DÜRR DENTAL SE

Försäljningsvillkor

Försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för DÜRR DENTAL SE

Senast uppdaterad december 2021

 1. Om inget annat avtalats skriftligt i det enskilda fallet gäller nedanstående försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor som avtalsinnehåll. Dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor gäller även för alla framtida affärsrelationer, även där det inte uttryckligen har avtalats. Kundens allmänna affärsvillkor ingår inte i avtalet, även i de fall det inte uttrycks. Om inte kundens allmänna affärsvillkor motsvarar nedanstående försäljnings-, betalnings- och leveransvillkor är kunden ansvarig för att i god tid meddela oss att avtalet upphör och att vederbörande inte godkänner försäljnings-, leverans- och betalningsvillkoren nedan. Om en sådan avisering uteblir kan inte kunden längre hävda egna avvikande affärsvillkor.
 2. Alla våra erbjudanden är icke bindande för båda parter. Beställningar betraktas som mottagna först när vi har bekräftat dem via e-post, fax eller i skriftlig form. Vår orderbekräftelse är avgörande för innehållet i avtalet om vi inte fått en skriftlig invändning inom 14 dagar från datumet för vår orderbekräftelse. Detta gäller inte om orderbekräftelsen skiljer sig från beställningen så mycket att man inte kan räkna med kundens samtycke.
 3. Alla överenskommelser som görs för att genomföra avtalet måste göras skriftligen.
 4. Vid överenskommelse om INCOTERMS vid utlandsaffärer så gäller de definitioner som fastställts och publicerats av den Internationella Handelskammaren i Paris när avtalet ingås.
 1. Våra priser gäller från fabriken i Bietigheim exklusive förpackning, frakt och försäkring. Till avtalat pris läggs den nationella lagstadgade momssatsen. I fakturor för avtalade tjänster där moms inte ingår förbehåller i oss i synnerhet för att lägga på lagstadgad moms plus eventuella avgifter som föreskrivs av lag eller av myndigheter, i den mån skattemyndigheternas ställningstagande i fråga om respektive sakförhållanden har ändrats eller om en skatterevision visar detta..
 2. Om inte annat anges i orderbekräftelsen ska våra fakturor betalas netto inom 30 dagar från fakturadatum. Reparationer och avlönat arbete ska alltid omedelbart betalas netto.
 3. Vid leverans till kunder med säte utanför Tyskland eller vid leveranser som ska exporteras från ovannämnda områden, har vi rätt att begära ett oåterkalleligt kreditiv från en tysk bank eller sparbank som är godkänd för tull- och skattegaranti och endast leverera varan i utbyte mot ett kreditiv.
 4. Växlar eller checkar tas endast emot för betalning. Kunden står för alla kostnader och utlägg för diskontering och inkassering av växlar.
 5. Om kundens ekonomiska situation försämras avsevärt, eller det finns risk för att den kommer att göra det, efter att avtalet ingåtts och det innebär att det finns risk att kunden inte kan betala, har vi rätt kräva in alla fordringar för redan levererade tjänster för omedelbar betalning. I detta fall har vi rätt att begära kontanter i utbyte mot växlar vi mottagit, utan att ta hänsyn till växlarnas giltighetsperiod. Våra rättigheter från § 321 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) påverkas inte.
 6. Kunden har inte rätt till att hävda kvarhållanderätt eller göra avräkning mot våra fordringar, såvida motanspråken inte är ostridiga eller inte uttryckligen erkänts av oss eller lagligen fastställts. Kunden har dessutom bara rätt att hävda en eventuell kvarhållanderätt som motkrav ifall den omfattar samma avtalsförhållande.
 7. Vi förbehåller oss rätten att efter eget val fakturera den överenskomna tjänsten per post eller elektroniskt via e-post.
 1. Leveransen sker på kundens bekostnad och risk. Leveransen försäkras endast mot transportskador vid uttryckligt önskemål om detta från kunden och på kundens bekostnad.
