utilizatorii finali

DÜRR DENTAL SE

Contract de transfer de software - Acord de licențiere pentru utilizatorii finali (EULA)

între DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
și dumneavoastră, în calitate de utilizator

Articolul 1 Obiectul contractului

(1) Obiectul contractului îl constituie software-ul DÜRR DENTAL VistaSoft, driverele, precum și interfețele cu toate componentele de program asociate, precum și - dacă se convine în acest sens - modulele suplimentare ale software-ului VistaSoft („software”).

(2) DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului dreptul de a folosi software-ul achiziționat legal, pe durata prezentului contract și în conformitate cu următoarele prevederi. Software-ul este protejat prin drepturi de autor (articolul 69 a și următoarele din Legea privind drepturile de autor).

(3) Punctele 5 și 6 (Garanție și răspundere) nu se aplică în cazul în care utilizatorul nu achiziționează software-ul direct de la DÜRR DENTAL SE, ci, de exemplu, îl obține prin intermediul rețelei comerciale de specialitate în domeniul stomatologic. În acest caz, drepturile de garanție și de răspundere ale utilizatorului pot fi exercitate numai împotriva vânzătorului direct.

(4) Pretențiile legale împotriva DÜRR DENTAL SE în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse își mențin valabilitatea fără rezerve, dacă sunt justificate și nu fac obiectul prezentului contract.

(5) Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE în funcție în mod voluntar, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații. Updates sunt, în general, gratuite pentru utilizator. Upgrades sunt oferite contra cost. Utilizatorul nu are dreptul la Updates și la Upgrades. Prețurile pentru Upgrades și - în cazuri speciale - Updates se bazează pe lista de prețuri actuală a DÜRR DENTAL SE. Dispozițiile prezentului contract se aplică, de asemenea, Updates și Upgrades viitoare.

 

Articolul 2 Valabilitatea contractului

Prezentul contract intră în vigoare

a) dacă, în cazul achiziționării de software pe un suport de date, utilizatorul acceptă aceste prevederi contractuale prin apăsarea butonului „Acceptare” la instalarea software-ului, sau

b) dacă, în cazul achiziționării obiectului contractului ca produs de descărcare (versiune web), aceste prevederi contractuale au fost acceptate de către utilizator prin confirmarea butonului „Acceptare” prin clic pe acesta înainte de descărcare.

Articolul 3 Drepturile de multiplicare și protecția accesului, recompilarea și modificările programului

(1) Utilizatorul poate multiplica programul livrat în măsura în care multiplicarea respectivă este necesară pentru utilizarea programului. Multiplicările necesare includ instalarea programului de pe suportul de date original pe dispozitivul de stocare în masă al hardware-ului utilizat, precum și încărcarea programului în memoria de lucru.

(2) Utilizatorul are dreptul de a multiplica software-ul în cadrul rețelei de cabinete medicale folosite de către utilizator. În cazul în care modulele suplimentare sunt licențiate de către utilizator pentru stații de lucru individuale, drepturile de utilizare și de multiplicare ale utilizatorului sunt reglementate de acordurile speciale pentru modulul suplimentar respectiv.

(3) Utilizatorul poate realiza o copie a software-ului în scopuri de backup. Cu toate acestea, utilizatorul poate realiza și păstra doar o singură copie de rezervă la un moment dat. Copia de rezervă va fi marcată ca atare.

(4) Utilizatorul nu este autorizat să realizeze copii care depășesc prevederile de mai sus, care includ, de asemenea, tipărirea codului programului pe o imprimantă.

(5) Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie și alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate în niciun caz.

(6) Retraducerea codului de program furnizat în alte forme de cod (recompilare), precum și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor etape de producție a software-ului (Reverse-Engineering), inclusiv o modificare a programului, nu sunt admise în măsura în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 69 e din Legea privind dreptul de autor.

Articolul 4 Cedare ulterioară și subînchiriere

(1) Utilizatorul poate să vândă sau să doneze software-ul, inclusiv documentația, unor terți, cu condiția ca terțul să fie de acord, de asemenea, cu menținerea valabilității acestor termeni și condiții contractuale față de el. Înainte de a transmite software-ul, utilizatorul trebuie să prezinte aceste condiții contractuale terțului în scop de informare.

(2) În cazul unui transfer, utilizatorul trebuie să predea terțului toate copiile software-ului, inclusiv eventuale copii de rezervă existente, sau să distrugă copiile care nu au fost predate (inclusiv eventuale baze de date VistaSoft). În momentul transferului, dreptul utilizatorului de a folosi programul expiră.

Articolul 5 Garanție

(1) Defectele software-ului livrat, inclusiv ale documentației, vor fi remediate de DÜRR DENTAL SE în perioada de garanție de doi ani de la prima utilizare a software-ului, după notificarea scrisă a utilizatorului. Acest demers se va realiza, în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, fie prin remediere ulterioară, fie prin livrarea de înlocuire.

(2) În cazul în care DÜRR DENTAL SE nu este dispusă sau nu este în măsură să remedieze defectul sau să efectueze o livrare de înlocuire, dacă aceasta este întârziată cu depășirea unui termen rezonabil stabilit de către utilizator sau dacă demersul eșuează din alte motive, utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita o reducere a prețului. Nereușita remedierii este considerată un eșec numai dacă DÜRR DENTAL SE a avut suficiente posibilități de a remedia defecțiunea fără a obține succesul dorit, în special dacă remedierea a eșuat deja de două ori. Nu este afectat dreptul utilizatorului de a solicita despăgubiri în conformitate cu articolul 437 din Codul Civil.

(3) Utilizatorul este conștient de faptul că, în general, produsele software nu pot fi create fără erori. În acest context, este prezent un defect al software-ului livrat numai dacă erorile reduc semnificativ valoarea sau adecvarea software-ului pentru utilizarea stipulată în contract.

(4) Utilizatorul este conștient de faptul că software-ul este un produs IT complex a cărui instalare, actualizare/modernizare și coordonare cu mediul IT individual al utilizatorului necesită cunoștințe prealabile. Prin urmare, instalarea, actualizările/modernizările și coordonarea software-ului cu mediul IT al utilizatorului trebuie efectuate numai de către persoane calificate, în mod ideal de către personal calificat din domeniul stomatologic, respectiv din sectorul IT. DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio răspundere pentru defectele și daunele care rezultă din manipularea necorespunzătoare a software-ului în timpul instalării, al operațiunilor de Update/Upgrades și în regimul curent de operare. Acest regim se aplică, de asemenea, defectelor și daunelor care rezultă din faptul că mediul hardware și software (sistem de operare) folosit de utilizator nu respectă cerințele minime specificate de DÜRR DENTAL SE pentru software.

