DÜRR DENTAL SE

Myyntiehdot

Tuotteen DÜRR DENTAL SE myynti- toimitus- ja maksuehdot

Versio joulukuu 2021

 1. Mikäli yksittäistapauksessa ei ole solmittu poikkeavaa sopimusta kirjallisesti, seuraavat myynti-, toimitus- ja maksuehdot ovat voimassa. Nämä myynti-, toimitus- ja maksuehdot ovat voimassa myös kaikissa tulevissa liikesuhteissa, myös silloin, jos niistä ei ole tehdä vielä kerran uutta sopimusta. Asiakkaan Yleiset kauppaehdot eivät kuulu sopimuksen sisältöön, myöskään silloin, jos emme nimenomaisesti vastusta niitä. Mikäli asiakkaan Yleiset kauppaehdot eivät sovi yhteen seuraavien myynti-, toimitus- ja maksuehtojen kanssa, asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa meille ajoissa kirjallisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista, että hän ei hyväksy seuraavia myynti-, toimitus- ja maksuehtoja. Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, asiakas luopuu omista tämän sopimuksen kanssa ristiriitaisiin kauppaehtoihinsa perustuvista vaatimuksistaan.
 2. Kaikki tekemämme tarjoukset ovat sitoutuksettomia eikä ne sisällä velvollisuuksia. Tilaukset ovat hyväksyttyjä vasta sitten, kun olet vahvistanut tilauksen valinnaisesti joko sähköpostilla, faksilla tai kirjallisessa muodossa. Toimeksiannon vahvistus meidän puolelta on ratkaiseva sopimuksen sisällön suhteen, jos emme vastaanota 14 päivän sisällä tekemästämme sopimuksen vahvistamisesta kirjallista vastalausetta; tämä ei päde, jos toimeksiannon vahvistus poikkeaa niin paljon tilauksesta, että asiakkaan hyväksyntä ei ole oletettavissa.
 3. Kaikki sopimuksen toteuttamista koskevat sopimukset on tehtävä kirjallisesti.
 4. Jos ulkomaankauppojen yhteydessä sovitaan toimituslausekkeista (INCOTERMS), sopimuksen solmimisen yhteydessä ovat voimassa Pariisissa sijaitsevan Kansainvälisen kauppakamarin määrittämät ja julkaisemat määritykset.

 

 1. Hinnat EXW noudettuna lähettäjältä Bietigheimin tehtaalta, ei koske kuitenkaan pakkausta, rahtia ja vakuutusta. Sovittuun hintaan voidaan tarvittaessa lisätä mahdollinen lakisääteinen liikevaihtovero. Jos kyseessä on sopimuksen mukaisesti veloitettava palvelu, johon ei lisätä liikevaihtoveroa, pidätämme itsellämme oikeuden lisätä laskuun lakisääteisen liikevaihtoveron sekä mahdolliset lakisääteiset tai viranomaisten vaatimat lisämaksut, mikäli verohallinnon suhtautuminen kyseiseen asiaan on muuttunut tai yrityksen verotarkastuksen perusteella tätä voitaisiin vaatia.
 2. Jos sopimuksessa ei ole toisin mainittu, laskujemma maksuaika on 30 päivää netto laskun päiväyksestä alkaen. Korjaukset ja palkkatyö on maksettava aina heti puhtaasti nettona.
 3. Jos tuote lähetetään asiakkaalle, jonka toimipaikka sijaitsee Saksan Liittotasavallan ulkopuolella, tai jos kyseessä on lähetykset, jotka on tarkoitettu vientiin edellä mainituilta alueilta, olemme oikeutettuja vaatimaan vakuuden peruuttamattomasta remburssista kotimaassa tulli- ja verotakauksiin valtuutetulta saksalaiselta pankilta tai säästöpankilta sekä toimittamaan tavaran vain remburssin vakuutta vastaan.
 4. Vekseleiden tai shekkien hyväksyminen tapahtuu vain maksusyistä. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista ja menoista, jotka koskevat diskonttausmenetelmää tai vekseleiden perintää.
