DÜRR DENTAL SE

Slutbrugerlicensaftale – End User Licensing Agreement (EULA)

End User Licensing Agreement

DÜRR DENTAL SE

Slutbrugerlicensaftale – End User Licensing Agreement (EULA)

mellem Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

og dig som bruger

§1 Aftalens genstand

(1) Aftalens genstand er Dürr Dental VistaSoft-software, -driver samt -grænseflade med alle dertilhørende programkomponenter, samt, hvis aftalt, ekstramoduler til VistaSoft-softwaren („Software“).

(2) Dürr Dental SE tilstår brugeren brugsretten til den retmæssigt erhvervede software i aftalens løbetid, forudsat at nedenstående bestemmelser overholdes. Softwaren er ophavsretligt beskyttet (§§ 69 a ff UrhG).

(3) Punkterne 5 og 6 (Garanti og Ansvar) gælder ikke, hvis brugeren ikke erhverver sig softwaren direkte fra Dürr Dental SE men eksempelvis via en dental detailforhandler. I så fald kan brugeren kun gøre garantikrav gældende over for den umiddelbare sælger.

(4) Retlige krav over for Dürr Dental SE i henhold til produktansvarsloven forbliver, såfremt begrundet, gældende i fuldt omfang og er ikke genstand for denne aftale.

(5) Softwaren vedligeholdes af Dürr Dental SE efter egen vurdering ved hjælp af updates (opdateringer) og upgrades (videreudviklinger og funktionsudvidelser) og forsynes med nye specifikationer. Opdateringer er normalt gratis for brugeren. Opgraderinger kræver betaling. Brugeren har intet krav på opdateringer og opgraderinger. Priserne for opgraderinger, og i særtilfælde opdateringer, afhænger af den aktuelle prisliste fra Dürr Dental SE. Bestemmelserne i denne aftale gælder også for fremtidige opdateringer og opgraderinger.

§2 Aftalens gyldighed

Denne aftale træder i kraft,

a) når brugeren har erhvervet sig softwaren på et datamedium og accepteret aftalens bestemmelser ved at klikke på knappen "Accepter" under installationen af softwaren, eller

b) når aftalens genstand er erhvervet som downloadprodukt (webversion), og brugeren har accepteret aftalens bestemmelser ved at klikke på knappen "Accepter" inden download.

§3 Reproduktionsrettigheder og adgangsbeskyttelse, rekompilering og programændringer

(1) Brugeren må reproducere det leverede program i det omfang, den enkelte reproduktion er nødvendig for at kunne bruge programmet. En nødvendig reproduktion er installationen af programmet fra det originale datamedium til den anvendte hardwares masselager samt indlæsningen af programmet i arbejdshukommelsen.

(2) Brugeren har ret til duplikering af softwaren inden for rammerne af det af brugeren anvendte kliniknetværk. I den udstrækning at ekstramoduler licenseres af brugeren til enkeltarbejdspladser, gælder bruger- og duplikeringsrettighederne for brugeren som angivet i de særlige aftaler for det relevante ekstramodul.

(3) Brugeren må foretage en reproduktion af softwaren i form af en sikkerhedskopi. Brugeren må dog kun fremstille og opbevare én eneste sikkerhedskopi. Sikkerhedskopien skal mærkes som sikkerhedskopi.

(4) Brugeren må ikke fremstille reproduktioner, der ligger ud over ovenstående bestemmelser, herunder udlæsning af programkoden på en printer.

(5) Ophavsretspåtegninger, serienumre og lignende, der kan bruges til programidentifikation, må under ingen omstændigheder fjernes eller ændres.

(6) En tilbageoversættelse af den overdragede programkode til andre kodeformer (rekompilering) samt øvrige former for omvendt konstruktion af softwarens forskellige fremstillingstrin (reverse-engineering) inklusive en programændring er ikke tilladt, hvis forudsætningerne i § 69 e i den tyske lov om ophavsret ikke foreligger.

§4 Videresalg og fremleje

(1) Brugeren må sælge eller videregive softwaren inklusive dokumentationen til tredjemand, forudsat at tredjemand erklærer sig enig i, at de foreliggende bestemmelser fortsat gælder. Inden softwaren gives videre, skal brugeren gøre tredjemand opmærksom på disse aftalebetingelser.

(2) I tilfælde af overdragelse skal brugeren videregive samtlige programkopier inklusive eventuelle sikkerhedskopier til tredjemand. Kopier, der ikke videregives, skal destrueres (inklusive evt. VistaSoft-database). Med overdragelsen ophæves brugerens ret til at anvende programmet.

