DÜRR DENTAL SE

Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży, dostaw i płatności DÜRR DENTAL SE

Stan na grudzień 2021

 1. Jeśli dla danego przypadku nie dokonano innych ustaleń w formie pisemnej, jako treść umowy obowiązują poniższe warunki sprzedaży, dostaw i płatności. Te warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązują także dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie uzgodnione. Ogólne warunki handlowe klienta nie stanowią treści umowy nawet wtedy, gdy nie wyraziliśmy wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Jeśli ogólne warunki handlowe klienta nie są zgodne z poniższymi warunkami sprzedaży, dostaw i płatności, klient ma obowiązek poinformowania nas na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem przed zawarciem umowy, że nie akceptuje on poniższych warunków sprzedaży, dostaw i płatności. Jeśli nie otrzymamy takiej informacji, oznacza to, że klient rezygnuje z roszczeń na podstawie własnych niezgodnych warunków handlowych.
 2. Wszystkie nasze oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Zamówienia zostają uznane za przyjęte dopiero wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone e-mailem, telefaksem lub na piśmie. Nasze potwierdzenie zamówienia regulują warunki umowy, jeśli w ciągu 14 dni od dnia naszego potwierdzenia nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu; nie znajduje to zastosowania w przypadku, gdy nasze potwierdzenie zamówienia w znaczącym stopniu różni się od zamówienia, tak więc nie możemy spodziewać się zgody klienta.
 3. Wszelkie uzgodnienia dokonane w celu realizacji umowy muszą mieć formę pisemną.
 4. Jeśli w przypadku transakcji zagranicznych uzgodnione zostaną warunki INCOTERMS, to przy zawarciu umowy obowiązują definicje przyjęte i opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
 1. Nasze ceny są podawane loco zakład Bietigheim, bez opakowania, frachtu i ubezpieczenia. Do uzgodnionych cen dolicza się ewentualny podatek VAT w danej wysokości ustawowej. W przypadku rachunków wykraczających poza świadczenia umowne i wystawianych bez podatku VAT zastrzegamy sobie szczególnie prawo do doliczenia ustawowej stawki podatku VAT plus ewentualne ustawowe lub administracyjne dodatki, jeśli władze skarbowe zmienią zdanie odnośnie do danego zagadnienia lub jeśli wykaże to kontrola urzędu skarbowego.
 2. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącego potwierdzenia zamówienia, płatność netto naszych rachunków ma odbyć się w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku. W każdym przypadku naprawy i świadczonej pracy należność należy niezwłocznie uregulować w pełnej kwocie.
 3. W przypadku dostaw do klientów mających siedzibę poza granicami Republiki Federalnej Niemiec lub w przypadku dostaw przeznaczonych na eksport z wcześniej podanych terytoriów możemy wymagać ustanowienia nieodwoływalnej akredytywy niemieckiego banku lub kasy oszczędnościowej, dopuszczonego/dopuszczonej jako poręczyciel, oraz zastrzec dostawę dopiero po ustanowieniu akredytywy.
 4. Weksle lub czeki są przyjmowane tylko w celu zapłaty. Wszelkie koszty i opłaty związane z odliczaniem lub spieniężaniem weksli ponosi klient.
 5. Jeśli po zawarciu umowy majątek klienta ulegnie znaczącemu zmniejszeniu lub też jeśli zajdzie takie niebezpieczeństwo, wskutek którego płatność klienta zostanie zagrożona, mamy prawo zażądać natychmiastowej spłaty wszystkich istniejących wierzytelności za już wykonane świadczenia. W takim przypadku mamy prawo, pomimo jakiejkolwiek wymagalności otrzymanych weksli, do żądania zapłaty w zamian za zwrot weksli. Nasze prawa wynikające z § 321 BGB (Niemiecki Kodeks Cywilny) pozostają nienaruszone.
 6. Klient nie jest uprawniony do realizacji prawa zatrzymania w stosunku do naszych wierzytelności, jeśli wzajemne roszczenia nie są bezsporne lub jeśli nie zostaną przez nas wyraźnie uznane albo nie staną się prawomocne. Ponadto klient jest upoważniony do realizacji prawa zatrzymania tylko w takim wymiarze, w jakim jego wzajemne roszczenie polega na takim samym stosunku umownym.
 7. Mamy prawo wyboru co do tego, żeby rachunek za uzgodnione świadczenie przesłać albo tradycyjną pocztą, albo pocztą elektroniczną jako e-mail.