Articolul 6 Răspundere

(1) Pretențiile utilizatorului având ca obiect daune-interese sau rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de prezenta dispoziție, fără a se ține seama de natura juridică a cererii. Nu este afectată Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

(2) DÜRR DENTAL SE răspunde fără limite pentru daunele care rezultă din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății.

(3) DÜRR DENTAL SE este răspunzătoare, fără limitare, pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă manifestat de DÜRR DENTAL SE. DÜRR DENTAL SE este responsabilă pentru daunele cauzate de un comportament datorat neglijenței ușoare numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare prezintă o importanță deosebită pentru atingerea scopului contractului (obligație contractuală esențială). O astfel de obligație contractuală esențială este considerată existentă în toate situațiile în măsura în care obligația este menită să permită în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, respectiv în cazul în care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit pe respectarea acestei obligații. În cazul încălcării unei obligații contractuale esențiale, răspunderea DÜRR DENTAL SE se limitează la daunele a căror apariție este luată în calcul în mod normal în cursul unui transfer de software sau în cazul lucrărilor de întreținere și service (punctul 9).

(4) Răspunderea pentru pierderea de date se limitează la cheltuielile tipice de recuperare care ar fi avut loc în cazul în care copiile de siguranță ar fi fost realizate în mod periodic și în conformitate cu riscurile.

(5) Alineatele 1-4 se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a prepușilor DÜRR DENTAL SE.

Articolul 7 Rezerva dreptului de proprietate

DÜRR DENTAL SE își rezervă dreptul de proprietate asupra software-ului până la plata integrală a acestuia.

Articolul 8 Durata contractului

(1) Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2) Dreptul utilizatorului de a utiliza software-ul și documentația expiră în cazul în care utilizatorul încalcă în mod semnificativ condițiile de utilizare stipulate în prezentul contract, în special dacă încalcă reglementările privind utilizarea și transmiterea prevăzute la punctele 3 și 4, iar DÜRR DENTAL SE reziliază prezentul contract dintr-un motiv important. În acest caz, utilizatorul trebuie să returneze toate suporturile de date și copiile suporturilor de date și să șteargă toate copiile software-ului (inclusiv orice bază de date VistaSoft).

Articolul 9 Versiuni demo

(1) DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului posibilitatea de a folosi gratuit versiuni de utilizare limitată a software-ului („versiuni demo") pentru a testa software-ul. Utilizatorul poate trece de la versiunea demo a software-ului la versiunea completă prin activarea versiunii complete, cu înregistrare simultană. Pentru activare, costurile curente pentru achiziționarea software-ului sunt datorate DÜRR DENTAL SE, respectiv vânzătorului respectiv.

(2) DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio garanție pentru versiunile demo. Răspunderea DÜRR DENTAL SE pentru utilizarea versiunilor demo la utilizator este limitată la pretențiile menționate la punctul 6 alineatele 2 și 3 teza 1. Este exclusă orice altă răspundere a DÜRR DENTAL SE.

(3) Utilizatorul este obligat să creeze o copie de rezervă a datelor înainte de începerea activității DÜRR DENTAL SE, care să permită restaurarea completă a datelor utilizatorului într-o perioadă de timp rezonabilă.

(4) În cazul în care lucrările sunt efectuate prin intermediul unui sistem de transmitere de date la distanță, fără contact fizic cu hardware-ul utilizatorului (denumite în continuare „întreținere la distanță”), utilizatorul poartă răspunderea pentru instalarea pe hardware-ul său a software-ului de întreținere la distanță al producătorului terț, în special răspunderea pentru respectarea prevederilor referitoare la licența software-ului de întreținere la distanță. În mod suplimentar, utilizatorul este responsabil pentru conectarea necesară a hardware-ului și a software-ului său la sistemul de transmitere de date la distanță. DÜRR DENTAL SE nu este răspunzătoare pentru daunele care rezultă din defecțiuni ale sistemului de transmitere de date la distanță pentru care nu este responsabilă DÜRR DENTAL sau din accesarea neautorizată de către terți a hardware-ului și software-ului utilizatorului.

Articolul 10 Lucrări de întreținere și service efectuate de către DÜRR DENTAL, în special întreținere la distanță

În cazul în care DÜRR DENTAL SE efectuează lucrări de întreținere și / sau de service asupra software-ului instalat pe hardware-ul utilizatorului, la cererea acestuia (denumite în continuare „lucrări”), se aplică următoarele prevederi pentru aceste lucrări:

(1) Prețurile pentru lucrări se bazează pe lista de prețuri actuală a DÜRR DENTAL SE. Facturile DÜRR DENTAL SE trebuie plătite în termen de cel mult două săptămâni de la data facturării. Lucrările de garanție ale DÜRR DENTAL SE în conformitate cu punctul 5 nu fac obiectul unei remunerații.

(2) Răspunderea DÜRR DENTAL SE pentru lucrări este reglementată de punctul 6.

(3) Utilizatorul este obligat să creeze o copie de rezervă a datelor înainte de începerea activității DÜRR DENTAL SE, care să permită restaurarea completă a datelor utilizatorului într-o perioadă de timp rezonabilă.

(4) În cazul în care lucrările sunt efectuate prin intermediul unui sistem de transmitere de date la distanță, fără contact fizic cu hardware-ul utilizatorului (denumite în continuare „întreținere la distanță”), utilizatorul poartă răspunderea pentru instalarea pe hardware-ul său a software-ului de întreținere la distanță al producătorului terț, în special răspunderea pentru respectarea prevederilor referitoare la licența software-ului de întreținere la distanță. În mod suplimentar, utilizatorul este responsabil pentru conectarea necesară a hardware-ului și a software-ului său la sistemul de transmitere de date la distanță. DÜRR DENTAL SE nu este răspunzătoare pentru daunele care rezultă din defecțiuni ale sistemului de transmitere de date la distanță pentru care nu este responsabilă DÜRR DENTAL sau din accesarea neautorizată de către terți a hardware-ului și software-ului utilizatorului.

Articolul 11 Dispoziții finale

(1) Modificările, completările și concretizările prezentelor condiții contractuale, precum și declarațiile și garanțiile trebuie efectuate în formă scrisă. Același regim este valabil și în cazul anulării acestei clauze în formă scrisă.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din prezentul contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului.

(3) Clauza nulă sau inaplicabilă se înlocuiește cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de intenția de reglementare a clauzei nule sau inaplicabile.

(4) Relația contractuală cu utilizatorul este reglementată de dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

(5) Locul de jurisdicție pentru litigiile care decurg din relația contractuală cu utilizatorul este - în măsura în care utilizatorul deține calitatea de comerciant - în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, locul de jurisdicție al DÜRR DENTAL SE sau locul de jurisdicție al utilizatorului.

