DÜRR DENTAL SE

Försäljningsvillkor

Försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för DÜRR DENTAL SE

Senast uppdaterad januari 2018

 1. Vi levererar endast enligt försäljnings-, leverans och betalningsvillkoren nedan, även om vi inte uttryckligen refererar till dem i senare skeden vid pågående affärsförhållanden. Motstridiga villkor från kunden gäller inte för oss och tystnad vad gäller avvikande affärsvillkor från kunden vid orderbekräftelse innebär inte att vi samtycker till dessa villkor. Genom att ta emot vår leverans samtycker kunden till att det endast är våra försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor som gäller.
 2. Alla våra erbjudanden är icke bindande. Beställningar har endast accepterats om de bekräftats av oss skriftligen. Vår orderbekräftelse är avgörande för innehållet i avtalet om vi inte fått en skriftlig invändning inom 14 dagar från datumet för vår orderbekräftelse. Detta gäller inte om orderbekräftelsen skiljer sig från beställningen så mycket att man inte kan räkna med kundens samtycke.
 3. Alla överenskommelser som görs för att genomföra avtalet måste göras skriftligen.
 4. Vid överenskommelse om INCOTERMS vid utlandsaffärer så gäller de definitioner som fastställts och publicerats av den Internationella Handelskammaren i Paris när avtalet ingås.
 1. Våra priser gäller från fabriken i Bietigheim exklusive förpackning, frakt och försäkring. Till avtalat pris läggs den nationella lagstadgade momssatsen. Det pris som gäller under leveransåret ska faktureras.
 2. Om inte annat anges i orderbekräftelsen ska våra fakturor betalas netto inom 30 dagar från fakturadatum. Reparationer och avlönat arbete ska alltid omedelbart betalas netto.
 3. Vid leverans till kunder med säte utanför Tyskland eller vid leveranser som ska exporteras från ovannämnda områden, har vi rätt att begära ett oåterkalleligt kreditiv från en tysk bank eller sparbank som är godkänd för tull- och skattegaranti och endast leverera varan i utbyte mot ett kreditiv.
 4. Växlar eller checkar tas endast emot för betalning. Kunden står för alla kostnader och utlägg för diskontering och inkassering av växlar.
 5. Om kundens ekonomiska situation försämras avsevärt, eller det finns risk för att den kommer att göra det, efter att avtalet ingåtts och det innebär att det finns risk att kunden inte kan betala, har vi rätt att göra så att alla våra fordringar förfaller till betalning omedelbart. I detta fall har vi rätt att begära kontanter i utbyte mot växlar vi mottagit, utan att ta hänsyn till växlarnas giltighetsperiod. Våra rättigheter från § 321 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) påverkas inte.
 6. Kunden har inte rätt till att hävda kvarhållanderätt eller göra avräkning mot våra fordringar, såvida motanspråken inte uttryckligen erkänts av oss eller lagligen fastställts.
 7. Dürr Dental förbehåller sig rätten att fakturera den överenskomna tjänsten per post eller elektroniskt via e-post.
 1. Leveransen sker alltid på kundens bekostnad och risk. Leveransen försäkras endast mot transportskador vid uttryckligt önskemål om detta från kunden och på kundens bekostnad.
 2. Risken överförs till kunden när transportpersonen får varorna och detta gäller även vid delleveranser. Om överenskommelse gjorts att kunden ska hämta upp varan övergår risken till kunden redan vid meddelande om att den är redo att hämtas.
 3. Levererade varor ska tas emot av kunden, även om de har mindre defekter, utan att det påverkar dennes rättigheter enligt avsnitt F. i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 1. Efterlevnad av tider för leveranser eller tjänster (dvs. leveransdatum och leveransfrister) förutsätter att kunden följer de förpliktelser och skyldigheter de har enligt avtalet. Leveransfrister börjar först när vår orderbekräftelse mottagits av kunden, men inte innan kunden presenterar de underlag, uppgifter osv. som ska tas fram och inte heller innan avtalad garanti mottagits. Om vi väntar på dessa skjuts leveransdatumet upp i förhållande till tiden vi väntar. Överenskomna ändringar eller utvidgningar av de ursprungliga leverans- eller tjänsteomfånget efter att avtalet slutits leder till motsvarande förlängning eller förskjutning av den ursprungliga leveransfristen eller leveransdatumet.
 2. Leveranstiden har efterlevts om varan överlämnats till transportpersonen eller meddelats som redo att hämta innan tiden löpt ut. Delleveranser är tillåtna i den mån kunden anser det är rimligt.
 3. Störningar vid leverans eller tillhandahållande av tjänst på grund av ’force majeure’ eller till följd av arbetskonflikter, ingrepp från myndigheter, driftstörningar, svårigheter att anskaffa material eller problem med energiförsörjning eller andra oväntade, ovanliga omständigheter som vi inte kan rå för, oavsett om omständigheten uppstår på vårt företag eller hos våra underleverantörer, förlänger leveranstiden så länge detta hinder föreligger.
