DÜRR DENTAL SE

Licenční dohoda pro konečného uživatele 

Licenční dohoda pro konečného uživatele 

DÜRR DENTAL SE

Licenční dohoda pro konečného uživatele (EULA)

mezi společností DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D – 74321 Bietigheim-Bissingen
a vámi jako uživatelem

§1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je software VistaSoft , ovladače a rozhraní společnosti DÜRR DENTAL se všemi příslušnými programovými komponenty a – pokud bylo dohodnuto – přídavnými moduly k softwaru VistaSoft (dále jen „software“).

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli právo na užívání legálně získaného softwaru na dobu trvání této smlouvy a ve smyslu následujících ustanovení. Software je chráněn autorským právem (§§ 69 písm. a a násl. německého zákona o autorských právech).

(3) Body 5 a 6 (Poskytnutí záruky a Ručení) neplatí, pokud uživatel nezíská software přímo od společnosti DÜRR DENTAL SE, ale například prostřednictvím specializovaného stomatologického obchodu. V tomto případě může uživatel uplatnit nároky ze záruky a z ručení pouze vůči bezprostřednímu prodejci.

(4) Zákonné nároky vůči společnosti DÜRR DENTAL SE v souladu se zákonem o ručení za výrobek zůstávají, pokud jsou odůvodněné, v plném rozsahu platné a nejsou předmětem této smlouvy.

(5) Společnost DÜRR DENTAL SE software podle vlastního uvážení upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi). Aktualizace jsou pro uživatele zpravidla bezplatné. Vyšší verze programů jsou za úhradu. Uživatel nemá nárok na aktualizace a rozšíření programů. Ceny za navýšení verze a – ve speciálních případech – aktualizace se řídí podle aktuálně platného ceníku společnosti DÜRR DENTAL SE. Ustanovení této smlouvy platí i pro budoucí aktualizace a vyšší verze.

 

§ 2 Účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti,

a) pokud v případě získání softwaru na datovém nosiči přijme uživatel tyto smluvní podmínky tím, že je při instalaci softwaru potvrdí kliknutím na tlačítko „Akceptovat“, nebo

b) pokud byly – v případě získání předmětu smlouvy formou stažení produktu (webová verze) – tyto smluvní podmínky uživatelem před stažením akceptovány kliknutím na tlačítko „Akceptovat“.

§ 3 Práva na vytvoření kopie a ochrana přístupu, rekompilace a změny programu

(1) Uživatel smí vytvořit kopii dodaného programu jen tehdy, pokud je příslušná kopie nezbytná k tomu, aby bylo možné program používat. Mezi nezbytné rozmnožování patří instalace programu z originálního nosiče dat na velkokapacitní paměť použitého hardwaru a také zavedení tohoto programu do operační paměti.

(2) Uživatel je oprávněn k reprodukování softwaru v rámci sítě zdravotnického zařízení, kterou využívá. Pokud uživatel získá licence k přídavným modulům pro jednotlivá pracoviště, řídí se práva uživatele pro použití a reprodukci podle zvláštních úmluv pro daný přídavný modul.

(3) Uživatel smí vytvořit jednu kopii softwaru z důvodů zálohování. Smí však vždy vytvořit a uschovat pouze jednu bezpečnostní kopii. Záložní kopii je nutno jako takovou označit.

(4) Vytváření kopií nad rámec předchozích ustanovení, k čemuž patří i reprodukce programového kódu na tiskárně, nesmí uživatel provádět.

(5) Zápisy o původu, sériová čísla a ostatní informace sloužící k identifikaci programu se nesmí v žádném případě odstranit nebo změnit.

(6) Zpětný překlad poskytnutého programového kódu do jiných forem kódů (rekompilace) a jiné postupy pro získání zpětné kompatibility na různých úrovních softwaru (reverse engineering) včetně změny programu jsou nepřípustné, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 69 písm. e německého zákona o autorských právech.

§ 4 Prodej a pronájem třetí osobě

(1) Uživatel smí software včetně dokumentace prodat nebo darovat třetí osobě za předpokladu, že i třetí osoba bude souhlasit s následnou platností těchto smluvních podmínek. Před předáním softwaru musí uživatel s těmito smluvními podmínkami třetí osobu seznámit.

(2) V případě předání musí uživatel předat třetí osobě všechny kopie programu, včetně případných záložních kopií, nebo musí nepředané kopie zničit (včetně případné databáze VistaSoft ). Předáním zaniká právo uživatele k užívání programu.

§ 5 Poskytnutí záruky

(1) Vady dodaného softwaru včetně dokumentace odstraní společnost DÜRR DENTAL SE po písemném oznámení uživatele v rámci dvouleté záruční doby počítané od prvního použití softwaru. K tomu dojde podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE bezplatnou opravou nebo dodáním náhrady.

(2) Pokud společnost DÜRR DENTAL SE není ochotna nebo schopna provést opravu nebo dodat náhradu, pokud ji neprovede ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví uživatel, nebo pokud se oprava nezdaří z jiných důvodů, je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu. Jako selhání při opravě se považuje až taková situace, kdy byla společnosti DÜRR DENTAL SE pro opravu poskytnuta dostatečná příležitost, přičemž nebylo dosaženo požadovaného výsledku, zvláště pokud již oprava byla provedena neúspěšně dvakrát. Právo uživatele požadovat náhradu škody podle § 437 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) tím není dotčeno.

(3) Uživateli je známo, že softwarové produkty nelze obecně zhotovit bez chyb. O vadu dodaného softwaru se vzhledem k tomu jedná jen tehdy, když nedostatek podstatně sníží hodnotu nebo použitelnost softwaru ke smluvně předpokládanému použití.

(4) Uživateli je známo, že u softwaru se jedná o komplexní IT produkt, jehož instalace, aktualizace/vyšší verze a jeho sladění s individuálním prostředím počítače uživatele vyžadují předběžné znalosti. Instalaci, aktualizaci/vyšší verzi a sladění softwaru s prostředím počítače uživatele by proto měla provádět pouze osoba s odbornými znalostmi, v ideálním případě proškolený personál stomatologického specializovaného obchodu, resp. osoba s kvalifikací v oboru IT. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za vady a škody způsobené neodborným zacházením se softwarem při instalaci, aktualizaci, navyšování verze nebo běžném provozu. To platí i pro vady a škody způsobené tím, že uživatel používá hardwarové a softwarové prostředí (operační systém), které neodpovídá minimálním softwarovým požadavkům stanoveným společností DÜRR DENTAL SE.