Contract de transfer de software - Acord de licențiere pentru utilizatorii finali (EULA)

între DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
și dumneavoastră, în calitate de utilizator

Articolul 1 Obiectul contractului

(1) Obiectul contractului este reprezentat de software-ul DÜRR DENTAL DBSWIN, driverele, precum și interfețele cu toate componentele de program asociate („Software”).

(2) DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului dreptul de a folosi software-ul achiziționat legal, pe durata prezentului contract și în conformitate cu următoarele prevederi. Software-ul este protejat prin drepturi de autor (articolul 69 a și următoarele din Legea privind drepturile de autor).

(3) Punctele 5 și 6 (Garanție și răspundere) nu se aplică în cazul în care utilizatorul nu achiziționează software-ul direct de la DÜRR DENTAL SE, ci, de exemplu, îl obține prin intermediul rețelei comerciale de specialitate în domeniul stomatologic. În acest caz, drepturile de garanție și de răspundere ale utilizatorului pot fi exercitate numai împotriva vânzătorului direct.

(4) Pretențiile legale împotriva DÜRR DENTAL SE în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse își mențin valabilitatea fără rezerve, dacă sunt justificate și nu fac obiectul prezentului contract.

(5) Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații. Dispozițiile prezentului contract se aplică, de asemenea, Updates și Upgrades viitoare.

Articolul 2 Valabilitatea contractului

Prezentul contract intră în vigoare

a) dacă, în cazul achiziționării de software pe un suport de date, utilizatorul acceptă aceste prevederi contractuale prin apăsarea butonului „Acceptare” la instalarea software-ului, sau

b) dacă, în cazul achiziționării obiectului contractului ca produs de descărcare (versiune web), aceste prevederi contractuale au fost acceptate de către utilizator prin confirmarea butonului „Acceptare” prin clic pe acesta înainte de descărcare.

Articolul 3 Drepturile de multiplicare și protecția accesului, recompilarea și modificările programului

(1) Utilizatorul poate multiplica programul livrat în măsura în care multiplicarea respectivă este necesară pentru utilizarea programului. Multiplicările necesare includ instalarea programului de pe suportul de date original pe dispozitivul de stocare în masă al hardware-ului utilizat, precum și încărcarea programului în memoria de lucru.

(2) Utilizatorul are dreptul de a multiplica software-ul în cadrul rețelei de cabinete medicale folosite de către utilizator, cu condiția ca acesta să fi achiziționat licențe (de exemplu, DICOM) pentru stațiile de lucru individuale respective.

(3) Utilizatorul poate realiza o copie a software-ului în scopuri de backup. Cu toate acestea, utilizatorul poate realiza și păstra doar o singură copie de rezervă la un moment dat. Copia de rezervă va fi marcată ca atare.

(4) Utilizatorul nu este autorizat să realizeze copii care depășesc prevederile de mai sus, care includ, de asemenea, tipărirea codului programului pe o imprimantă.

(5) Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie și alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate în niciun caz.

(6) Retraducerea codului de program furnizat în alte forme de cod (recompilare), precum și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor etape de producție a software-ului (Reverse-Engineering), inclusiv o modificare a programului, nu sunt admise în măsura în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 69 e din Legea privind dreptul de autor. Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie sau alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate de către utilizator.

Articolul 4 Cedare ulterioară și subînchiriere

(1) Utilizatorul poate să vândă sau să doneze software-ul, inclusiv documentația, unor terți, cu condiția ca terțul să fie de acord, de asemenea, cu menținerea valabilității acestor termeni și condiții contractuale față de el. Înainte de a transmite software-ul, utilizatorul trebuie să prezinte aceste condiții contractuale terțului în scop de informare.

(2) În cazul unui transfer, utilizatorul trebuie să predea terțului toate copiile software-ului, inclusiv eventuale copii de rezervă existente, sau să distrugă copiile care nu au fost predate. În momentul transferului, dreptul utilizatorului de a folosi programul expiră.

Articolul 5 Garanție

(1) Defectele software-ului livrat, inclusiv ale documentației, vor fi remediate de DÜRR DENTAL SE în perioada de garanție de doi ani de la prima utilizare a software-ului, după notificarea scrisă a utilizatorului. Acest demers se va realiza, în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, fie prin remediere ulterioară, fie prin livrarea de înlocuire.

(2) În cazul în care DÜRR DENTAL SE nu este dispusă sau nu este în măsură să remedieze defectul sau să efectueze o livrare de înlocuire, dacă aceasta este întârziată cu depășirea unui termen rezonabil stabilit de către utilizator sau dacă demersul eșuează din alte motive, utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita o reducere a prețului. Nereușita remedierii este considerată un eșec numai dacă DÜRR DENTAL SE a avut suficiente posibilități de a remedia defecțiunea fără a obține succesul dorit, în special dacă remedierea a eșuat deja de două ori. Nu este afectat dreptul utilizatorului de a solicita despăgubiri în conformitate cu articolul 437 din Codul Civil.

(3) Utilizatorul este conștient de faptul că, în general, produsele software nu pot fi create fără erori. În acest context, este prezent un defect al software-ului livrat numai dacă erorile reduc semnificativ valoarea sau adecvarea software-ului pentru utilizarea stipulată în contract.

(4) Utilizatorul este conștient de faptul că software-ul este un produs IT complex a cărui instalare, actualizare/modernizare și coordonare cu mediul IT individual al utilizatorului necesită cunoștințe prealabile. Prin urmare, instalarea, actualizările/modernizările și coordonarea software-ului cu mediul IT al utilizatorului trebuie efectuate numai de către persoane calificate, în mod ideal de către personal calificat din domeniul stomatologic, respectiv din sectorul IT. DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio răspundere pentru defectele și daunele care rezultă din manipularea necorespunzătoare a software-ului în timpul instalării, al operațiunilor de Update/Upgrades și în regimul curent de operare. Acest regim se aplică, de asemenea, defectelor și daunelor care rezultă din faptul că mediul hardware și software (sistem de operare) folosit de utilizator nu respectă cerințele minime specificate de DÜRR DENTAL SE pentru software.

Articolul 6 Răspundere

(1) Pretențiile utilizatorului având ca obiect daune-interese sau rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de prezenta dispoziție, fără a se ține seama de natura juridică a cererii. Nu este afectată Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

(2) DÜRR DENTAL  AG răspunde fără limite pentru daunele care rezultă din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății.