§5 Garanti

(1) Mangler i den leverede software inklusive dokumentation afhjælpes af Dürr Dental SE efter skriftlig meddelelse fra brugeren i den to-årige garantiperiode, der starter fra første gang, softwaren tages i brug. Dürr Dental SE vælger selv, om afhjælpningen består i gratis reparation eller erstatningslevering.

(2) Hvis Dürr Dental SE ikke er villig eller ikke er i stand til reparation eller erstatningslevering, hvis afhjælpningen forsinkes ud over en af brugeren fastlagt rimelig tidsfrist, eller den mislykkes af andre årsager, har brugeren ret til at opsige kontrakten eller forlange nedslag i prisen. Der er først tale om, at reparationen er mislykket, hvis Dürr Dental SE har haft tilstrækkelig tid til reparationen, uden at det har givet resultat, især hvis reparationen er mislykket efter to forsøg. Brugerens ret til at kræve skadeserstatning i henhold til § 437 BGB i gældende lovgivning påvirkes ikke heraf.

(3) Brugeren er bekendt med, at softwareprodukter generelt ikke kan fremstilles helt fejlfrie. En mangel i den leverede software foreligger derfor kun, i det omfang fejl væsentligt reducerer softwarens egnethed i forhold til det formål, der er fastlagt i aftalen.

(4) Brugeren er bekendt med, at softwaren udgør et komplekst IT-produkt, hvis installation, opdateringer og opgraderinger og deres tilpasning til brugerens individuelle EDB-omgivelser kræver visse forkundskaber. Installation, opdatering, opgradering og tilpasning af softwaren til brugerens EDB-omgivelser bør derfor udføres af en fagmand, helst af uddannet personale fra forhandlere af dentaludstyr eller it-branchen. Dürr Dental SE hæfter ikke for mangler og skader, der skyldes ukorrekt håndtering af softwaren i forbindelse med installation, opdatering og opgradering samt daglig drift. Dette gælder også for mangler og skader, der skyldes, at de hardware- og softwareomgivelser, brugeren anvender (operativsystemet), ikke opfylder de minimumskrav, der er fastsat af Dürr Dental SE for softwaren.

§6 Ansvar

(1) Brugerens krav på skadeserstatning eller erstatning for forgæves udgifter retter sig efter denne bestemmelse uden hensyntagen til kravets retlige natur. Ansvar i forhold til produktansvarsloven berøres ikke.

(2) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader på liv, krop og helbred.

(3) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader, der er opstået på grund af forsætlige eller groft uagtsomme handlinger fra Dürr Dental SE's side. For skader, der opstår på grund af simpelt uagtsomme handlinger, hæfter Dürr Dental SE kun, såfremt Dürr Dental SE har overtrådt en pligt, hvis overholdelse er af særlig betydning for at kunne opfylde aftalens formål (aftalevæsentlig pligt). En sådan aftalevæsentlig pligt foreligger altid, hvis pligten er en forudsætning for, at aftalen overholdes korrekt, eller at brugeren jævnligt er nødt til at stole på, at denne pligt overholdes. Hvis væsentlige forpligtigelser i aftalen tilsidesættes, er Dürr Dental SE's ansvar begrænset til skader, man typisk må påregne i forbindelse med softwareovergivelse eller i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejder (pkt. 9).

(4) Ansvaret for tab af data er begrænset til de typiske reetableringsomkostninger, der ville indtræffe ved regelmæssig udarbejdelse af sikkerhedskopier i overensstemmelse med fareniveauet.

(5) Punkterne 1 til 4 gælder tilsvarende for det personlige ansvar for arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere hos Dürr Dental SE.

§7 Ejendomsforbehold

Dürr Dental SE forbeholder sig ejendomsrettigheden til softwaren, indtil softwaren er betalt helt.

§8 Aftalens varighed

(1) Aftalen løber på ubestemt tid.

(2) Brugerens ret til at anvende softwaren og dokumentationen ophører, hvis brugeren i væsentlig grad misligholder de anvendelsesbetingelser, der er fastlagt i denne aftale, især hvis brugeren overtræder bestemmelserne vedrørende anvendelse og videregivelse i punkt 3 og 4, og Dürr Dental SE opsiger denne aftale på grund af vægtige årsager. I så fald er brugeren forpligtet til at returnere samtlige datamedier og kopier af datamedierne og slette alle kopier af softwaren (inkl. en evt. VistaSoft-database).