 2. Risken överförs till kunden när transportpersonen får varorna och detta gäller även vid delleveranser. Om överenskommelse gjorts att kunden ska hämta upp varan övergår risken till kunden redan vid meddelande om att den är redo att hämtas.
 3. Levererade varor ska tas emot av kunden, även om de har mindre defekter, utan att det påverkar dennes rättigheter enligt avsnitt F. i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor. Det gäller inte vid felleveranser.
 1. Efterlevnad av tider för leveranser eller tjänster (dvs. leveransdatum och leveransfrister) förutsätter att kunden uppfyller avtalsenliga förpliktelser och skyldigheter. Leveransfrister börjar först när vår orderbekräftelse mottagits av kunden, men inte innan kunden presenterar de underlag, uppgifter osv. som ska tas fram och inte heller innan avtalad garanti mottagits. Om vi väntar på dessa skjuts leveransdatumet upp i förhållande till tiden vi väntar. Överenskomna ändringar eller utvidgningar av de ursprungliga leverans- eller tjänsteomfånget efter att avtalet slutits leder till motsvarande förlängning eller förskjutning av den ursprungliga leveransfristen eller leveransdatumet.
 2. Leveranstiden har efterlevts om varan överlämnats till transportpersonen eller meddelats som redo att hämta innan tiden löpt ut.
 3. Leverans- och prestationsstörningar på grund av force majeure eller till följd av arbetskonflikter, myndighetsingripanden, driftstörningar, svårigheter vid materialanskaffning eller energiförsörjning, pest, epidemier, pandemier, utbrott av smittsamma sjukdomar eller andra folkhälsokriser, inklusive karantäner eller andra restriktioner för anställda, som vi inte ansvarar för och/eller som ligger utanför vårt inflytande, eller på grund av oförutsägbara, extraordinära omständigheter som vi inte ansvarar för, i varje fall oavsett om dessa omständigheter inträffar i vårt företag eller hos våra underleverantörer, förlänger leveranstiden med den tid som förhindret varar. Om händelserna väsentligt försvårar eller omöjliggör leveransen eller tillhandahållet av tjänsten, och fördröjningen inte är tillfällig, har vi rätt att frånträda avtalet. Vid övergående fel förlängs eller försenas leveranstiden eller tillhandahållandet av tjänsten med den tid som händelsen pågår plus ett skäligt tidspåslag. Om kunden på grund av fördröjningen inte har tagit emot leveransen eller tagit del av tjänsten kan kunden frånträda avtalet genom att snarast meddela oss detta skriftligt. Alla andra krav från kunden, i synnerhet gällande skadestånd, kommer att avvisas.
 4. Punkt 3 ovan innefattar inte fall där vi har förpliktat oss att hålla dessa tidsfrister trots att vi kunnat förutse dessa omständigheter eller inte vidtagit möjliga och rimliga åtgärder för att förhindra eller undvika störningar av tjänster eller där vi själva är skyldiga till hindret. I enlighet med punkt 3 ovan tar vi inget ansvar för nämnda omständigheter även om de uppstår under en redan föreliggande försening. Vi meddelar kunden när sådana störningar uppstår och en uppskattning av deras varaktighet.
 5. Om kunden tar skada till följd av en försening som vi är ansvariga för har kunden rätt till ersättning. Omfattningen av vårt ansvar anges i avsnitt G i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 1. Syftet med äganderättsförbehållet nedan är att säkra alla våra befintliga och framtida fordringar gentemot kunden inom befintliga affärsrelationer (inklusive saldokrav inom ett begränsat kundreskontraförhållande i denna leveransrelation).
