DÜRR DENTAL SE

Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

Stan na styczeń 2018


Stan na styczeń 2018

 1. Dostawa ma miejsce wyłącznie na naszych Warunkach sprzedaży, dostawy i płatności, nawet jeśli w ciągu dalszych stosunków handlowych nie zostanie to ponownie wyraźnie zaznaczone. Sprzeczne warunki klienta nie są dla nas obowiązujące. Jeśli nie odpowiemy na potwierdzenie zamówienia, które odnosi się do rozbieżnych ogólnych warunków klienta, takowe milczenie nie może zostać uznane za wyrażenie zgody na takowe ogólne warunki. Poprzez zaakceptowanie naszej dostawy klient wyraża zgodę na wyłączne stosowanie naszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 2. Wszelkie składane przez nas oferty wymagają potwierdzenia. Zamówienia zostają uznane za zaakceptowane wyłącznie po naszym pisemnym potwierdzeniu. Nasze potwierdzenie zamówienia regulują warunki umowy, jeśli w ciągu 14 dni od dnia naszego potwierdzenia nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu; nie znajduje to zastosowania w przypadku, gdy nasze potwierdzenie zamówienia w znaczącym stopniu różni się od zamówienia, tak więc nie możemy spodziewać się zgody klienta.
 3. Wszystkie umowy zawarte w celu wypełnienia niniejszego kontraktu muszą mieć formę pisemną.
 4. Jeśli wyrażono zgodę na warunki INCOTERMS dla handlu eksportowego, zastosowanie mają definicje określone i publikowane od czasu do czasu przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu oraz będące w mocy w momencie zawarcia umowy.
 1. Nasze ceny są takie jak w zakładzie w Bietigheim z wyłączeniem pakowania, frachtu i ubezpieczenia. Podatek od obrotu zostanie doliczony do umówionej ceny do użytku krajowego w przewidzianej przepisami wysokości. Faktura wystawiana jest po cenie obowiązującej w roku dostawy.
 2. Nasze faktury należy opłacić w pełnej kwocie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, o ile nie określono inaczej w naszym potwierdzeniu zamówienia. W każdym przypadku naprawy i świadczonej pracy należność należy niezwłocznie uregulować w pełnej kwocie.
 3. W przypadku dostawy do klientów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Republiką Federalną Niemiec lub w przypadku dostawy przeznaczonej na eksport z powyższego terytorium, mamy prawo do zażądania otwarcia nieodwołalnej akredytywy przez niemiecki bank lub kasę oszczędnościową posiadające licencje krajowe jako gwarant dla zobowiązań celnych lub podatków oraz do dostarczenia towaru wyłącznie po otwarciu takowej akredytywy.
 4. Weksle lub czeki są przez nas przyjmowane wyłącznie na konto płatności. Wszelkie koszty i opłaty związane z odliczaniem lub spieniężaniem weksli ponosi klient.
 5. Jeśli po zawarciu umowy wejdziemy w posiadanie wiedzy o okolicznościach kwestionujących zdolność kredytową klienta, wszelkie zaległe należności stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku mamy prawo, pomimo jakiejkolwiek wymagalności otrzymanych weksli, do żądania zapłaty w zamian za zwrot weksli. Nasze prawa wynikające z § 321 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) pozostają nienaruszone.
 6. Klient nie posiada prawa zachowania lub rekompensaty wobec naszych roszczeń, o ile roszczenia wzajemne nie zostaną przez nas wyraźnie uznane lub ostatecznie uznane przez sąd.
 7. Firma Dürr Dental zastrzega sobie prawo do wystawienia rachunku za uzgodnioną usługę pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 1. Wysyłka ma zawsze miejsce na koszt i ryzyko klienta. Dostawy są ubezpieczane na wypadek uszkodzeń w transporcie wyłącznie na wyraźne żądanie klienta oraz na jego koszt.
 2. Ryzyko przenoszone jest na klienta w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, nawet w przypadku dostaw częściowych. W przypadku gdy klient odbiera towar ryzyko przenoszone jest na niego w momencie powiadomienia o gotowości do odbioru.
 3. Pomimo praw klienta wynikających z punktu F niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności, dostawa towaru zostanie odebrana przez klienta nawet w przypadku, gdy towar posiada niewielkie uszkodzenia.
