DÜRR DENTAL SE

Prodejní podmínky

Prodejní, dodací a platební podmínky společnosti DÜRR DENTAL SE

Stav k prosinci 2021

 1. Pokud nebyly v jednotlivém případě písemně sjednány odlišné podmínky, platí jako obsah smlouvy prodejní, dodací a platební podmínky uvedené níže. Tyto prodejní, dodací a platební podmínky platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, i pokud nejsou znovu výslovně sjednány. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nejsou obsahem smlouvy, ačkoliv je výslovně nerozporujeme. Pokud všeobecné obchodní podmínky zákazníka neodpovídají níže uvedeným prodejním, dodacím a platebním podmínkám, je zákazník povinen nás před uzavřením smlouvy včas výslovně a písemně upozornit, že následující prodejní, dodací a platební podmínky neakceptuje. Pokud takové upozornění neučiní, vzdává se zákazník práva uplatňovat své protichůdné obchodní podmínky.
 2. Všechny námi předložené nabídky jsou nezávazné a otevřené. Objednávky jsou považovány za přijaté až tehdy, když byly námi podle naší volby e-mailem, faxem nebo písemnou formou potvrzeny. Pro obsah smlouvy je směrodatné naše potvrzení zakázky, pokud do 14 dnů ode dne našeho potvrzení zakázky neobdržíme písemnou námitku; to neplatí, pokud se potvrzení zakázky liší od objednávky natolik, že nelze počítat se souhlasem zákazníka.
 3. Všechna ujednání týkající se realizace smlouvy je nutné předložit písemně.
 4. Jsou-li u zahraničních obchodů sjednány podmínky INCOTERMS, platí definice stanovené a zveřejněné Mezinárodní obchodní komorou v Paříži k datu uzavření smlouvy.
 1. Naše ceny se rozumějí vyplaceně ze závodu Bietigheim, bez balného, dopravného a pojištění. Ke sjednaným cenám se připočítává případná daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. U faktur na smluvně sjednané výkony vyúčtované bez daně z přidané hodnoty si vyhrazujeme zvláště právo vyúčtovat daň z přidané hodnoty dodatečně, včetně případných zákonných nebo úředních příplatků, v platné zákonné výši, pakliže by se postoj finanční správy k dané okolnosti změnil nebo by to vyplynulo z firemního auditu.
 2. S výhradou odchylného potvrzení zakázky jsou naše faktury splatné v plné výši netto do 30 dnů od data vystavení faktury. Opravy a práce ve mzdě je nutno uhradit ve všech případech v plné výši ihned.
 3. U dodávek zákazníkům se sídlem mimo Spolkovou republiku Německo nebo u dodávek určených pro export z výše uvedených oblastí jsme oprávněni vyžadovat otevření neodvolatelného akreditivu německé banky nebo spořitelny schválené v Německu jako celního a daňového ručitele a zboží dodat jen proti otevření akreditivu.
 4. Přijetí směnek nebo šeků probíhá jen za účelem platby. Všechny výlohy a poplatky za diskontování nebo inkaso směnek hradí zákazník.
 5. Pokud po uzavření smlouvy dojde k výraznému zhoršení majetkových poměrů zákazníka, resp. pokud hrozí takové nebezpečí, že by tím byla ohrožena úhrada zákazníkem, jsme oprávněni prohlásit všechny naše existující pohledávky za již provedené výkony za okamžitě splatné. V tom případě jsem oprávněni požadovat bez ohledu na termín splatnosti přijatých směnek platbu v hotovosti proti vrácení směnek. Naše práva vyplývající z § 321 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) zůstávají nedotčena.
 6. Zákazník není oprávněn uplatňovat nebo účtovat proti našim pohledávkám zadržovací právo, pokud jsme takové protinároky nepopiratelně nebo výslovně neuznali nebo pokud o nich nebylo pravomocně rozhodnuto. Kromě toho je zákazník oprávněn k vykonání případného zadržovacího práva jen tehdy, pokud se jeho protinárok vztahuje k témuž smluvním poměru.
