DÜRR DENTAL SE

Överlämningsavtal för programvara – End User Licensing Agreement

End User Licensing Agreement

DÜRR DENTAL SE

Överlämningsavtal för programvara – End User Licensing Agreement (EULA)

mellan DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
och dig som användare

§1 Föremål för avtalet

(1) Föremål för avtalet är programvaran Dürr Dental VistaSoft , drivrutin och gränssnitt med alla tillhörande programkomponenter samt – om så avtalats – tilläggsmoduler för programvaran VistaSoft (”programvara”).

(2) Dürr Dental SE ger användaren nyttjanderätt för den lagligt införskaffade programvaran så länge detta avtal gäller och i enlighet med följande bestämmelser. Programvaran är upphovsrättsligt skyddad (§§ 69 a ff UrhG).

(3) Punkt 5 och 6 (garanti och ansvar) gäller inte om användaren inte köper programvaran direkt från Dürr Dental SE, utan till exempel från en fackhandel för tandvårdsprodukter. I detta fall kan användarens garanti- och ansvarsanspråk endast göras gällande mot den direkta försäljaren.

(4) Rättsliga anspråk gentemot Dürr Dental SE avseende produktansvarslagen kvarstår i full omfattning, i de fall detta är motiverat, och är inte föremål för detta avtal.

(5) Dürr Dental SE sköter programvaran efter eget gottfinnande genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer. Uppdateringar är i regel kostnadsfria för användaren. Uppgraderingar är avgiftsbelagda. Användaren kan inte göra anspråk på uppdateringar och uppgraderingar. Priset för uppgraderingar och – i specialfall – uppdateringar följer aktuell prislista för Dürr Dental SE. Bestämmelserna i detta avtal gäller även för kommande uppdateringar och uppgraderingar.

 

§2 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller

a) om användaren erhåller programvaran på en databärare och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” vid installation av programvaran eller

b) om användaren erhåller avtalsföremålet som nedladdningsbar produkt (webbversion) och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” före nedladdningen.

§3 Kopieringsrätt och åtkomstskydd, rekompilering och programändringar

(1) Användaren får kopiera det levererade programmet i de fall det krävs för att använda programmet. Till de nödvändiga kopiorna räknas installationen av programmet från originaldatamediet till massminnet hos maskinvaran som används samt laddning av programmet i arbetsminnet.

(2) Användaren är berättigad att kopiera programvaran inom ramen för det mottagningsnätverk som användaren använder. Såvitt användaren har erhållit licens för tilläggsmoduler för separata arbetsplatser (t.ex. tilläggsmodul DICOM) gäller användarens nyttjande- och kopieringsrättigheter enligt de särskilda överenskommelserna för respektive tilläggsmodul.

(3) Användaren får kopiera programvaran för säkerhetsändamål. Denne får endast tillverka och förvara en enda säkerhetskopia. Säkerhetskopian ska märkas som sådan.

(4) Användaren får inte framställa ytterligare kopior utöver ovanstående bestämmelser – hit hör även att skriva ut programkoden på en skrivare.

(5) Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får aldrig tas bort eller ändras.

(6) Återöversättning av den överlämnade programkoden till andra kodformer (rekompilering) samt övriga typer av återskapande av olika programnivåer (Reverse-Engineering) inklusive programändring är otillåten, om inte villkoren enligt § 69 e UrhG föreligger.

§4 Vidareförsäljning och uthyrning

(1) Användaren får sälja eller ge bort programvaran inklusive dokumentationen till tredje part, förutsatt att tredje part samtycker till att dessa avtalsbestämmelser fortsätter gälla även för dem. Innan programvaran lämnas vidare måste användaren göra tredje part medveten om dessa avtalsvillkor.

(2) Om programvaran lämnas till tredje part måste användaren överlämna samtliga programkopior inklusive eventuella säkerhetskopior eller förstöra de kopior som inte överlämnas (inklusive eventuell VistaSoft databank). Vid överlämning upphör användarens rätt att använda programmet.

§5 Garanti

(1) Brister i programvaran som levererats, inklusive dokumentationen, åtgärdas av Dürr Dental SE inom garantiperioden på två år från första användningen av programvaran, efter att användaren skriftligen uppmärksammat oss på bristen. Dürr Dental SE väljer om detta ska göras genom korrigering eller ersättning.

(2) Om Dürr Dental SE inte är redo eller i stånd att korrigera felet eller ersätta produkten, om detta inte sker inom en tid som användaren anser är rimlig eller om detta misslyckas av andra skäl har användaren rätt till att dra sig ut ur avtalet eller begära en prisreducering. Korrigeringen anses endast vara misslyckad om Dürr Dental SE haft tillräcklig möjlighet att korrigera felet utan att önskat resultat uppnåtts, i synnerhet om korrigeringen görs två gånger utan att lyckas. Användarens rätt att kräva skadeersättning enligt § 437 BGB berörs inte.

(3) Användaren har kännedom om att programvaruprodukter generellt inte kan tillverkas utan fel. En brist hos den levererade programvaran föreligger med hänsyn till detta endast om fel avsevärt minskar mjukvarans värde eller lämplighet för den enligt avtalet avsedda användningen.

(4) Användaren vet att programvaran är en komplicerad IT-produkt vars installation, uppdateringar/uppgraderingar och dess anpassning till användarens individuella IT-miljö kräver förkunskaper. Installation, uppdateringar/uppgraderingar och anpassning av programvaran efter användarens IT-miljö bör därför endast utföras av personer med fackkunskaper (helst av utbildad personal från dentalhandeln resp. IT-branschen). Dürr Dental SE ansvarar inte för brister och skador som kan ledas tillbaka till hanteringen av programvaran, antingen vid installation, uppdatering/uppgradering eller under användning. Detsamma gäller för brister och skador som kan ledas tillbaka till att användaren använt maskin- och programvara (operationssystem) som inte motsvarar de minimikrav som Dürr Dental SE fastställt för programvaran.