 1. Przestrzeganie czasu dostawy lub wykonania (czasy dostawy, tzn. terminy dostawy i okresy dostawy) wymagają spełnienia obowiązków klienta wynikających z umowy. Stąd też okres dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu przez klienta naszego potwierdzenia zamówienia, jednak nie przed dostarczeniem dokumentów, specyfikacji itp. mających zostać sporządzone przez klienta, oraz podobnie nie przed otrzymaniem ustalonego dodatkowego zabezpieczenia; terminy dostawy są odpowiednio odraczane w takowych przypadkach. Zmiany lub dodatki do pierwotnego zakresu dostawy lub wykonania uzgodnione po zawarciu umowy przedłużają lub przesuwają odpowiednio pierwotny okres dostawy lub termin dostawy.
 2. Czas dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli towar mający zostać dostarczony opuścił fabrykę lub powiadomiono o gotowości do wysyłki, przed upływem czasu dostawy. Dozwolone są dostawy częściowe, o ile klient wyrazi na to zgodę.
 3. Niemożność dostarczenia dostawy lub wykonania usług ze względu na siłę wyższą lub spowodowaną strajkiem, interwencją władz państwowych, zakłóceniem pracy, trudnościami w uzyskaniu materiału lub energii lub innymi niemożliwymi do przewidzenia lub wyjątkowymi okolicznościami, które nie występują z naszej winy, każda z nich bez względu na to, czy takowa okoliczność wystąpiła w naszej firmie lub firmie podwykonawcy, przedłużają czas dostawy o okres trwania utrudnienia.
 4. Zapis ten nie odnosi się do przypadków, gdy zobowiązaliśmy się do zachowania harmonogramu dostawy pomimo wiedzy, że takowe okoliczności można było przewidzieć lub nie podjęliśmy możliwych lub wykonalnych kroków, aby zapobiec lub pokonać takowe przeszkody lub ponosimy odpowiedzialność za takowe utrudnienia. W odniesieniu do powyższych zapisów nie ponosimy odpowiedzialności za wymienione okoliczności, nawet w przypadku gdy występują w trakcie mającego wtedy miejsce niedotrzymania zobowiązania. Możemy powołać się na te zapisy wyłącznie, jeśli powiadomimy klienta o wystąpieniu i przewidywanym trwaniu takowej niemożności bez zbędnej zwłoki.
 5. Jeśli klient poniesie straty spowodowane opóźnieniem, za które ponosimy odpowiedzialność, wtedy jest on uprawniony do odszkodowania za takowe straty. Wysokość takowego odszkodowania jest ograniczona do 1 procenta za każdy pełny tydzień niedotrzymania zobowiązania — pojedyncze dni proporcjonalnie — jednak nie więcej niż 10 procent wartości umowy. Zapis ten nie wpływa na naszą odpowiedzialność wynikającą z punktu G nr 2 i 3 niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 1. Do momentu pełnej płatności wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków biznesowych z klientem, zachowujemy prawo do przedmiotu dostawy (Przedmiot zarezerwowany).
 2. Do chwili przekazania praw klient ma obowiązek zabezpieczyć Przedmiot zarezerwowany przed zagubieniem, stłuczeniem, ogniem, wodą i innymi uszkodzeniami. Klient od razu ceduje wszystkie prawa wynikające ze stosownych umów ubezpieczeniowych i swoich roszczeń względem ubezpieczyciela na nas. My przyjmujemy taką cesję.
 3. Nie udziela się zgody klientowi na przyrzeczenie ani na odstąpienie Przedmiotu zarezerwowanego jako zabezpieczenia. W przypadku jakiegokolwiek zajęcia, jak również konfiskaty lub innych cesji, klient ma obowiązek informować nas bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku naruszenia warunków umowy przez klienta, w szczególności niewywiązania się z płatności, mamy prawo odebrać Przedmiot zarezerwowany po upomnieniu. Dotyczy to także przypadku, gdy klient jest nadmiernie zadłużony lub wstrzymuje płatności lub gdy został złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec jego majątku lub nastąpiło inne istotne pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej. Domaganie się zachowania prawa, jak również zajęcie Przedmiotu zarezerwowanego przez nas nie będą uznane za wypowiedzenie umowy.