 5. Jos sopimuksen solmimisen jälkeen asiakkaan taloudellisessa asemassa tapahtuu tai uhkaa tapahtua huomattavaa heikkenemistä, mikä vaarantaisi asiakkaan maksukykyä, olemme oikeutettuja esittämään heti laskun kaikista saamisistamme, jotka koskevat jo suoritettuja palveluja tai toimituksia. Tässä tapauksessa meillä on oikeus vaatia, huomioimatta vekselin laina-aikaa, käteismaksua, jotka vastaan palautamme vekselin. Saksan siviililain § 321 BGB perusteella oikeutemme pysyvät koskemattomina.
 6. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tai laskea pidätysoikeutta saamisillemme, mikäli vastavaatimukset eivät ole kiistattomia tai emme ole hyväksyneet niitä selvästi tai todenneet niitä lainvoimaisiksi. Lisäksi asiakkaalla on oikeus käyttää mahdollista pidätysoikeutta vain, mikäli hänen vastavaade perustuu samaan sopimussuhteeseen.
 7. Olemme oikeutettuja valintamme perusteella esittää lasku sovitusta palvelusta postitse tai sähköpostilla.
 1. Lähetys tapahtuu asiakkaan kustannuksella ja vaaranvastuulla. Toimitukset vakuutetaan vain, jos asiakas toivoo tätä selvästi ja asiakkaan kustannuksella kuljetusvaurioita vastaan.
 2. Asiakas kantaa vastuun vaarasta siitä hetkestä lähtien, kun tavara luovutetaan kuljetushenkilökunnalle, ja myös silloin, kun kyseessä on osatoimitukset. Jos asiakkaan kanssa ollaan sovittu tuotteen noutamisesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle jo noutamisvalmiuden yhteydessä.
 3. Asiakkaan on vastaanotettava toimitetut tavarat, myös silloin, jos niissä on havaittavissa epäolennaisia puutteita, tämän kuitenkaan rajoittamatta hänen oikeuksiaan, jotka on ilmoitettu näiden Myynti-, toimitus- ja maksuehtojen kohdassa F. Tämä ei koske vääriä toimituksia.
 1. Palvelu- tai toimitusaikojen (toimitusajat, toimitusten määräajat) noudattaminen edellyttää, asiakas on täyttänyt sopimuksessa esitetyt vaatimukset ja velvollisuudet. Toimitusajat alkavat sen vuoksi vasta, kun lähettämämme toimeksianto on vahvistettu asiakkaan toimesta, kuitenkaan ei ennen kuin asiakas on toimittanut vaatimamme asiakirjat, ilmoittanut vaatimamme tiedot jne., eikä myöskään ennen kuin olemme saaneet sovitun vakuuden; toimitusajat siirtyvät näissä tapauksissa vastaavasti eteenpäin. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen alkuperäisessä toimitukseen tai palveluihin tehdyt laajennukset pidentävät tai siirtävät sovittuja toimitusaikoja vastaavasti.
 2. Toimitusajasta on pidetty kiinni, jos toimitettava tuote on luovutettu toimitusajan päätyttyä kuljettavalle henkilölle tai noutamisvalmiudesta on tehty ilmoitus.
 3. Jo toimituksessa ja palveluksessa esiintyy häiriöitä, joiden syynä on ylivoimainen este tai työtaistelut, viranomaisselvitykset, käyttöhäiriöt, materiaalin hankintaan tai energian toimintaan liittyvät häiriöt, rutto, epidemia, maailmanlaajuisesti leviävä epidemia, infektiotautien leviäminen tai muu yleistä terveydenhoitoa koskeva kriisi, mukaan luettuna työntekijöiden karanteenit tai muut rajoitukset, joille emme voi mitään ja/tai jotka ovat vaikutusvaltamme ulkopuolella tai tapahtuvat muutoin ennalta aavistamattomista, odottamattomista ja epätavallisista syistä, samantekevää, tapahtuvatko ne omassa yrityksessämme tai alihankkijoidemme yrityksissä, toimitusajat pidentyvät aina esteen päättymiseen saakka. Mikäli tällaiset tapahtumat vaikeuttavat toimitustamme tai palveluamme tai tekevät ne jopa mahdottomiksi ja este ei ole luonteeltaan väliaikainen, meillä on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Jos kyseessä on väliaikainen este, toimitus- ja palveluajat pidentyvät tai siirtyvät siihen asti, kunnes este on poistunut, tähän ajankohtaan lisätään vielä sopiva siirtymisvaihe. Mikäli viive on aiheuttanut sen, että asiakas ei kykene enää ottamaan toimitusta tai palvelua vastaan, voi asiakas erota sopimuksesta ilmoittamalla meille siitä välittömästi kirjallisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia, erityisesti vahingonkorvauksia.
