DÜRR DENTAL SE

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het aanbod op de website van DÜRR DENTAL SE. Meer informatie over onze contactgegevens vindt u onder Impressum.

DÜRR DENTAL SE voelt zich verplicht om uw gegevens te beschermen en respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring wil u informeren over onze bepalingen aangaande gegevensbescherming en de daarvoor bedoelde maatregelen, om in de zin van informatieve zelfbeschikking een door de gebruiker gestuurde gegevensverwerking mogelijk te maken. Daarom willen wij u in staat stellen om te bepalen hoe en in welke vorm uw persoonlijke gegevens elektronisch worden geregistreerd en voor welke doelen ze worden verwerkt. Onze websites zijn principieel zo opgezet dat ze zonder identificatie en zonder vermelding van persoonlijke gegevens kunnen worden bezocht en gebruikt. Voor zover hierop uitzonderingen zijn, worden ze hieronder uitgelegd. Deze verklaring kan op de startpagina en op elke andere pagina worden opgeroepen via de voettekst.

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die naar uw persoon kunnen worden herleid, bijv. uw naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dürr Dental SE (zie ons colofon). U kunt onze toezichthouder op de gegevensbescherming bereiken via Datenschutz@duerrdental.com of op ons postadres met de aanvulling "der Datenschutzbeauftragte".

(3) Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u vermelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) en bij specifieke formulieren andere informatie die nodig is voor het verwerken en afhandelen van de aanvraag door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in verband hiermee ontvangen gegevens worden gewist zodra ze niet langer hoeven te worden bewaard of de bewerking ervan wordt beperkt, indien een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

(4) Als we voor bepaalde functies van ons aanbod gebruik moeten maken van dienstverleners die hiertoe opdracht hebben gekregen of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, dan zullen wij u uitgebreid informeren over de betreffende procedures. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria voor de duur van de opslag.

2. Uw rechten

(1) U hebt jegens ons de volgende rechten betreffende de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdracht van gegevens.

(2) U hebt tevens het recht om bij een toezichthouder op de gegevensbeveiliging bezwaar te maken over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

3. Het verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In geval van puur informatief gebruik van de website, waarbij u uzelf dus niet registreert of op andere wijze gegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die wij vanuit technisch oogpunt nodig hebben om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 van de AVG):

 • het IP-adres
 • de datum en het tijdstip van de aanvraag
 • het verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • de inhoud van de aanvraag (de concrete webpagina)
 • de toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid gegevens die telkens wordt overgedragen
 • de website die de aanvraag heeft verzonden
 • de browser
 • het besturingssysteem en de bijbehorende interface
 • de taal en de versie van de browsersoftware.

(2) Naast de eerder vermelde gegevens worden bij uw gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden bewaard en gekoppeld zijn aan de door u gebruikte browser en zo ervoor zorgen dat de instantie die gebruik maakt van cookies (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma´s uitvoeren of uw computer besmetten met virussen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies

a) Deze website maakt gebruikt van de volgende soorten cookies waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist zodra u de browser sluit. Vooral de sessiecookies behoren tot deze groep. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op waaraan verschillende aanvragen van uw browser tijdens de gezamenlijke sessie kunnen worden gekoppeld. Daardoor wordt uw computer herkend als u de website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist als u zich afmeldt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf ingestelde tijd, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk gewenst moment wissen.

d) U kunt de browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijv. third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren als u een account bij ons hebt. Anders zou u uzelf bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.

4. Toestemmingsbeheer via Usercentrics

(1) Deze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en om deze in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming te documenteren.

(2) Ontvanger van deze gegevens in de zin van art. 13 paragraaf 1.e) AVG is Usercentrics GmbH. In het kader van de opdrachtverwerking geeft DÜRR DENTAL persoonsgegevens (toestemmingsgegevens) door aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München als opdrachtverwerker. Onder toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens verstaan: datum en tijdstip van het bezoek of toestemming/afwijzing, apparaatgegevens. De gegevens worden verwerkt met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen (bewijsplicht in overeenstemming met artikel 7, paragraaf 1 AVG) en de bijbehorende documentatie van toestemmingen, op basis van artikel 6, paragraaf 1, punt c) AVG. De gegevens worden lokaal opgeslagen.