§9 Demo-versioner

(1) Dürr Dental SE giver brugeren mulighed for gratis at anvende softwareversioner med brugsbegrænsninger („demo-versioner“) for at teste softwaren. Brugeren kan skifte fra demo-versionen til den fulde version ved at aktivere den fulde version, samtidig med at den registreres. Til aktivering påløber de regulære omkostninger til erhvervelse af softwaren over for Dürr Dental SE eller den pågældende sælger.

(2) Dürr Dental SE yder ingen garanti på demo-versionen. Dürr Dental SE's ansvar for anvendelsen af demo-versioner hos brugeren, er begrænset til de krav, der er angivet i pkt. 6, afsnit 2 og 3, linje 1. Yderligere ansvar fra Dürr Dental SE's side er udelukket.

§10 Service- og vedligeholdelsesarbejder fra Dürr Dental, især fjernvedligeholdelse

Hvis Dürr Dental SE efter brugerens ønske udfører service- og/eller vedligeholdelsesarbejder på den software, der er installeret på brugerens hardware (i det følgende benævnt "arbejder"), gælder følgende bestemmelser for disse arbejder:

(1) Priserne for arbejderne afhænger af den aktuelle prisliste hos Dürr Dental SE. Fakturaer fra Dürr Dental SE skal betales senest to uger efter faktureringsdato. Arbejde, der er omfattet af garantien og udføres af Dürr Dental SE iht. pkt. 5, er vederlagsfrit.

(2) Dürr Dental SE's ansvar for det udførte arbejde er fastlagt i pkt. 6.

(3) Brugeren er forpligtet til, inden Dürr Dental SE påbegynder arbejdet, at udarbejde en sikkerhedskopi af alle data, som gør det muligt at gendanne brugerens data inden for rimelig tid.

(4) Hvis arbejdet foregår via et datafjernoverførselssystem uden fysisk kontakt til brugerens hardware (i det følgende kaldet "fjernvedligeholdelse"), har brugeren ansvaret for installationen af fjernvedligeholdelsessoftwaren fra andre producenter på brugerens hardware, især ansvaret for at overholde fjernvedligeholdelsessoftwarens licensbestemmelser. Brugeren har desuden ansvaret for den nødvendige tilslutning af hardwaren og softwaren til dataoverføringssystemet. Dürr Dental SE hæfter ikke for skader, der opstår på grund af fejl i datafjernoverføringssystemet, der ikke skyldes Dürr Dental, eller på grund af uautoriseret adgang fra tredjemand til brugerens hardware og software.

§11 Afsluttende bestemmelser

(1) Konkretiseringer samt ændringer og tillæg til disse aftalebetingelser samt garantier skal foreligge i skriftlig form. Det samme gælder for ophævelsen af denne klausul om skriftlig affattelse.

(2) At en eller flere bestemmelser i denne aftale ophæves eller ikke kan udføres, berører ikke gyldigheden af resten af aftalen i øvrigt.

(3) I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige klausul indtræder en bestemmelse, der indholdsmæssigt kommer så tæt på den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse som muligt

(4) Tysk ret er gældende for aftaleforholdet til brugeren, med undtagelse af FN's købelov.

(5) Den gældende ret i forbindelse med uoverensstemmelser vedrørende aftaleforholdet ift. brugeren er – såfremt brugeren er handelsdrivende – efter Dürr Dental SE's ønske gældende ret for Dürr Dental SE eller gældende ret for brugeren.

Slutbrugerlicensaftale - End User Licensing Agreement (EULA)

mellem Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

og dig som bruger

§1 Aftalens genstand

(1) Aftalens genstand er Dürr Dental DBSWIN software, driver samt interface med alle dertilhørende programkomponenter ("Software").

(2) Dürr Dental SE tilstår brugeren brugsretten til den retmæssigt erhvervede software i aftalens løbetid, forudsat at nedenstående bestemmelser overholdes. Softwaren er ophavsretligt beskyttet (§§ 69a ff i den tyske lov om ophavsret (UrhG)).

(3) Punkterne 5 og 6 (Garanti og Ansvar) gælder ikke, hvis brugeren ikke erhverver sig softwaren direkte fra Dürr Dental SE, men eksempelvis via en dental detailforhandler. I så fald kan brugeren kun gøre garantikrav gældende over for den umiddelbare sælger.

(4) Retlige krav over for Dürr Dental SE i henhold til produktansvarsloven forbliver, såfremt begrundet, gældende i fuldt omfang og er ikke genstand for denne aftale.