 7. Jsme oprávněni fakturovat sjednané výkony podle naší volby poštou nebo elektronicky e-mailem.
 1. Zaslání probíhá na náklady a nebezpečí zákazníka. Pojištění dodávek proti poškození při přepravě se uzavírá jen na výslovné přání zákazníka a na jeho náklady.
 2. Riziko přechází na zákazníka předáním zboží přepravci, a to i pokud se provádějí dílčí dodávky. Pokud bylo sjednáno vyzvednutí zákazníkem, přechází riziko již při informování zákazníka o připravenosti k vyzvednutí.
 3. Dodané předměty musí zákazník převzít v případě, že vykazují nepodstatné vady; práva zákazníka vyplývající z oddílu F. těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek tím nejsou nedotčena. To neplatí v případě nesprávného dodání.
 1. Předpokladem pro dodržení časů pro dodávky nebo výkony (dodacích časů, tj. dodacích termínů a lhůt) je splnění smluvních povinností a závazků zákazníka. Dodací lhůty proto začínají běžet až doručením našeho potvrzení zakázky zákazníkovi, ne však před předložením dokumentů, údajů apod., které musí zákazník obstarat, ani před obdržením sjednané jistoty; v těchto případech se dodací termíny přiměřeně posouvají. V případě sjednání změn nebo rozšíření původního rozsahu dodávek nebo výkonů po uzavření smlouvy se původní dodací lhůty a termíny přiměřeně prodlužují, resp. posouvají.
 2. Dodací čas je dodržen, pokud byl do jeho uplynutí předán předmět dodávky přepravci nebo zákazník obdržel oznámení o připravenosti k vyzvednutí.
 3. Překážky v dodání a plnění v důsledku vyšší moci nebo protestních akcí v kolektivním vyjednávání, úředních zásahů, narušení provozu, potíží se zajištěním dodávek materiálu nebo energií, nákazy, epidemií, pandemií, vypuknutí infekčních onemocnění nebo jiných krizí v oblasti veřejného zdraví, včetně karantény nebo jiných omezení zaměstnanců, za které nemáme odpovědnost nebo leží mimo sféru našeho vlivu, nebo v důsledku jinak nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, ať už by takové okolnosti nastaly v našem podniku, nebo u našich subdodavatelů, prodlužují dodací čas o dobu trvání překážky. Pokud nám takové události zásadně ztěžují nebo znemožňují dodání či výkon a překážka nemá jen přechodné trvání, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. U překážek přechodného trvání se lhůty pro dodání a plnění prodlužují nebo se posouvají termíny dodání či plnění o dobu trvání překážky včetně přiměřené lhůty pro obnovení chodu. Pokud od zákazníka nelze vzhledem ke zpoždění spravedlivě požadovat přijetí dodávky nebo plnění, může na základě neprodleného písemného oznámení, které nám doručí, od smlouvy odstoupit. Další nároky zákazníka, především na náhradu škody, nevznikají.
 4. Z předchozího bodu 3 jsou vyňaty případy, kdy jsme se zavázali k dodržení termínu i přesto, že tyto okolnosti bylo možné předvídat, nebo jsme nepřijali možná a proveditelná opatření k zabránění nebo odvrácení překážky v plnění, nebo pokud daná překážka vznikla naším zaviněním. Analogicky k předcházejícímu bodu 3 neneseme za uvedené okolnosti odpovědnost ani tehdy, když nastaly během již existujícího prodlení. O vzniku takových překážek a předpokládané době jejich trvání budeme zákazníka neprodleně informovat.
 5. Pokud zákazníkovi vznikne škoda z prodlení, za které neseme odpovědnost, je oprávněn požadovat náhradu škody. Naše ručení se přitom řídí podle oddílu G těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 1. Níže sjednaná výhrada vlastnictví slouží k zajištění všech našich aktuálně existujících i budoucích pohledávek vůči zákazníkovi vyplývajících ze stávajícího obchodního vztahu s námi (včetně pohledávek ze sald ze saldokonta omezeného na tento dodavatelský vztah)..