(3) DÜRR DENTAL SE este răspunzătoare, fără limitare, pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă manifestat de DÜRR DENTAL SE. DÜRR DENTAL SE este responsabilă pentru daunele cauzate de un comportament datorat neglijenței ușoare numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare prezintă o importanță deosebită pentru atingerea scopului contractului (obligație contractuală esențială). O astfel de obligație contractuală esențială este considerată existentă în toate situațiile în măsura în care obligația este menită să permită în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, respectiv în cazul în care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit pe respectarea acestei obligații. În cazul încălcării unei obligații contractuale esențiale, răspunderea DÜRR DENTAL SE se limitează la daunele a căror apariție este luată în calcul în mod normal în cursul unui transfer de software sau în cazul lucrărilor de întreținere și service (punctul 9).

(4) Răspunderea pentru pierderea de date se limitează la cheltuielile tipice de recuperare care ar fi avut loc în cazul în care copiile de siguranță ar fi fost realizate în mod periodic și în conformitate cu riscurile.

(5) Alineatele 1-4 se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a prepușilor DÜRR DENTAL SE.

Articolul 7 Rezerva dreptului de proprietate

DÜRR DENTAL SE își rezervă dreptul de proprietate asupra software-ului până la plata integrală a creanțelor în temeiul raportului contractual cu utilizatorul.

Articolul 8 Durata contractului

(1) Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2) Dreptul utilizatorului de a utiliza software-ul și documentația expiră în cazul în care utilizatorul încalcă în mod semnificativ condițiile de utilizare stipulate în prezentul contract, în special dacă încalcă reglementările privind utilizarea și transmiterea prevăzute la punctele 3 și 4, iar DÜRR DENTAL SE reziliază prezentul contract dintr-un motiv important. În acest caz, utilizatorul trebuie să returneze toate suporturile de date și copiile suporturilor de date și să șteargă toate copiile software-ului.

Articolul 9 Versiuni demo

(1) DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului posibilitatea de a folosi gratuit versiuni de utilizare limitată a software-ului („versiuni demo") pentru a testa software-ul. Utilizatorul poate trece de la versiunea demo a software-ului la versiunea completă prin activarea versiunii complete, cu înregistrare simultană. Pentru activare, costurile curente pentru achiziționarea software-ului sunt datorate DÜRR DENTAL SE, respectiv vânzătorului respectiv.

(2) DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio garanție pentru versiunile demo. Răspunderea DÜRR DENTAL SE pentru utilizarea versiunilor demo la utilizator este limitată la pretențiile menționate la punctul 6 alineatele 2 și 3. Este exclusă orice altă răspundere a DÜRR DENTAL SE.

Articolul 10 Lucrări de întreținere și service efectuate de către DÜRR DENTAL, în special întreținere la distanță

În cazul în care DÜRR DENTAL SE efectuează lucrări de întreținere și / sau de service asupra software-ului instalat pe hardware-ul utilizatorului, la cererea acestuia (denumite în continuare „lucrări”), se aplică următoarele prevederi pentru aceste lucrări:

(1) Prețurile pentru lucrări se bazează pe lista de prețuri actuală a DÜRR DENTAL SE. Facturile DÜRR DENTAL SE trebuie plătite în termen de cel mult două săptămâni de la data facturării. Lucrările de garanție ale DÜRR DENTAL SE în conformitate cu punctul 5 nu fac obiectul unei remunerații.

(2) Răspunderea DÜRR DENTAL SE pentru lucrări este reglementată de punctul 6.

(3) Utilizatorul este obligat să creeze o copie de rezervă a datelor înainte de începerea activității DÜRR DENTAL SE, care să permită restaurarea completă a datelor utilizatorului într-o perioadă de timp rezonabilă.

(4) În cazul în care lucrările sunt efectuate prin intermediul unui sistem de transmitere de date la distanță, fără contact fizic cu hardware-ul utilizatorului (denumite în continuare „întreținere la distanță”), utilizatorul poartă răspunderea pentru instalarea pe hardware-ul său a software-ului de întreținere la distanță al producătorului terț, în special răspunderea pentru respectarea prevederilor referitoare la licența software-ului de întreținere la distanță. În mod suplimentar, utilizatorul este responsabil pentru conectarea necesară a hardware-ului și a software-ului său la sistemul de transmitere de date la distanță. DÜRR DENTAL SE nu este răspunzătoare pentru daunele care rezultă din defecțiuni ale sistemului de transmitere de date la distanță pentru care nu este responsabilă DÜRR DENTAL sau din accesarea neautorizată de către terți a hardware-ului și software-ului utilizatorului.

Articolul 11 Dispoziții finale

(1) Modificările, completările și concretizările prezentelor condiții contractuale, precum și declarațiile și garanțiile trebuie efectuate în formă scrisă. Același regim este valabil și în cazul anulării acestei clauze în formă scrisă.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din prezentul contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului.

(3) Clauza nulă sau inaplicabilă se înlocuiește cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de intenția de reglementare a clauzei nule sau inaplicabile.

(4) Relația contractuală cu utilizatorul este reglementată de dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

(5) Locul de jurisdicție pentru litigiile care decurg din relația contractuală cu utilizatorul este - în măsura în care utilizatorul deține calitatea de comerciant - în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, locul de jurisdicție al DÜRR DENTAL SE sau locul de jurisdicție al utilizatorului.

Acord de transfer de software pentru sistemele Android
Acord de licențiere pentru utilizatorii finali (EULA)

între DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
și dumneavoastră, în calitate de utilizator

Articolul 1 Obiectul contractului

(1)  Obiectul contractului este reprezentat de software-ul „Dürr Service” („Software”).

(2)  Software-ul este protejat prin drepturi de autor (articolul 69 a și următoarele din Legea privind drepturile de autor).

(3)  Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE în funcțiune în mod voluntar, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații. Dispozițiile prezentului contract se aplică, de asemenea, Updates și Upgrades viitoare.

(4)  Acest produs conține componente software care sunt reglementate de licențe open source, cum ar fi GNU/GPL, BSD sau altele similare. Aceste componente reprezintă software gratuit și sunt distribuite fără garanție din partea autorului.

Articolul 2 Intrarea în vigoare a contractului

Prin utilizarea software-ului, acceptați termenii prezentului contract. Dacă nu acceptați termenii, nu sunteți autorizat să utilizați software-ul.

Articolul 3 Dreptul de multiplicare și de utilizare

(1)  DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului dreptul de a utiliza software-ul pe durata prezentului contract și în conformitate cu următoarele prevederi. Software-ul este licențiat și nu vândut. Utilizatorul poate utiliza software-ul numai în modul permis în mod expres în prezentul contract.

(2)  Utilizatorul este autorizat să multiplice software-ul în măsura în care multiplicarea respectivă este necesară pentru utilizarea software-ului. Multiplicările necesare includ instalarea software-ului pe sistemele Android deținute sau controlate de către utilizator.