§6 Ručení

(1) Nároky uživatele na náhradu škody nebo kompenzaci marně vynaložených nákladů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle tohoto ustanovení. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno.

(2) Za škody mající povahu újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně.

(3) Za škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti DÜRR DENTAL SE ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně. Za škody způsobené lehkou nedbalostí ručí společnost DÜRR DENTAL SE pouze v případě, že byla porušena povinnost, jejíž dodržení má pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam (smluvně podstatná povinnost). Taková smluvně podstatná povinnost existuje vždy tehdy, pokud je její splnění nezbytným předpokladem řádného provedení smlouvy, resp. pokud se uživatel smí pravidelně spolehnout na dodržení této povinnosti. Při porušení některé smluvně podstatné povinnosti je ručení společnosti DÜRR DENTAL SE omezeno na škody, s jejichž vznikem se v průběhu prodeje softwaru nebo při provádění údržby a servisu musí obecně počítat (bod 9).

(4) Ručení za ztrátu dat je omezeno na obvyklé náklady na uvedení do řádného stavu, které by vznikly za předpokladu pravidelného vytváření záložních kopií odpovídajícího možným rizikům.

(5) Odstavce 1 až 4 platí analogicky pro osobní ručení zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti DÜRR DENTAL SE.

§7 Výhrada vlastnictví

Společnost DÜRR DENTAL SE si vyhrazuje vlastnictví softwaru až do okamžiku jeho uhrazení v plné výši.

§ 8 Doba trvání smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Právo uživatele k užívání softwaru a dokumentace zaniká, pokud uživatel závažným způsobem poruší podmínky užívání stanovené touto smlouvou, zvláště pokud poruší předpisy o používání a předávání v bodech 3 a 4, a společnost DÜRR DENTAL SE tuto smlouvu z vážného důvodu vypoví. V tom případě je uživatel povinen vrátit všechny datové nosiče a kopie datových nosičů a smazat všechny kopie softwaru (včetně případné databáze VistaSoft ).

§9 Demoverze

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli možnost bezplatného užívání verzí softwaru s omezeným rozsahem funkcí (demoverzí) za účelem vyzkoušení softwaru. Uživatel může přejít z demoverze softwaru na plnou verzi tak, že se při spuštění plné verze zaregistruje. Pro aktivaci je třeba společnosti DÜRR DENTAL SE nebo příslušnému prodejci uhradit obvyklé náklady za nabytí softwaru.

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE neposkytuje záruku za demoverze. Ručení společnosti DÜRR DENTAL SE za použití demoverzí uživatelem je omezeno na nároky uvedené v bodě 6 odst. 2 a 3 věta 1. Jiné ručení společnosti DÜRR DENTAL SE je vyloučeno.

(3) Uživatel je povinen provést před začátkem prací společnosti DÜRR DENTAL SE zálohování dat umožňující úplné obnovení dat uživatele v přiměřené lhůtě.

(4) Pokud práce probíhají systémem přenosu dat na dálku bez fyzického kontaktu s hardwarem uživatele (dále „vzdálená údržba“), nese uživatel odpovědnost za instalaci softwaru třetího výrobce pro vzdálenou údržbu do svého hardwaru, zvláště odpovědnost za dodržení licenčních ustanovení softwaru pro vzdálenou údržbu. Uživatel je dále odpovědný za potřebné navázání svého hardwaru a softwaru na systém dálkového přenosu dat. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za škody, které vzniknou v důsledku poruch systému vzdáleného přenosu dat, za které neodpovídá společnost DÜRR DENTAL, nebo v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do hardwaru a softwaru uživatele.

§ 10 Údržba a servisní práce společnosti DÜRR DENTAL, především vzdálená údržba

Jestliže společnost DÜRR DENTAL SE provede na základě požadavku uživatele údržbu nebo servis softwaru nainstalovaného na hardwaru uživatele (dále jen „práce“), platí pro tyto práce následující ustanovení:

(1) Ceny za práce se řídí podle aktuálně platného ceníku společnosti DÜRR DENTAL SE. Faktury společnosti DÜRR DENTAL SE jsou splatné nejpozději do dvou týdnů od data vystavení faktury. U záručních prací společnosti DÜRR DENTAL SE podle bodu 5 není vyžadována úhrada.

(2) Ručení společnosti DÜRR DENTAL SE za tyto práce se řídí bodem 6.

(3) Uživatel je povinen provést před začátkem prací společnosti DÜRR DENTAL SE zálohování dat umožňující úplné obnovení dat uživatele v přiměřené lhůtě.

(4) Pokud práce probíhají systémem přenosu dat na dálku bez fyzického kontaktu s hardwarem uživatele (dále „vzdálená údržba“), nese uživatel odpovědnost za instalaci softwaru třetího výrobce pro vzdálenou údržbu do svého hardwaru, zvláště odpovědnost za dodržení licenčních ustanovení softwaru pro vzdálenou údržbu. Uživatel je dále odpovědný za potřebné navázání svého hardwaru a softwaru na systém dálkového přenosu dat. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za škody, které vzniknou v důsledku poruch systému vzdáleného přenosu dat, za které neodpovídá společnost DÜRR DENTAL, nebo v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do hardwaru a softwaru uživatele.

§11 Závěrečná ustanovení

(1) Změny, doplnění a konkretizace těchto smluvních podmínek nebo příslibů a záruk musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zrušení tohoto požadavku písemné formy.

(2) Neúčinnost nebo neproveditelnost jednoho či více ustanovení této smlouvy nemá vliv na účinnost ostatních smluvních ustanovení.

(3) Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je co nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinným nebo neproveditelným ustanovením.

(4) Smluvní vztah s uživatelem se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(5) Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu s uživatelem je – pokud je uživatel podnikatelem – podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE soud příslušný pro sídlo společnosti DÜRR DENTAL SE nebo pro sídlo uživatele.