 2. Předmět dodávky zůstává naším vlastnictvím až do uhrazení všech zajištěných pohledávek z obchodního styku se zákazníkem v plné výši (předmět výhrady). Zákazník nesmí předmět výhrady zastavit ani poskytnout jako jistotu. V případě obstavení nebo zabavení či jiných nařízení nebo zásahů třetích osob s ohledem na předmět výhrady musí zákazník třetí osobu neprodleně upozornit na fakt, že jde o naše vlastnictví, a informovat nás o tom. Není-li třetí osoba schopna uhradit nám soudní nebo přiměřené mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, ručí nám za ně zákazník.
 3. Zákazník bude předmět výhrady bezplatně uchovávat v náš prospěch. Až do přechodu vlastnictví musí zákazník pojistit předmět výhrady vlastnictví proti ztrátě, poškození rozbitím, ohněm, vodou a jinými škodami. Zákazník nám již teď postupuje všechna práva z takovýchto pojišťovacích smluv a své nároky vůči jejich pojistiteli. Toto postoupení přijímáme.
 4. Rozhodná událost: V případě protismluvního jednání zákazníka, především při prodlení s platbou, jsme oprávněni převzít po upomenutí předmět výhrady zpět. Uplatnění výhrady vlastnictví ani zabavení předmětu výhrady neznamenají odstoupení od smlouvy.
 5. Zákazník je oprávněn předmět výhrady až do okamžiku rozhodné události podle předchozího bodu 4. dále prodat v řádném obchodním styku za svých běžných podmínek. Pro případ dalšího prodeje jsou nám pro jistotu už nyní postoupeny pohledávky zákazníka z dalšího prodeje – při našem spoluvlastnictví k předmětu výhrady poměrně podle spoluvlastnického podílu. To samé platí pro ostatní pohledávky, které předmět výhrady nahradí nebo ve vztahu k předmětu výhrady dále vzniknou, jako např. nároky z pojištění nebo nároky z nedovoleného jednání při ztrátě nebo zničení. Postoupení tímto přijímáme. K inkasu těchto pohledávek vlastním jménem je zákazník zmocněn až do odvolání i po postoupení. V takovém případě kromě toho můžeme využít naše nadále trvající oprávnění a postoupené pohledávky inkasovat sami a od zákazníka požadovat, aby své dlužníky informoval o postoupení. Kromě toho můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících a předal nám všechny údaje potřebné k inkasu a související dokumenty.
 6. Zpracování nebo úprava předmětu výhrady zákazníkem jsou vždy prováděny naším jménem a na náš účet, abychom nabyli vlastnictví. Pokud je však předmět výhrady zpracováván společně s jinými předměty, které nám nepatří, nebo je hodnota zpracovávané věci vyšší než hodnota předmětu výhrady, pak se k okamžiku zpracování stáváme pouze spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty předmětu výhrady k jiným zpracovávaným předmětům. Pro věc vzniklou zpracováním jinak platí totéž jako pro jiné předměty výhrady (viz výše).
 7. Pokud je předmět výhrady spojen s jinými předměty, které nám nepatří, a stane se podstatnou součástí jedné komplexní věci, pak se k momentu spojení stáváme spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty předmětu výhrady k ostatním předmětům, které s ním jsou spojeny. Pokud spojení proběhne takovým způsobem, že věc zákazníka lze považovat za hlavní věc, pak se má za to, že na nás zákazník převede spoluvlastnické právo v poměrné výši. Zákazník bude takto vzniklé spoluvlastnictví udržovat v náš prospěch. Ustanovení o spojení platí analogicky i pro případ promíchání nebo smísení. Pro nové věci vniklé promícháním, smísením nebo spojením platí ve zbývajících případech totéž jako pro jiné předměty výhrady (viz výše).
 8. Zavazujeme se, že poskytnuté jistoty uvolníme, pokud jejich hodnota překročí hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20 %. Výběr předmětů k následnému uvolnění je na nás.
 1. Dodané předměty se neprodleně po dodání zákazníkovi nebo jím určené třetí osobě musí pečlivě zkontrolovat. Za schválené zákazníkem jsou s ohledem na zjevné nebo jiné vady, které by byly zjištěny při neprodlené pečlivé kontrole, považovány tehdy, pokud nám během 7 (sedmi) pracovních dní od dodání není doručena písemná výzva k odstranění vady. S ohledem na jiné vady jsou předměty dodávky považovány za schválené zákazníkem tehdy, když nám výzva k odstranění vady není doručena během 7 (sedmi) pracovních dní od okamžiku, kdy vyšla vada najevo; pokud se vada při běžném používání projevila už k dřívějšímu okamžiku, je však pro začátek lhůty pro odstranění vady rozhodný tento dřívější okamžik. Na vyžádání je nutné zaslat nám zpět předmět dodávky, který byl shledán vadným, se zaplacenou přepravou. Pokud se výzva k odstranění vady ukáže jako oprávněná, uhradíme náklady za nejvýhodnější způsob přepravy; to neplatí tehdy, pokud náklady vzrostou z důvodu, že se předmět dodávky nachází na jiném místě než na místě použití v souladu s určením.
 2. Pokud se vadu nepodaří odstranit, tzn. je-li oprava nemožná nebo neúnosná, je zamítnuta nebo dojde k nepřiměřenému zpoždění opravy nebo náhradní dodávky, může objednatel od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. V případě vadné dodávky nebo výkonu má zákazník podle naší volby nárok buď na odstranění závady, nebo na dodání bezvadné věci / zhotovení nového díla (náhradní plnění). Pokud náhradní plnění odmítneme, nezdaří se, je nemožné nebo od zákazníka nelze spravedlivě požadovat jeho přijetí nebo není provedeno v zákazníkem stanovené přiměřené lhůtě, může zákazník podle vlastní volby buď požadovat slevu, nebo odstoupit od smlouvy, případně u smlouvy o dílo podle § 637 německého občanského zákoníku může odstranit vadu sám. Odstoupení je vyloučeno, pokud je nedostatek nevýznamný. Jinak ručíme jen podle oddílu G. těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 3. U vad dílů jiných výrobců, které nemůžeme odstranit z licenčně legislativních nebo skutečných důvodů, pak podle vlastní volby buď uplatníme naše nároky ze záruky vůči výrobcům a dodavatelům na účet zákazníka, nebo je zákazníkovi postoupíme. Nároky ze záruky vůči nám existují při takových vadách za ostatních předpokladů a podle těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek jen tehdy, pokud bylo soudní vymáhání výše uvedených nároků vůči výrobci a dodavatelům neúspěšné nebo je beznadějné, např. vzhledem k insolvenci. Během doby trvání právního sporu je promlčení dotčených nároků zákazníka ze záruky vůči nám přerušeno.
 4. Ve smyslu § 443 BGB musíme výslovně písemně poskytnout záruku za řádný stav předmětu koupě, resp. díla.
 5. Reklamační nároky jsou vyloučeny pro přirozené opotřebení a v případech, kdy byl předmět dodávky svévolně upraven, a to především při zabudování dílů jiných výrobců, kdy vada vznikla v důsledku této změny. Záruka kromě toho zaniká tehdy, když zákazník bez našeho svolení předmět dodávky upraví nebo nechá upravit třetí osobou, a odstranění vady je v důsledku toho nemožné nebo nepřiměřeně ztížené. V každém případě je zákazník povinen nést vícenáklady za odstranění vady vzniklé touto úpravou.
 6. Záruční doba na všechny nové jednotky je 24 měsíců od dodání. Záruční doba na náhradní jednotky, náhradní díly, jednotky z výměnného programu oprav a tovární opravy je 12 měsíců. Tyto lhůty se nevztahují na nároky zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností z naší strany nebo ze strany našich zástupců, které se v každém případě promlčují v souladu se zákonnými ustanoveními.
 7. Odstranění vad můžeme odmítnout, jestliže je zákazník v prodlení se svými závazky.
 8. Zadržovací právo z titulu případných vad dodávek až do dvojnásobku hodnoty nákladů na odstranění vad tím není dotčeno.