 1. Przesyłka odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Dostawy są ubezpieczane na wypadek uszkodzeń w transporcie wyłącznie na wyraźne żądanie klienta oraz na jego koszt.
 2. W chwili przekazania spedytorowi ryzyko przechodzi na klienta, także wówczas, jeśli dostawy są realizowane częściowo. W przypadku gdy klient odbiera towar ryzyko przenoszone jest na niego w momencie powiadomienia o gotowości do odbioru..
 3. Klient ma obowiązek przyjęcia dostarczonych przedmiotów, także w przypadku, gdy wykazują one nieistotne braki. Nie narusza to praw klienta wynikających z rozdziału F niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności. Nie obowiązuje to w przypadku nieprawidłowych dostaw.
 1. Dotrzymanie terminów (czasów) dostaw lub świadczeń zależy od spełnienia przez klienta umownych obowiązków i należności. Stąd też okres dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu przez klienta naszego potwierdzenia zamówienia, jednak nie przed dostarczeniem dokumentów, specyfikacji itp. mających zostać sporządzone przez klienta, oraz podobnie nie przed otrzymaniem ustalonego dodatkowego zabezpieczenia; terminy dostawy są odpowiednio odraczane w takowych przypadkach. Zmiany lub dodatki do pierwotnego zakresu dostawy lub wykonania uzgodnione po zawarciu umowy przedłużają lub przesuwają odpowiednio pierwotny okres dostawy lub termin dostawy.
 2. Termin dostawy zostaje uznany za dotrzymany, jeśli do momentu jego upłynięcia przedmiot dostawy zostanie przekazany spedytorowi lub jeśli klient zostanie poinformowany o gotowości odbioru.
 3. Zakłócenia realizacji dostaw i świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej lub akcjami protestacyjnymi, ingerencjami władz administracyjnych, zakłóceniami w produkcji, problemami z zamówieniem materiałów lub dostawami energii, zarazami, epidemiami, pandemiami, wybuchem chorób zakaźnych lub innym kryzysem publicznej służby zdrowia, w tym kwarantanną albo innymi ograniczeniami dla pracowników, za które nie ponosimy odpowiedzialności i/lub które leżą poza zasięgiem naszych możliwości wpływania albo które wystąpią wskutek nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okoliczności, niezależnie od tego, czy wystąpią one w naszym przedsiębiorstwie lub u naszych poddostawców, przedłużają termin dostawy o czas trwania przeszkody. Jeśli wydarzenia takie w sposób istotny utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub świadczenie, a przeszkoda ma nie tylko charakter przejściowy, mamy prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku przeszkód o charakterze przejściowym terminy dostaw lub świadczeń ulegają przedłużeniu lub przesunięciu o czas trwania przeszkody plus odpowiedni okres potrzebny do rozpoczęcia prac. Jeśli opóźnienie spowoduje, że od klienta nie będzie można wymagać przyjęcia dostawy lub świadczenia, może on odstąpić od umowy, niezwłocznie składając pisemne oświadczenie. Klient nie ma prawa do dalszych roszczeń, szczególnie do zadośćuczynienia.a.
 4. Powyższy punkt 3 nie obejmuje przypadków, w których wykonaliśmy swoje terminowe zobowiązania mimo przewidywalności takich okoliczności lub nie podjęliśmy możliwych i pożądanych działań w celu zapobiegnięcia albo uniemożliwienia wystąpienia zakłócenia lub w których przeszkoda została zawiniona przez nas samych. Odpowiednio do powyższego punktu 3, nie ponosimy winy za wymienione okoliczności także wówczas, jeśli wystąpią one w trakcie już istniejącej zwłoki. Niezwłocznie poinformujemy klienta o wystąpieniu i przewidywanym czasie trwania takich zakłóceń.
 5. Jeśli klient poniesie stratę z powodu zawinionej przez nas zwłoki, ma on prawo do zadośćuczynienia. Nasza odpowiedzialność wynika wtedy z rozdziału G niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności.
 1. Uzgodnione dalej zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu naszych odpowiednich istniejących i przyszłych wierzytelności wobec klienta, wynikających z istniejących stosunków handlowych (włącznie z kwotą salda stanowiącą należność wynikającą ze stosunku umowy o prowadzeniu rozliczeń za pomocą rachunku bieżącego).