Licenční dohoda pro konečného uživatele (EULA)

mezi společností DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D – 74321 Bietigheim-Bissingen
a vámi jako uživatelem

§1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je software DBSWIN, ovladače a rozhraní společnosti DÜRR DENTAL se všemi příslušnými programovými komponenty (dále jen „software“).

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli právo na užívání legálně získaného softwaru na dobu trvání této smlouvy a ve smyslu následujících ustanovení. Software je chráněn autorským právem (§§ 69 písm. a a násl. německého zákona o autorských právech).

(3) Body 5 a 6 (Poskytnutí záruky a Ručení) neplatí, pokud uživatel nezíská software přímo od společnosti DÜRR DENTAL SE, ale například prostřednictvím specializovaného stomatologického obchodu. V tomto případě může uživatel uplatnit nároky ze záruky a z ručení pouze vůči bezprostřednímu prodejci.

(4) Zákonné nároky vůči společnosti DÜRR DENTAL SE v souladu se zákonem o ručení za výrobek zůstávají, pokud jsou odůvodněné, v plném rozsahu platné a nejsou předmětem této smlouvy.

(5) Společnost DÜRR DENTAL SE software upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi). Pravidla této smlouvy platí také pro budoucí aktualizace a vyšší verze.

§ 2 Účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti,

a) pokud v případě získání softwaru na datovém nosiči přijme uživatel tyto smluvní podmínky tím, že je při instalaci softwaru potvrdí kliknutím na tlačítko „Akceptovat“, nebo

b) pokud byly – v případě získání předmětu smlouvy formou stažení produktu (webová verze) – tyto smluvní podmínky uživatelem před stažením akceptovány kliknutím na tlačítko „Akceptovat“.

§ 3 Práva na vytvoření kopie a ochrana přístupu, rekompilace a změny programu

(1) Uživatel smí vytvořit kopii dodaného programu jen tehdy, pokud je příslušná kopie nezbytná k tomu, aby bylo možné program používat. Mezi nezbytné rozmnožování patří instalace programu z originálního nosiče dat na velkokapacitní paměť použitého hardwaru a také zavedení tohoto programu do operační paměti.

(2) Uživatel je oprávněn k vytvoření kopie softwaru v rámci v rámci sítě zdravotnického zařízení, kterou využívá, pokud získal pro daná jednotlivá pracoviště licence (např. DICOM).

(3) Uživatel smí vytvořit jednu kopii softwaru z důvodů zálohování. Smí však vždy vytvořit a uschovat pouze jednu bezpečnostní kopii. Záložní kopii je nutno jako takovou označit.

(4) Vytváření kopií nad rámec předchozích ustanovení, k čemuž patří i reprodukce programového kódu na tiskárně, nesmí uživatel provádět.

(5) Zápisy o původu, sériová čísla a ostatní informace sloužící k identifikaci programu se nesmí v žádném případě odstranit nebo změnit.

(6) Zpětný překlad poskytnutého programového kódu do jiných forem kódů (rekompilace) a jiné postupy pro získání zpětné kompatibility na různých úrovních softwaru (reverse engineering) včetně změny programu jsou nepřípustné, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 69 písm. e německého zákona o autorských právech. Uživatel nesmí odstranit nebo změnit zápisy o původu, sériová čísla nebo jiné informace sloužící k identifikaci programu.

§ 4 Prodej a pronájem třetí osobě

(1) Uživatel smí software včetně dokumentace prodat nebo darovat třetí osobě za předpokladu, že i třetí osoba bude souhlasit s následnou platností těchto smluvních podmínek. Před předáním softwaru musí uživatel s těmito smluvními podmínkami třetí osobu seznámit.

(2) V případě předání musí uživatel předat třetí osobě všechny kopie programu včetně případných záložních kopií, nebo musí nepředané kopie zničit. Předáním zaniká právo uživatele k užívání programu.

§ 5 Poskytnutí záruky

(1) Vady dodaného softwaru včetně dokumentace odstraní společnost DÜRR DENTAL SE po písemném oznámení uživatele v rámci dvouleté záruční doby počítané od prvního použití softwaru. K tomu dojde podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE bezplatnou opravou nebo dodáním náhrady.

(2) Pokud společnost DÜRR DENTAL SE není ochotna nebo schopna provést opravu nebo dodat náhradu, pokud ji neprovede ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví uživatel, nebo pokud se oprava nezdaří z jiných důvodů, je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu. Jako selhání při opravě se považuje až taková situace, kdy byla společnosti DÜRR DENTAL SE pro opravu poskytnuta dostatečná příležitost, přičemž nebylo dosaženo požadovaného výsledku, zvláště pokud již oprava byla provedena neúspěšně dvakrát. Právo uživatele požadovat náhradu škody podle § 437 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) tím není dotčeno.

(3) Uživateli je známo, že softwarové produkty nelze obecně zhotovit bez chyb. O vadu dodaného softwaru se vzhledem k tomu jedná jen tehdy, když nedostatek podstatně sníží hodnotu nebo použitelnost softwaru ke smluvně předpokládanému použití.

(4) Uživateli je známo, že u softwaru se jedná o komplexní IT produkt, jehož instalace, aktualizace/vyšší verze a jeho sladění s individuálním prostředím počítače uživatele vyžadují předběžné znalosti. Instalaci, aktualizaci/vyšší verzi a sladění softwaru s prostředím počítače uživatele by proto měla provádět pouze osoba s odbornými znalostmi, v ideálním případě proškolený personál stomatologického specializovaného obchodu, resp. osoba s kvalifikací v oboru IT. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za vady a škody způsobené neodborným zacházením se softwarem při instalaci, aktualizaci, navyšování verze nebo běžném provozu. To platí i pro vady a škody způsobené tím, že uživatel používá hardwarové a softwarové prostředí (operační systém), které neodpovídá minimálním softwarovým požadavkům stanoveným společností DÜRR DENTAL SE.

§6 Ručení

(1) Nároky uživatele na náhradu škody nebo kompenzaci marně vynaložených nákladů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle tohoto ustanovení. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno.

(2) Za škody mající povahu újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně.