 4. Edellä esitettyä kohtaa 3 ei koske tapauksia, joissa olemme noudattaneet aikatauluja koskevia velvoitteitamme, vaikka nämä olosuhteet olisivat olleet ennakoitavissa tai emme ole ryhtyneet mahdollisiin kohtuullisiin toimenpiteisiin estääksemme häiriöt tai torjuneet häiriötä, jotka vaikuttavat palveluihimme tai vaikka olisimme aiheuttaneet esteen itse. Edellä esitettyä kohtaa 3 koskien meidän ei tarvitse myöskään edustaa mainittuja seikkoja, jos ne esiintyvät jo tapahtuneen viiveen aikana. Ilmoitamme asiakkaalle tällaisista häiriöistä ja niiden mahdollisista kestoista välittömästi.
 5. Jos asiakkaalle syntyy vahinkoa viiveen vuoksi, josta olemme vastuussa, asiakas on oikeutettu vahingonkorvaukseen. Vastuumme määritellään tällöin näiden myynti-, toimitus ja maksuehtojen kohdan G mukaisesti.
 1. Seuraavassa sovittu omistusoikeuden siirtymisen lykkääminen on varmistus kaikista kulloisistakin sen hetkisistä ja tulevista esitettävistä saatavista, jotka esitämme asiakkaalle liikesuhteen puitteissa (mukaan luettuna saldosaamiset koskien tähän toimitussuhteeseen rajoitettua konttokuranttisuhdetta).
 2. Toimituksen kohde on omaisuuttamme, kunnes kaikki asiakkaan kanssa solmitusta liikesuhteesta syntyvät saamiset on maksettu kokonaan (varauksen kohde). Asiakkaalla ei ole oikeutta pantata tai antaa vakuudeksi varauksen kohdetta. Jos kohde pantataan tai takavarikoidaan sen tai se joutuu muusta syystä kolmannen osapuolen haltuun, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava kolmannelle osapuolelle, että kysymyksessä on meidän omaisuus ja ilmoitettava asiasta meille. Mikäli kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan meille tässä yhteydessä syntyviä oikeuskustannuksia tai oikeuden ulkopuolella sopivaksi katsottuja kustannuksia, asiakas vastaa meille asiasta.
 3. Asiakas säilyttää varauksen kohteen meille ilmaiseksi. Asiakkaan on vakuutettava kohde siihen asti, kunnes sen omistusoikeus on vaihtunut, rikkoutumista, tulen, veden tai muiden tekijöiden aiheuttamaa vaurioitumista vastaan. Asiakas luovuttaa jo nyt meille kaikki oikeudet, jotka koskevat näitä vakuutussopimuksia ja vakuutusyhtiölle esitettäviä vaatimuksia. Me otamme tämän siirron vastaan.
 4. Jos asiakas toimii sopimuksen vastaisesti, erityisesti jos kysymyksessä on maksun viivästyminen, olemme oikeutettuja vaatimaan kohteen taikaisin laskumuistutuksen jälkeen. Meidän suorittama omistusoikeuden pidättäminen sekä kohteen panttaus ei tarkoita kuitenkaan sopimuksesta vetäytymistä.
 5. Asiakas on oikeutettu myymään kohteen eteenpäin siihen asti, kun hallinnassaan olevan kaupan kohteen täytäntöönpanotilanteeseen asti normaalia liiketoimintaa koskevan edellä esitetyn kohdan 4 mukaisesti. Jos kyseessä on tuotteen myynti eteenpäin, meille luovutetaan jo nyt asiakkaan eteenpäin myynnin saamiset varmuuden vuoksi – kun kyseessä yhteisomistus, asiakkaan hallinnassa olevasta kohteesta omistusosuutemme. Sama koskee myös muita saamisia, jotka astuvat varauksen kohteen tilalle tai syntyvät muutoin varauksen kohteeseen liittyen esim. vakuutussaatavat tai vaatimukset, jotka liittyvät luvattomaan toimintaan häviämisen tai rikkoutumisen yhteydessä. Me otamme tällöin luovutuksen/siirron vastaan. Asiakkaalla on valtuutus periä nämä saamiset omalla nimellä myös luovutuksen jälkeen kunnes asiasta ilmoitetaan toisin. Tässä tapauksessa voimme myös lisäksi käyttämättömäksi jääneen oikeutemme perusteella periä itse luovutetut saamiset ja vaatia asiakasta ilmoittamaan velalliselleen luovutuksesta. Lisäksi voimme vaatia, että asiakas ilmoittaa meille luovutetut saamiset ja niiden velallisen ja toimittaa meille kaikki perintään liittyvät tiedot ja asiakirjat.