§6 Ansvar

(1) Användarens anspråk på skadeersättning eller ersättning för meningslösa utgifter grundar sig på denna bestämmelse, oavsett anspråkets rättsliga karaktär. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

(2) Dürr Dental SE tar obegränsat ansvar för skador på liv, lem eller hälsa.

(3) För skador som uppstår på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Dürr Dental SE ansvarar Dürr Dental SE. För skador som uppstår på grund av lätt vårdslöst agerande ansvarar Dürr Dental SE endast om en skyldighet, som är extra viktig att följa för att uppnå avtalssyftet (väsentlig avtalsskyldighet), inte följts. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger alltid om skyldigheten är nödvändig för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras korrekt och om det är en skyldighet som användaren bör kunna förvänta sig uppfylls. Om en väsentlig avtalsskyldighet inte följs begränsas det ansvar Dürr Dental SE har till skador som vanligtvis kan förväntas uppstå vid tillhandahållande av programvara resp. underhålls- och servicearbeten (punkt 9).

(4) Ansvar för dataförlust begränsas till de typiska kostnaderna för återställning som uppkommer vid regelbunden säkerhetskopiering anpassad till riskerna.

(5) I tillämpliga delar gäller punkt 1 till 4 personligt ansvar för arbetstagare, medarbetare, representanter och företrädare för Dürr Dental SE.

§7 Äganderättsförbehåll

Dürr Dental SE äger programvaran tills den betalats för helt.

§8 Avtalets giltighetstid

(1) Avtalet löper på obestämd tid.

(2) Användarens rätt att använda programvaran och dokumentationen upphör om användaren på något sätt bryter mot de användarvillkor som fastställts i detta avtal, i synnerhet om användaren bryter mot villkoren för användning och överlämnande i punkt 3 och 4 och Dürr Dental SE säger upp detta avtal på grund av särskilda skäl. I detta fall måste användaren lämna tillbaka samtliga databärare och kopior av databärare och radera alla kopior av programvaran (inklusive eventuell VistaSoft databank).

§9 Demoversioner

(1) Dürr Dental SE ger användaren möjlighet att använda begränsade versioner av programvaran (demoversioner) gratis för att prova programvaran. Användare kan gå över från demoversionen till fullversionen genom att registrera fullversionen. För aktivering gäller de vanliga priserna för inköp av programvaran hos Dürr Dental SE eller hos aktuell återförsäljare.

(2) Dürr Dental SE ger ingen garanti för demoversioner. Om användaren använder demoversioner begränsas ansvaret från Dürr Dental SE till de anspråk som nämns i punkt 6 avs. 2 och 3 mening 1. Ytterligare ansvar från Dürr Dental SE utesluts.

(3) Användaren är skyldig att göra en säkerhetskopiering, innan Dürr Dental SE påbörjar arbetet, som gör det möjligt att fullständigt återställa användarens data inom rimlig tid.

(4) Sker arbetena via ett datafjärröverföringssystem utan kroppslig kontakt till användarens hårdvara (nedan kallat fjärrunderhåll) bär användaren ansvaret för installationen av fjärrunderhållsmjukvaran från extern tillverkare på sin hårdvara, i synnerhet för att licensvillkoren för fjärrunderhållsprogramvaran följs. Användaren bär vidare ansvar för anslutning av vederbörandes maskin- och programvara till datafjärröverföringssystemet. Dürr Dental SE ansvarar inte för skador som orsakas av störningar i datafjärröverföringssystemet som inte har med Dürr Dental att göra eller av att tredje part fått oberättigad åtkomst till användarens maskin- och programvara.

§10 Underhåll- och servicearbeten från Dürr Dental, speciellt fjärrunderhåll

Om Dürr Dental SE utför underhåll- och/eller servicearbeten på programvaran installerad på användarens maskinvara efter önskemål från användaren (nedan kallat ”arbeten”) gäller följande bestämmelser:

(1) Priset på arbetena sätts med hänvisning till den aktuella prislistan från Dürr Dental SE. Fakturor från Dürr Dental SE ska betalas senast två veckor efter fakturadatumet. Garantiarbeten från Dürr Dental SE enligt punkt 5 är kostnadsfria.

(2) Ansvar från Dürr Dental SE för arbetena anges i punkt 6.

(3) Användaren är skyldig att göra en säkerhetskopiering, innan Dürr Dental SE påbörjar arbetet, som gör det möjligt att fullständigt återställa användarens data inom rimlig tid.

(4) Sker arbetena via ett datafjärröverföringssystem utan kroppslig kontakt till användarens hårdvara (nedan kallat fjärrunderhåll) bär användaren ansvaret för installationen av fjärrunderhållsmjukvaran från extern tillverkare på sin hårdvara, i synnerhet för att licensvillkoren för fjärrunderhållsprogramvaran följs. Användaren bär vidare ansvar för anslutning av vederbörandes maskin- och programvara till datafjärröverföringssystemet. Dürr Dental SE ansvarar inte för skador som orsakas av störningar i datafjärröverföringssystemet som inte har med Dürr Dental att göra eller av att tredje part fått oberättigad åtkomst till användarens maskin- och programvara.

§11 Slutbestämmelser

(1) Ändringar, kompletteringar och konkretiseringar av dessa avtalsvillkor liksom utfästelser och garantier ska göras skriftligt för att bli gällande. Samma sak gäller för upphävande av denna bestämmelse om skriftlig form.

(2) Om en eller flera bestämmelser i detta avtal blir ogiltiga eller ogenomförbara påverkas avtalets giltighet för övrigt inte av denna omständighet.

(3) Den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ersätts av en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsens avsikt

(4) För avtalsförhållandet med användaren gäller tysk lag. FN-konventionen om internationella köp tillämpas inte.

(5) Laga domstol för tvister i avtalsförhållandet till användaren är – om användaren är köpman – antingen laga domstol för Dürr Dental SE eller laga domstol för användaren, beroende på vad Dürr Dental SE väljer.