 2. Do chwili całkowitej spłaty wszystkich zabezpieczonych należności wynikających z umowy handlowej z klientem przedmiot dostawy pozostaje naszą własnością (przedmiot zarezerwowany). Przedmiotu zarezerwowanego klient nie może ani zastawić, ani wydać go w celu zabezpieczenia. W razie zastawienia oraz zarekwirowania lub innych dyspozycji albo zamiarów osób trzecich wobec przedmiotu zarezerwowanego klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania osób trzecich o naszym prawie własności i zawiadomienia nas o tym. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam powstałych w związku z tym kosztów sądowych lub rozsądnych kosztów pozasądowych, odpowiedzialność za to wobec nas ponosi klient.
 3. Klient przechowuje dla nas przedmiot zarezerwowany nieodpłatnie. Do chwili przeniesienia własności klient ma ubezpieczyć przedmiot zarezerwowany od utraty, rozbicia, pożaru, wody i innych strat. Klient od razu ceduje wszystkie prawa wynikające ze stosownych umów ubezpieczeniowych i swoich roszczeń względem ubezpieczyciela na nas. My przyjmujemy taką cesję.
 4. Egzekucja: w razie działań klienta naruszających umowę, szczególnie w przypadku zwłoki w zapłacie, po upomnieniu mamy prawo do odebrania przedmiotu o zastrzeżonej własności. Domaganie się zachowania prawa, jak również zajęcie Przedmiotu zarezerwowanego przez nas nie będą uznane za wypowiedzenie umowy.
 5. Do chwili wystąpienia egzekucji zgodnie z wyżej podanym punktem 4 klient ma prawo do dalszej odsprzedaży przedmiotu zarezerwowanego w ramach zwykłej działalności handlowej na swoich normalnych warunkach. W ramach zabezpieczenia, na wypadek dalszej odsprzedaży niniejszym klient ceduje na nas należności z tego tytułu – w razie naszej współwłasności przedmiotu zarezerwowanego odpowiednio do naszych udziałów. To samo dotyczy innych należności za przedmiot zarezerwowany lub powstających w stosunku do tego przedmiotu, np. należności z tytułu ubezpieczenia lub należności z tytułu zabronionych działań w razie utraty albo zniszczenia. Niniejszym przyjmujemy cesję. Klient jest upoważniony do odebrania tych należności we własnym imieniu aż do odwołania, również po cesji. W takim przypadku możemy ponadto skorzystać z naszych praw, które pozostają nienaruszone, do odebrania przeznaczonych zobowiązań samodzielnie i wymagać, aby klient powiadomił swoich dłużników o cesji. Ponadto możemy wymagać, żeby klient udzielił nam informacji o scedowanych należnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie informacje niezbędne do odebrania i przekazał związaną z tym dokumentację.
 6. Przetwarzanie lub przekształcanie przez klienta przedmiotu zarezerwowanego odbywa się zawsze w naszym imieniu i na naszą korzyść, tak że my nabywamy własność. Jeśli przedmiot zarezerwowany będzie przetwarzany z innymi nienależącymi do nas przedmiotami lub gdy wartość przetwarzanej rzeczy jest wyższa niż wartość przedmiotu zarezerwowanego, nabywamy jedynie współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu zarezerwowanego do innych przetwarzanych przedmiotów w chwili przetwarzania. W innym wypadku to samo stosuje się do przedmiotu stworzonego przez obróbkę/pracę, jak i innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 7. Jeśli przedmiot zarezerwowany zostanie połączony z innymi nienależącymi do nas przedmiotami w taki sposób, że stanie się istotną częścią składową jednorodnego przedmiotu, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu zarezerwowanego do innych połączonych przedmiotów w chwili połączenia. Jeśli połączenie będzie miało taki charakter, że przedmiot klienta będzie uważany za przedmiot główny, niniejszym uzgadnia się, że klient przenosi na nas współwłasność w odpowiednim stosunku. Klient zachowuje tym samym stworzony współposiadany przedmiot na przechowanie dla nas. Postanowienia dotyczące połączenia stosuje się odpowiednio w przypadku łączenia lub mieszania. W innym przypadku to samo stosuje się do nowych przedmiotów stworzonych poprzez łączenie lub mieszanie lub połączenie, jak do innych Przedmiotów zarezerwowanych (patrz wyżej).
 8. Zobowiązujemy się do odblokowania należnego nam zabezpieczenia, jeśli jego wartość przekroczy zabezpieczane należności o więcej niż 20%. Zachowujemy prawo wyboru zwalnianych przedmiotów.