(5) Softwaren vedligeholdes af Dürr Dental SE ved hjælp af updates (opdateringer) og upgrades (videreudviklinger og funktionsudvidelser) og forsynes med nye specifikationer. Bestemmelserne i denne aftale gælder også for fremtidige updates og upgrades.

§2 Aftalens gyldighed

Denne aftale træder i kraft,

a) når brugeren har erhvervet sig softwaren på et datamedium og accepteret aftalens bestemmelser ved at klikke på knappen "Accepter" under installationen af softwaren, eller

b) når aftalens genstand er erhvervet som downloadprodukt (webversion), og brugeren har accepteret aftalens bestemmelser ved at klikke på knappen "Accepter" inden download.

§3 Reproduktionsrettigheder og adgangsbeskyttelse, rekompilering og programændringer

(1) Brugeren må reproducere det leverede program i det omfang, den enkelte reproduktion er nødvendig for at kunne bruge programmet. En nødvendig reproduktion er installationen af programmet fra det originale datamedie til den anvendte hardwares masselager samt indlæsningen af programmet i arbejdshukommelsen.

(2) Brugeren har ret til at reproducere softwaren inden for kliniknetværkets rammer i det omfang, brugeren har erhvervet licenser til de enkelte arbejdspladser (f.eks. DICOM).

(3) Brugeren må foretage en reproduktion af softwaren i form af en sikkerhedskopi. Brugeren må dog kun fremstille og opbevare én eneste sikkerhedskopi. Sikkerhedskopien skal mærkes som sikkerhedskopi.

(4) Brugeren må ikke fremstille reproduktioner, der ligger ud over ovenstående bestemmelser, herunder udlæsning af programkoden på en printer.

(5) Meddelelser om copyright, serienumre og lignende, der kan bruges til programidentifikation, må under ingen omstændigheder fjernes eller ændres.

(6) En tilbageoversættelse af den overdragede programkode til andre kodeformer (rekompilering) samt øvrige former for omvendt konstruktion af softwarens forskellige fremstillingstrin (reverse-engineering) inklusive en programændring er ikke tilladt, hvis forudsætningerne i § 69e i den tyske lov om ophavsret (UrhG) ikke foreligger. Brugeren må under ingen omstændigheder fjerne eller ændre meddelelser om copyright, serienumre og lignende, der kan bruges til programidentifikation.

§4 Videresalg og fremleje

(1) Brugeren må sælge eller videregive softwaren inklusive dokumentationen til tredjemand, forudsat at tredjemand erklærer sig enig i, at de foreliggende bestemmelser fortsat gælder. Inden softwaren gives videre, skal brugeren gøre tredjemand opmærksom på disse aftalebetingelser.

(2) I tilfælde af overdragelse skal brugeren videregive samtlige programkopier inklusive eventuelle sikkerhedskopier til tredjemand. Kopier, der ikke videregives, skal destrueres. Med overdragelsen ophæves brugerens ret til at anvende programmet.

§5 Garanti

(1) Mangler i den leverede software inklusive dokumentation afhjælpes af Dürr Dental SE efter skriftlig meddelelse fra brugeren i den to-årige garantiperiode, der starter fra første gang, softwaren tages i brug. Dürr Dental SE vælger selv, om afhjælpningen består i gratis reparation eller erstatningslevering.

(2) Hvis Dürr Dental SE ikke er villig eller ikke er i stand til reparation eller erstatningslevering, hvis afhjælpningen forsinkes ud over en af brugeren fastlagt rimelig tidsfrist, eller den mislykkes af andre årsager, har brugeren ret til at opsige kontrakten eller forlange nedslag i prisen. Der er først tale om, at reparationen er mislykket, hvis Dürr Dental SE har haft tilstrækkelig tid til reparationen, uden at det har givet resultat, især hvis reparationen er mislykket efter to forsøg. Brugerens ret til at kræve skadeserstatning i henhold til § 437 BGB i gældende lovgivning påvirkes ikke heraf.

(3) Brugeren er bekendt med, at softwareprodukter generelt ikke kan fremstilles helt fejlfrie. En mangel i den leverede software foreligger derfor kun, i det omfang fejl væsentligt reducerer softwarens egnethed i forhold til det formål, der er fastlagt i aftalen.