 4. Detta innefattar inte fall där vi har förpliktat oss att hålla dessa tidsfrister trots att vi kunnat förutse dessa omständigheter eller inte vidtagit möjliga och rimliga åtgärder för att förhindra eller undvika prestandastörningar eller där vi själva är skyldiga till hindret. I enlighet med ovannämnda bestämmelser tar vi inget ansvar för nämnda omständigheter även om de uppstår under en redan föreliggande försening. Vi kan endast hänvisa till dessa bestämmelser om vi omedelbart meddelat kunden om händelsen och hur länge störningen förväntas vara.
 5. Om kunden tar skada till följd av en försening som vi är ansvariga för har kunden rätt till ersättning. Ersättningen är begränsad till 1 % för varje hel vecka som förseningen pågått (med fraktioner för enskilda dagar) och högst 10 % av det avtalade värdet. Detta påverkar inte vårt ansvar enligt avsnitt G. nr 2 och 3 i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 1. Varan förbli vår egendom tills dess alla fordringar enligt avtalet med kunden betalats fullständigt (reserverad vara).
 2. Fram tills äganderätten överförs måste kunden försäkra den reserverade varan mot försvinnande, brott-, eld- och vattenskador och andra skador. Kunden överlåter alla rättigheter från aktuella försäkringsavtal och sina anspråk gentemot försäkringsgivaren till oss. Vi tar emot denna överlåtelse.
 3. Kunden får varken pantsätta eller använda den reserverade varan som garanti. Vid utmätning, beslagtagning eller liknande bestämmelse måste kunden omedelbart ta kontakt med oss. Om kunden agerar på ett sätt som strider mot avtalet, i synnerhet vid försenad betalning, har vi rätt till att ta tillbaka den reserverade varan, efter att kunden fått en varning om detta. Detta gäller även om kunden är mycket skuldsatt, har stoppat utbetalningar, har ansökt om att påbörja insolvensförfaranden avseende sina tillgångar eller om kundens ekonomiska situation försämras avsevärt. Om vi hävdar vår återtaganderätt eller beslagtar den reserverade varan innebär det inte att vi drar oss ut ur kontraktet.
 4. Kunden har rätt att sälja den reserverade varan som del i sin vanliga affärsverksamhet under normala villkor. Vid en vidareförsäljning övergår kundens fordringar från vidareförsäljningen till oss till beloppet i vår faktura (inklusive moms). Vi tar härmed emot denna överlåtelse. Kunden har också rätt till indrivning av dessa fordringar efter överlåtelsen. Om kundens betalningar är försenade, ansökan görs om att påbörja ett insolvensförfarande, om kunden är mycket skuldsatt, är föremål för betalningsinställelse eller om kundens ekonomiska situation försämras avsevärt, utgår rätten att sälja vidare och rätten till indrivning. I detta fall kan vi även använda vår opåverkade befogenhet att själva driva in överlåtna fordringar och kräva att kunden ska meddela sin gäldenär om överlåtelsen. Detta oaktat kan vi när som helst kräva att kunden informerar oss om överlåtna fordringar och deras gäldenärer, tillhandahålla alla uppgifter som krävs för indrivning och tillhörande underlag.
 5. Vill kunden bearbeta eller ombilda den reserverade varan utförs detta arbete alltid för oss. Om den reserverade varan bearbetas med andra varor som inte kommer från oss så förvärvar vi samägande av det nya objektet till värdet av den reserverade varan i förhållande till de andra bearbetade objekten vid tiden för bearbetningen. För objektet som uppstår vid bearbetningen gäller i övrigt samma villkor som för andra reserverade varor (se ovan).
 6. Om den reserverade varan förbinds med andra varor som inte kommer från oss så att den blir en väsentlig komponent i ett enhetligt objekt, så förvärvar vi samägande av det nya objektet till värdet av den reserverade varan i förhållande till de andra förbundna varorna vid tidpunkten för förbindelsen. Om förbindelsen görs på sådant sätt att kundens objekt bör ses som huvudobjekt är det överenskommet att kunden ger oss proportionellt samägande. Kunden bevarar alltså samägandet som uppstår för oss. Bestämmelserna avseende förbindelsen gäller även för blandning eller ihoprörande. För det nya objektet som uppstår till följd av blandning, ihoprörande eller förbindning gäller i övrigt samma villkor som för andra reserverade varor (se ovan).
 7. Vi förpliktar oss att frigöra säkerheterna som vi har rätt till om deras värde överstiger fordringarna med mer än 20 %.
 1. Kunden ska noggrant kontrollera den levererade varan omedelbart efter mottagandet och meddela oss skriftligen om eventuella brister så fort de upptäcks.