 4. Klient ma prawo odsprzedać Przedmiot zarezerwowany w normalnym przebiegu działalności gospodarczej na swoich zwyczajowych warunkach. W przypadku odsprzedaży roszczenia klienta wynikające z odsprzedaży są od razu przypisane nam do wysokości wartości naszej faktury (łącznie z podatkiem obrotowym). Niniejszym przyjmujemy cesję. Klient jest jednocześnie upoważniony do odebrania tych zobowiązań po cesji. Jeśli klient dopuści się zaniedbania, jeśli został złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego, gdy klient jest nadmiernie zadłużony lub wstrzymuje płatności lub nastąpiło inne istotne pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej, wtedy prawo do odsprzedaży i upoważnienie do odebrania zobowiązań wygasa. W takim przypadku możemy ponadto skorzystać z naszych praw, które pozostają nienaruszone, do odebrania przeznaczonych zobowiązań samodzielnie i wymagać, aby klient powiadomił swoich dłużników o cesji. Bez względu na to, w każdym momencie możemy żądać, aby klient ujawnił nam przekazane roszczenia i odnośnych im dłużników, dostarczył wszystkie potrzebne szczegóły do odbioru roszczeń i przekazał odpowiednie dokumenty.
 5. Przeróbki i rekonstrukcje Przedmiotu zarezerwowanego przez klienta są zawsze wykonywane w naszym imieniu. Jeśli Przedmiot zarezerwowany pracuje z innymi przedmiotami nie należącymi do nas, nabywamy prawa współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do stosunku wartości Przedmiotu zarezerwowanego do innych włączonych przedmiotów w czasie procesu pracy. W innym wypadku to samo stosuje się do przedmiotu stworzonego przez obróbkę/pracę, jak i innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 6. Jeśli Przedmiot zarezerwowany jest tym samym połączony z innymi przedmiotami nienależącymi do nas w taki sposób, że staje się integralną częścią jednego przedmiotu, wtedy nabywamy prawa współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do stosunku wartości Przedmiotu zarezerwowanego do innych połączonych przedmiotów w czasie procesu połączenia. Jeśli połączenie jest takie, że przedmiot klienta jest uznawany za główny przedmiot, wtedy uznaje się za uzgodnione, że klient przeznacza nam współwłasność pro rata. Klient zachowuje tym samym stworzony współposiadany przedmiot na przechowanie dla nas. Postanowienia dotyczące połączenia stosuje się odpowiednio w przypadku łączenia lub mieszania. W innym przypadku to samo stosuje się do nowych przedmiotów stworzonych poprzez łączenie lub mieszanie lub połączenie, jak do innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 7. Zobowiązujemy się zrzec się zabezpieczeń należnych nam, o ile ich wartość przekracza roszczenia podlegające zabezpieczeniu o ponad 20%.
 1. Klient musi dokładnie obejrzeć dostarczony towar bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu i powiadomić nas pisemnie o możliwych usterkach bez zbędnej zwłoki po wykryciu takowych usterek.
 2. W przypadku nieodpowiedniej dostawy lub nieodpowiedniego wykonania klient jest upoważniony do eliminacji usterek lub dostawy pozbawionego usterek przedmiotu/produkcji nowego produktu (późniejsza realizacja) zależnie od naszego uznania. Jeśli odmówimy wykonania późniejszej realizacji, okaże się to awarią, jest nie do przyjęcia przez klienta lub nie nastąpi przed wyznaczonym przez niego rozsądnym terminem, wtedy klient może wybrać pomiędzy żądaniem obniżki lub wypowiedzeniem kontraktu lub — w przypadku umowy o wykonanie dzieła — naprawić usterki osobiście zgodnie z § 637 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego). Wypowiedzenie umowy jest wykluczone, jeśli usterka jest drobna. Pod innymi względami jesteśmy odpowiedzialni jedynie zgodnie z paragrafem G niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 3. Gwarantujemy w rozumieniu § 443 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) pewną jakość sprzedawanych towarów i usług, tylko jeśli jednoznacznie przyjmiemy taką gwarancję na piśmie.
 4. Roszczenia oparte na usterkach są wykluczone w przypadku naturalnego zużycia lub gdy przedmiot został zmieniony, szczególnie poprzez zamontowanie obcych części bez autoryzacji i jeśli nie może zostać wykluczone, że taka zmiana spowodowała usterkę.
 5. Roszczenia dotyczące usterek podlegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne dotyczące części zamiennych, urządzeń zamiennych, produktów z naszego programu wymiany napraw, jak również naprawy fabryczne podlegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy po dostawie.