(3) Za škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti DÜRR DENTAL SE ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně. Za škody způsobené lehkou nedbalostí ručí společnost DÜRR DENTAL SE pouze v případě, že byla porušena povinnost, jejíž dodržení má pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam (smluvně podstatná povinnost). Taková smluvně podstatná povinnost existuje vždy tehdy, pokud je její splnění nezbytným předpokladem řádného provedení smlouvy, resp. pokud se uživatel smí pravidelně spolehnout na dodržení této povinnosti. Při porušení některé smluvně podstatné povinnosti je ručení společnosti DÜRR DENTAL SE omezeno na škody, s jejichž vznikem se v průběhu prodeje softwaru nebo při provádění údržby a servisu musí obecně počítat (bod 9).

(4) Ručení za ztrátu dat je omezeno na obvyklé náklady na uvedení do řádného stavu, které by vznikly za předpokladu pravidelného vytváření záložních kopií odpovídajícího možným rizikům.

(5) Odstavce 1 až 4 platí analogicky pro osobní ručení zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti DÜRR DENTAL SE.

§7 Výhrada vlastnictví

Společnost DÜRR DENTAL SE si vyhrazuje vlastnictví softwaru až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících ze smluvního vztahu s uživatelem.

§ 8 Doba trvání smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Právo uživatele k užívání softwaru a dokumentace zaniká, pokud uživatel závažným způsobem poruší podmínky užívání stanovené touto smlouvou, zvláště pokud poruší předpisy o používání a předávání v bodech 3 a 4, a společnost DÜRR DENTAL SE tuto smlouvu z vážného důvodu vypoví. V tom případě je uživatel povinen vrátit všechny datové nosiče a kopie datových nosičů a smazat všechny kopie softwaru.

§9 Demoverze

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli možnost bezplatného užívání verzí softwaru s omezeným rozsahem funkcí (demoverzí) za účelem vyzkoušení softwaru. Uživatel může přejít z demoverze softwaru na plnou verzi tak, že se při spuštění plné verze zaregistruje. Pro aktivaci je třeba společnosti DÜRR DENTAL SE nebo příslušnému prodejci uhradit obvyklé náklady za nabytí softwaru.

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE neposkytuje záruku za demoverze. Ručení společnosti DÜRR DENTAL SE za použití demoverzí uživatelem je omezeno na nároky uvedené v bodě 6 odst. 2 a 3. Jiné ručení společnosti DÜRR DENTAL SE je vyloučeno.

§ 10 Údržba a servisní práce společnosti DÜRR DENTAL, především vzdálená údržba

Jestliže společnost DÜRR DENTAL SE provede na základě požadavku uživatele údržbu nebo servis softwaru nainstalovaného na hardwaru uživatele (dále jen „práce“), platí pro tyto práce následující ustanovení:

(1) Ceny za práce se řídí podle aktuálně platného ceníku společnosti DÜRR DENTAL SE. Faktury společnosti DÜRR DENTAL SE jsou splatné nejpozději do dvou týdnů od data vystavení faktury. U záručních prací společnosti DÜRR DENTAL SE podle bodu 5 není vyžadována úhrada.

(2) Ručení společnosti DÜRR DENTAL SE za tyto práce se řídí bodem 6.

(3) Uživatel je povinen provést před začátkem prací společnosti DÜRR DENTAL SE zálohování dat umožňující úplné obnovení dat uživatele v přiměřené lhůtě.

(4) Pokud práce probíhají systémem přenosu dat na dálku bez fyzického kontaktu s hardwarem uživatele (dále „vzdálená údržba“), nese uživatel odpovědnost za instalaci softwaru třetího výrobce pro vzdálenou údržbu do svého hardwaru, zvláště odpovědnost za dodržení licenčních ustanovení softwaru pro vzdálenou údržbu. Uživatel je dále odpovědný za potřebné navázání svého hardwaru a softwaru na systém dálkového přenosu dat. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za škody, které vzniknou v důsledku poruch systému vzdáleného přenosu dat, za které neodpovídá společnost DÜRR DENTAL, nebo v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do hardwaru a softwaru uživatele.

§11 Závěrečná ustanovení

(1) Změny, doplnění a konkretizace těchto smluvních podmínek nebo příslibů a záruk musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zrušení tohoto požadavku písemné formy.

(2) Neúčinnost nebo neproveditelnost jednoho či více ustanovení této smlouvy nemá vliv na účinnost ostatních smluvních ustanovení.

(3) Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je co nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinným nebo neproveditelným ustanovením.

(4) Smluvní vztah s uživatelem se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(5) Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu s uživatelem je – pokud je uživatel podnikatelem – podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE soud příslušný pro sídlo společnosti DÜRR DENTAL SE nebo pro sídlo uživatele.

Licenční podmínky softwaru pro systémy Android
Licenční dohoda pro konečného uživatele (EULA)

mezi společností DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D – 74321 Bietigheim-Bissingen
a vámi jako uživatelem

§ 1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je software Dürr Service (dále jen „software“).

(2) Software je chráněn autorským právem (§§ 69 písm. a a násl. německého zákona o autorských právech).

(3) Společnost DÜRR DENTAL SE software dobrovolně upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi). Pravidla této smlouvy platí také pro budoucí aktualizace a vyšší verze.

(4) Tento produkt obsahuje softwarové komponenty, na které se vztahují licenční podmínky pro otevřený software, např. licence GNU/GPL, BSD nebo srovnatelné. Takové komponenty představují otevřený software a autor je poskytuje bez jakékoliv záruky.

§ 2 Účinnost smlouvy

Použitím softwaru přijímáte podmínky této smlouvy. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nejste oprávněni software používat.

§ 3 Právo na vytvoření kopie a užívání softwaru

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli právo na užívání softwaru na dobu trvání této smlouvy a ve smyslu následujících ustanovení. Software se neprodává a distribuuje se formou licencí. Uživatel smí software používat jen tak, jak je výslovně povoleno v této smlouvě.

(2) Uživatel smí vytvořit kopii softwaru jen tehdy, pokud je příslušná kopie nezbytná k tomu, aby bylo možné software používat. K nezbytnému vytvoření kopie se počítá instalace softwaru na systémy Android, které patří uživateli nebo nad kterými má uživatel kontrolu.

(3) Vytváření kopií nad rámec předchozích ustanovení, k čemuž patří i reprodukce programového kódu na tiskárně, nesmí uživatel provádět.