(3)  Utilizatorul nu este autorizat să realizeze copii care depășesc prevederile de mai sus, care includ, de asemenea, tipărirea codului programului pe o imprimantă.

Articolul 4 Utilizarea neautorizată

(1)  Utilizatorul nu este autorizat să publice, să închirieze, să ofere în leasing sau să împrumute software-ul.

(2)  Utilizatorul nu poate transfera software-ul sau prezentul contract către terți.

(3)  Retraducerea codului de program furnizat în alte forme de cod (recompilare), precum și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor etape de producție a software-ului (Reverse-Engineering), inclusiv o modificare a programului, nu sunt admise în măsura în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 69 e din Legea privind dreptul de autor. Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie sau alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate de către utilizator.

Articolul 5 Garanție/Suport

(1)  Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE în funcțiune în mod voluntar, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații.

(2)  DÜRR DENTAL SE va furniza în mod voluntar serviciul de asistență pentru Software în limita capacităților sale.

(3)  Nu există pretenții de garanție legală, deoarece software-ul este doar licențiat și nu vândut.

Articolul 6 Răspundere

(1)  Pretențiile utilizatorului având ca obiect daune-interese sau rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de prezenta dispoziție, fără a se ține seama de natura juridică a cererii. Nu este afectată Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

(2)  DÜRR DENTAL SE răspunde fără limite pentru daunele care rezultă din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății.

(3)  DÜRR DENTAL SE este răspunzătoare, fără limitare, pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă manifestat de DÜRR DENTAL SE. DÜRR DENTAL SE este responsabilă pentru daunele cauzate de un comportament datorat neglijenței ușoare numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare prezintă o importanță deosebită pentru atingerea scopului contractului (obligație contractuală esențială). O astfel de obligație contractuală esențială este considerată existentă în toate situațiile în măsura în care obligația este menită să permită în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, respectiv în cazul în care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit pe respectarea acestei obligații. În cazul încălcării unei obligații contractuale esențiale, răspunderea DÜRR DENTAL SE se limitează la daunele a căror apariție este luată în calcul în mod normal în cursul unui transfer de software sau în cazul lucrărilor de întreținere și service.

(4)  Răspunderea pentru pierderea de date se limitează la cheltuielile tipice de recuperare care ar fi avut loc în cazul în care copiile de siguranță ar fi fost realizate în mod periodic și în conformitate cu riscurile.

(5)  DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio răspundere pentru defectele și daunele care rezultă din manipularea necorespunzătoare a software-ului în timpul instalării, al operațiunilor de Update/Upgrades și în regimul curent de operare, sub rezerva alineatelor 2 și 3.

(6)  Alineatele 1-5 se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a prepușilor DÜRR DENTAL SE.

Articolul 7 Durata contractului

(1)  Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2)  Dreptul utilizatorului de a utiliza software-ul expiră dacă utilizatorul încalcă în mod substanțial termenii de utilizare stabiliți în prezentul contract și dacă DÜRR DENTAL SE reziliază prezentul contract din motive întemeiate. În acest caz, utilizatorul va fi obligat să șteargă toate copiile software-ului.

Articolul 8 Dispoziții finale

(1)  Modificările, completările și concretizările prezentelor condiții contractuale, precum și declarațiile și garanțiile trebuie efectuate în formă de text. Același regim este valabil și în cazul anulării acestei clauze privind forma de text.

(2)  Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din prezentul contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. Clauza nulă sau inaplicabilă se înlocuiește cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de intenția de reglementare a clauzei nule sau inaplicabile.

(3)  Relația contractuală cu utilizatorul este reglementată de dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

(4)  Locul de jurisdicție pentru litigiile care decurg din relația contractuală cu utilizatorul este, în cazul în care utilizatorul este un comerciant, la alegerea DÜRR DENTAL SE, locul de jurisdicție al DÜRR DENTAL SE sau locul de jurisdicție al utilizatorului.

Acord de transfer de software pentru sistemele iOS
Acord de licențiere pentru utilizatorii finali (EULA)

între DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
și dumneavoastră, în calitate de utilizator

Articolul 1 Obiectul contractului

(1)  Obiectul contractului este reprezentat de software-ul „Dürr Service” („Software”).

(2)  Software-ul este protejat prin drepturi de autor (articolul 69 a și următoarele din Legea privind drepturile de autor).

(3)  Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE în funcțiune în mod voluntar, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații. Dispozițiile prezentului contract se aplică, de asemenea, Updates și Upgrades viitoare.

(4)  Acest produs conține componente software care sunt reglementate de licențe open source, cum ar fi GNU/GPL, BSD sau altele similare. Aceste componente reprezintă software gratuit și sunt distribuite fără garanție din partea autorului.

Articolul 2 Intrarea în vigoare a contractului

Prin utilizarea software-ului, acceptați termenii prezentului contract. Dacă nu acceptați termenii, nu sunteți autorizat să utilizați software-ul.

Articolul 3 Dreptul de multiplicare și de utilizare

(1)  DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului dreptul de a utiliza software-ul pe durata prezentului contract și în conformitate cu următoarele prevederi. Software-ul este licențiat și nu vândut. Utilizatorul poate utiliza software-ul numai în modul permis în mod expres în prezentul contract.

(2)  Utilizatorul este autorizat să multiplice software-ul în măsura în care multiplicarea respectivă este necesară pentru utilizarea software-ului. Multiplicările necesare includ instalarea software-ului pe sistemele iOS deținute sau controlate de către utilizator.

(3)  Utilizatorul nu este autorizat să realizeze copii care depășesc prevederile de mai sus, care includ, de asemenea, tipărirea codului programului pe o imprimantă.

Articolul 4 Utilizarea neautorizată

(1)  Utilizatorul nu este autorizat să publice, să închirieze, să ofere în leasing sau să împrumute software-ul.

(2)  Utilizatorul nu poate transfera software-ul sau prezentul contract către terți.

(3)  Retraducerea codului de program furnizat în alte forme de cod (recompilare), precum și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor etape de producție a software-ului (Reverse-Engineering), inclusiv o modificare a programului, nu sunt admise în măsura în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 69 e din Legea privind dreptul de autor. Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie sau alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate de către utilizator.

Articolul 5 Garanție/Suport

(1)  Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE în funcțiune în mod voluntar, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații.

(2)  DÜRR DENTAL SE va furniza în mod voluntar serviciul de asistență pentru Software în limita capacităților sale.

(3)  Nu există pretenții de garanție legală, deoarece software-ul este doar licențiat și nu vândut.

Articolul 6 Răspundere

(1)  Pretențiile utilizatorului având ca obiect daune-interese sau rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de prezenta dispoziție, fără a se ține seama de natura juridică a cererii. Nu este afectată Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

(2)  DÜRR DENTAL SE răspunde fără limite pentru daunele care rezultă din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății.