Överlämningsavtal för programvara – End User Licensing Agreement (EULA)

mellan Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
och dig som användare

§1 Föremål för avtalet

(1) Föremål för avtalet är programvaran Dürr Dental DBSWIN, drivrutin och gränssnitt med alla tillhörande programkomponenter (”programvara”).

(2) Dürr Dental SE ger användaren nyttjanderätt för den lagligt införskaffade programvaran så länge detta avtal gäller och i enlighet med följande bestämmelser. Programvaran är upphovsrättsligt skyddad (§§ 69 a ff UrhG).

(3) Punkt 5 och 6 (garanti och ansvar) gäller inte om användaren inte köper programvaran direkt från Dürr Dental SE, utan till exempel från en fackhandel för tandvårdsprodukter. I detta fall kan användarens garanti- och ansvarsanspråk endast göras gällande mot den direkta försäljaren.

(4) Rättsliga anspråk gentemot Dürr Dental SE avseende produktansvarslagen kvarstår i full omfattning, i de fall detta är motiverat, och är inte föremål för detta avtal.

(5) Dürr Dental SE sköter programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer. Detta avtals bestämmelser gäller även för framtida uppdateringar och uppgraderingar.

§2 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller

a) om användaren erhåller programvaran på en databärare och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” vid installation av programvaran eller

b) om användaren erhåller avtalsföremålet som nedladdningsbar produkt (webbversion) och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” före nedladdningen.

§3 Kopieringsrätt och åtkomstskydd, rekompilering och programändringar

(1) Användaren får kopiera det levererade programmet i de fall det krävs för att använda programmet. Till de nödvändiga kopiorna räknas installationen av programmet från originaldatamediet till massminnet hos maskinvaran som används samt laddning av programmet i arbetsminnet.

(2) Användaren har rätt att kopiera programvaran inom användarens mottagningsnätverk, förutsatt att användaren införskaffat licenser för respektive enskild arbetsplats (t.ex. DICOM).

(3) Användaren får kopiera programvaran för säkerhetsändamål. Denne får endast tillverka och förvara en enda säkerhetskopia. Säkerhetskopian ska märkas som sådan.

(4) Användaren får inte framställa ytterligare kopior utöver ovanstående bestämmelser – hit hör även att skriva ut programkoden på en skrivare.

(5) Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får aldrig tas bort eller ändras.

(6) Återöversättning av den överlämnade programkoden till andra kodformer (rekompilering) samt övriga typer av återskapande av olika programnivåer (Reverse-Engineering) inklusive programändring är otillåten, om inte villkoren enligt § 69 e UrhG föreligger. Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får absolut inte tas bort eller ändras av användaren."

§4 Vidareförsäljning och uthyrning

(1) Användaren får sälja eller ge bort programvaran inklusive dokumentationen till tredje part, förutsatt att tredje part samtycker till att dessa avtalsbestämmelser fortsätter gälla även för dem. Innan programvaran lämnas vidare måste användaren göra tredje part medveten om dessa avtalsvillkor.

(2) Om programvaran lämnas till tredje part måste användaren överlämna samtliga programkopior inklusive eventuella säkerhetskopior eller förstöra de kopior som inte överlämnas. Vid överlämning upphör användarens rätt att använda programmet.

§5 Garanti

(1) Brister i programvaran som levererats, inklusive dokumentationen, åtgärdas av Dürr Dental SE inom garantiperioden på två år från första användningen av programvaran, efter att användaren skriftligen uppmärksammat oss på bristen. Dürr Dental SE väljer om detta ska göras genom korrigering eller ersättning.

(2) Om Dürr Dental SE inte är redo eller i stånd att korrigera felet eller ersätta produkten, om detta inte sker inom en tid som användaren anser är rimlig eller om detta misslyckas av andra skäl har användaren rätt till att dra sig ut ur avtalet eller begära en prisreducering. Korrigeringen anses endast vara misslyckad om Dürr Dental SE haft tillräcklig möjlighet att korrigera felet utan att önskat resultat uppnåtts, i synnerhet om korrigeringen görs två gånger utan att lyckas. Användarens rätt att kräva skadeersättning enligt § 437 BGB berörs inte.

(3) Användaren har kännedom om att programvaruprodukter generellt inte kan tillverkas utan fel. En brist hos den levererade programvaran föreligger med hänsyn till detta endast om fel avsevärt minskar mjukvarans värde eller lämplighet för den enligt avtalet avsedda användningen.

(4) Användaren vet att programvaran är en komplicerad IT-produkt vars installation, uppdateringar/uppgraderingar och dess anpassning till användarens individuella IT-miljö kräver förkunskaper. Installation, uppdateringar/uppgraderingar och anpassning av programvaran efter användarens IT-miljö bör därför endast utföras av personer med fackkunskaper (helst av utbildad personal från dentalhandeln resp. IT-branschen). Dürr Dental SE ansvarar inte för brister och skador som kan ledas tillbaka till hanteringen av programvaran, antingen vid installation, uppdatering/uppgradering eller under användning. Detsamma gäller för brister och skador som kan ledas tillbaka till att användaren använt maskin- och programvara (operationssystem) som inte motsvarar de minimikrav som Dürr Dental SE fastställt för programvaran.

§6 Ansvar

(1) Användarens anspråk på skadeersättning eller ersättning för meningslösa utgifter grundar sig på denna bestämmelse, oavsett anspråkets rättsliga karaktär. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

(2) Dürr Dental  SE tar obegränsat ansvar för skador på liv, lem eller hälsa.

(3) För skador som uppstår på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Dürr Dental SE ansvarar Dürr Dental SE. För skador som uppstår på grund av lätt vårdslöst agerande ansvarar Dürr Dental SE endast om en skyldighet, som är extra viktig att följa för att uppnå avtalssyftet (väsentlig avtalsskyldighet), inte följts. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger alltid om skyldigheten är nödvändig för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras korrekt och om det är en skyldighet som användaren bör kunna förvänta sig uppfylls. Om en väsentlig avtalsskyldighet inte följs begränsas det ansvar Dürr Dental SE har till skador som vanligtvis kan förväntas uppstå vid tillhandahållande av programvara resp. underhålls- och servicearbeten (punkt 9).