 6. Asiakkaan tekemä varaukseen kohteen muokkaaminen tai muuttaminen tehdään aina meidän nimellä ja meidän laskuun siten, että hankimme omistusoikeuden. Jos varauksen kohdetta työstetään muilla, ei meille kuuluvilla kohteilla tai jos työstetyn kohteen arvo on korkeampi, kuin varauksen kohteen arvo –, niin me saamme kuitenkin yhteisomistuksen uudesta kohteesta siinä suhteessa, mikä varauksen kohteen suhde on muihin työstettäviin kohteisiin työstetään aikana. Työstän tuloksena syntynyttä kohdetta koskee muutoin samat säännöt ja määräykset kuin muitakin varauksen kohteita (ks. yllä).
 7. Jos varauksen kohde yhdistetään muihin ei meille kuuluviin esineisiin siten, että siitä tulee jonkin yksikön oleellinen osa, niin me saamme kuitenkin yhteisomistuksen uudesta kohteesta siinä suhteessa, mikä varauksen kohteen suhde on muihin työstettäviin kohteisiin yhdistämisen aikana. Jos yhdistäminen tapahtuu sillä tavalla, että asiakkaan esine on pääesine, niin pidetään sovittuna, että asiakas siirtää meille yhteisomistuksen osuuden mukaan. Asiakas säilyttää näin syntyneen yhteisomistuksen meille. Yhdistämistä koskevat määräykset ovat myös voimassa, jos kyseessä on sekoitus tai aineiden sekoittaminen. Yhdistämisen, sekoituksen tai aineiden sekoittamisen tuloksena syntynyttä uutta tuotetta koskee muutoin samat säännöt ja määräykset kuin muitakin varauksen kohteita (ks. yllä).
 8. Olemme velvoitettuja vapauttamaan meille kuuluvat vakuudet sikäli, mikäli arvo ylittää varmistettavien saamisten arvon yli 20 %:lla. Sen jälkeen vapautettavien kohteiden valinnan saamme tehdä itse.
 1. Toimitetut tuotteet on tutkittava huolellisesti välittömästi sen jälkeen, kun ne on toimitettu asiakkaalle tai asiakkaan määräämälle kolmannelle osapuolelle. Jos asiakas ei ole esittänyt meille seitsemän (7) arkipäivän aikana toimituksen jälkeen kirjallista valitusta puutteista, jotka koskevat selviä puutteita tai muita puutteita, jotka olisi olleet tunnistettavissa heti suoritettava huolellisen tutkimuksen yhteydessä, niin puutteita pidetään asiakkaan hyväksyminä. Muita puutteita koskee, että niitä pidetään asiakkaan hyväksyminä, jos emme ole vastaanottaneet valitusta puutteista 7 (seitsemän) arkipäivän sisällä siitä hetkestä alkaen, jolloin puutetta esiintyi, jos puute oli normaalissa käytössä jo aikaisemmassa vaiheessa selvä, on tämä aikaisempi ajankohta on ratkaiseva, kun valitusaikaa määritellään. Pyydettäessä valituksen kohteena oleva esine on lähetettävä meille takaisin rahtivapaana. Jos valitus puutteesta on oikeutettu, maksamme edullisimman lähetystavan kustannukset; tämä ei kuitenkaan päde, mikäli kustannukset nousevat, jos toimitettu tavara on toisessa paikassa, kuin alun perin sopimusta laadittaessa oli ilmoitettu.