(3)  DÜRR DENTAL SE este răspunzătoare, fără limitare, pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă manifestat de DÜRR DENTAL SE. DÜRR DENTAL SE este responsabilă pentru daunele cauzate de un comportament datorat neglijenței ușoare numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare prezintă o importanță deosebită pentru atingerea scopului contractului (obligație contractuală esențială). O astfel de obligație contractuală esențială este considerată existentă în toate situațiile în măsura în care obligația este menită să permită în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, respectiv în cazul în care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit pe respectarea acestei obligații. În cazul încălcării unei obligații contractuale esențiale, răspunderea DÜRR DENTAL SE se limitează la daunele a căror apariție este luată în calcul în mod normal în cursul unui transfer de software sau în cazul lucrărilor de întreținere și service.

(4)  Răspunderea pentru pierderea de date se limitează la cheltuielile tipice de recuperare care ar fi avut loc în cazul în care copiile de siguranță ar fi fost realizate în mod periodic și în conformitate cu riscurile.

(5)  DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio răspundere pentru defectele și daunele care rezultă din manipularea necorespunzătoare a software-ului în timpul instalării, al operațiunilor de Update/Upgrades și în regimul curent de operare, sub rezerva alineatelor 2 și 3. Acest regim se aplică, de asemenea, defectelor și daunelor care rezultă din faptul că mediul hardware și software (sistem de operare) folosit de utilizator nu respectă cerințele minime specificate de DÜRR DENTAL SE pentru software.

(6)  Alineatele 1-5 se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a prepușilor DÜRR DENTAL SE.

Articolul 7 Durata contractului

(1)  Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2)  Dreptul utilizatorului de a utiliza software-ul expiră dacă utilizatorul încalcă în mod substanțial termenii de utilizare stabiliți în prezentul contract și dacă DÜRR DENTAL SE reziliază prezentul contract din motive întemeiate. În acest caz, utilizatorul va fi obligat să șteargă toate copiile software-ului.

Articolul 8 Dispoziții finale

(1)  Modificările, completările și concretizările prezentelor condiții contractuale, precum și declarațiile și garanțiile trebuie efectuate în formă de text. Același regim este valabil și în cazul anulării acestei clauze privind forma de text.

(2)  Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din prezentul contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. Clauza nulă sau inaplicabilă se înlocuiește cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de intenția de reglementare a clauzei nule sau inaplicabile.

(3)  Relația contractuală cu utilizatorul este reglementată de dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

(4)  Locul de jurisdicție pentru litigiile care decurg din relația contractuală cu utilizatorul este, în cazul în care utilizatorul este un comerciant, la alegerea DÜRR DENTAL SE, locul de jurisdicție al DÜRR DENTAL SE sau locul de jurisdicție al utilizatorului.

Articolul 1 Informații privind colectarea datelor cu caracter personal și identificarea furnizorului

(1)  În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea de date cu caracter personal atunci când utilizați acest software. Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot fi asociate cu dumneavoastră personal, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul de utilizator.

(2)  Furnizorul de servicii în conformitate cu articolul 13 din Legea privind telemedia (TMG) și organismul responsabil în conformitate cu articolul 3 alin. 7 din Legea federală privind protecția datelor (BDSG) este

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
sediul Bietigheim-Bissingen          
Registrul comercial al tribunalului local din Stuttgart HRB 763587
Comitet de conducere: Martin Dürrstein (președinte), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Președinte al Consiliului de Supraveghere: Bernhard Oberschmidt

Articolul 2 Dreptul la informare și revocare

(1)  Aveți dreptul de a ne solicita în orice moment informații cu privire la datele pe care le-am stocat despre dumneavoastră, precum și la originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date și scopul pentru care sunt stocate.

(2)  În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru utilizarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment.

(3)  Vă rugăm să adresați toate cererile de informații, solicitările de informații sau obiecțiile privind prelucrarea datelor prin e-mail la info@duerrdental.com sau la adresa menționată la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 3 Securitatea datelor

Menținem măsuri tehnice actualizate pentru a asigura securitatea datelor, în special pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva riscurilor în timpul transmiterii datelor și împotriva identificării acestora de către terți. Acestea sunt adaptate în fiecare caz în parte la stadiul actual al tehnicii.

Articolul 4 Colectarea datelor cu caracter personal

(1)  La descărcarea software-ului, informațiile necesare sunt transmise către Software Store, și anume, în special numele de utilizator, adresa de e-mail și numărul de client al contului dumneavoastră, ora descărcării, informațiile de plată și numărul de identificare al echipamentului individual. Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date și nu suntem responsabili pentru aceasta. Prelucrăm aceste date furnizate în măsura în care sunt necesare pentru descărcarea software-ului. Acestea nu sunt stocate mai departe.

(2)  La utilizarea software-ului, nu colectăm date cu caracter personal, cu excepția datelor enumerate mai jos pentru a permite funcțiile software-ului.

(3)  Atunci când accesați conținutul software-ului, această accesare și alte informații (data, ora și paginile vizualizate) sunt stocate pe serverul nostru pentru securitatea datelor și în scopuri statistice. Stocarea și evaluarea se realizează exclusiv sub formă anonimă.

(4)  Software-ul nu stochează și nu utilizează cookie-uri.

Articolul 5 Înregistrare

(1)  Funcțiile de bază ale software-ului pot fi utilizate fără înregistrare.

(2)  Pentru utilizarea tuturor funcțiilor este necesară o înregistrare. Acest demers se poate realiza prin intermediul software-ului. Veți recepționa datele de utilizator dacă sunteți un angajat al unui distribuitor autorizat al DÜRR DENTAL SE. Datele de utilizator (numele de utilizator și parola) ne sunt transmise în formă criptată de fiecare dată când este accesat software-ul și, opțional, sunt stocate în software.

Articolul 6 Autorizări de aplicații

Software-ul utilizează următoarele permisiuni ale aplicației în scopurile descrise mai jos:

(a)  Memorie (modificarea sau ștergerea conținuturilor memoriei USB)

Acest demers este necesar pentru a putea stoca temporar date, cum ar fi imagini, clipuri video sau documente pe dispozitive cu memorie internă redusă. În acest scop, software-ul accesează doar directorul de memorie cache pe care l-a creat. Celelalte date din memoria USB nu sunt nici citite, nici manipulate.

(b)  Aparat foto și bliț

Necesar pentru a face fotografii.

(c)  Afișarea accesului complet la internet și starea rețelei

Necesar pentru a accesa fișiere stocate pe internet, cum ar fi videoclipuri și documente care conțin instrucțiuni de reparații, și pentru a verifica datele de utilizator.