(4) Ansvar för dataförlust begränsas till de typiska kostnaderna för återställning som uppkommer vid regelbunden säkerhetskopiering anpassad till riskerna.

(5) I tillämpliga delar gäller punkt 1 till 4 personligt ansvar för arbetstagare, medarbetare, representanter och företrädare för Dürr Dental SE.

§7 Äganderättsförbehåll

Dürr Dental SE äger programvaran tills alla fordringar från avtalsförhållandet med användaren betalats.

§8 Avtalets giltighetstid

(1) Avtalet löper på obestämd tid.

(2) Användarens rätt att använda programvaran och dokumentationen upphör om användaren på något sätt bryter mot de användarvillkor som fastställts i detta avtal, i synnerhet om användaren bryter mot villkoren för användning och överlämnande i punkt 3 och 4 och Dürr Dental SE säger upp detta avtal på grund av särskilda skäl. I detta fall måste användaren lämna tillbaka samtliga databärare och kopior av databärare och radera alla kopior av programvaran.

§9 Demoversioner

(1) Dürr Dental SE ger användaren möjlighet att använda begränsade versioner av programvaran (demoversioner) gratis för att prova programvaran. Användare kan gå över från demoversionen till fullversionen genom att registrera fullversionen. För aktivering gäller de vanliga priserna för inköp av programvaran hos Dürr Dental SE eller hos aktuell återförsäljare.

(2) Dürr Dental SE ger ingen garanti för demoversioner. Om användaren använder demoversioner begränsas ansvaret från Dürr Dental SE till de anspråk som nämns i punkt 6 avsn. 2 och 3. Ytterligare ansvar från Dürr Dental SE utesluts.

§10 Underhåll- och servicearbeten från Dürr Dental, speciellt fjärrunderhåll

Om Dürr Dental SE utför underhåll- och/eller servicearbeten på programvaran installerad på användarens maskinvara efter önskemål från användaren (nedan kallat ”arbeten”) gäller följande bestämmelser:

(1) Priset på arbetena sätts med hänvisning till den aktuella prislistan från Dürr Dental SE. Fakturor från Dürr Dental SE ska betalas senast två veckor efter fakturadatumet. Garantiarbeten från Dürr Dental SE enligt punkt 5 är kostnadsfria.

(2) Ansvar från Dürr Dental SE för arbetena anges i punkt 6.

(3) Användaren är skyldig att göra en säkerhetskopiering, innan Dürr Dental SE påbörjar arbetet, som gör det möjligt att fullständigt återställa användarens data inom rimlig tid.

(4) Sker arbetena via ett datafjärröverföringssystem utan kroppslig kontakt till användarens hårdvara (nedan kallat fjärrunderhåll) bär användaren ansvaret för installationen av fjärrunderhållsmjukvaran från extern tillverkare på sin hårdvara, i synnerhet för att licensvillkoren för fjärrunderhållsprogramvaran följs. Användaren bär vidare ansvar för anslutning av vederbörandes maskin- och programvara till datafjärröverföringssystemet. Dürr Dental SE ansvarar inte för skador som orsakas av störningar i datafjärröverföringssystemet som inte har med Dürr Dental att göra eller av att tredje part fått oberättigad åtkomst till användarens maskin- och programvara.

§11 Slutbestämmelser

(1) Ändringar, kompletteringar och konkretiseringar av dessa avtalsvillkor liksom utfästelser och garantier ska göras skriftligt för att bli gällande. Samma sak gäller för upphävande av denna bestämmelse om skriftlig form.

(2) Om en eller flera bestämmelser i detta avtal blir ogiltiga eller ogenomförbara påverkas avtalets giltighet för övrigt inte av denna omständighet.

(3) Den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ersätts av en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsens avsikt

(4) För avtalsförhållandet med användaren gäller tysk lag. FN-konventionen om internationella köp tillämpas inte.

(5) Laga domstol för tvister i avtalsförhållandet till användaren är – om användaren är köpman – antingen laga domstol för Dürr Dental SE eller laga domstol för användaren, beroende på vad Dürr Dental SE väljer.

Överlämningsavtal för programvara för Android-system
End User Licensing Agreement (EULA)

mellan Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
och dig som användare

§ 1 Föremål för avtalet

(1)  Föremål för avtalet är programvaran ”Dürr Service“ (“programvara“).

(2)  Programvaran är upphovsrättsligt skyddad (§§ 69 a ff UrhG).

(3)  Dürr Dental SE sköter frivilligt programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer. Bestämmelserna i detta avtal gäller även för framtida uppdateringar och uppgraderingar.

(4)  Denna produkt innehåller programvarukomponenter som regleras av licenser med öppen källkod, som GNU/GPL, BSD eller liknande. Dessa komponenter är gratis programvara och distribueras av författaren utan garanti.

§2 Avtalets giltighet

Genom att använda programvaran samtycker du till bestämmelserna i detta avtal. Om du inte accepterar bestämmelserna har du inte rätt att använda programvaran.

§ 3 Rätt till kopiering och användning

(1)  Dürr Dental SE ger användaren nyttjanderätt för programvaran så länge detta avtal gäller och i enlighet med följande bestämmelser. Programvaran erhålls genom licens, den säljs inte. Användaren får bara använda programvaran så som uttryckligen tillåts i detta avtal.

(2)  Användaren får kopiera programvaran i de fall det krävs för att använda programvaran. Till nödvändig kopiering räknas installation av programvaran på Android-system, som tillhör användaren eller står under användarens kontroll.

(3)  Användaren får inte framställa ytterligare kopior utöver ovanstående bestämmelser – hit hör även att skriva ut programkoden på en skrivare.