 2. Varan förblir vår egendom tills dess alla säkrade fordringar enligt avtalet med kunden betalats fullständigt (reserverad vara). Kunden får varken pantsätta eller använda den reserverade varan som garanti. I händelse av att varan försätts i pant, tas i beslag eller omfattas av dylika förelägganden eller åtgärder från tredje part ska kunden snarast möjligt uppge att varan är vår egendom samt meddela oss om det inträffade. Om inte tredje part är i stånd att ersätta oss för de rättsliga eller rimliga utomrättsliga kostnader som drabbar oss i samband med detta ska kunden istället ansvara för dem.
 3. Kunden förvarar varan för vår räkning utan bortre tidsgräns. Fram tills äganderätten överförs måste kunden försäkra den reserverade varan mot försvinnande, brott-, eld- och vattenskador och andra skador. Kunden överlåter alla rättigheter från aktuella försäkringsavtal och sina anspråk gentemot försäkringsgivaren till oss. Vi tar emot denna överlåtelse.
 4. Användningsfall: Om kunden agerar på ett sätt som strider mot avtalet, i synnerhet vid försenad betalning, har vi rätt att ta tillbaka den reserverade varan, efter att kunden fått en varning om detta. Om vi hävdar vår återtaganderätt eller beslagtar den reserverade varan innebär det inte att vi drar oss ut ur kontraktet.
 5. Kunden har rätt att sälja den reserverade varan vidare tills den återvinns som del i sin vanliga affärsverksamhet fram tills verkställandedatum enligt villkoren i punkt 4 ovan. Vid en eventuell vidareförsäljning ska kundens fordringar från försäljningen av säkerhetsskäl övergå till oss. I händelse av samägande ska andelen av fordringarna övergå som motsvarar andelen. Detta gäller även för sådana fordringar som inträder i den reserverade varans ställe eller på annat sätt uppstår för den reserverade varan, exempelvis försäkringsanspråk eller anspråk från bedrägliga handlingar i händelse av förlust eller förstöring. Vi tar härmed emot denna överlåtelse. Kunden har också rätt att driva in fordringarna efter överlåtelsen i eget namn så länge rätten inte återkallas. I detta fall kan vi även använda vår opåverkade befogenhet att själva driva in överlåtna fordringar och kräva att kunden ska meddela sin gäldenär om överlåtelsen. Vi kan också när som helst kräva att kunden informerar oss om överlåtna fordringar och deras gäldenärer, samt tillhandahåller alla uppgifter som krävs för indrivning och tillhörande underlag.
 6. All bearbetning eller omformning av den reserverade varan som kunden gör sker alltid i vårt namn och på vår bekostnad, så att vi förvärvar egendomen. Om den reserverade varan bearbetas med andra varor som inte kommer från oss, eller om värdet på den bearbetade produkten är högre än värdet på den reserverade varan, så förvärvar vi samägande av det nya objektet till värdet av den reserverade varan i förhållande till de andra bearbetade objekten vid tiden för bearbetningen. För objektet som uppstår vid bearbetningen gäller i övrigt samma villkor som för andra reserverade varor (se ovan).
 7. Om den reserverade varan förbinds med andra varor som inte kommer från oss så att den blir en väsentlig komponent i ett enhetligt objekt, så förvärvar vi samägande av det nya objektet till värdet av den reserverade varan i förhållande till de andra förbundna varorna vid tidpunkten för förbindelsen. Om förbindelsen görs på sådant sätt att kundens objekt bör ses som huvudobjekt är det överenskommet att kunden ger oss proportionellt samägande. Kunden bevarar alltså samägandet som uppstår för oss. Bestämmelserna avseende förbindelsen gäller även för blandning eller ihoprörande. För det nya objektet som uppstår till följd av blandning, ihoprörande eller förbindning gäller i övrigt samma villkor som för andra reserverade varor (se ovan).
 8. Vi förpliktar oss att frigöra säkerheterna som vi har rätt till om deras värde överstiger fordringarna med mer än 20 %. Vi förbehåller oss rätten att välja frigivna varor.