(4) Brugeren er bekendt med, at softwaren udgør et komplekst IT-produkt, hvis installation, opdateringer og opgraderinger og deres tilpasning til brugerens individuelle EDB-omgivelser kræver visse forkundskaber. Installation, opdatering, opgradering og tilpasning af softwaren til brugerens EDB-omgivelser bør derfor udføres af en fagmand, helst af uddannet personale fra forhandlere af dentaludstyr eller it-branchen. Dürr Dental SE hæfter ikke for mangler og skader, der skyldes ukorrekt omgang med softwaren i forbindelse med installation, opdatering og opgradering samt daglig drift. Dette gælder også for mangler og skader, der skyldes, at de hard- og softwareomgivelser, brugeren anvender (operativsystemet), ikke opfylder de minimumskrav, der er fastsat af Dürr Dental SE for softwaren.

§6 Ansvar

(1) Brugerens krav på skadeserstatning eller erstatning for forgæves udgifter retter sig efter denne bestemmelse uden hensyntagen til kravets retlige natur. Ansvar i forhold til produktansvarsloven berøres ikke.

(2) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader på liv, krop og helbred.

(3) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader, der er opstået på grund af forsætlige eller groft uagtsomme handlinger fra Dürr Dental SE's side. For skader, der opstår på grund af simpelt uagtsomme handlinger, hæfter Dürr Dental SE kun, såfremt Dürr Dental SE har overtrådt en pligt, hvis overholdelse er af særlig betydning for at kunne opfylde aftalens formål (aftalevæsentlig pligt). En sådan aftalevæsentlig pligt foreligger altid, hvis pligten er en forudsætning for, at aftalen overholdes korrekt, eller at brugeren jævnligt er nødt til at stole på, at denne pligt overholdes. Hvis en aftalevæsentlig pligt tilsidesættes, er Dürr Dental SE's ansvar begrænset til skader, man typisk må påregne i forbindelse med softwareovergivelse eller i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejder (punkt 9).

(4) Ansvaret for tab af data er begrænset til de typiske reetableringsomkostninger, der ville indtræffe ved regelmæssig udarbejdelse af sikkerhedskopier i overensstemmelse med fareniveauet.

(5) Punkterne 1 til 4 gælder tilsvarende for det personlige ansvar for arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere hos Dürr Dental SE.

§7 Ejendomsforbehold

Dürr Dental SE forbeholder sig ejendomsretten til softwaren, indtil alle fordringer, der fremgår af aftaleforholdet med brugeren, er betalt.

§8 Aftalens varighed

(1) Aftalen løber på ubestemt tid.

(2) Brugerens ret til at anvende softwaren og dokumentationen ophører, hvis brugeren i væsentlig grad misligholder de anvendelsesbetingelser, der er fastlagt i denne aftale, især hvis brugeren overtræder bestemmelserne vedrørende anvendelse og videregivelse i punkt 3 og 4, og Dürr Dental SE opsiger denne aftale på grund af vægtige årsager. I så fald er brugeren forpligtet til at returnere samtlige datamedier og kopier af datamedierne og slette alle kopier af softwaren.

§9 Demo-versioner

(1) Dürr Dental SE giver brugeren mulighed for gratis at anvende softwareversioner med brugsbegrænsninger ("demo-versioner") for at teste softwaren. Brugeren kan skifte fra demo-versionen til den fulde version ved at aktivere den fulde version, samtidig med at den registreres. Til aktivering påløber de regulære omkostninger til erhvervelse af softwaren over for Dürr Dental SE eller den pågældende sælger.

(2) Dürr Dental SE yder ingen garanti på demo-versionen. Dürr Dental SE's ansvar for brugen af demo-versionen hos brugeren er begrænset til de fordringer, der er nævnt i punkt 6, afsnit 2 og 3. Yderligere ansvar fra Dürr Dental SE's side er udelukket.

§10 Service- og vedligeholdelsesarbejder fra Dürr Dental, især fjernvedligeholdelse

Hvis Dürr Dental SE efter brugerens ønske udfører service- og/eller vedligeholdelsesarbejder på den software, der er installeret på brugerens hardware (i det følgende kaldet "arbejder"), gælder følgende bestemmelser for disse arbejder:

(1) Priserne for arbejderne afhænger af den aktuelle prisliste hos Dürr Dental SE. Fakturaer fra Dürr Dental SE er forfaldne til betaling senest to uger efter fakturadato. Arbejder, der er omfattet af garantien og udføres af Dürr Dental SE iht. punkt 5, er vederlagsfrie.

(2) Dürr Dental SE's ansvar for arbejderne er reguleret i punkt 6.