§ 4 Otillåten användning

(1)  Användaren får inte publicera, hyra ut, leasa eller låna ut programvaran.

(2)  Användaren får inte överlåta programvaran eller detta avtal till tredje part.

(3)  Återöversättning av den överlämnade programkoden till andra kodformer (rekompilering) samt övriga typer av återskapande av olika programnivåer (Reverse-Engineering) inklusive programändring är otillåten, om inte villkoren enligt § 69 e UrhG föreligger. Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får absolut inte tas bort eller ändras av användaren."

§5 Garanti/support

(1)  Dürr Dental SE sköter frivilligt programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer.

(2)  Dürr Dental SE tillhandahåller frivillig supportservice för programvaran i den mån det finns kapacitet för detta.

(3)  Lagstadgade garantianspråk finns inte eftersom programvaran endast licensieras och inte säljs.

§6 Ansvar

(1)  Användarens anspråk på skadeersättning eller ersättning för meningslösa utgifter grundar sig på denna bestämmelse, oavsett anspråkets rättsliga karaktär. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

(2)  Dürr Dental SE tar obegränsat ansvar för skador på liv, lem eller hälsa.

(3)  För skador som uppstår på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Dürr Dental SE ansvarar Dürr Dental SE. För skador som uppstår på grund av lätt vårdslöst agerande ansvarar Dürr Dental SE endast om en skyldighet, som är extra viktig att följa för att uppnå avtalssyftet (väsentlig avtalsskyldighet), inte följts. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger alltid om skyldigheten är nödvändig för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras korrekt och om det är en skyldighet som användaren bör kunna förvänta sig uppfylls. Om en väsentlig avtalsskyldighet inte följs begränsas det ansvar Dürr Dental SE har till skador som vanligtvis kan förväntas uppstå vid tillhandahållande av programvara.

(4)  Ansvar för dataförlust begränsas till de typiska kostnaderna för återställning som uppkommer vid regelbunden säkerhetskopiering anpassad till riskerna.

(5)  Dürr Dental SE ansvarar, med förbehåll för punkt 2 och 3, inte för brister och skador som kan ledas tillbaka till hanteringen av programvaran, antingen vid installation, uppdatering/uppgradering eller under användning.

(6)  I tillämpliga delar gäller punkt 1 till 5 personligt ansvar för arbetstagare, medarbetare, representanter och företrädare för Dürr Dental SE.

§7 Avtalets giltighetstid

(1)  Avtalet löper på obestämd tid.

(2)  Användarens rätt att använda programvaran upphör om användaren på något sätt bryter mot de användarvillkor som fastställts i detta avtal och Dürr Dental SE säger upp detta avtal på grund av särskilda skäl. I detta fall måste användaren radera alla kopior av programvaran.

§8 Slutbestämmelser

(1)  Ändringar, kompletteringar och konkretiseringar av dessa avtalsbestämmelser samt försäkringar och garantier måste göras i textform. Detsamma gäller för upphävande av denna klausul om textform.

(2)  Om en eller flera bestämmelser i detta avtal blir ogiltiga eller ogenomförbara påverkas avtalets giltighet för övrigt inte av denna omständighet. Den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ersätts av en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsens avsikt.

(3)  För avtalsförhållandet med användaren gäller tysk lag. FN-konventionen om internationella köp tillämpas inte.

(4)  Laga domstol för tvister i avtalsförhållandet till användaren är – om användaren är köpman – antingen laga domstol för Dürr Dental SE eller laga domstol för användaren, beroende på vad Dürr Dental SE väljer.

Överlämningsavtal för programvara för iOS-system
End User Licensing Agreement (EULA)

mellan Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
och dig som användare

§ 1 Föremål för avtalet

(1)  Föremål för avtalet är programvaran ”Dürr Service“ (“programvara“).

(2)  Programvaran är upphovsrättsligt skyddad (§§ 69 a ff UrhG).

(3)  Dürr Dental SE sköter frivilligt programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer. Bestämmelserna i detta avtal gäller även för framtida uppdateringar och uppgraderingar.

(4)  Denna produkt innehåller programvarukomponenter som regleras av licenser med öppen källkod, som GNU/GPL, BSD eller liknande. Dessa komponenter är gratis programvara och distribueras av författaren utan garanti.

§2 Avtalets giltighet

Genom att använda programvaran samtycker du till bestämmelserna i detta avtal. Om du inte accepterar bestämmelserna har du inte rätt att använda programvaran.

§ 3 Rätt till kopiering och användning

(1)  Dürr Dental SE ger användaren nyttjanderätt för programvaran så länge detta avtal gäller och i enlighet med följande bestämmelser. Programvaran erhålls genom licens, den säljs inte. Användaren får bara använda programvaran så som uttryckligen tillåts i detta avtal.

(2)  Användaren får kopiera programvaran i de fall det krävs för att använda programvaran. Till nödvändig kopiering räknas installation av programvaran på iOS-system, som tillhör användaren eller står under användarens kontroll.

(3)  Användaren får inte framställa ytterligare kopior utöver ovanstående bestämmelser – hit hör även att skriva ut programkoden på en skrivare.

§ 4 Otillåten användning

(1)  Användaren får inte publicera, hyra ut, leasa eller låna ut programvaran.

(2)  Användaren får inte överlåta programvaran eller detta avtal till tredje part.

(3)  Återöversättning av den överlämnade programkoden till andra kodformer (rekompilering) samt övriga typer av återskapande av olika programnivåer (Reverse-Engineering) inklusive programändring är otillåten, om inte villkoren enligt § 69 e UrhG föreligger. Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får absolut inte tas bort eller ändras av användaren."

§5 Garanti/support

(1)  Dürr Dental SE sköter frivilligt programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer.

(2)  Dürr Dental SE tillhandahåller frivillig supportservice för programvaran i den mån det finns kapacitet för detta.

(3)  Lagstadgade garantianspråk finns inte eftersom programvaran endast licensieras och inte säljs.