§ 4 Nepřípustné použití

(1) Uživatel nesmí software zveřejnit, pronajmout, poskytnout na leasing ani zapůjčit.

(2) Uživatel nesmí tento software ani tuto smlouvu převést na třetí osobu.

(3) Zpětný překlad poskytnutého programového kódu do jiných forem kódů (rekompilace) a jiné postupy pro získání zpětné kompatibility na různých úrovních softwaru (reverse engineering) včetně změny programu jsou nepřípustné, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 69 písm. e německého zákona o autorských právech. Uživatel nesmí odstranit nebo změnit zápisy o původu, sériová čísla nebo jiné informace sloužící k identifikaci programu.

§ 5 Poskytnutí záruky/podpory

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE software dobrovolně upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi).

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE dobrovolně poskytuje v rámci svých kapacit servisní podporu softwaru.

(3) Zákonné nároky ze záruky neexistují, protože software se distribuuje pouze prostřednictvím licencí a neprodává se.

§ 6 Ručení

(1) Nároky uživatele na náhradu škody nebo kompenzaci marně vynaložených nákladů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle tohoto ustanovení. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno.

(2) Za škody mající povahu újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně.

(3) Za škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti DÜRR DENTAL SE ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně. Za škody způsobené lehkou nedbalostí ručí společnost DÜRR DENTAL SE pouze v případě, že byla porušena povinnost, jejíž dodržení má pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam (smluvně podstatná povinnost). Taková smluvně podstatná povinnost existuje vždy tehdy, pokud je její splnění nezbytným předpokladem řádného provedení smlouvy, resp. pokud se uživatel smí pravidelně spolehnout na dodržení této povinnosti. Při porušení některé smluvně podstatné povinnosti je ručení společnosti DÜRR DENTAL SE omezeno na škody, s jejichž vznikem se v průběhu prodeje softwaru musí obecně počítat.

(4) Ručení za ztrátu dat je omezeno na obvyklé náklady na uvedení do řádného stavu, které by vznikly za předpokladu pravidelného vytváření záložních kopií odpovídajícího možným rizikům.

(5) Za nedostatky a škody způsobené neodborným zacházením se softwarem při instalaci, aktualizaci, navyšování verze nebo běžném provozu nepřebírá společnost DÜRR DENTAL SE s výhradou odstavců 2 a 3 žádnou odpovědnost.

(6) Odstavce 1 až 5 platí analogicky pro osobní ručení zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti DÜRR DENTAL SE.

§ 7 Doba trvání smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Právo uživatele k užívání softwaru zaniká, pokud uživatel významným způsobem poruší podmínky užívání stanovené touto smlouvou a společnost DÜRR DENTAL SE tuto smlouvu z vážného důvodu vypoví. V tom případě je uživatel povinen smazat všechny kopie softwaru.

§8 Závěrečná ustanovení

(1) Změny, doplnění a konkretizace těchto smluvních podmínek nebo příslibů a záruk musí mít písemnou formu. To platí i pro zrušení tohoto ustanovení o písemné formě.

(2) Neúčinnost nebo neproveditelnost jednoho či více ustanovení této smlouvy nemá vliv na účinnost ostatních smluvních ustanovení. Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je co nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinným nebo neproveditelným ustanovením.

(3) Smluvní vztah s uživatelem se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(4) Místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu s uživatelem je – pokud je uživatel podnikatelem – podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE sídlo soudu společnosti DÜRR DENTAL SE nebo sídlo soudu uživatele.

Licenční podmínky softwaru pro systémy iOS
Licenční dohoda pro konečného uživatele (EULA)

mezi společností DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D – 74321 Bietigheim-Bissingen
a vámi jako uživatelem

§ 1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je software Dürr Service (dále jen „software“).

(2) Software je chráněn autorským právem (§§ 69 písm. a a násl. německého zákona o autorských právech).

(3) Společnost DÜRR DENTAL SE software dobrovolně upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi). Pravidla této smlouvy platí také pro budoucí aktualizace a vyšší verze.

(4) Tento produkt obsahuje softwarové komponenty, na které se vztahují licenční podmínky pro otevřený software, např. licence GNU/GPL, BSD nebo srovnatelné. Takové komponenty představují otevřený software a autor je poskytuje bez jakékoliv záruky.

§ 2 Účinnost smlouvy

Použitím softwaru přijímáte podmínky této smlouvy. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nejste oprávněni software používat.

§ 3 Právo na vytvoření kopie a užívání softwaru

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli právo na užívání softwaru na dobu trvání této smlouvy a ve smyslu následujících ustanovení. Software se neprodává a distribuuje se formou licencí. Uživatel smí software používat jen tak, jak je výslovně povoleno v této smlouvě.

(2) Uživatel smí vytvořit kopii softwaru jen tehdy, pokud je příslušná kopie nezbytná k tomu, aby bylo možné software používat. K nezbytnému vytvoření kopie se počítá instalace softwaru na systémy iOS, které patří uživateli nebo nad kterými má uživatel kontrolu.

(3) Vytváření kopií nad rámec předchozích ustanovení, k čemuž patří i reprodukce programového kódu na tiskárně, nesmí uživatel provádět.

§ 4 Nepřípustné použití

(1) Uživatel nesmí software zveřejnit, pronajmout, poskytnout na leasing ani zapůjčit.

(2) Uživatel nesmí tento software ani tuto smlouvu převést na třetí osobu.

(3) Zpětný překlad poskytnutého programového kódu do jiných forem kódů (rekompilace) a jiné postupy pro získání zpětné kompatibility na různých úrovních softwaru (reverse engineering) včetně změny programu jsou nepřípustné, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 69 písm. e německého zákona o autorských právech. Uživatel nesmí odstranit nebo změnit zápisy o původu, sériová čísla nebo jiné informace sloužící k identifikaci programu.

§ 5 Poskytnutí záruky/podpory

(1) Společnost DÜRR DENTAL SE software dobrovolně upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi).

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE dobrovolně poskytuje v rámci svých kapacit servisní podporu softwaru.

(3) Zákonné nároky ze záruky neexistují, protože software se distribuuje pouze prostřednictvím licencí a neprodává se.