 1. Niezwłocznie po dostawie do klienta lub do wyznaczonej przez niego osoby trzeciej dostarczone przedmioty należy starannie sprawdzić. Widoczne wady lub inne wady, które można by wykryć podczas starannego sprawdzenia uważa się za zaakceptowane przez klienta, jeśli w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dostawy nie otrzymamy pisemnej reklamacji. Odnośnie do innych wad dostarczone przedmioty uważa się za zaakceptowane przez klienta, jeśli w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu ujawnienia wady nie otrzymamy pisemnej reklamacji; jeśli wada przy normalnym użytkowaniu ujawniła się już wcześniej, dla rozpoczęcia biegu terminu reklamacyjnego miarodajny jest ten wcześniejszy dzień. Na nasze żądanie reklamowany przedmiot dostawy należy przesłać nam na własny koszt. W przypadku uzasadnionej reklamacji zwracamy koszty najtańszej przesyłki; warunek ten nie obowiązuje, jeśli koszty przesyłki wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
 2. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożliwości, braku akceptacji, odmowy lub nadmiernej zwłoki w naprawie bądź dostawy zastępczej, zleceniodawca może odstąpić od umowy lub odpowiednio zmniejszyć cenę zakupu. W przypadku nieprawidłowej dostawy lub nieprawidłowego świadczenia klient – według naszego wyboru – ma prawo do usunięcia wady lub dostawy przedmiotu wolnego od wad / wykonania nowego dzieła (dodatkowego świadczenia uzupełniającego z tytułu umowy). Jeśli odmówimy dodatkowego świadczenia uzupełniającego z tytułu umowy, świadczenie to nie powiedzie się, będzie niemożliwe lub nie do zaakceptowania przez klienta albo nie zostanie ono zrealizowane w rozsądnym terminie, klient może wybrać, czy chce zmniejszenia ceny, odstąpienia od umowy lub w przypadku umowy o dzieło – zgodnie z § 637 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, kodeks cywilny] – sam usunie wadę. Wypowiedzenie umowy jest wykluczone, jeśli usterka jest drobna. Pod innymi względami jesteśmy odpowiedzialni jedynie zgodnie z paragrafem G niniejszych Warunków sprzedaży, dostawy i płatności.
 3. W przypadku wad części innych producentów, których z powodów licencyjnych albo faktycznych nie możemy usunąć, sami wybierzemy, czy zgłosimy nasze roszczenia z tytułu gwarancji do producenta i dostawcy na rzecz klienta, czy też odstąpimy je klientowi. Zgłoszenie wobec nas roszczenia z tytułu gwarancji na takie wady pod innymi warunkami i w odpowiednim wymiarze niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności może nastąpić tylko wtedy, gdy sądowa egzekucja wcześniej wymienionych roszczeń wobec producenta i dostawcy okazała się nieskuteczna lub jest bezcelowa, np. z powodu niewypłacalności. W trakcie trwania sporu prawnego bieg przedawnienia odpowiednich roszczeń klienta wobec nas z tytułu gwarancji jest wstrzymany.
 4. W myśl § 443 BGB, musimy pisemnie i wyraźnie przejąć gwarancję za stan przedmiotu zakupu.
 5. Roszczenia z tytułu wad nie dotyczą naturalnego zużycia lub przypadków, gdy przedmiot dostawy został zmodyfikowany, szczególnie poprzez zamontowanie obcych części, a wada została spowodowana tym faktem. Ponadto gwarancja nie obejmuje przypadków, w których klient bez naszej zgody zmodyfikował przedmiot dostawy lub zlecił jego modyfikację osobom trzecim, co uniemożliwia usunięcie wady lub utrudnia je w sposób trudny do zaakceptowania. W każdym przypadku klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wad spowodowane przez modyfikację.
 6. Okres gwarancji na wszystkie nowe urządzenia wynosi 24 miesiące od daty dostawy. Okres gwarancji na urządzenia zastępcze, części zamienne, urządzenia z programu wymiany napraw oraz naprawy fabryczne wynosi 12 miesięcy. Terminy te nie obowiązują w przypadku roszczeń odszkodowawczych klienta wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub naszych pomocników, które w każdym przypadku ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami ustawowymi.
 7. Możemy odmówić usunięcia wad, dopóki klient zwleka z wypełnieniem swoich zobowiązań.
 8. Prawo zatrzymania z powodu wszelkich wad dostawy do podwójnej wysokości kosztów usunięcia wad pozostaje nienaruszone.
 9. Zgodnie z poniższymi punktami oświadczamy, że przedmiot dostawy jest wolny od praw ochronnych na przedmioty własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich. Każda ze stron umowy niezwłocznie powiadomi na piśmie drugą stronę umowy, jeśli zostaną jej zgłoszone roszczenia z powodu naruszenia tych praw.
 10. W przypadku, gdyby przedmiot dostawy naruszał prawa ochronne na przedmioty własności przemysłowej lub prawa autorskie osób trzecich, sami i na własny koszt zmodyfikujemy go tak lub wymienimy na taki, żeby nie naruszał praw osób trzecich, ale nadal spełniał funkcje uzgodnione umownie, lub też zawierając umowę licencyjną z osobą trzecią, uzyskamy dla klienta prawo do użytkowania. Jeśli nie uda nam się to w ciągu rozsądnego okresu, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia ceny zakupu. Wszelkie roszczenia klienta z tytułu zadośćuczynienia podlegają ograniczeniom z rozdziału G niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności.
 11. W przypadku naruszenia praw przez dostarczone przez nas produkty innych producentów sami zdecydujemy, czy zgłosimy nasze roszczenia do producenta i poddostawcy na rzecz klienta, czy też odstąpimy je klientowi. W takich przypadkach, zgodnie z podanym punktem 10, roszczenia wobec nas możliwe są tylko wtedy, gdy sądowa egzekucja wcześniej wymienionych roszczeń wobec producenta i poddostawcy okazała się nieskuteczna lub jest bezcelowa, np. z powodu niewypłacalności. W trakcie trwania sporu prawnego bieg przedawnienia odpowiednich roszczeń klienta wobec nas jest wstrzymany.
 1. Nasza odpowiedzialność z tytułu zadośćuczynienia za straty, niezależnie od podstawy prawnej, szczególnie wynikająca z niemożności, zwłoki, brakującej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia warunków umowy, naruszenia obowiązków podczas negocjacji handlowych i niedozwolonych działań, jest – jeśli chodzi o winę – ograniczona zgodnie z rozdziałem G..
 2. W przypadku zwykłego zaniedbania naszych organów, reprezentantów prawnych, pracowników lub innych pomocników nie ponosimy odpowiedzialności, o ile nie chodzi o naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania dotyczące terminowej dostawy i instalacji przedmiotu dostawy, braku jego wad prawnych oraz materialnych, które bardziej niż nieznacznie wpływają na jego funkcjonalność lub przydatność, oraz zobowiązania dotyczące doradztwa, ochrony i opieki, które mają umożliwić klientowi zgodne z umową użytkowanie przedmiotu dostawy lub mają na celu ochronę zdrowia i życia personelu klienta albo ochronę jego własności przed znacznymi uszkodzeniami.
 3. O ile zgodnie z poprzedzającym punktem 2 co do zasady odpowiadamy za zadośćuczynienie za szkody, to odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które w chwili zawarcia umowy mogliśmy przewidzieć jako możliwy skutek naruszenia umowy lub też które powinniśmy byli przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Szkody pośrednie i następcze, będące skutkiem wad przedmiotu dostawy, są uważane za wymagające zadośćuczynienia tylko wówczas, gdy takich szkód można się spodziewać przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem przedmiotu dostawy.
 4. W przypadku odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie nasze zobowiązanie zadośćuczynienia za straty materialne i wynikające z nich dalsze straty majątkowe jest dla każdego przypadku ograniczone do wysokości sumy naszego ubezpieczenia OC, lecz nie mniej niż 500 000,00 euro.
 5. Podane wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności w takim samym zakresie dotyczą naszych organów, reprezentantów prawnych, pracowników i innych pomocników.
 6. Jeśli udzielamy informacji technicznych lub porad, a te informacje i porady nie są objęte należnym, umownym zakresem świadczeń, robimy to nieodpłatnie i z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności (nie narusza to naszej odpowiedzialności zgodnie z poniższym punktem 7).
 7. Ograniczenia niniejszego rozdziału G nie obejmują naszej odpowiedzialności z powodu zamierzonego lub rażącego niedbalstwa, gwarantowanych właściwości, spowodowania utraty życia lub zdrowia, obrażeń ciała lub postanowień ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 1. Zgodnie z niemieckim systemem postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym stare urządzenia (elektryczne i elektroniczne) wprowadzone do obrotu w Niemczech po 13.08.2005 r. jako nowe można u nas oddać z zastrzeżeniem punktów od 2 do 4. Stare urządzenia utylizujemy zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi. W celu zwrotu stare urządzenia należy dostarczyć do nas na koszt i ryzyko klienta lub użytkownika (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Niemcy). Nie jest przewidziana zbiórka zużytego sprzętu ani wyznaczenie punktów zbiórki. Za demontaż zużytego sprzętu wyłączną odpowiedzialność ponosi klient lub użytkownik. Nie istnieje zobowiązanie klienta do zwrotu nam starych urządzeń.
 2. Koszty utylizacji ponosi klient. Dotyczy to także zwrotu według punktu 1. Jeśli klient przekazuje nasze urządzenia elektryczne i elektroniczne osobom trzecim, ma on obowiązek umownego zobowiązania tych osób do poniesienia kosztów utylizacji tych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz – na wypadek przekazania dalszym odbiorcom – do nałożenia na tych odbiorców odpowiednich zobowiązań. Jeśli klient zaniedba umownego zobowiązania osób trzecich, którym przekazuje nasze urządzenia elektryczne i elektroniczne, do poniesienia kosztów utylizacji i dalszego zobowiązania następnych użytkowników, to jest on zobowiązany do zapłacenia nam kosztów utylizacji dostarczonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przy zwrocie starego urządzenia, co uwalnia nas od związanych z tym roszczeń osób trzecich.
 3. Ze zwrotów według punktu 1 wykluczone są urządzenia medyczne i służące do diagnostyki in vitro, w przypadku których można domniemywać, że przed upływem okresu przydatności uległy skażeniu; dotyczy to szczególnie odsysaczy, separatorów, separatorów amalgamatu oraz schowków na węże i kombinacji tych urządzeń, a także aktywnych wszczepialnych urządzeń medycznych. Ze zwrotów na podstawie punktu 1 wykluczone są także niesamodzielne komponenty urządzeń elektrycznych i elektronicznych, szczególnie zespoły płuczące, zawory wyboru miejsca i zawory do płukania jamy ustnej, jeśli nie są częścią starego urządzenia.
 4. Jeśli zwrot na podstawie punktu 3 jest wykluczony lub jeśli klient zdecyduje o nieprzekazywaniu nam starych urządzeń na podstawie punktu 1, to klient jest zobowiązany do prawidłowej utylizacji starych urządzeń na własny koszt zgodnie z przepisami ustawowymi. Tym samym klient uwalnia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich.
 1. Miejscem wykonania obu części umowy jest siedziba naszej firmy w 74321 Bietigheim-Bissingen. Jeśli klient jest handlowcem w myśl niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub działającą w interesie mienia publicznego, jako wyłączną właściwość miejscową sądu dla wszystkich sporów bezpośrednio lub pośrednio wynikających ze stosunku umownego (w tym dla procesów dotyczących czeków, weksli i dokumentów) ustala się siedzibę naszej firmy. Dotyczy to także sądowych upomnień oraz osób nieposiadających ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech, a także osób, które po zawarciu umowy zmieniły swoje miejsce zamieszkania albo codzienne miejsce pobytu na zagraniczne lub których miejsce zamieszkania albo codzienne miejsce pobytu jest nieznane w chwili wniesienia skargi. Zachowujemy jednak także prawo do zgłaszania roszczeń w sądzie właściwości ustawowej.
 2. Stosunki prawne z klientem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 1. Klientowi nie wolno – z zastrzeżeniem cesji należności finansowych według § 354 a HGB [niemieckiego kodeksu handlowego] – przenosić na osoby trzecie pojedynczych praw wynikających z niniejszej umowy, chyba że udzielimy na to wyraźnej zgody na piśmie.
 2. Nieskorzystanie z umownego uprawnienia nie oznacza rezygnacji z niego, chyba że druga strona umowy zostanie o tym poinformowana przez posiadacza tego uprawnienia wyraźnie i na piśmie.
 3. Niniejsze warunki sprzedaży, dostaw i płatności nie naruszają zasad ciężaru dowodu na korzyść klienta.
 4. Nie zawarto dodatkowych ustaleń ustnych. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków sprzedaży, dostaw i płatności włącznie z tą klauzulą o utrzymaniu formy pisemnej lub dodatkowe uzgodnienia umowne wymagają formy pisemnej.