(3) Brugeren er forpligtet til, inden Dürr Dental SE påbegynder arbejdet, at udarbejde en sikkerhedskopi af alle data, som gør det muligt at gendanne brugerens data inden for rimelig tid.

(4) Hvis arbejderne foregår via et datafjernoverføringssystem uden fysisk kontakt til brugerens hardware (i det følgende kaldet "fjernvedligeholdelse"), har brugeren ansvaret for installationen af fjernvedligeholdelsessoftwaren fra tredjemand (producent) på brugerens hardware, især ansvaret for at overholde fjernvedligeholdelsessoftwarens licensbestemmelser. Brugeren har desuden ansvaret for den nødvendige tilslutning af hard- og softwaren til dataoverføringssystemet. Dürr Dental SE hæfter ikke for skader, der opstår på grund af fejl i datafjernoverføringssystemet, der ikke skyldes Dürr Dental, eller på grund af uautoriseret adgang fra tredjemand til brugerens hard- og software.

§11 Afsluttende bestemmelser

(1) Konkretiseringer samt ændringer og tillæg til disse aftalebetingelser samt garantier skal foreligge i skriftlig form. Det samme gælder for ophævelsen af denne klausul om skriftlig affattelse.

(2) At en eller flere bestemmelser i denne aftale ophæves eller ikke kan udføres, berører ikke gyldigheden af resten af aftalen i øvrigt.

(3) I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige klausul indtræder en bestemmelse, der indholdsmæssigt kommer så tæt på den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse som muligt

(4) Tysk ret er gældende for kontraktsforholdet til brugeren, med undtagelse af FN's købelov.

(5) Værneting for uoverensstemmelser vedrørende aftaleforholdet til brugeren er – såfremt brugeren er købmand – efter Dürr Dental SE's ønske værnetinget for Dürr Dental SE eller værnetinget for brugeren.

End User Licensing Agreement (EULA)
Sidst ændret den: 19.01.2015

mellem                      

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen

og                   

dig som bruger

§ 1 Aftalens genstand

(1) Aftalens genstand er softwaren "Dürr Service" ("software").

(2) Softwaren er ophavsretligt beskyttet (§§ 69 a ff UrhG).

(3) Softwaren vedligeholdes frivilligt af Dürr Dental SE ved hjælp af opdateringer og opgraderinger (videreudviklinger og funktionsudvidelser) og forsynes med nye specifikationer. Bestemmelserne i denne aftale gælder også for fremtidige opdateringer og opgraderinger.

(4) Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der reguleres via kildekodeåbne licenser som GNU/GPL, BSD o.l. Disse komponenter er gratis software og distribueres af forfatteren uden garanti.

§ 2 Aftalens gyldighed

Med anvendelsen af softwaren accepterer du bestemmelserne i denne aftale. Hvis du ikke accepterer bestemmelserne, er du ikke berettiget til at anvende softwaren.

§ 3 Ret til kopiering og anvendelse

(1) Dürr Dental SE tilstår brugeren brugsretten til softwaren i aftalens løbetid, forudsat nedenstående bestemmelser overholdes. Softwaren sælges ikke med licens. Brugeren må kun anvende softwaren, som det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale.

(2) Brugeren må kopiere softwaren i det omfang, den pågældende kopiering er nødvendig for anvendelsen af softwaren. Med til nødvendige kopier hører installation af softwaren under operativsystemer, der tilhører brugeren eller er under brugerens kontrol.

(3) Brugeren må ikke fremstille kopier, der ligger ud over ovenstående bestemmelser, herunder udlæsning af programkoden på en printer.

§ 4 Ikke-tilladt anvendelse

(1) Brugeren må ikke offentliggøre, udleje, udlease eller udlåne softwaren.

(2) Brugeren må ikke overgive softwaren eller denne aftale til tredjepart.

(3) En tilbageoversættelse af den overdragede programkode til andre kodeformer (rekompilering) samt øvrige former for omvendt konstruktion af softwarens forskellige fremstillingstrin (reverse-engineering) inklusive en programændring er ikke tilladt, hvis forudsætningerne i § 69 e i den tyske lov om ophavsret ikke foreligger. Brugeren må under ingen omstændigheder fjerne eller ændre ophavsretspåtegninger, serienumre og lignende, der kan bruges til programidentifikation.

§ 5 Garanti/support

(1) Softwaren vedligeholdes frivilligt af Dürr Dental SE ved hjælp af opdateringer og opgraderinger (videreudviklinger og funktionsudvidelser) og forsynes med nye specifikationer.

(2) Dürr Dental SE stiller inden for deres kapacitetsrammer frivilligt supportservice til rådighed for softwaren.

(3) Der kan ikke fremsættes erstatningskrav iht. loven, fordi softwaren er med licens, men ikke solgt.

§ 6 Ansvar

(1) Brugerens krav på skadeserstatning eller erstatning for forgæves udgifter retter sig efter denne bestemmelse uden hensyntagen til kravets retlige natur. Ansvar i forhold til produktansvarsloven berøres ikke.

(2) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader på liv, krop og helbred.

(3) Dürr Dental SE hæfter ubegrænset for skader, der er opstået på grund af forsætlige eller groft uagtsomme handlinger fra Dürr Dental SE's side. For skader, der opstår på grund af simpelt uagtsomme handlinger, hæfter Dürr Dental SE kun, såfremt Dürr Dental SE har overtrådt en pligt, hvis overholdelse er af særlig betydning for at kunne opfylde aftalens formål (aftalevæsentlig pligt). En sådan aftalevæsentlig pligt foreligger altid, hvis pligten er en forudsætning for, at aftalen overholdes korrekt, eller at brugeren jævnligt er nødt til at stole på, at denne pligt overholdes. Hvis en aftalevæsentlig pligt tilsidesættes, er Dürr Dental SE's ansvar begrænset til skader, man typisk må påregne i forbindelse med softwareovergivelse.

(4) Ansvaret for tab af data er begrænset til de typiske reetableringsomkostninger, der ville indtræffe ved regelmæssig udarbejdelse af sikkerhedskopier i overensstemmelse med fareniveauet.

(5) Dürr Dental SE hæfter med forbehold af stk. 2 og 3 ikke for mangler og skader, der skyldes ukorrekt håndtering af softwaren i forbindelse med installation, opdatering og opgradering samt daglig drift. Dette gælder også for mangler og skader, der skyldes, at de hardware- og softwareomgivelser, brugeren anvender (operativsystemet), ikke opfylder de minimumkrav, der er fastsat af Dürr Dental SE for softwaren.

(6) Stk. 1 til 5 gælder tilsvarende for det personlige ansvar for arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere hos Dürr Dental SE.

§ 7 Aftalens varighed

(1) Aftalen løber på ubestemt tid.

(2) Brugerens ret til at anvende softwaren bortfalder, hvis brugeren i væsentlig grad overtræder de anvendelsesbetingelser, som er fastlagt i denne aftale, eller hvis Dürr Dental SE opsiger denne aftale af en vigtig årsag. I dette tilfælde har brugeren pligt til at slette alle kopier af softwaren.

§ 8 Afsluttende bestemmelser

(1) Konkretiseringer samt ændringer og tillæg til disse aftalebetingelser samt garantier skal foreligge i skriftlig form. Det samme gælder for ophævelsen af denne klausul om skriftlig affattelse.

(2) At en eller flere bestemmelser i denne aftale ophæves eller ikke kan udføres, berører ikke gyldigheden af resten af aftalen i øvrigt. I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige klausul indtræder en bestemmelse, der indholdsmæssigt kommer så tæt på den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse som muligt.

(3) Tysk ret er gældende for aftaleforholdet til brugeren, med undtagelse af FN's købelov.

(4) Værneting for uoverensstemmelser vedrørende aftaleforholdet til brugeren er – såfremt brugeren er købmand – efter Dürr Dental SE's ønske værnetinget for Dürr Dental SE eller værnetinget for brugeren.

Sidst ændret den: 19.01.2015

§ 1 Information om indsamling af personlige oplysninger og udbyderidentifikation

(1) I det følgende informerer vi om indsamling af personlige oplysninger i forbindelse med brug af denne software. Personlige oplysninger er alle data, som kan henføres til dig personligt, dvs. f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

(2) Serviceudbyder iht. § 13 Telemediengesetz (TMG) og ansvarligt organ iht. § 3 stk. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) er

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
D-74321 Bietigheim-Bissingen,
forretningssted Bietigheim-Bissingen    
Firmaregister byretten i Stuttgart HRB 763587
Bestyrelse: Martin Dürrstein (direktør), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Formand: Bernhard Oberschmidt 

§ 2 Rettigheder til oplysninger og annullering

(1) Du har altid ret til at få oplysninger om de data, vi har gemt hos os om dig, samt deres oprindelse, modtagere og kategorier af modtagere, som disse videregives til, og formålet med lagringen af disse oplysninger.

(2) Hvis du har accepteret anvendelse af disse oplysninger, kan du altid annullere denne accept.

(3) Du bedes sende alle ønsker om informationer, forespørgsler om oplysninger og indsigelser mod databearbejdning via e-mail til info@duerrdental.com eller til den adresse, der er angivet under  § 1, stk. (2) .

§ 3 Datasikkerhed

Vi træffer aktuelle tekniske foranstaltninger til sikring af datasikkerheden, især til beskyttelse af dine personlige oplysninger mod farer i forbindelse med dataoverførsler samt mod tredjeparts opnåelse af indsigt i oplysningerne. Disse tekniske foranstaltninger tilpasses i passende grad den aktuelle tekniske standard.

§ 4 Indsamling af personlige oplysninger

(1) Ved download af softwaren overføres de hertil nødvendige oplysninger til software-butikken, dvs. især brugernavn, e-mailadresse og din kontos kundenummer, tidspunkt for download, betalingsoplysninger og de individuelle apparatkoder. Vi har dog ingen indflydelse på denne indsamling af oplysninger og er ikke ansvarlige for den. Vi bearbejder disse oplysninger, som stilles til rådighed, i det omfang det er nødvendigt for download af softwaren. Derudover gemmes de ikke yderligere.

(2) Ved anvendelse af softwaren indsamler vi bortset fra nedenstående oplysninger, der muliggør softwarens funktioner, ingen personlige oplysninger.

(3) Idet du får adgang til softwarens indhold, gemmes denne adgang og andre oplysninger (dato, klokkeslæt og gennemsete sider) på vores server til brug for datasikkerhed og statistiske formål. Lagring og analyse udføres kun i anonymiseret form.

(4) Softwaren gemmer og anvender ikke cookies.

§ 5 Registrering

(1) Softwarens basisfunktioner kan anvendes uden registrering.

(2) Registrering er påkrævet, før alle funktioner kan anvendes. Dette kan ske via softwaren. Du får brugeroplysningerne, hvis du er medarbejder hos en af Dürr Dental SE's autoriserede forhandlere. Brugeroplysningerne (brugernavn og adgangskode) overføres krypteret til os, hver gang du får adgang til softwaren, og gemmes evt. i softwaren.

§ 6 App-rettigheder

Softwaren anvender følgende app-rettigheder til de formål, der beskrives i det følgende:

(a) Hukommelse (ændring og sletning af USB-hukommelsesindhold)

Behøves for midlertidigt at kunne gemme data som f.eks. billeder, videoer og dokumenter på apparater med lille, intern hukommelse. Softwaren får her kun adgang til den cache-hukommelse, som du har oprettet. Andre data i USB-hukommelsen hverken læses eller manipuleres.

(b) Kamera og blitz

Skal bruges til at tage billeder.

(c) Komplet internetadgang og visning af netværksstatus

Skal bruges for at få adgang til filer på internettet som f.eks. videoer og dokumenter med reparationsvejledninger og til kontrol af dine brugeroplysninger

§ 7 Produktregistrering

(1) Via softwaren kan du registrere apparater fra Dürr Dental SE.

(2) Hvis du ikke er ejer af og/eller berettiget til at anvende apparaterne, må du kun foretage registrering, hvis du udtrykkeligt har fået ejerens og/eller den anvendelsesberettigedes accept.

(3) Ved produktregistreringen gemmes ejerens og/eller den anvendelsesberettigedes navn og adresse, navn og adresse på dentaldepotets filial, modelnummer, serienummer og modelbetegnelse på det apparat, der skal registreres, installationsdatoen, navnet på MPG-rådgiveren og datoen for produktindføringen.

§ 8 Kontakt til serviceafdelingen hos Dürr Dental SE

Softwaren gør det muligt straks at kontakte serviceafdelingen hos Dürr Dental SE. I denne forbindelse gemmes brugeroplysningerne iht. § 5 stk. (2) samt de informationer og oplysninger, som du har overført i kontaktforespørgslen.

§ 9 Videregivelse til tredjepart

Vi anvender kun dine personlige oplysninger inden for selskabet og videregiver dem kun til virksomheder, der deltager i opfyldelsen af de kontrakter, som er indgået med dig, eller i øvrigt i udførelsen af ydelsen. Ellers videregives dine personlige oplysninger ikke til tredjepart, hvis du ikke udtrykkeligt har givet din accept, eller hvis vi er forpligtet til at udlevere dem f.eks. pga. et retligt påbud eller påbud fra myndighederne.

§ 10 Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre denne erklæring om databeskyttelse med overholdelse af de retlige retningslinjer.