 2. Jos kyseessä on epäonnistuminen, ts. mahdoton tilanne, kohtuuttomuus, kieltäytyminen tai jos korjaaminen tai varaosan toimittaminen kestää sopimattoman pitkään, toimeksiantaja voi vetäytyä sopimuksesta tai laskea ostohintaa sopivalla määrällä. Jos kyseessä on puutteellinen toimitus tai palvelu, asiakkaalla on oikeus valintamme mukaan puutteen korjaamiseen tai että hänelle toimitetaan moitteeton tuote / valmistetaan uusi tuote (puutteiden korjaus). Jos kieltäydymme sopimuksen korjaamasta puutteita, jos korjaus epäonnistuu, on mahdotonta toteuttaa tai ei onnistu sopivan ajan puitteissa, asiakas voi vaatia hyvitystä, vetäytyä sopimuksesta tai jos kysymyksessä on tehdassopimus, korjata itse puutteen, vrt. Saksan siviililakikirja § 637 BGB. Sopimuksesta ei voi vetäytyä, jos puute on vähäpätöinen. Muutoin vastuumme määritellään tällöin vain myynti-, toimitus ja maksuehtojen kohdan G mukaisesti.
 3. Jos kyseessä on toisen valmistajan rakenneosaa koskeva puute, joita me emme pysty korjaamaan lisenssin tai muiden syiden vuoksi, osoitamme valintamme mukaan takuuvaatimuksemme valmistajalle ja tavaran toimittajalle asiakkaan laskuun tai siirrämme ne asiakkaalle. Tällaisessa tapauksessa takuuvaatimuksia ei voi esittää meille tällaisin edellytyksin eikä tämän myynti-, toimitus ja maksuehtojen mukaisesti ole mahdollisia kuin vain siinä tapauksessa, että edellä mainitut vaatimukset valmistajaa ja toimittajaa kohtaan on torjuttu oikeudessa tai tilanne on toivoton esim. konkurssin vuoksi. Oikeusriidan aikana asiakkaan meiltä vaatima korvausvaatimus ei vanhene.
 4. Meidän on laadittava kirjallinen takuu hankitun tuotteen ominaisuuksista Saksan siviililain BGB:n §:n 443 mukaisesti.
 5. Jos puutteen syy on luonnollinen kuluminen tai, jos toimitettua tuotetta on muutettu omatoimisesti erityisesti siten, että siihen on asennettu vieraita osia, ja puute johtuu tästä syystä, puutteesta esitetyt vaatimukset raukeavat. Lisäksi takuu raukeaa, jos asiakas tai kolmas osapuoli on tehnyt muutoksia tuotteeseen ilman meidän lupaa ja puutteen korvaaminen on tämän vuoksi mahdotonta tai kohtuutonta. Joka tapauksessa asiakkaan on vastattava muutoksen aiheuttamista lisäkustannuksista, jotka syntyvät puutteen korjaamisen yhteydessä.
 6. Kaikkien uusien yksiköiden takuuaika on 24 kuukautta toimituksesta. Vaihtoyksiköiden, varaosien, korjausvaihto-ohjelmaan kuuluvien yksiköiden ja tehdaskorjausten takuuaika on 12 kuukautta. Nämä määräajat eivät koske asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksia, jotka johtuvat hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittumisesta tai meidän tai apulaisemme tahallisista tai törkeän huolimattomista velvollisuuksien laiminlyönneistä, jotka kumpikin vanhentuvat lakisääteisten säännösten mukaisesti.
 7. Voimme kieltäytyä korjaamasta vikoja, mikäli asiakas täyttää velvollisuutensa myöhässä.
 8. Tämä ei koske panttioikeutta toimituksen puutteiden vuoksi aina puutteiden korjauskustannusten kaksinkertaiseen arvoon asti.
 9. Seuraavien kohtien mukaisesti vastaamme siitä, että toimitettu tuote on vapaa kolmannen osapuolen kaupallisista suojaoikeuksista tai tekijänoikeuksista. Jokaisen sopimuskumppanin on ilmoitettava toiselle sopimuskumppanille kirjallisesti, jos hänelle esitetään vaatimuksia tällaisten oikeuksien loukkaamisen vuoksi.