Articolul 7 Înregistrarea produselor

(1)  Puteți înregistra dispozitivele DÜRR DENTAL SE prin intermediul software-ului.

(2)  În cazul în care nu sunteți proprietarul și/sau utilizatorul autorizat al dispozitivelor, înregistrarea poate avea loc numai dacă aveți acordul expres al proprietarului și/sau al utilizatorului autorizat.

(3)  În timpul înregistrării produsului, se stochează numele și adresa proprietarului și/sau a utilizatorului autorizat, denumirea și locația sucursalei Dental Depot, numărul de model, numărul de serie și denumirea modelului dispozitivului care urmează să fie înregistrat, data instalării, numele consultantului MPG și data instruirii cu privire la utilizarea produsului.

Articolul 8 Contactarea serviciului DÜRR DENTAL SE

Software-ul face posibilă contactarea directă a serviciului DÜRR DENTAL SE. În acest sens, vor fi stocate datele de utilizator în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), precum și informațiile și datele trimise de dumneavoastră în cererea de contact.

Articolul 9 Transmiterea către terți

Utilizăm informațiile dumneavoastră personale numai în cadrul companiei și le transmitem numai companiilor care sunt implicate în îndeplinirea contractelor încheiate cu dumneavoastră sau în furnizarea de servicii. În caz contrar, informațiile dumneavoastră personale nu vor fi divulgate unor terți, cu excepția cazului în care v-ați exprimat consimțământul expres în acest sens sau suntem obligați să le dezvăluim, de exemplu, în temeiul unui ordin judecătoresc sau al unei dispoziții emise de către autorități.

Articolul 10 Rezerva dreptului de modificare

Ne rezervăm dreptul de a modifica această declarație de protecție a datelor în orice moment, în conformitate cu cerințele legale.

Contract de transfer de software - Acord de licențiere pentru utilizatorii finali (EULA)

între DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
și dumneavoastră, în calitate de utilizator

Articolul 1 Obiectul contractului

(1) Obiectul contractului este reprezentat de software-ul DÜRR DENTAL VistaEasy View, cu toate componentele de program asociate („Software”).

(2) DÜRR DENTAL SE acordă utilizatorului dreptul de a folosi software-ul achiziționat legal, pe durata prezentului contract și în conformitate cu următoarele prevederi. Software-ul este protejat prin drepturi de autor (articolul 69 a și următoarele din Legea privind drepturile de autor).

(3) Punctele 5 și 6 (Garanție și răspundere) nu se aplică în cazul în care utilizatorul nu achiziționează software-ul direct de la DÜRR DENTAL SE, ci, de exemplu, îl obține prin intermediul rețelei comerciale de specialitate în domeniul stomatologic. În acest caz, drepturile de garanție și de răspundere ale utilizatorului pot fi exercitate numai împotriva vânzătorului direct.

(4) Pretențiile legale împotriva DÜRR DENTAL SE în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produse își mențin valabilitatea fără rezerve, dacă sunt justificate și nu fac obiectul prezentului contract.

(5) Software-ul va fi întreținut de către DÜRR DENTAL SE, prin Updates (actualizări) și Upgrades (dezvoltări ulterioare și extinderi funcționale) și prevăzut cu noi specificații. Dispozițiile prezentului contract se aplică, de asemenea, Updates și Upgrades viitoare.

Articolul 2 Valabilitatea contractului

Prezentul contract intră în vigoare

a) dacă, în cazul achiziționării de software pe un suport de date, utilizatorul acceptă aceste prevederi contractuale prin apăsarea butonului „Acceptare” la instalarea software-ului, sau

b) dacă, în cazul achiziționării obiectului contractului ca produs de descărcare (versiune web), aceste prevederi contractuale au fost acceptate de către utilizator prin confirmarea butonului „Acceptare” prin clic pe acesta înainte de descărcare.

Articolul 3 Drepturile de multiplicare și protecția accesului, recompilarea și modificările programului

(1) Utilizatorul poate multiplica programul livrat în măsura în care multiplicarea respectivă este necesară pentru utilizarea programului. Multiplicările necesare includ instalarea programului de pe suportul de date original pe dispozitivul de stocare în masă al hardware-ului utilizat, precum și încărcarea programului în memoria de lucru.

(2) Utilizatorul are dreptul de a multiplica software-ul în cadrul rețelei de cabinete medicale folosite de către utilizator, cu condiția ca acesta să fi achiziționat licențe pentru stațiile de lucru individuale respective.

(3) Utilizatorul poate realiza o copie a software-ului în scopuri de backup. Cu toate acestea, utilizatorul poate realiza și păstra doar o singură copie de rezervă la un moment dat. Copia de rezervă va fi marcată ca atare.

(4) Utilizatorul nu este autorizat să realizeze copii care depășesc prevederile de mai sus, care includ, de asemenea, tipărirea codului programului pe o imprimantă.

(5) Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie și alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate în niciun caz.

(6) Retraducerea codului de program furnizat în alte forme de cod (recompilare), precum și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor etape de producție a software-ului (Reverse-Engineering), inclusiv o modificare a programului, nu sunt admise în măsura în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 69 e din Legea privind dreptul de autor. Mențiunile privind drepturile de autor, numerele de serie sau alte elemente care servesc la identificarea programului nu pot fi îndepărtate sau modificate de către utilizator.

Articolul 4 Cedare ulterioară și subînchiriere

(1) Utilizatorul poate să vândă sau să doneze software-ul, inclusiv documentația, unor terți, cu condiția ca terțul să fie de acord, de asemenea, cu menținerea valabilității acestor termeni și condiții contractuale față de el. Înainte de a transmite software-ul, utilizatorul trebuie să prezinte aceste condiții contractuale terțului în scop de informare.

(2) În cazul unui transfer, utilizatorul trebuie să predea terțului toate copiile software-ului, inclusiv eventuale copii de rezervă existente, sau să distrugă copiile care nu au fost predate. În momentul transferului, dreptul utilizatorului de a folosi programul expiră.

Articolul 5 Garanție

(1) Defectele software-ului livrat, inclusiv ale documentației, vor fi remediate de DÜRR DENTAL SE în perioada de garanție de doi ani de la prima utilizare a software-ului, după notificarea scrisă a utilizatorului. Acest demers se va realiza, în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, fie prin remediere ulterioară, fie prin livrarea de înlocuire.