§6 Ansvar

(1)  Användarens anspråk på skadeersättning eller ersättning för meningslösa utgifter grundar sig på denna bestämmelse, oavsett anspråkets rättsliga karaktär. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

(2)  Dürr Dental SE tar obegränsat ansvar för skador på liv, lem eller hälsa.

(3)  För skador som uppstår på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Dürr Dental SE ansvarar Dürr Dental SE. För skador som uppstår på grund av lätt vårdslöst agerande ansvarar Dürr Dental SE endast om en skyldighet, som är extra viktig att följa för att uppnå avtalssyftet (väsentlig avtalsskyldighet), inte följts. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger alltid om skyldigheten är nödvändig för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras korrekt och om det är en skyldighet som användaren bör kunna förvänta sig uppfylls. Om en väsentlig avtalsskyldighet inte följs begränsas det ansvar Dürr Dental SE har till skador som vanligtvis kan förväntas uppstå vid tillhandahållande av programvara.

(4)  Ansvar för dataförlust begränsas till de typiska kostnaderna för återställning som uppkommer vid regelbunden säkerhetskopiering anpassad till riskerna.

(5)  Dürr Dental SE ansvarar, med förbehåll för punkt 2 och 3, inte för brister och skador som kan ledas tillbaka till hanteringen av programvaran, antingen vid installation, uppdatering/uppgradering eller under användning. Detsamma gäller för brister och skador som kan ledas tillbaka till att användaren använt maskin- och programvara (operationssystem) som inte motsvarar de minimikrav som Dürr Dental SE fastställt för programvaran.

(6)  I tillämpliga delar gäller punkt 1 till 5 personligt ansvar för arbetstagare, medarbetare, representanter och företrädare för Dürr Dental SE.

§7 Avtalets giltighetstid

(1)  Avtalet löper på obestämd tid.

(2)  Användarens rätt att använda programvaran upphör om användaren på något sätt bryter mot de användarvillkor som fastställts i detta avtal och Dürr Dental SE säger upp detta avtal på grund av särskilda skäl. I detta fall måste användaren radera alla kopior av programvaran.

§8 Slutbestämmelser

(1)  Ändringar, kompletteringar och konkretiseringar av dessa avtalsbestämmelser samt försäkringar och garantier måste göras i textform. Detsamma gäller för upphävande av denna klausul om textform.

(2)  Om en eller flera bestämmelser i detta avtal blir ogiltiga eller ogenomförbara påverkas avtalets giltighet för övrigt inte av denna omständighet. Den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ersätts av en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsens avsikt.

(3)  För avtalsförhållandet med användaren gäller tysk lag. FN-konventionen om internationella köp tillämpas inte.

(4)  Laga domstol för tvister i avtalsförhållandet till användaren är – om användaren är köpman – antingen laga domstol för Dürr Dental SE eller laga domstol för användaren, beroende på vad Dürr Dental SE väljer.

§ 1 Information om insamling av personuppgifter och leverantörsidentifikation

(1)  Nedan informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av denna programvara. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person, alltså t.ex. namn, adress, e-postadress, användning.

(2)  Tjänsteleverantör enligt § 13 i tyska telemedialagen (Telemediengesetz, TMG) och ansvarig enligt § 3 avs. 7 i tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) är

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Säte Bietigheim-Bissingen          
Handelsregister från tingsrätten (”Amtsgericht”) i Stuttgart HRB 763587
Styrelse: Martin Dürrstein (ordförande), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Ordförande för tillsynsrådet: Bernhard Oberschmidt

§ 2 Rätt till upplysning och återkallelse

(1)  Du har rätt till att när som helst be om information om de uppgifter vi sparar om dig samt deras ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dessa uppgifter skickas och syftet med att uppgifterna sparas.

(2)  Om du har samtyckt till användningen av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke.

(3)  För alla önskemål om information, förfrågningar om uppgifter eller invändningar mot hantering av uppgifter ska du kontakta oss via e-postadressen info@duerrdental.com eller på adressen under § 1 avs. (2).

§ 3 Dataskydd

Vi upprätthåller alla tekniska åtgärder för att garantera datasäkerhet, speciellt för att skydda dina personuppgifter från risker vid dataöverföring samt mot erhållande av tredje part. Dessa anpassas hela tiden till aktuell teknik.

§ 4 Insamling av personuppgifter

(1)  Vid nedladdning av programvaran överförs den information som behövs till Store, alltså i synnerhet användarnamn, e-postadress och kundnumret för ditt konto, tidpunkten för nedladdningen, betalningsinformation och den individuella enhetskoden. Vi har dock ingen kontroll över denna datainsamling och ansvarar inte för den. Vi hanterar dessa tillhandahållna uppgifter i den mån det behövs för att ladda ner programvaran. Därutöver sparas de inte längre.

(2)  Vid användning av programvaran samlar vi inte in några personuppgifter med undantag för nedanstående uppgifter för att möjliggöra funktionerna i programvaran.

(3)  När du öppnar innehållet i programvaran sparas denna åtkomst och ytterligare uppgifter (datum, klockslag och de sidor som visats) på vår server i datasäkerhetssyfte och för statistiska ändamål. Lagring och analys sker endast i anonymiserad form.

(4)  Programvaran sparar eller använder inte några cookies.

§ 5 Registrering

(1)  Programvarans grundfunktioner kan användas utan registrering.

(2)  För att man ska kunna använda alla funktioner krävs registrering. Detta kan du göra i programvaran. Du får användaruppgifter om du är en medarbetare på en auktoriserad återförsäljare för Dürr Dental SE. Användaruppgifterna (användarnamn och lösenord) överförs krypterat till oss vid varje åtkomst till programvaran och kan sparas i programvaran om så önskas.