 2. Vid bristfällig levererad vara eller tjänst har kunden rätt till – beroende på vad vi anser lämpligt – åtgärdande av defekten eller leverans av en bristfri vara/utförande av arbete på nytt (justering). Om vi vägrar utföra korrigeringen, om den misslyckas, om kunden anser att den är orimlig eller om den enligt kunden inte har utförts inom en rimlig tid så kan kunden antingen kräva en prisreduktion, dra sig ut ur avtalet eller vid en arbetsorder enligt § 637 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) själv åtgärda felet. Frånträde utesluts när bristen är obetydlig. För övrigt är vi endast ansvariga enligt avsnitt G i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor.
 3. En garanti för kvaliteten hos varan eller tjänsten enligt § 443 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) måste tas emot av oss uttryckligen i skrift.
 4. Anspråk avseende brister utesluts vid naturligt slitage eller när den levererade varan förändrats utan tillåtelse, i synnerhet vid montering av främmande delar och det inte kan uteslutas att bristen är en följd av detta.
 5. Anspråk avseende brister utgår i regel 24 månader efter leverans. Anspråk avseende brister för reservdelar, reservapparater, produkter från vårt reparationsutbytesprogram och verkstadsreparation utgår 12 månader efter leverans.
 6. Vi kan vägra att åtgärda brister om kunden inte uppfyller sina förpliktelser.
 7. En kvarhållanderätt på grund av eventuell leveransbrist upp till dubbla värdet av kostnaden för att åtgärda felet påverkas inte.
 1. Vi ansvarar för skador på liv, lem och hälsa, för anspråk enligt produktansvarslagen för garantier (förutom skada till följd av brist som ligger utanför garantin) och för alla skador som kan förutses där vi agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet. Vi ansvarar för sakskador till följd av lätt oaktsamhet i den mån detta täcks av vår befintliga ansvarsförsäkring.
 2. Vid oaktsam överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser enligt § 307 avs. 2 nr 2 BGB (tyska civillagen Bürgerliches Gesetzbuch) ansvarar vi även vid lätt oaktsamhet, dock endast för skador som är typiska och går att förutse. Vårt ansvar begränsas i detta fall till den högsta summa som täcks av vår ansvarsförsäkring, dock inte under 500 000 euro.
 3. I övrigt utesluts anspråk om skadeersättning från kunden på grund av pliktförsummelse från det obligationsrättsliga förhållandet och otillåtet handlande, speciellt vad gäller följdskador (inklusive förlorad vinst).
 1. Vi tar tillbaka gamla apparater (elektroniska apparater) utan avgift enligt elektroniklagen som började gälla för nya apparater i Tyskland efter 13.08.2005, med förbehåll för reglerna i avs. 2, och hanterar eller kasserar dessa gamla apparater enligt gällande lagstadgade bestämmelser på egen bekostnad. Återtagandet av gamla apparater förutsätter att kunden eller användaren tar apparaterna till oss (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tyskland) på egen bekostnad och risk. Vi kommer inte att hämta gamla apparater eller upprätta ett insamlingsställe. Demontering av gamla apparater är helt och hållet kunden eller användarens ansvar.
 2. Från förpliktelserna enligt avsnitt 1 utesluts gamla apparater som har blandats med farliga ämnen, speciellt sugmotorer, separatorer, amalgamavskiljare och slanghållare och kombinationer av dessa apparater. Likaså utesluts icke fristående komponenter av elektroniska apparater, speciellt spolenheter, platsvalventiler och spottkoppsventiler, från förpliktelserna enligt avs. 1. Om det inte finns några förpliktelser från vår sida enligt avs. 1, övertar kunden förpliktelsen att kassera eller hantera gamla apparater på egen bekostnad och enligt lagstadgade föreskrifter efter att man slutar använda dem. I så fall befriar kunden oss från möjliga förpliktelser enligt § 19 i ElektroG (Electrical and Electronic Equipment Act) och relaterade anspråk från tredje part. Om kunden lämnar vidare elektroniska apparater från oss till tredje part måste tredje part förpliktas av kunden att kassera eller hantera gamla apparater på egen bekostnad och enligt lagstadgade föreskrifter samt att ålägga mottagaren dessa förpliktelser vid ytterligare överlämning.
 1. Exklusiv ort för fullgörande för båda avtalsparter är vårt säte i 74321 Bietigheim-Bissingen. Statliga domstolar har exklusiv behörighet. Om våra kunder är köpmän enligt handelsrätten eller offentligrättsliga juridiska personer är det överenskommet att Heilbronn är exklusiv laga domstol. Detta gäller inte för indrivningsförfaranden. Vi har dock även rätt att göra anspråk vid valfri annan laga domstol.
 2. De rättsliga förhållandena till våra kunder styrs endast av lagstiftningen i Tyskland, med undantag för FN-konventionen om internationella köp.
 1. Dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor påverkar inte befintliga regler avseende bevisbörda till förmån för kunden.
 2. Ändringar i dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor eller andra avtal måste noteras i skrift.
 3. Om enskilda delar av dessa försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor utgår enligt lag eller enskilda avtal påverkas inte giltigheten hos övriga bestämmelser.