 6. Możemy odmówić usunięcia usterki, pod warunkiem że klient nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
 7. Prawo zachowania ze względu na jakiekolwiek usterki dostawy wynoszące do podwójnej wartości kosztów eliminacji tych usterek pozostaje niniejszym nienaruszone.
 1. Nasza odpowiedzialność wynikająca z narażenia życia, ciała lub zdrowia z tytułu roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt, dla gwarancji (z wyłączeniem szkód wynikowych wykraczających poza gwarancję), jak również wszelkie dające się przewidzieć szkody, powstałe na skutek naszego zamierzonego lub rażącego zaniedbania, pozostają nienaruszone. Ponosimy odpowiedzialność za uszkodzenie własności wynikające z drobnego zaniedbania, tak dalece jak jesteśmy w stanie uzyskać zabezpieczenie w kwestii naszego istniejącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Jeśli chodzi o karalne naruszenia istotnych zobowiązań umownych w rozumieniu § 307 podpunkt 2 nr 2 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) ponosimy odpowiedzialność nawet w przypadkach drobnego zaniedbania, jednak tylko w przypadku możliwych do przewidzenia i typowych uszkodzeń. W takim przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości naszej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, jednak nie mniej niż 500 000 EUR.
 3. Roszczenia klienta o odszkodowanie z tytułu zaniedbania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego oraz o odszkodowanie oparte o czyn niedozwolony są wykluczone, w szczególności w odniesieniu do szkód wynikowych (w tym utraty zysku).
 1. Przyjmujemy bezpłatnie zużyty sprzęt (elektryczny i elektroniczny) w rozumieniu niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych, który trafił na rynek jako nowe urządzenia po dniu 13.08.2005 r. w Niemczech, zgodnie z przepisami w ustępie 2 oraz dokonujemy utylizacji tego sprzętu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęcie zwrotu zużytego sprzętu oznacza dostarczenie sprzętu na koszt i ryzyko klienta do fabryki (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Niemcy). Nie jest przewidziana zbiórka zużytego sprzętu ani wyznaczenie punktów zbiórki. Za demontaż zużytego sprzętu wyłączną odpowiedzialność ponosi klient lub użytkownik.
 2. Ze zobowiązań wynikających z ustępu 1 wyłączony jest zużyty sprzęt, który jest zanieczyszczony substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia, a w szczególności pompy ssące, separatory amalgamatu i uchwyty węży, jak również połączenia tych urządzeń. Ze zobowiązań wynikających z ustępu 1 wyłączone są także niesamodzielne elementy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności jednostki płukania, zawory wyboru miejsca oraz zawory spluwaczkowe. W przypadku gdy z naszej strony nie powstają zobowiązania na mocy ustępu 1, klient przejmuje obowiązek prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu po zakończeniu jego użytkowania na własny koszt zgodnie z przepisami prawa. Klient zwalnia nas tym samym z odpowiedzialności na mocy § 19 ustawy o urządzeniach elektrycznych oraz związanych z tym roszczeń osób trzecich. W przypadku gdy klient przekazuje sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczony przez nas osobom trzecim, musi on zobowiązać umową te osoby trzecie do utylizacji zużytego sprzętu po zakończeniu jego użytkowania na własny koszt zgodnie z przepisami prawa, zaś w przypadku ponownego przekazania nałożyć odpowiednie zobowiązania na przyszłego odbiorcę.
 1. Wyłącznym miejscem wykonywania dla obydwu stron umowy jest nasze miejsce prowadzenia działalności — 74321 Bietigheim-Bissingen. Sądy państwowe mają wyłączną jurysdykcję. W przypadku gdy nasi klienci są handlowcami w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Cywilnego lub osobami prawnymi podlegającymi prawu publicznemu, wyłącznym uzgodnionym forum jest Heilbronn. Nie dotyczy to doraźnych postępowań w celu spłacenia długu. Jesteśmy jednakże uprawnieni do wytoczenia procesu w dowolnym innym ustawowym forum.
 2. Stosunki prawne z naszymi klientami podlegają wyłącznie zasadom prawa Republiki Federalnej Niemiec za wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 1. Niniejsze Warunki sprzedaży, dostawy i płatności nie wpływają na istniejące zasady obowiązku przeprowadzenia dowodu na rzecz klienta.
 2. Zmiany niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności lub innych umownych ustaleń muszą być dokonywane w formie pisemnej.
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności staną się bezskuteczne w myśl prawa, nie wywrze to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.