De toestemmingsgegevens worden 3 jaar bewaard. De gegevens worden in de Europese Unie opgeslagen. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op usercentrics.com/privacy-policy/.

5. Overige functies en aanbiedingen op onze website

(1) Behalve het puur informatieve gebruik van de website bieden we verschillende functies aan die u kunt gebruiken als deze u interesseren. Daarvoor moet u doorgaans meer persoonlijke gegevens invullen die we gebruiken voor het uitvoeren van de betreffende functie en waarvoor de bovenstaande basisregels voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor een deel maken we voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en ze krijgen duidelijk omschreven opdrachten, ze zijn gebonden aan onze aanwijzingen en ze worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven bij het aanbieden van deelname aan acties, wedstrijden, het afsluiten van contracten of soortgelijke prestaties die samen door ons en partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze aanbieder of partner is gevestigd in een staat buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG), informeren we u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

6. Bezwaar tegen of herroepen van toestemming voor het verwerken van uw gegevens

(1) Als u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw gegevens, kunt u dit te allen tijde herroepen. Herroepen heeft invloed op het toestaan van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u ons dit hebt gemeld.

(2) Voor zover we de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een belangenafweging laten berusten, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is het geval als de verwerking met name niet nodig is voor het afhandelen van een contract met ons, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij het bezwaar maken verzoeken wij om een motivering van de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet mogen verwerken op de manier waarop wij dit doen. Als uw bezwaar terecht is, controleren we de situatie en zullen we de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende redenen melden waarom wij doorgaan met de verwerking.

(3) Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. Om bezwaar te maken tegen gebruik voor reclamedoeleinden kunt u via de volgende contactgegevens contact met ons opnemen: per e-mail aan Datenschutz@duerrdental.com of aan ons postadres met de aanvulling "der Datenschutzbeauftragte".

(4) U kunt uw toestemming voor de cookie-instellingen op elk moment voor de toekomst intrekken. Het intrekken van de toestemming kunt u doorgeven in de privacyinstellingen door uw selectie te wijzigen.

7. Nieuwsbrief

(1) U kunt toestemming geven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief met informatie over actuele aanbiedingen die wellicht interessant zijn. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt worden in het toestemmingsformulier vermeld.

(2) Voor een abonnement op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat wij na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u vermelde adres waarin wij u vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarnaast slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Deze procedure is bedoeld om te kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Om de nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben we uw e-mailadres, voornaam, achternaam, aanspreekvorm en land nodig. Het verstrekken van andere, afzonderlijk aangegeven gegevens gebeurt vrijwillig en heeft tot doel u op een persoonlijkere wijze te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u te nieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. Uw herroeping kunt u doorgeven door op de link in de nieuwsbrief te klikken, een e-mail te sturen naar newsletter@duerrdental.com of een bericht te sturen naar de in het colofon vermelde contactgegevens.

(5) Wij wijzen u erop dat wij bij het toesturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Ten behoeve van deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens ofwel trackingpixels in de vorm van kleine grafische afbeeldingen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyses koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Ook de in de nieuwsbrief opgenomen links bevatten deze ID. Met de gegevens die wij op deze manier hebben verzameld maken wij een gebruikersprofiel aan om u een op uw persoonlijke interesses afgestemde nieuwsbrief toe te kunnen sturen. In dit kader wordt geregistreerd wanneer u de nieuwsbrief leest en op welke links in de nieuwsbrief u klikt en op basis daarvan worden conclusies met betrekking tot uw persoonlijke interesses getrokken. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw activiteiten op onze website.

(6) Voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de externe provider Evalanche, die wordt beheerd door SC-Networks GmbH, Würmstrasse 4, 82319 Starnberg, Duitsland. Na aanmelding ontvangt u een e-mail van Evalanche om uw aanmelding te bevestigen (double-opt-in-procedure). Evalanche biedt uitgebreide analysemogelijkheden voor de wijze waarop de nieuwsbrief wordt geopend en gebruikt. Meer informatie over Evalanche en de gegevensbescherming door de provider SC-Networks GmbH vindt u op www.sc-networks.de/datenschutz/

8. Web Analytics - gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website door u te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, de website-activiteiten in kaart te brengen en om de exploitant van de website aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website en internet aan te kunnen bieden.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

(3) U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij willen u er wel op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat niet meer alle functies van deze website in hun volledige omvang beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen voor verdere verwerking ingekort, zodat herleidbaarheid tot personen kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de gegenereerde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten, is Google gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

(6) Gegevens van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Insluiten van YouTube-video's

(1) Wij hebben video´s van YouTube ingebed in ons online-aanbod, die zijn opgeslagen op www.YouTube.com en rechtstreeks via onze website kunnen worden afgespeeld.