 9. Zaručujeme se podle následujících bodů za to, že předmět dodávky není zatížen právy průmyslového vlastnictví ani autorskými právy třetích osob. Každý smluvní partner bude druhého smluvního partnera neprodleně písemně informovat, pokud by vůči němu byly uplatňovány nároky kvůli porušení takových práv.
 10. Pokud předmět dodávky porušuje právo průmyslového vlastnictví nebo autorské právo třetí osoby, pak předmět dodávky podle vlastní volby a na vlastní náklady patřičně upravíme nebo vyměníme tak, aby už nebyla porušována žádná práva třetích osob, ale aby předmět dodávky nadále splňoval smluvně sjednané funkce, nebo zákazníkovi uzavřením licenční smlouvy s třetí osobou zajistíme právo k užívání. Pokud se nám to nepodaří v rámci přiměřené lhůty, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. Případné nároky zákazníka na náhradu škody podléhají omezením v oddílu G těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek.
 11. Při porušení práv námi dodanými výrobky jiných výrobců podle vlastní volby buď uplatníme naše nároky vůči výrobcům a subdodavatelům na účet zákazníka, nebo je zákazníkovi postoupíme. Nároky vůči nám existují v takových případech podle předchozího bodu 10 jen tehdy, pokud bylo soudní vymáhání výše uvedených nároků vůči výrobci a subdodavatelům neúspěšné nebo je např. vzhledem k insolvenci beznadějné. Během doby trvání právního sporu je promlčení dotčených nároků zákazníka vůči nám přerušeno.
 1. Naše ručení za náhradu škody, ať už z jakéhokoliv právního důvodu, především z důvodu nemožnosti, prodlení, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvním jednání a nedovoleného jednání, je – pakliže přitom dojde k zavinění – omezeno podle tohoto oddílu G.
 2. Neručíme v případě prosté nedbalosti našich orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pověřenců, pakliže se nejedná o porušení smluvně podstatných povinností. Smluvně podstatná je povinnost včasné dodávky a instalace předmětu dodávky, absence právních nedostatků a takových věcných vad, které funkčnost předmětu dodávky nebo jeho vhodnost k použití omezují více než jen nepatrně, a dále to jsou povinnosti týkající se poradenství, ochrany a opatrování, které mají zákazníkovi umožnit smluvní použití předmětu dodávky nebo je jejich účelem ochrana zdraví či života personálu zákazníka nebo ochrana jeho majetku před závažnými škodami.
 3. Pokud ručíme za náhradu škody podle předchozího bodu 2, je toto ručení omezeno na škody, které jsme při uzavření smlouvy předvídali jako možný následek porušení smlouvy nebo bychom je při uplatnění obvyklé obezřetnosti museli předvídat. Nepřímé škody a následné škody, které vznikly v důsledku vad předmětu dodávky, je kromě toho možné nahradit jen tehdy, pokud lze takové škody při použití předmětu dodávky v souladu s určením obvykle očekávat.
 4. V případě ručení za prostou nedbalost je naše povinnost náhrady za věcné škody a z nich plynoucí další majetkové škody na jeden škodní případ omezena výší pojistné částky našeho pojištění odpovědnosti za škody, není však nižší než 500 000,00 eur.
 5. Předchozí vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i ve prospěch našich orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a jiných pověřenců.
 6. Poskytneme-li technické informace nebo poradenství, kdy tyto informace nebo rady nepatří do námi dlužného, smluvně sjednaného rozsahu plnění, děje se tak bezplatně a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti (tímto nedotčeno zůstává naše ručení podle následujícího bodu 7).
 7. Omezení tohoto oddílu G neplatí pro naše ručení kvůli úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání, pro garantované vlastnosti, kvůli újmě na životě, tělesné újmě nebo ublížení na zdraví či podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku.