 10. Siinä tapauksessa, että toimitettu tuote loukkaa kolmannen osapuolen kaupallisia suojaoikeuksia tai tekijänoikeuksia, tulemme muuttamaan valintamme mukaan tuotetta omalla kustannuksella tai vaihtamaan sen siten, että kolmannen osapuolen oikeuksia ei enää loukata, ja että toimitettu tuote täyttää edelleen sopimuksessa sovitut toiminnot, tai asiakkaalle hankitaan käyttöoikeus tekemällä lisenssisopimus kolmannen osapuolen kanssa. Jos tämä ei onnistu tietyn ajan sisällä, asiakkaalla on oikeus irtisanoutua sopimuksesta tai laskea vastaavasti ostosummaa sopivaksi. Asiakkaan esittämät mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset ovat tässä esitettyjen myynti-, toimitus- ja maksuehtojen alaisia, vrt. kohta G.
 11. Jos toimittamamme muiden valmistajien tuotteet rikkovat lakia, tulemme vaatimaan aina harkintamme mukaisesti valmistajalta ja esitoimittajalta korvausta asiakkaan esittämästä laskusta tai luovutamme vaatimuksemme suoraan asiakkaalle. Vaatimukset meitä kohtaan ovat näissä tapauksissa edellä mainitun kohdan 10 mukaisesti oikeutettuja vain silloin, jos edellä mainittujen vaatimusten esittäminen valmistajaa ja esitoimittajaa vastaan ei onnistunut oikeusteitse tai on toivotonta esimerkiksi konkurssin vuoksi. Oikeusriidan aikana asiakkaan meille esittämä korvausvaatimus ei vanhene.
 1. Vahingonkorvausta koskevaa vastuutamme rajoitetaan kohdassa G esitettyjen tietojen mukaisesti, samantekevää, mikä on oikeudellinen peruste, mutta erityisesti, jos kyseessä on mahdoton tehtävä, viive, puutteellinen tai väärä toimitus, sopimusrikko, velvollisuuksien laiminlyönti sopimusneuvotteluissa ja kielletty toiminta, mikäli tässä etsitään syyllistä.
 2. Emme kanna vastuuta, jos kysymyksessä on meidän organisaatiossa tapahtunut, virallisen edustajan, työntekijän tai muun sopimuksen toimeenpanossa auttavan henkilön pienehkö huolimattomuus, mikäli kyseessä ei ole sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien laiminlyönti. Sopimuksen kannalta oleellista on velvollisuus toimittaa ja asentaa toimitettava tuote ajoissa, varmistaa, että tuotteeseen ei liity oikeusvirheitä ja että tuotteessa ei ole aineellisia puutteita, jotka vaikuttaisivat sen käyttöön tai käytettävyyteen enemmän kuin vähäpätöisesti, sekä neuvonta-, suoja- ja suojeluvelvollisuudet, jotka mahdollistavat, että asiakas pystyy käyttämään tuotetta sopimuksen mukaisesti, lisäksi tähän kuuluu velvollisuus suojata asiakkaan henkilökunnan henkeä ja elämää sekä asiakkaan omaisuutta huomattavilta vahingoilta.
 3. Mikäli vastaamme vahingonkorvauksesta edellä esitetyn kohdan 2 mukaisesti, tämä vastuu on rajoitettu vahinkoihin, jotka olemme jo ennakoineet sopimuksen solmimisen yhteydessä tai jotka meidän olisi pitänyt voida ennakoida toimiessamme tavanomaiseen tapaan huolellisesti. Välilliset vahingot ja seuraamukset, jotka johtuvat toimitetussa tuotteessa havaittavista puutteista, korvataan vain, mikäli tällaiset vahingot ovat tyypillisesti odotettavissa, kun tuotetta käytetään määräysten mukaisesti.
 4. Kun kysymyksessä on vähäinen huolimattomuus aineellisten vahinkojen ja siitä seuraavien muiden omaisuusvahinkojen korvausvelvollisuutemme on rajoitettu vastuuvakuutuksemme katesummaan, ei kuitenkaan alle 500.000,00 euroa.
 5. Esitetyn vastuuvelvollisuuden pois sulkeminen ja sen rajoitukset koskevat samassa laajuudessaan omia toimielimiä, laillisia edustajia, työntekijöitä ja muita sopimuksen täytäntöönpanossa avustavia henkilöitä omaksi edukseen.