§ 6 Ručení

(1) Nároky uživatele na náhradu škody nebo kompenzaci marně vynaložených nákladů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle tohoto ustanovení. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno.

(2) Za škody mající povahu újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně.

(3) Za škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti DÜRR DENTAL SE ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně. Za škody způsobené lehkou nedbalostí ručí společnost DÜRR DENTAL SE pouze v případě, že byla porušena povinnost, jejíž dodržení má pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam (smluvně podstatná povinnost). Taková smluvně podstatná povinnost existuje vždy tehdy, pokud je její splnění nezbytným předpokladem řádného provedení smlouvy, resp. pokud se uživatel smí pravidelně spolehnout na dodržení této povinnosti. Při porušení některé smluvně podstatné povinnosti je ručení společnosti DÜRR DENTAL SE omezeno na škody, s jejichž vznikem se v průběhu prodeje softwaru musí obecně počítat.

(4) Ručení za ztrátu dat je omezeno na obvyklé náklady na uvedení do řádného stavu, které by vznikly za předpokladu pravidelného vytváření záložních kopií odpovídajícího možným rizikům.

(5) Za nedostatky a škody způsobené neodborným zacházením se softwarem při instalaci, aktualizaci, navyšování verze nebo běžném provozu nepřebírá společnost DÜRR DENTAL SE s výhradou odstavců 2 a 3 žádnou odpovědnost. To platí i pro vady a škody způsobené tím, že uživatel používá hardwarové a softwarové prostředí (operační systém), které neodpovídá minimálním softwarovým požadavkům stanoveným společností DÜRR DENTAL SE.

(6) Odstavce 1 až 5 platí analogicky pro osobní ručení zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti DÜRR DENTAL SE.

§ 7 Doba trvání smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Právo uživatele k užívání softwaru zaniká, pokud uživatel významným způsobem poruší podmínky užívání stanovené touto smlouvou a společnost DÜRR DENTAL SE tuto smlouvu z vážného důvodu vypoví. V tom případě je uživatel povinen smazat všechny kopie softwaru.

§8 Závěrečná ustanovení

(1) Změny, doplnění a konkretizace těchto smluvních podmínek nebo příslibů a záruk musí mít písemnou formu. To platí i pro zrušení tohoto ustanovení o písemné formě.

(2) Neúčinnost nebo neproveditelnost jednoho či více ustanovení této smlouvy nemá vliv na účinnost ostatních smluvních ustanovení. Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je co nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinným nebo neproveditelným ustanovením.

(3) Smluvní vztah s uživatelem se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(4) Místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu s uživatelem je – pokud je uživatel podnikatelem – podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE sídlo soudu společnosti DÜRR DENTAL SE nebo sídlo soudu uživatele.

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů a identifikace poskytovatele

(1) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při použití tohoto softwaru. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze spojit s vámi osobně, tedy např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Poskytovatelem služeb podle § 13 spolkového zákona o elektronických sdělovacích prostředcích (Telemediengesetz, TMG) a odpovědnou osobou podle § 3 odst. 7 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) je

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Sídlo: Bietigheim-Bissingen          
Obchodní rejstřík okresního soudu Stuttgart HRB 763587
Představenstvo: Martin Dürrstein (předseda), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Předseda dozorčí rady: Bernhard Oberschmidt

§ 2 Právo na přístup k osobním údajům a na odvolání souhlasu

(1) Máte právo kdykoliv od nás požadovat informace o údajích o vás, které jsou u nás uložené, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tyto údaje předávány, a o účelu uložení.

(2) Pokud jste k použití údajů udělili souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat.

(3) Veškeré požadavky v souvislosti s informacemi, žádosti o informace nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů posílejte prosím e-mailem na adresu info@duerrdental.com nebo na adresu uvedenou v § 1 odst. (2).

§ 3 Bezpečnost dat

Provádíme přísná technická opatření pro zajištění bezpečnosti dat, především pak pro ochranu vašich osobních údajů před riziky spojenými s přenosem dat a před přístupem třetích osob k datům. Tato opatření jsou přizpůsobována podle aktuálního stavu techniky.

§ 4 Shromažďování osobních údajů

(1) Při stahování softwaru jsou do softwarového obchodu předány informace, které jsou pro stažení nezbytné, tedy především uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo vašeho účtu, čas stažení, informace o platbě a individuální identifikační číslo zařízení. Nemáme však vliv na shromažďování těchto dat a neodpovídáme za ně. Tyto poskytnuté údaje zpracováváme tehdy, je-li to nezbytné pro stažení softwaru. Ukládání dat je omezeno na uvedený rámec.

(2) Při užívání softwaru neevidujeme žádné osobní údaje, s výjimkou níže uvedených dat pro umožnění funkcí softwaru.

(3) Při přístupu k obsahu softwaru je tento přístup s dalšími údaji (datum, čas a prohlížené stránky) ukládán na náš server kvůli zajištění bezpečnosti dat a ke statistickým účelům. Ukládání a vyhodnocování probíhá výhradně v anonymizované formě.

(4) Software neukládá a nepoužívá žádné cookies.

§ 5 Registrace

(1) Základní funkce softwaru lze využívat bez registrace.

(2) Pro využití všech funkcí je nutná registrace. Ta se může provést i přes tento software. Uživatelské údaje obdržíte, pokud jste zaměstnancem smluvního prodejce společnosti DÜRR DENTAL SE. Uživatelské údaje (uživatelské jméno a heslo) jsou k nám přenášeny v zakódované podobě při každém přístupu k softwaru a volitelně mohou být uloženy v softwaru.

§ 6 Oprávnění aplikace

Software využívá níže uvedená oprávnění aplikace k následujícím účelům:

(a) Paměť (změna a mazání obsahu USB disku)

To je zapotřebí k tomu, aby na zařízeních s malou interní pamětí bylo možné ukládat data, např. obrázky, videa nebo dokumenty, do mezipaměti. Software přitom přistupuje výhradně ke složce Cache, kterou sám vytvořil. Nedochází ke čtení žádných jiných dat na USB disku ani k manipulaci s nimi.

(b) Kamera a blesk

Jsou zapotřebí pro snímání fotografií.