 1. De levererade varorna ska undersökas noga så snart som möjligt efter leveransen till kunden eller annan utsedd tredje part. Synliga fel eller andra fel som upptäcks vid en noggrann undersökning snarast efter mottagningen betraktas som godtagna av kunden om de inte har rapporterats skriftligt till oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet. Kunden anses ha accepterat andra brister som inte rapporterats till oss inom sju (7) arbetsdagar efter den tidpunkt när felet upptäcktes. Om felet kunde märkas tidigare under normal användning så ska denna tidigare tidpunkt användas som startpunkt för acceptansfristen. På vår begäran ska en defekt vara återsändas fraktfritt till oss. Vid konstaterade brister ersätter vi kostnaden motsvarande den billigaste leveransmetoden. Det gäller inte om kostnaderna ökar på grund av att varan finns på en annan plats än den som utsetts för den avsedda användningen.
 2. Beställaren kan frånträda avtalet eller sänka inköpspriset i skälig omfattning i händelse av misslyckande, dvs. korrigeringen eller ersättningsleveransen är omöjlig, orimlig, fördröjs i orimlig utsträckning eller förvägras. Vid bristfällig levererad vara eller tjänst har kunden rätt till – beroende på vad vi anser lämpligt – åtgärdande av defekten eller leverans av en bristfri vara/utförande av arbete på nytt (justering). Om vi vägrar utföra korrigeringen, om den misslyckas, om kunden anser att den är omöjlig eller orimlig eller om den enligt kunden inte har utförts inom en rimlig tid så kan kunden antingen kräva en prisreduktion, dra sig ut ur avtalet eller, om det rör sig om ett entreprenadavtal för arbete och tjänster i enlighet med § 637 BGB, (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) själv åtgärda felet. Frånträde utesluts när bristen är obetydlig. För övrigt är vi endast ansvariga enligt avsnitt G i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 3. I händelse av brister på komponenter från andra tillverkare som vi av licensrättsliga eller andra skäl inte kan åtgärda beslutar vi att antingen hävda garantianspråken gentemot tillverkaren och leverantörerna för kundens räkning eller överlåta det till kunden. I händelse av sådana defekter ska garantianspråk mot oss endast förekomma under övriga villkor och i enlighet med dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor, om den rättsliga verkställigheten av de ovannämnda anspråken mot tillverkaren och leverantören har misslyckats eller är meningslös, till exempel på grund av insolvens. Så länge rättstvisten pågår skjuts preskriptionstiden för kundens relevanta garantianspråk mot oss upp.
 4. En garanti för kvaliteten hos varan eller tjänsten enligt § 443 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) måste tas emot av oss uttryckligen i skrift.
 5. Anspråk avseende brister utesluts vid naturligt slitage eller när den levererade varan förändrats utan tillåtelse, i synnerhet vid montering av främmande delar och bristen kan hänföras till detta. Garantin upphör också att gälla om kunden utan vårt samtycke förändrar varan på egen hand eller genom tredje part och detta gör det omöjligt eller oskäligt svårt att avhjälpa felet. Kostnaderna för de merkostnader som uppstår i samband med modifieringen åläggs alltid kunden.
 6. Garantiperioden för alla nya enheter är 24 månader från leverans. Garantiperioden för utbytesenheter, reservdelar, enheter från utbytesprogrammet och fabriksreparationer är 12 månader. Dessa tidsfrister gäller inte för skadeståndsanspråk från kunden på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller på grund av uppsåtliga eller grovt vårdslösa pliktbrott av oss eller våra ställföreträdare, vilka alla ska preskriberas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 7. Vi kan vägra att åtgärda brister om kunden inte uppfyller sina förpliktelser.
 8. En kvarhållanderätt på grund av eventuell leveransbrist upp till dubbla värdet av kostnaden för att åtgärda felet påverkas inte.
 9. Vi intygar härmed att den levererade varan inte är mönsterskyddad eller omfattas av tredje parts upphovsrätt. Alla avtalsparter ska snarast meddela övriga avtalsparter skriftligt om anspråk på grund av sådana rättigheter hävdas gentemot någon avtalspart.