(2) În cazul în care DÜRR DENTAL SE nu este dispusă sau nu este în măsură să remedieze defectul sau să efectueze o livrare de înlocuire, dacă aceasta este întârziată cu depășirea unui termen rezonabil stabilit de către utilizator sau dacă demersul eșuează din alte motive, utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita o reducere a prețului. Nereușita remedierii este considerată un eșec numai dacă DÜRR DENTAL SE a avut suficiente posibilități de a remedia defecțiunea fără a obține succesul dorit, în special dacă remedierea a eșuat deja de două ori. Nu este afectat dreptul utilizatorului de a solicita despăgubiri în conformitate cu articolul 437 din Codul Civil.

(3) Utilizatorul este conștient de faptul că, în general, produsele software nu pot fi create fără erori. În acest context, este prezent un defect al software-ului livrat numai dacă erorile reduc semnificativ valoarea sau adecvarea software-ului pentru utilizarea stipulată în contract.

(4) Utilizatorul este conștient de faptul că software-ul este un produs IT complex a cărui instalare, actualizare/modernizare și coordonare cu mediul IT individual al utilizatorului necesită cunoștințe prealabile. Prin urmare, instalarea, actualizările/modernizările și coordonarea software-ului cu mediul IT al utilizatorului trebuie efectuate numai de către persoane calificate, în mod ideal de către personal calificat din domeniul stomatologic, respectiv din sectorul IT. DÜRR DENTAL SE nu își asumă nicio răspundere pentru defectele și daunele care rezultă din manipularea necorespunzătoare a software-ului în timpul instalării, al operațiunilor de Update/Upgrades și în regimul curent de operare. Acest regim se aplică, de asemenea, defectelor și daunelor care rezultă din faptul că mediul hardware și software (sistem de operare) folosit de utilizator nu respectă cerințele minime specificate de DÜRR DENTAL SE pentru software.

Articolul 6 Răspundere

(1) Pretențiile utilizatorului având ca obiect daune-interese sau rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de prezenta dispoziție, fără a se ține seama de natura juridică a cererii. Nu este afectată Răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

(2) DÜRR DENTAL  AG răspunde fără limite pentru daunele care rezultă din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății.

(3) DÜRR DENTAL SE este răspunzătoare, fără limitare, pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă manifestat de DÜRR DENTAL SE. DÜRR DENTAL SE este responsabilă pentru daunele cauzate de un comportament datorat neglijenței ușoare numai în cazul în care este încălcată o obligație a cărei respectare prezintă o importanță deosebită pentru atingerea scopului contractului (obligație contractuală esențială). O astfel de obligație contractuală esențială este considerată existentă în toate situațiile în măsura în care obligația este menită să permită în primul rând executarea corespunzătoare a contractului, respectiv în cazul în care utilizatorul se poate baza în mod obișnuit pe respectarea acestei obligații. În cazul încălcării unei obligații contractuale esențiale, răspunderea DÜRR DENTAL SE se limitează la daunele a căror apariție este luată în calcul în mod normal în cursul unui transfer de software sau în cazul lucrărilor de întreținere și service (punctul 9).

(4) Răspunderea pentru pierderea de date se limitează la cheltuielile tipice de recuperare care ar fi avut loc în cazul în care copiile de siguranță ar fi fost realizate în mod periodic și în conformitate cu riscurile.

(5) Alineatele 1-4 se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a prepușilor DÜRR DENTAL SE.

Articolul 7 Rezerva dreptului de proprietate

DÜRR DENTAL SE își rezervă dreptul de proprietate asupra software-ului până la plata integrală a creanțelor în temeiul raportului contractual cu utilizatorul.

Articolul 8 Durata contractului

(1) Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată.

(2) Dreptul utilizatorului de a utiliza software-ul și documentația expiră în cazul în care utilizatorul încalcă în mod semnificativ condițiile de utilizare stipulate în prezentul contract, în special dacă încalcă reglementările privind utilizarea și transmiterea prevăzute la punctele 3 și 4, iar DÜRR DENTAL SE reziliază prezentul contract dintr-un motiv important. În acest caz, utilizatorul trebuie să returneze toate suporturile de date și copiile suporturilor de date și să șteargă toate copiile software-ului.

Articolul 9 Lucrări de întreținere și service efectuate de către DÜRR DENTAL, în special întreținere la distanță

În cazul în care DÜRR DENTAL SE efectuează lucrări de întreținere și / sau de service asupra software-ului instalat pe hardware-ul utilizatorului, la cererea acestuia (denumite în continuare „lucrări”), se aplică următoarele prevederi pentru aceste lucrări:

(1) Prețurile pentru lucrări se bazează pe lista de prețuri actuală a DÜRR DENTAL SE. Facturile DÜRR DENTAL SE trebuie plătite în termen de cel mult două săptămâni de la data facturării. Lucrările de garanție ale DÜRR DENTAL SE în conformitate cu punctul 5 nu fac obiectul unei remunerații.

(2) Răspunderea DÜRR DENTAL SE pentru lucrări este reglementată de punctul 6.

(3) Utilizatorul este obligat să creeze o copie de rezervă a datelor înainte de începerea activității DÜRR DENTAL SE, care să permită restaurarea completă a datelor utilizatorului într-o perioadă de timp rezonabilă.

(4) În cazul în care lucrările sunt efectuate prin intermediul unui sistem de transmitere de date la distanță, fără contact fizic cu hardware-ul utilizatorului (denumite în continuare „întreținere la distanță”), utilizatorul poartă răspunderea pentru instalarea pe hardware-ul său a software-ului de întreținere la distanță al producătorului terț, în special răspunderea pentru respectarea prevederilor referitoare la licența software-ului de întreținere la distanță. În mod suplimentar, utilizatorul este responsabil pentru conectarea necesară a hardware-ului și a software-ului său la sistemul de transmitere de date la distanță. DÜRR DENTAL SE nu este răspunzătoare pentru daunele care rezultă din defecțiuni ale sistemului de transmitere de date la distanță pentru care nu este responsabilă DÜRR DENTAL sau din accesarea neautorizată de către terți a hardware-ului și software-ului utilizatorului.

Articolul 10 Dispoziții finale

(1) Modificările, completările și concretizările prezentelor condiții contractuale, precum și declarațiile și garanțiile trebuie efectuate în formă scrisă. Același regim este valabil și în cazul anulării acestei clauze în formă scrisă.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia sau mai multor dispoziții din prezentul contract nu afectează valabilitatea celorlalte clauze ale contractului.

(3) Clauza nulă sau inaplicabilă se înlocuiește cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de intenția de reglementare a clauzei nule sau inaplicabile.

(4) Relația contractuală cu utilizatorul este reglementată de dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

(5) Locul de jurisdicție pentru litigiile care decurg din relația contractuală cu utilizatorul este - în măsura în care utilizatorul deține calitatea de comerciant - în funcție de opțiunea DÜRR DENTAL SE, locul de jurisdicție al DÜRR DENTAL SE sau locul de jurisdicție al utilizatorului.