§ 6 App-behörigheter

Programvaran använder följande app-behörigheter för de ändamål som beskrivs nedan:

(a)  Minnen (ändra eller radera USB-minnesinnehåll)

Krävs för tillfällig lagring av data, som bilder, videor eller dokument, på enheter med litet internt minne. Programvaran kommer då endast åt den cache-katalog som du ställt in. Annan data på USB-minnet kommer varken läsas eller manipuleras.

(b)  Kamera och blixt

Krävs för att ta bilder.

(c)  Visa fullständig internetåtkomst och nätverksstatus

Krävs för att komma åt filer på internet, till exempel videor och dokument med reparationsanvisningar, och för att kontrollera dina användaruppgifter

§ 7 Produktregistrering

(1)  Med programvaran kan du registrera produkter från Dürr Dental SE.

(2)  Om du inte äger produkten och/eller har nyttjanderätt för den får du endast registrera den om du fått uttryckligt samtycke från ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren.

(3)  Vid produktregistreringen sparas ägarens och/eller nyttjanderättsinnehavarens namn och adress, namn på och plats för Dental Depots kontor, modellnumret, serienumret och modellbeteckningen för produkten som ska registreras, installationsdatum, namn på medicinproduktrådgivaren och datum för produktintroduktion.

§ 8 Kontrakt med serviceavdelningen från Dürr Dental SE

Programvaran gör det möjligt att omedelbart komma i kontakt med Dürr Dental SE. Då sparas användaruppgifter enligt § 5 avs. (2) samt den information du angett i kontakförfrågan.

§ 9 Överlämnande till tredje part

Vi använder endast dina personuppgifter inom företaget och vidarebefordrar dem endast till sådana företag som deltar i uppfyllandet av avtalen med er eller leverans av tjänster på annat sätt. Annars förs dina personuppgifter inte vidare till tredje part förutom om du uttryckligen samtyckt till det eller om vi är förpliktade till utgivande, till exempel på grund av en uppmaning från en domstol eller myndighet.

§ 10 Förbehåll för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, i enlighet med rättsliga krav.

Överlämningsavtal för programvara – End User Licensing Agreement (EULA)

mellan Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
och dig som användare

§1 Föremål för avtalet

(1) Föremål för avtalet är programvaran Dürr Dental VistaEasy View, med alla tillhörande programkomponenter (”programvara”).

(2) Dürr Dental SE ger användaren nyttjanderätt för den lagligt införskaffade programvaran så länge detta avtal gäller och i enlighet med följande bestämmelser. Programvaran är upphovsrättsligt skyddad (§§ 69 a ff UrhG).

(3) Punkt 5 och 6 (garanti och ansvar) gäller inte om användaren inte köper programvaran direkt från Dürr Dental SE, utan till exempel från en fackhandel för tandvårdsprodukter. I detta fall kan användarens garanti- och ansvarsanspråk endast göras gällande mot den direkta försäljaren.

(4) Rättsliga anspråk gentemot Dürr Dental SE avseende produktansvarslagen kvarstår i full omfattning, i de fall detta är motiverat, och är inte föremål för detta avtal.

(5) Dürr Dental SE sköter programvaran genom att göra uppdateringar och uppgraderingar (vidareutveckling och funktionsutvidgning) och förse programvaran med nya specifikationer. Detta avtals bestämmelser gäller även för framtida uppdateringar och uppgraderingar.

§2 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller

a) om användaren erhåller programvaran på en databärare och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” vid installation av programvaran eller

b) om användaren erhåller avtalsföremålet som nedladdningsbar produkt (webbversion) och accepterar dessa avtalsbestämmelser genom att klicka på ”Acceptera” före nedladdningen.

§3 Kopieringsrätt och åtkomstskydd, rekompilering och programändringar

(1) Användaren får kopiera det levererade programmet i de fall det krävs för att använda programmet. Till de nödvändiga kopiorna räknas installationen av programmet från originaldatamediet till massminnet hos maskinvaran som används samt laddning av programmet i arbetsminnet.

(2) Användaren har rätt att kopiera programvaran inom användarens mottagningsnätverk, förutsatt att användaren införskaffat licenser för respektive enskild arbetsplats.

(3) Användaren får kopiera programvaran för säkerhetsändamål. Denne får endast tillverka och förvara en enda säkerhetskopia. Säkerhetskopian ska märkas som sådan.

(4) Användaren får inte framställa ytterligare kopior utöver ovanstående bestämmelser – hit hör även att skriva ut programkoden på en skrivare.

(5) Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får aldrig tas bort eller ändras.

(6) Återöversättning av den överlämnade programkoden till andra kodformer (rekompilering) samt övriga typer av återskapande av olika programnivåer (Reverse-Engineering) inklusive programändring är otillåten, om inte villkoren enligt § 69 e UrhG föreligger. Upphovsrättsmärkning, serienummer samt andra kännetecken för programidentifieringen får absolut inte tas bort eller ändras av användaren."

§4 Vidareförsäljning och uthyrning

(1) Användaren får sälja eller ge bort programvaran inklusive dokumentationen till tredje part, förutsatt att tredje part samtycker till att dessa avtalsbestämmelser fortsätter gälla även för dem. Innan programvaran lämnas vidare måste användaren göra tredje part medveten om dessa avtalsvillkor.

(2) Om programvaran lämnas till tredje part måste användaren överlämna samtliga programkopior inklusive eventuella säkerhetskopior eller förstöra de kopior som inte överlämnas. Vid överlämning upphör användarens rätt att använda programmet.

§5 Garanti

(1) Brister i programvaran som levererats, inklusive dokumentationen, åtgärdas av Dürr Dental SE inom garantiperioden på två år från första användningen av programvaran, efter att användaren skriftligen uppmärksammat oss på bristen. Dürr Dental SE väljer om detta ska göras genom korrigering eller ersättning.