 10. Ifall den levererade varan bryter mot en lagstadgad skyddad rätt eller upphovsrätt som tillhör tredje part, så kommer vi att enligt eget beslut och på vår bekostnad förändra eller byta ut den levererade varan så att något rättighetsbrott inte längre föreligger och varan fortfarande har de avtalade funktionerna, alternativt teckna ett licensavtal med tredje part så att användningsrätt finns. Om detta inte sker inom en skälig tid har kunden rätt att frånträda avtalet eller i skälig omfattning sänka inköpspriset. Eventuella skadeståndsanspråk mot kunden begränsas av villkoren i avsnitt G i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 11. Om andra tillverkares produkter som vi levererar bryter mot lagen så väljer vi att antingen hävda anspråken mot tillverkaren och leverantörerna för kundens räkning eller överlåta det åt kunden. Anspråk som ställs mot oss i dessa fall enligt punkt 10 ovan är bara giltiga om de ovan nämnda anspråken mot tillverkaren och leverantörerna inte kunde träda i kraft, inte gav resultat eller av andra skäl är utsiktslösa, exempelvis på grund av insolvens. Så länge rättstvisten pågår pausas preskriptionstiden för de aktuella anspråken.
 1. Vårt ansvar för skadeståndsersättning, oavsett rättslig grund, och i synnerhet på grund av omöjlighet, fördröjning, bristfällig eller felaktig leverans, avtalsbrott, brott mot lagstadgade åtaganden vid avtalsförhandlingar eller bedrägligt agerande som vi är skuld till, begränsas enligt villkoren i detta avsnitt G.
 2. Vi ansvarar inte för simpel vårdslöshet hos våra organ, lagstadgade företrädare, anställda eller andra medhjälpare såvida det inte rör sig om brott mot grundläggande avtalsvillkor. Grundläggande villkor är förpliktelserna för att varan levereras och installeras i rätt tid, att den är fri från äganderättsliga fel samt sådana materiella fel som mer än obetydligt försämrar dess funktionalitet eller användbarhet, samt rådgivnings-, skydds- och förvaringsskyldigheter som syftar till att göra det möjligt för kunden att använda varan enligt avtalet, skydda kundens liv och hälsa eller skydda kundens egendom mot betydande skador.
 3. I den omfattning vi är ansvariga för skador enligt punkt 2 ovan är ansvaret begränsat till skador som vi förutsett som möjliga konsekvenser av ett avtalsbrott när avtalet slöts, eller som vi borde ha förutsett genom en gängse verksamhetsanalys. Indirekta skador och följdskador till följd av brister hos varan ersätts bara om skadorna kan förväntas när varan används som avsett.
 4. I händelse av försumlighet från vår sida ersätter vi bara skador på föremål och åtföljande finansiella förluster i den omfattning som begränsas av vår ansvarsförsäkring, dock inte mindre än EUR 500 000,00.
 5. Ovanstående undantag och begränsningar av ansvaret gäller i motsvarande omfattning för våra organ, lagstadgade företrädare, medarbetare och andra utförare.
 6. Om vi gör tekniska bedömningar eller ger råd, och bedömningarna eller råden inte ingår i den avtalade leveransen eller tjänsteomfattningen, kan vi inte på något sätt ställas till svars för bedömningarna eller råden (med undantag av vårt ansvar enligt punkt 7 nedan).
 7. Begränsningarna i detta avsnitt G gäller inte för vårt ansvar till följd av grav försumlighet eller grov oaktsamhet, för garanterade egenskaper, för personskador eller hälsoskador eller för saker som omfattas av produktansvarslagen.