(2) Bij een bezoek aan onze website wordt aan YouTube doorgegeven dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarnaast worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Hiervoor is niet relevant of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarbij u bent aangemeld dan wel geen gebruikersaccount is aangemaakt. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uzelf afmelden voordat u op de button klikt. YouTube slaat uw gegevens in de vorm van een gebruikersprofiel op en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor een op uw behoeften afgestemde invulling van de website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook voor bezoekers die niet zijn aangemeld) om doelgerichte reclameboodschappen te kunnen vertonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt rechtstreeks via YouTube bezwaar maken tegen het genereren van deze gebruikersprofielen.

(3) Aanvullende informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en hun verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en is daarbij gebonden aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Gebruik van Google AdWords (Remarketing/Conversion Tracking)

(1) Onze website maakt gebruik van de diensten van Google Adwords. Google AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

(2) We gebruiken daarbij in de eerste plaats de remarketingfunctie in het kader van de Google AdWords-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat gebruikers van onze website op andere websites binnen het displaynetwerk van Google (op Google zelf, zogenaamde "Google-advertenties" of op andere websites) op uw interesses afgestemde reclameboodschappen te tonen. Daarvoor wordt de interactie van de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. naar welke aanbiedingen de belangstelling van de gebruiker uitging, om gebruikers ook na hun bezoek aan onze website op andere websites gerichte reclameboodschappen te kunnen presenteren. Hiervoor slaat Google een getal op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites binnen het displaynetwerk van Google bezoeken. Via dit getal, dat "cookie" wordt genoemd, worden de bezoeken van deze gebruikers geregistreerd. Aan de hand van het getal kan een webbrowser op een bepaalde computer worden geïdentificeerd, maar geen persoon. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de via de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Nadere informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

(3) Daarnaast maken wij in het kader van de diensten van Google AdWords gebruik van zogenaamd Converse Tracking. Als u op een door Google vertoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion-tracking op uw computer/eindapparaat opgeslagen. Deze cookie is maximaal 30 dagen werkzaam en bevat geen persoonlijke gegevens en kan dus ook niet worden herleid tot uw persoon. De informatie die met behulp van conversion-cookies wordt verzameld is bedoeld voor het genereren van conversion-statistieken voor AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen.

(4) U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij willen u er wel op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat niet meer alle functies van deze website in hun volledige omvang beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u op uw interesses afgestemde advertenties op Google en op uw interesses afgestemde Google-reclame op internet (binnen het displaynetwerk van Google) in uw browser deactiveren, door op http://www.google.de/settings/ads de button "Uit" te activeren dan wel een en ander op http://www.aboutads.info/choices/ te deactiveren. Aanvullende informatie over de instelmogelijkheden waarover u in dit verband beschikt en de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

11. Gebruik van Google Maps

(1) Voor de visuele weergave van kaartmateriaal maakt deze website gebruik van de "Google Maps API" van het bedrijf Google Inc. (Google). Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de maps-functies door bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt. Raadpleeg in dit verband de gebruiksvoorwaarden van Google Maps. Aanvullende informatie over de privacyrichtlijnen van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12. TeamViewer/PCVisit of overige toegang via remote software

(1) Bij toegang op afstand tot welke pc´s dan ook die geen eigendom zijn van DÜRR DENTAL, houden onze medewerkers zich aan de in het bekende bedrijfsbeleid vastgelegde regels. Er worden in dit verband geen gegevens opgeslagen, tenzij dit door de gebruiker schriftelijk is bevestigd. Het is mogelijk dat bij toegang op afstand en het verlenen van assistentie bij hardware- of softwarevragen persoonlijke gegevens zichtbaar zijn. Zoals gezegd is het medewerkers van DÜRR DENTAL niet toegestaan om gegevens of informatie op te slaan zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker.