DÜRR DENTAL SE

Prodejní podmínky

Prodejní, dodací a platební podmínky společnosti DÜRR DENTAL SE

Stav k lednu 2018

 1. Dodáváme pouze podle našich níže uvedených prodejních, dodacích a platebních podmínek, i pokud by to při dlouhodobém obchodním vztahu nebylo později výslovně uvedeno. Neuznáváme platnost protichůdných podmínek zákazníka. Pokud se nevyjádříme k odkazu na odlišné obchodní podmínky zákazníka uvedenému v potvrzení zakázky, nelze to považovat za souhlas. Přijetím naší dodávky uděluje zákazník souhlas s výhradní platností našich prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 2. Všechny námi předložené nabídky jsou nezávazné. Objednávky jsou považovány za přijaté až tehdy, když je písemně potvrdíme. Pro obsah smlouvy je směrodatné naše potvrzení zakázky, pokud do 14 dnů ode dne našeho potvrzení zakázky neobdržíme písemnou námitku; to neplatí, pokud se potvrzení zakázky liší od objednávky natolik, že nelze počítat se souhlasem zákazníka.
 3. Všechna ujednání týkající se realizace smlouvy je nutné předložit písemně.
 4. Jsou-li u zahraničních obchodů sjednány podmínky INCOTERMS, platí definice stanovené a zveřejněné Mezinárodní obchodní komorou v Paříži k datu uzavření smlouvy.
 1. Naše ceny se rozumějí vyplaceně ze závodu Bietigheim, bez balného, dopravného a pojištění. Ke sjednaným cenám se v rámci Německa připočítává daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Fakturovaná cena závisí na roce dodání.
 2. S výhradou odchylného potvrzení zakázky jsou naše faktury splatné v plné výši netto do 30 dnů od data vystavení faktury. Opravy a práce ve mzdě je nutno uhradit ve všech případech v plné výši ihned.
 3. U dodávek zákazníkům se sídlem mimo Spolkovou republiku Německo nebo u dodávek určených pro export z výše uvedených oblastí jsme oprávněni vyžadovat otevření neodvolatelného akreditivu německé banky nebo spořitelny schválené v Německu jako celního a daňového ručitele a zboží dodat jen proti otevření akreditivu.
 4. Přijetí směnek nebo šeků probíhá jen za účelem platby. Všechny výlohy a poplatky za diskontování nebo inkaso směnek hradí zákazník.
 5. Pokud po uzavření smlouvy dojde k výraznému zhoršení majetkových poměrů zákazníka, resp. pokud hrozí takové nebezpečí a mohla by tím být ohrožena úhrada zákazníkem, jsme oprávněni prohlásit všechny naše pohledávky za okamžitě splatné. V tom případě jsem oprávněni požadovat bez ohledu na termín splatnosti přijatých směnek platbu v hotovosti proti vrácení směnek. Naše práva vyplývající z § 321 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) zůstávají nedotčena.
 6. Zákazník není oprávněn uplatňovat nebo účtovat proti našim pohledávkám zadržovací právo, pokud jsme takové protinároky výslovně neuznali nebo pokud nebyly pravomocně zjištěny.
 7. Společnost DÜRR DENTAL si vyhrazuje právo fakturovat sjednané výkony poštou nebo elektronicky e-mailem.
 1. Zboží se vždy expeduje na náklady a nebezpečí zákazníka. Pojištění dodávek proti poškození při přepravě se uzavírá jen na výslovné přání zákazníka a na jeho náklady.
 2. Riziko přechází na zákazníka předáním zboží přepravci, a to i pokud se provádějí dílčí dodávky. Pokud bylo sjednáno vyzvednutí zákazníkem, přechází riziko již při informování zákazníka o připravenosti k vyzvednutí.
 3. Dodané předměty musí zákazník převzít v případě, že vykazují nepodstatné vady; práva zákazníka vyplývající z oddílu F. těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek tím nejsou nedotčena.
 1. Předpokladem pro dodržení časů pro dodávky nebo výkony (dodacích časů, tj. dodacích termínů a lhůt) je splnění smluvních povinností a závazků zákazníka. Dodací lhůty proto začínají běžet až doručením našeho potvrzení zakázky zákazníkovi, ne však před předložením dokumentů, údajů apod., které musí zákazník obstarat, ani před obdržením sjednané jistoty; v těchto případech se dodací termíny přiměřeně posouvají. V případě sjednání změn nebo rozšíření původního rozsahu dodávek nebo výkonů po uzavření smlouvy se původní dodací lhůty a termíny přiměřeně prodlužují, resp. posouvají.
 2. Dodací čas je dodržen, pokud byl do jeho uplynutí předán předmět dodávky přepravci nebo zákazník obdržel oznámení o připravenosti k vyzvednutí. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud je lze od zákazníka rozumně požadovat.
 3. Překážky bránící dodání zboží a provedení výkonů v důsledku vyšší moci nebo boje za práci, zásahů orgánů veřejné moci, narušení provozu, problémů s dodávkami materiálu nebo energií nebo jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, ať už se tyto okolnosti vyskytnou v našem podniku nebo u našich subdodavatelů, prodlužují čas dodání o dobu trvání překážky.
 4. Vyňaty jsou případy, kdy jsme se zavázali k dodržení termínu i přesto, že tyto okolnosti bylo možno předvídat, nebo jsme nepřijali možná a proveditelná opatření k zabránění nebo odvrácení překážky v plnění nebo pokud daná překážka vznikla naším zaviněním. Analogicky k předcházejícím ustanovením neneseme za uvedené okolnosti odpovědnost ani tehdy, když nastaly během již existujícího prodlení. Na tato ustanovení se můžeme odvolávat jen tehdy, když zákazníkovi neprodleně oznámíme, že taková překážka nastala, a sdělíme mu předpokládanou dobu jejího trvání.
 5. Pokud zákazníkovi vznikne škoda z prodlení, za které neseme odpovědnost, je oprávněn požadovat náhradu škody. Výše náhrady škody je omezena na 1 % za každý celý týden prodlení – jednotlivé dny se počítají v poměrné výši –, maximálně na 10 % smluvní hodnoty. Tím není dotčeno naše ručení podle oddílu G. bod 2 a 3 těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 1. Předmět dodávky zůstává naším vlastnictvím až do uhrazení všech pohledávek z obchodního spojení se zákazníkem v plné výši (předmět výhrady).
 2. Až do přechodu vlastnictví musí zákazník pojistit předmět výhrady vlastnictví proti ztrátě, poškození rozbitím, ohněm, vodou a jinými škodami. Zákazník nám již teď postupuje všechna práva z takovýchto pojišťovacích smluv a své nároky vůči jejich pojistiteli. Toto postoupení přijímáme.
 3. Zákazník nesmí předmět výhrady zastavit ani poskytnout jako jistotu. V případě exekuce, zabavení nebo jiného disponování předmětem výhrady nás musí zákazník neprodleně informovat. V případě protismluvního jednání zákazníka, především při prodlení s platbou, jsme oprávněni po upozornění převzít předmět výhrady zpět. To platí i při předlužení nebo zastavení plateb zákazníka, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek nebo jiném zásadním zhoršení jeho ekonomické situace. Uplatnění výhrady vlastnictví ani zabavení předmětu výhrady neznamenají odstoupení od smlouvy.
 4. Zákazník je oprávněn předmět výhrady dále prodat v řádném obchodním styku za svých běžných podmínek. V případě dalšího prodeje nám zákazník již nyní postupuje pohledávky z dalšího prodeje ve výši naší fakturované částky (včetně daně z přidané hodnoty). Postoupení tímto přijímáme. K inkasu těchto pohledávek je zákazník zmocněn i po postoupení. Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou, bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; při předlužení či zastavení plateb zákazníka nebo jiném zásadním zhoršení jeho ekonomické situace zaniká oprávnění k dalšímu prodeji a zmocnění k inkasu. V takovém případě kromě toho můžeme využít naše nadále trvající oprávnění a postoupené pohledávky inkasovat sami a od zákazníka požadovat, aby své dlužníky informoval o postoupení. Nehledě na to můžeme kdykoliv požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících a předal nám všechny údaje potřebné k inkasu a související dokumenty.
 5. Úpravy či změny předmětu výhrady zákazník vždy provádí pro nás. Pokud je předmět výhrady zpracován společně jinými předměty, které nám nepatří, pak se k momentu zpracování stáváme spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty předmětu výhrady k jiným zpracovaným předmětům. Pro věc vzniklou zpracováním jinak platí totéž jako pro jiné předměty výhrady (viz výše).
 6. Pokud je předmět výhrady spojen s jinými předměty, které nám nepatří, a stane se podstatnou součástí jedné komplexní věci, pak se k momentu spojení stáváme spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty předmětu výhrady k ostatním předmětům, které s ním jsou spojeny. Pokud spojení proběhne takovým způsobem, že věc zákazníka lze považovat za hlavní věc, pak se má za to, že na nás zákazník převede spoluvlastnické právo v poměrné výši. Zákazník bude takto vzniklé spoluvlastnictví udržovat v náš prospěch. Ustanovení o spojení platí analogicky i pro případ promíchání nebo smísení. Pro nové věci vniklé promícháním, smísením nebo spojením platí ve zbývajících případech totéž jako pro jiné předměty výhrady (viz výše).
 7. Zavazujeme se, že poskytnuté jistoty uvolníme, pokud jejich hodnota překročí hodnotu zajištěných pohledáveky o více než 20 %.
 1. Zákazník musí předmět dodávky neprodleně po přijetí pečlivě zkontrolovat a případné reklamace nám písemně ohlásit neprodleně po zjištění.
 2. V případě vadné dodávky nebo výkonu má zákazník podle naší volby nárok buď na odstranění závady, nebo na dodání bezvadné věci / zhotovení nového díla (náhradní plnění). Pokud náhradní plnění odmítneme nebo se nezdaří, resp. od zákazníka nelze rozumně požadovat jeho přijetí nebo není provedeno v zákazníkem stanovené přiměřené lhůtě, může zákazník podle vlastní volby buď požadovat slevu, nebo odstoupit od smlouvy, případně u smlouvy o dílo podle § 637 BGB může odstranit vadu sám. Odstoupení je vyloučeno, pokud je nedostatek nevýznamný. Jinak ručíme jen podle oddílu G. těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 3. Ve smyslu § 443 BGB musíme výslovně písemně poskytnout záruku za řádný stav předmětu koupě, resp. díla.
 4. Reklamační nároky jsou vyloučeny pro přirozené opotřebení a v případech, kdy byl předmět dodávky svémocně změněn, a to především při zabudování dílů jiných výrobců, kdy nelze vyloučit, že vada vznikla v důsledku této změny.
 5. Reklamační nároky se standardně promlčují po 24 měsících od dodání. Reklamační nároky týkající se náhradnch dílů, náhradních přístrojů, oprav ve výrobním závodě a výrobků z našeho programu výměny výrobků pro případ opravy jsou promlčeny po 12 měsících od dodání.
 6. Odstranění vad můžeme odmítnout, jestliže je zákazník v prodlení se svými závazky.
 7. Zadržovací právo z titulu případných vad dodávek až do dvojnásobku hodnoty nákladů na odstranění vad tím není dotčeno.
 1. Ručíme za škody, které mají charakter újmy na životě, tělesné nebo zdravotní újmy, za nároky podle zákona o ručení za výrobek, za záruky (kromě následných škod vyňatých ze záruky) a za všechny předvídatelné škody, ktetré způsobíme úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Za věcné škody v důsledku prosté nedbalosti ručíme v rozsahu případného vyplaceného pojistného plnění z uzavřeného povinného pojištění odpovědnosti.
 2. Při zaviněném porušení smluvně podstatných povinností ve smyslu § 307 odst. 2 č. 2 BGB ručíme také v případě prosté nedbalosti, ale jen za předvídatelné, typicky se vyskytující škody. Naše ručení je v takovém případě omezeno na výši částky, kterou lze pokrýt z našeho povinného ručení, ne však na méně než 500 000,00 eur.
 3. Jinak jsou nároky zákazníka na náhradu škody kvůli porušení povinností vyplývajících ze závazkového vztahu a z nedovoleného jednání vyloučeny, především pokud jde o následné škody (včetně ušlého zisku).
 1. Staré přístroje (elektrické a elektronické přístroje) ve smyslu ElektroG, které byly v Německu uvedeny do oběhu po 13.08.2005 jako nové, s výhradou ustanovení odst. 2, převezmeme bezplatně zpět a zpracujeme, resp. zlikvidujeme je na vlastní náklady v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Podmínkou pro převzetí starých přístrojů je, že budou na náklady a riziko zákazníka, resp. uživatele přepraveny na naši adresu (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Německo). Vyzvedávaní starých přístrojů ani zřízení odběrných míst neprovádíme. Demontáž starého přístroje probíhá na výhradní odpovědnost zákazníka, resp. uživatele.
 2. Ze závazků podle odst. 1 jsou vyňaty staré přístroje, které jsou kontaminovány látkami ohrožujícími zdraví, především odsávací zařízení, separační zařízení, odlučovače amalgámu, místa pro odkládání hadic a kombinace těchto přístrojů. Ze závazků podle odst. 1 jsou rovněž vyňaty nesamostatné komponenty elektrických a elektronických přístrojů, především výplachové jednotky, ventily volby místa a ventily plivátek. Nejsme-li k tomu zavázáni podle odst. 1 my, pak povinnost řádně zlikvidovat, resp. zpracovat staré přístroje po ukončení používání na vlastní náklady přebírá podle ustanovení právních předpisů zákazník. Zákazník nás potud zprošťuje případných povinností podle § 19 ElektroG a s nimi souvisejících nároků třetích osob. Předá-li zákazník elektrické nebo elektronické přístroje od nás třetí osobě, musí ji smluvně zavázat k tomu, aby staré přístroje po ukončení používání na vlastní náklady řádně zlikvidovala, resp. zpracovala podle ustanovení právních předpisů, a v případě dalšího předání uložila příslušnému příjemci odpovídající povinnosti.
 1. Výhradním místem plnění pro obě smluvní strany je sídlo naší firmy na adrese 74321 Bietigheim-Bissingen. Příslušné jsou výhradně státní soudy. Pokud jsou naši zákazníci podnikatelé ve smyslu obchodního zákoníku nebo právnické osoby veřejného práva, sjednává se výhradní příslušnost soudu v Heilbronnu. To neplatí pro řízení o platebním rozkazu. Jsme však také oprávněni uplatňovat nároky u kteréhokoliv soudu, jehož příslušnost vyplývá ze zákona.
 2. Právní vztahy s našimi zákazníky podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 1. Právní úprava důkazního břemene ve prospěch zákazníka není těmito prodejními, dodacími a platebními podmínkami dotčena.
 2. Změny těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek nebo jiných smluvních ujednání musí mít písemnou formu.
 3. Pokud by jednotlivé části těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek pozbyly na základě právních předpisů nebo samostatné smlouvy platnosti, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.