(c) Neomezený přístup na internet a zobrazení stavu síťového připojení

Jsou zapotřebí pro přístup k souborům umístěným na internetu, např. k videím a dokumentům s návody na opravu, a pro ověření vašich úživatelských údajů.

§ 7 Registrace výrobku

(1) Prostřednictvím softwaru můžete registrovat přístroje společnosti DÜRR DENTAL SE.

(2) Pokud nejste majitelem nebo osobou oprávněnou k užívání přístrojů, smí registrace proběhnout jen tehdy, pokud máte k dispozici výslovný souhlas majitele nebo osoby oprávněné k užívání.

(3) Při registraci výrobků jsou ukládány tyto údaje: jméno a adresa majitele nebo osoby oprávněné k užívání, název a místo pobočky dentálního depa, modelové číslo, sériové číslo a označení modelu registrovaného přístroje, datum instalace, jméno poradce pro zdravotnické prostředky a datum proškolení o výrobku.

§ 8 Kontaktování servisu společnosti DÜRR DENTAL SE

Software umožňuje navázat bezprostřední kontakt se servisem společnosti DÜRR DENTAL SE. Přitom jsou ukládány uživatelské údaje podle § 5 odst. (2) a informace a data, které jste zaslali v kontaktním požadavku.

§ 9 Předávání třetím osobám

Vaše osobní údaje využíváme jen v rámci naší společnosti a předáváme je pouze podnikům, které se účastní plnění smluv uzavřených s vámi nebo jsou jinak zapojeny do poskytování služeb. Jinak nejsou vaše osobní údaje předávány třetím osobám, pokud jste k tomu nedali výslovné svolení nebo pokud nemáme povinnost tyto údaje vydat, např. na základě soudního nebo úředního nařízení.

§ 10 Vyhrazení práva na změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit s tím, že jsme přitom povinni dodržet požadavky právních předpisů.

Licenční dohoda pro konečného uživatele (EULA)

mezi společností DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D – 74321 Bietigheim-Bissingen
a vámi jako uživatelem

§1 Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je software VistaEasy View společnosti DÜRR DENTAL se všemi příslušnými programovými komponenty (dále jen „software“).

(2) Společnost DÜRR DENTAL SE poskytuje uživateli právo na užívání legálně získaného softwaru na dobu trvání této smlouvy a ve smyslu následujících ustanovení. Software je chráněn autorským právem (§§ 69 písm. a a násl. německého zákona o autorských právech).

(3) Body 5 a 6 (Poskytnutí záruky a Ručení) neplatí, pokud uživatel nezíská software přímo od společnosti DÜRR DENTAL SE, ale například prostřednictvím specializovaného stomatologického obchodu. V tomto případě může uživatel uplatnit nároky ze záruky a z ručení pouze vůči bezprostřednímu prodejci.

(4) Zákonné nároky vůči společnosti DÜRR DENTAL SE v souladu se zákonem o ručení za výrobek zůstávají, pokud jsou odůvodněné, v plném rozsahu platné a nejsou předmětem této smlouvy.

(5) Společnost DÜRR DENTAL SE software upravuje a zajišťuje k němu nové specifikace prostřednictvím aktualizací a upgradů (vyšších verzí s vylepšenými a rozšířenými funkcemi). Pravidla této smlouvy platí také pro budoucí aktualizace a vyšší verze.

§ 2 Účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá účinnosti,

a) pokud v případě získání softwaru na datovém nosiči přijme uživatel tyto smluvní podmínky tím, že je při instalaci softwaru potvrdí kliknutím na tlačítko „Akceptovat“, nebo

b) pokud byly – v případě získání předmětu smlouvy formou stažení produktu (webová verze) – tyto smluvní podmínky uživatelem před stažením akceptovány kliknutím na tlačítko „Akceptovat“.

§ 3 Práva na vytvoření kopie a ochrana přístupu, rekompilace a změny programu

(1) Uživatel smí vytvořit kopii dodaného programu jen tehdy, pokud je příslušná kopie nezbytná k tomu, aby bylo možné program používat. Mezi nezbytné rozmnožování patří instalace programu z originálního nosiče dat na velkokapacitní paměť použitého hardwaru a také zavedení tohoto programu do operační paměti.

(2) Uživatel je oprávněn k vytvoření kopie softwaru v rámci sítě zdravotnického zařízení, kterou využívá, pokud získal licence pro daná jednotlivá pracoviště.

(3) Uživatel smí vytvořit jednu kopii softwaru z důvodů zálohování. Smí však vždy vytvořit a uschovat pouze jednu bezpečnostní kopii. Záložní kopii je nutno jako takovou označit.

(4) Vytváření kopií nad rámec předchozích ustanovení, k čemuž patří i reprodukce programového kódu na tiskárně, nesmí uživatel provádět.

(5) Zápisy o původu, sériová čísla a ostatní informace sloužící k identifikaci programu se nesmí v žádném případě odstranit nebo změnit.

(6) Zpětný překlad poskytnutého programového kódu do jiných forem kódů (rekompilace) a jiné postupy pro získání zpětné kompatibility na různých úrovních softwaru (reverse engineering) včetně změny programu jsou nepřípustné, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 69 písm. e německého zákona o autorských právech. Uživatel nesmí odstranit nebo změnit zápisy o původu, sériová čísla nebo jiné informace sloužící k identifikaci programu.

§ 4 Prodej a pronájem třetí osobě

(1) Uživatel smí software včetně dokumentace prodat nebo darovat třetí osobě za předpokladu, že i třetí osoba bude souhlasit s následnou platností těchto smluvních podmínek. Před předáním softwaru musí uživatel s těmito smluvními podmínkami třetí osobu seznámit.

(2) V případě předání musí uživatel předat třetí osobě všechny kopie programu včetně případných záložních kopií, nebo musí nepředané kopie zničit. Předáním zaniká právo uživatele k užívání programu.

§ 5 Poskytnutí záruky

(1) Vady dodaného softwaru včetně dokumentace odstraní společnost DÜRR DENTAL SE po písemném oznámení uživatele v rámci dvouleté záruční doby počítané od prvního použití softwaru. K tomu dojde podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE bezplatnou opravou nebo dodáním náhrady.

(2) Pokud společnost DÜRR DENTAL SE není ochotna nebo schopna provést opravu nebo dodat náhradu, pokud ji neprovede ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví uživatel, nebo pokud se oprava nezdaří z jiných důvodů, je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu. Jako selhání při opravě se považuje až taková situace, kdy byla společnosti DÜRR DENTAL SE pro opravu poskytnuta dostatečná příležitost, přičemž nebylo dosaženo požadovaného výsledku, zvláště pokud již oprava byla provedena neúspěšně dvakrát. Právo uživatele požadovat náhradu škody podle § 437 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) tím není dotčeno.

(3) Uživateli je známo, že softwarové produkty nelze obecně zhotovit bez chyb. O vadu dodaného softwaru se vzhledem k tomu jedná jen tehdy, když nedostatek podstatně sníží hodnotu nebo použitelnost softwaru ke smluvně předpokládanému použití.

(4) Uživateli je známo, že u softwaru se jedná o komplexní IT produkt, jehož instalace, aktualizace/vyšší verze a jeho sladění s individuálním prostředím počítače uživatele vyžadují předběžné znalosti. Instalaci, aktualizaci/vyšší verzi a sladění softwaru s prostředím počítače uživatele by proto měla provádět pouze osoba s odbornými znalostmi, v ideálním případě proškolený personál stomatologického specializovaného obchodu, resp. osoba s kvalifikací v oboru IT. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za vady a škody způsobené neodborným zacházením se softwarem při instalaci, aktualizaci, navyšování verze nebo běžném provozu. To platí i pro vady a škody způsobené tím, že uživatel používá hardwarové a softwarové prostředí (operační systém), které neodpovídá minimálním softwarovým požadavkům stanoveným společností DÜRR DENTAL SE.

§6 Ručení

(1) Nároky uživatele na náhradu škody nebo kompenzaci marně vynaložených nákladů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle tohoto ustanovení. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno.

(2) Za škody mající povahu újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně.

(3) Za škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí společnosti DÜRR DENTAL SE ručí společnost DÜRR DENTAL SE neomezeně. Za škody způsobené lehkou nedbalostí ručí společnost DÜRR DENTAL SE pouze v případě, že byla porušena povinnost, jejíž dodržení má pro dosažení účelu smlouvy zvláštní význam (smluvně podstatná povinnost). Taková smluvně podstatná povinnost existuje vždy tehdy, pokud je její splnění nezbytným předpokladem řádného provedení smlouvy, resp. pokud se uživatel smí pravidelně spolehnout na dodržení této povinnosti. Při porušení některé smluvně podstatné povinnosti je ručení společnosti DÜRR DENTAL SE omezeno na škody, s jejichž vznikem se v průběhu prodeje softwaru nebo při provádění údržby a servisu musí obecně počítat (bod 9).

(4) Ručení za ztrátu dat je omezeno na obvyklé náklady na uvedení do řádného stavu, které by vznikly za předpokladu pravidelného vytváření záložních kopií odpovídajícího možným rizikům.

(5) Odstavce 1 až 4 platí analogicky pro osobní ručení zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pověřenců společnosti DÜRR DENTAL SE.

§7 Výhrada vlastnictví

Společnost DÜRR DENTAL SE si vyhrazuje vlastnictví softwaru až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících ze smluvního vztahu s uživatelem.

§ 8 Doba trvání smlouvy

(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Právo uživatele k užívání softwaru a dokumentace zaniká, pokud uživatel závažným způsobem poruší podmínky užívání stanovené touto smlouvou, zvláště pokud poruší předpisy o používání a předávání v bodech 3 a 4, a společnost DÜRR DENTAL SE tuto smlouvu z vážného důvodu vypoví. V tom případě je uživatel povinen vrátit všechny datové nosiče a kopie datových nosičů a smazat všechny kopie softwaru.

§ 9 Údržba a servisní práce společnosti DÜRR DENTAL, především vzdálená údržba

Jestliže společnost DÜRR DENTAL SE provede na základě požadavku uživatele údržbu nebo servis softwaru nainstalovaného na hardwaru uživatele (dále jen „práce“), platí pro tyto práce následující ustanovení:

(1) Ceny za práce se řídí podle aktuálně platného ceníku společnosti DÜRR DENTAL SE. Faktury společnosti DÜRR DENTAL SE jsou splatné nejpozději do dvou týdnů od data vystavení faktury. U záručních prací společnosti DÜRR DENTAL SE podle bodu 5 není vyžadována úhrada.

(2) Ručení společnosti DÜRR DENTAL SE za tyto práce se řídí bodem 6.

(3) Uživatel je povinen provést před začátkem prací společnosti DÜRR DENTAL SE zálohování dat umožňující úplné obnovení dat uživatele v přiměřené lhůtě.

(4) Pokud práce probíhají systémem přenosu dat na dálku bez fyzického kontaktu s hardwarem uživatele (dále „vzdálená údržba“), nese uživatel odpovědnost za instalaci softwaru třetího výrobce pro vzdálenou údržbu do svého hardwaru, zvláště odpovědnost za dodržení licenčních ustanovení softwaru pro vzdálenou údržbu. Uživatel je dále odpovědný za potřebné navázání svého hardwaru a softwaru na systém dálkového přenosu dat. Společnost DÜRR DENTAL SE neručí za škody, které vzniknou v důsledku poruch systému vzdáleného přenosu dat, za které neodpovídá společnost DÜRR DENTAL, nebo v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do hardwaru a softwaru uživatele.

§10 Závěrečná ustanovení

(1) Změny, doplnění a konkretizace těchto smluvních podmínek nebo příslibů a záruk musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zrušení tohoto požadavku písemné formy.

(2) Neúčinnost nebo neproveditelnost jednoho či více ustanovení této smlouvy nemá vliv na účinnost ostatních smluvních ustanovení.

(3) Neúčinné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je co nejbližší tomu, co bylo zamýšleno neúčinným nebo neproveditelným ustanovením.

(4) Smluvní vztah s uživatelem se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(5) Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu s uživatelem je – pokud je uživatel podnikatelem – podle volby společnosti DÜRR DENTAL SE soud příslušný pro sídlo společnosti DÜRR DENTAL SE nebo pro sídlo uživatele.