 1. Odpadní zařízení (elektrická a elektronická zařízení) ve smyslu zákona ElektroG, která byla v Německu jako nová uvedena do oběhu po 13.08.2005, nám lze vrátit zpět, s výhradou ustanovení uvedených v bodech 2 až 4. Tato odpadní zařízení zpracujeme, resp. zlikvidujeme podle platných zákonných ustanovení. Pro vrácení je nutné odpadní zařízení přepravit na náklady a riziko zákazníka, resp. uživatele k nám (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Německo). Vyzvedávání odpadních zařízení ani zřizování odběrných míst neprovádíme. Demontáž odpadních zařízení probíhá na výhradní odpovědnost zákazníka, resp. uživatele. Zákazníci nejsou povinni přenechávat nám odpadní zařízení.
 2. Náklady na likvidaci nese zákazník. To platí i při vrácení podle bodu 1. Předá-li zákazník elektrická nebo elektronická zařízení od nás třetí osobě, musí ji smluvně zavázat k tomu, aby nesla náklady na likvidaci těchto elektrických nebo elektronických zařízení a v případě dalšího předání uložila příslušnému příjemci odpovídající povinnosti. Nezaváže-li zákazník třetí osoby, kterým elektrická nebo elektronická zařízení od nás předá, smluvně k tomu, aby nesly náklady na likvidaci a při dalším předání uložily příjemci další povinnosti, je zákazník povinen nést při vrácení odpadního zařízení nám náklady na likvidaci dodaných elektrických nebo elektronických zařízení a zprostit nás s tím souvisejících nároků třetích osob.
 3. Z vrácení podle bodu 1 jsou vyloučeny zdravotnické přístroje a in vitro diagnostika, u kterých lze očekávat, že se před uplynutím své životnosti stanou infekčními; to platí především pro odsávací zařízení, separátory, odlučovače amalgámu, místa pro odkládání hadic a kombinace těchto zařízení nebo také aktivní implantovatelné lékařské přístroje. Z vrácení podle bodu 1 jsou rovněž vyňaty nesamostatné komponenty elektrických a elektronických zařízení, především výplachové jednotky, ventily volby místa a ventily umyvadel na vyplachování úst, pokud nejsou součástí odpadního zařízení.
 4. Pokud je vrácení podle bodu 3 vyloučeno nebo se zákazník rozhodne nám odpadní zařízení podle bodu 1 nepřenechat, je povinen odpadní zařízení na vlastní náklady řádně zlikvidovat v souladu se zákonnými předpisy. Zákazník nás tím zprošťuje případných nároků třetích osob.
 1. Místem plnění pro obě smluvní strany je sídlo naší firmy na adrese 74321 Bietigheim-Bissingen. Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávního investičního fondu, je jako výhradní místo soudní příslušnosti pro všechny spory přímo nebo nepřímo vyplývající ze smluvního vztahu (včetně procesů týkajících se šeků, směnek a listin) sjednáno sídlo naší firmy. To platí i pro soudní řízení o vydání platebního rozkazu a pro osoby, které nemají v Německu obecnou soudní příslušnost, nebo pro osoby, které po uzavření smlouvy přesunuli své trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu do zahraniční nebo jejich trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu nejsou k okamžiku podání žaloby známa. Jsme však také oprávněni uplatňovat nároky u soudu, jehož příslušnost vyplývá ze zákona.
 2. Právní vztahy se zákazníkem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 1. Zákazník nesmí – s výhradou postoupení finančních pohledávek podle § 354 a německého obchodního zákoníku – přenést jednotlivá práva této smlouvy ani smlouvu jako celek na třetí osobu, pakliže k tomu neudělíme výslovný písemný souhlas.
 2. Neplnění smluvního práva není považováno za zřeknutí se dotyčného práva, pakliže to není druhému smluvnímu partnerovi držitelem práv výslovně a v písemné formě sděleno.
 3. Právní úprava důkazního břemene ve prospěch zákazníka není těmito prodejními, dodacími a platebními podmínkami dotčena.í.
 4. Ústní vedlejší ujednání neexistují. Odlišné nebo doplňující podmínky či změny těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek, včetně této klauzule o písemné formě, nebo ostatních smluvních ujednání musí mít písemnou formu.