(2) Om Dürr Dental SE inte är redo eller i stånd att korrigera felet eller ersätta produkten, om detta inte sker inom en tid som användaren anser är rimlig eller om detta misslyckas av andra skäl har användaren rätt till att dra sig ut ur avtalet eller begära en prisreducering. Korrigeringen anses endast vara misslyckad om Dürr Dental SE haft tillräcklig möjlighet att korrigera felet utan att önskat resultat uppnåtts, i synnerhet om korrigeringen görs två gånger utan att lyckas. Användarens rätt att kräva skadeersättning enligt § 437 BGB berörs inte

(3) Användaren har kännedom om att programvaruprodukter generellt inte kan tillverkas utan fel. En brist hos den levererade programvaran föreligger med hänsyn till detta endast om fel avsevärt minskar mjukvarans värde eller lämplighet för den enligt avtalet avsedda användningen.

(4) Användaren vet att programvaran är en komplicerad IT-produkt vars installation, uppdateringar/uppgraderingar och dess anpassning till användarens individuella IT-miljö kräver förkunskaper. Installation, uppdateringar/uppgraderingar och anpassning av programvaran efter användarens IT-miljö bör därför endast utföras av personer med fackkunskaper (helst av utbildad personal från dentalhandeln resp. IT-branschen). Dürr Dental SE ansvarar inte för brister och skador som kan ledas tillbaka till hanteringen av programvaran, antingen vid installation, uppdatering/uppgradering eller under användning. Detsamma gäller för brister och skador som kan ledas tillbaka till att användaren använt maskin- och programvara (operationssystem) som inte motsvarar de minimikrav som Dürr Dental SE fastställt för programvaran.

§6 Ansvar

(1) Användarens anspråk på skadeersättning eller ersättning för meningslösa utgifter grundar sig på denna bestämmelse, oavsett anspråkets rättsliga karaktär. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte.

(2) Dürr Dental  SE tar obegränsat ansvar för skador på liv, lem eller hälsa.

(3) För skador som uppstår på grund av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Dürr Dental SE ansvarar Dürr Dental SE. För skador som uppstår på grund av lätt vårdslöst agerande ansvarar Dürr Dental SE endast om en skyldighet, som är extra viktig att följa för att uppnå avtalssyftet (väsentlig avtalsskyldighet), inte följts. En väsentlig avtalsskyldighet föreligger alltid om skyldigheten är nödvändig för att avtalet överhuvudtaget ska kunna genomföras korrekt och om det är en skyldighet som användaren bör kunna förvänta sig uppfylls. Om en väsentlig avtalsskyldighet inte följs begränsas det ansvar Dürr Dental SE har till skador som vanligtvis kan förväntas uppstå vid tillhandahållande av programvara resp. underhålls- och servicearbeten (punkt 9).

(4) Ansvar för dataförlust begränsas till de typiska kostnaderna för återställning som uppkommer vid regelbunden säkerhetskopiering anpassad till riskerna.

(5) I tillämpliga delar gäller punkt 1 till 4 personligt ansvar för arbetstagare, medarbetare, representanter och företrädare för Dürr Dental SE.

§7 Äganderättsförbehåll

Dürr Dental SE äger programvaran tills alla fordringar från avtalsförhållandet med användaren betalats.

§8 Avtalets giltighetstid

(1) Avtalet löper på obestämd tid.

(2) Användarens rätt att använda programvaran och dokumentationen upphör om användaren på något sätt bryter mot de användarvillkor som fastställts i detta avtal, i synnerhet om användaren bryter mot villkoren för användning och överlämnande i punkt 3 och 4 och Dürr Dental SE säger upp detta avtal på grund av särskilda skäl. I detta fall måste användaren lämna tillbaka samtliga databärare och kopior av databärare och radera alla kopior av programvaran.

§9 Underhåll- och servicearbeten från Dürr Dental, speciellt fjärrunderhåll

Om Dürr Dental SE utför underhåll- och/eller servicearbeten på programvaran installerad på användarens maskinvara efter önskemål från användaren (nedan kallat ”arbeten”) gäller följande bestämmelser:

(1) Priset på arbetena sätts med hänvisning till den aktuella prislistan från Dürr Dental SE. Fakturor från Dürr Dental SE ska betalas senast två veckor efter fakturadatumet. Garantiarbeten från Dürr Dental SE enligt punkt 5 är kostnadsfria.

(2) Ansvar från Dürr Dental SE för arbetena anges i punkt 6.

(3) Användaren är skyldig att göra en säkerhetskopiering, innan Dürr Dental SE påbörjar arbetet, som gör det möjligt att fullständigt återställa användarens data inom rimlig tid.

(4) Sker arbetena via ett datafjärröverföringssystem utan kroppslig kontakt till användarens hårdvara (nedan kallat fjärrunderhåll) bär användaren ansvaret för installationen av fjärrunderhållsmjukvaran från extern tillverkare på sin hårdvara, i synnerhet för att licensvillkoren för fjärrunderhållsprogramvaran följs. Användaren bär vidare ansvar för anslutning av vederbörandes maskin- och programvara till datafjärröverföringssystemet. Dürr Dental SE ansvarar inte för skador som orsakas av störningar i datafjärröverföringssystemet som inte har med Dürr Dental att göra eller av att tredje part fått oberättigad åtkomst till användarens maskin- och programvara.

§10 Slutbestämmelser

(1) Ändringar, kompletteringar och konkretiseringar av dessa avtalsvillkor liksom utfästelser och garantier ska göras skriftligt för att bli gällande. Samma sak gäller för upphävande av denna bestämmelse om skriftlig form.

(2) Om en eller flera bestämmelser i detta avtal blir ogiltiga eller ogenomförbara påverkas avtalets giltighet för övrigt inte av denna omständighet.

(3) Den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ersätts av en bestämmelse som så nära som möjligt överensstämmer med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsens avsikt

(4) För avtalsförhållandet med användaren gäller tysk lag. FN-konventionen om internationella köp tillämpas inte.

(5) Laga domstol för tvister i avtalsförhållandet till användaren är – om användaren är köpman – antingen laga domstol för Dürr Dental SE eller laga domstol för användaren, beroende på vad Dürr Dental SE väljer.