 1. Förbrukade enheter (elektriska och elektroniska enheter) i ElektroG-lagens mening, som gäller för alla apparater som sålts som nya efter 13 augusti 2005 i Tyskland, kan återlämnas till oss enligt föreskrifterna i punkt 2 till 4. Vi behandlar eller avfallshanterar de förbrukade enheterna enligt gällande lagar och föreskrifter. Kunden eller användaren ska återlämna de förbrukade enheterna till oss (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tyskland) på egen bekostnad och med eget riskansvar. Vi kommer inte att hämta gamla apparater eller upprätta ett insamlingsställe. Demontering av gamla apparater är helt och hållet kunden eller användarens ansvar. Kunden är inte förpliktigad att återlämna förbrukade enheter till oss.
 2. Kunden står för kostnaderna i samband med avfallshantering. Detta gäller också vid återlämning enligt punkt 1. Om kunden lämnar vidare elektriska eller elektroniska apparater från oss till tredje part ska vederbörande tredje part ansvara för kostnaderna i samband med avfallshanteringen av apparaterna. I händelse av vidare överlämning ska mottagaren upplysas om detta. Om kunden inte avtalsmässigt ålägger tredje part, till vilken elektrisk eller elektronisk utrustning från oss överlåts, att stå för kostnaderna för bortskaffandet och att överlåta skyldigheten, så kommer våra kostnader för avfallshantering av de elektriska eller elektroniska apparaterna att debiteras kunden om mottagande tredje part inte har upplysts om kostnadsansvaret. Tredje part går fri från kostnaderna.
 3. Undantag från återlämning enligt punkt 1 är medicinteknisk utrustning och in vitro-diagnostikmateriel som kan förväntas vara smittsamt innan deras livslängd nåtts, i synnerhet sugmotorer, separatorer, amalgamavskiljare, slanghållare och kombinationer av dessa, samt aktiva implanterbara medicintekniska produkter. Likaså ingår inte heller fristående komponenter av elektroniska apparater, speciellt spolenheter, platsvalsventiler och fontänskålsventiler, i reglerna för återlämning enligt punkt 1, såvida inte dessa utgör delar av den förbrukade enheten.
 4. Om en återlämning utesluts enligt punkt 3, eller om kunden har valt att inte överlämna förbrukade enheter till oss enligt punkt 1, så är kunden förpliktigad att avfallshantera den förbrukade enheten enligt gällande lag på egen bekostnad. Kunden kan i dessa fall inte ställa krav på oss eller eventuell tredje part.
 1. Orten för fullgörande för båda avtalsparter är vårt säte i 74321 Bietigheim-Bissingen. Om kunden är ekonom enligt handelsrätten, en juridisk person eller en offentlig särskild investeringsfond, så är vårt säte den enda laga domstolen för alla tvister som direkt eller indirekt härrör från avtalsförhållandet (inklusive check-, växlings- och urkundsprocesser). Det gäller också för lagstadgade påminnelser samt för personer som inte är ett rättssubjekt i landet, samt för personer som flyttat utomlands eller flyttat sin vanliga vistelseort utomlands efter avtalsingåendet eller som bor eller har sin vanliga vistelseort på en okänd plats när klagan inlämnas. Vi har dock även rätt att göra anspråk vid annan laga domstol.
 2. De rättsliga förhållandena till kunderna regleras endast av lagstiftningen i Tyskland, med undantag för FN-konventionen om internationella köp, CISG.
 1. Med förbehåll för överlåtelse av penningfordringar enligt § 354 a i HGB får inte kunden överlåta individuella rättigheter i detta avtal, eller avtalet i sin helhet, till tredje part utan vårt skriftliga medgivande.
 2. Underlåtenhet att hävda en avtalsenlig rätt ska inte betraktas som ett avstående från rätten, såvida inte rättighetsinnehavaren har meddelat detta skriftligen till den andra parten.
 3. Dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor påverkar inte befintliga regler avseende bevisbörda till förmån för kunden.
 4. Inga muntliga överenskommelser gäller. Alla avvikande eller kompletterande villkor och ändringar i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor, inklusive detta krav på skriftlig form, måste vara skriftliga.