 6. Mikäli välitämme teknistä tietoa tai toimimme neuvonantajina ja tämä teknisten tietojen jakaminen tai neuvonta ei kuulu sopimuksessa määritettyihin palveluihin, tapahtuu tämä maksuttomasti ja siihen ei sisälly minkäänlaista vastuuta (tästä riippumatta vastuumme pysyy seuraavassa esitetyn kohdan 7 mukaisena).
 7. Kohdassa G esitetyt rajoitukset eivät koske meidän vastuuta, kun kyseessä on tahallinen tai törkeä huolimattomuus, taatut ominaisuudet, terveyshaitat, vammat tai jopa kuoleman tuottaminen tai tuotevastuulain mukaisesti seikat.
 1. Vanhat laitteet (sähkö- ja elektroniikkalaitteet) voidaan palauttaa meille Saksan sähkölaitteita koskevan lain mukaan, joka tuli voimaan Saksassa 13.08.2005 ja koskee uusia laitteita, jotka tuodaan markkinoille, sillä varauksella, että kohdat 2 - 4 täyttyvät. Käsittelemme näitä laitteita tai hävitämme ne voimassa olevia lakimääräyksiä noudattaen. Palautusta varten vanhat laitteet on toimitettava meille asiakkaan kustannuksella ja vastuulla (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Saksa). Emme nouda vanhoja laitteita emmekä järjestä keräyspisteitä niille. Vanhan laitteen purkaminen on yksinomaan asiakkaan tai käyttäjän vastuulla. Asiakas ei ole velvollinen palauttamaan meille vanhaa laitetta.
 2. Hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas. Tämä on voimassa myös silloin, kun kysymyksessä on kohdan 1 mukainen palautus. Jos asiakas luovuttaa sähkö- tai elektroniikka laitteitamme kolmannelle osapuolelle, asiakkaan on sovittava kolmannen osapuolen kanssa näiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista siten, että kolmas osapuoli vastaa niistä, ja jos kyseessä on laitteen uusi luovuttaminen, hänen on velvoitettava kulloinenkin vastaanottaja vastaavasti. Jos asiakas tai kolmas osapuoli luovuttaa meidän valmistamia sähkö- tai elektroniikkalaitteita eteenpäin, eikä solmi sopimusta uuden osapuolen kanssa laitteiden hävittämisestä, tällöin asiakas on velvollinen vastaamaan meille takaisin toimitetun vanhan sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävittämiskustannuksista ja vapauttamaan meidät kolmannen osapuolen meille esittämistä asiaan liittyvistä vaatimuksista.
 3. Palauttaminen ei koske kohdan 1 mukaisesti lääkinnällisiä laitteita ja in-vitro-diagnostiikkaa, joiden kohdalla on kulloinkin odotettavissa, että niissä tulee ennen elinkaaren loppumista tartuntojen suhteen vaarallisia, tämä koskee erityisesti imukoneita, separaattoreita, amalgaaminerottimia ja näiden laitteiden yhdistelmiä sekä implantoitavia lääkinnällisiä laitteita. Lisäksi kohdan 1 mukainen palauttaminen ei koske sähkö- ja elektroniikkalaitteiden epäitsenäisiä komponentteja, erityisesti huuhteluyksikköjä, paikanvalintaventtiilejä ja suun huuhtelualtaan venttiilejä, mikäli nämä eivät kuulu osana vanhaan laitteeseen.
 4. Mikäli palauttaminen on kohdan 3 mukaisesti pois suljettua tai asiakas päättää, ettei jätä meille vanhoja laitteita kohdan 1 mukaisesti, asiakkaan velvollisuus on hävittää vanhat laitteet omalla kustannuksellaan lakisääteiset määräykset huomioiden. Asiakas vapauttaa meidät tässä mielessä kolmannen osapuolen mahdollisista vaatimuksista.
 1. Molempien sopimuksen osien täytäntöönpanopaikka on yrityksemme toimipaikka 74321 Bietigheim-Bissingen. Mikäli asiakas on myyntialan ammattilainen kauppalain mukaisesti, julkisoikeudellinen juridinen henkilö tai jos kyseessä on julkisoikeudellinen erillisomaisuus, yksinomaisena oikeuspaikkana pidetään sopimussuhdetta koskevissa kaikissa suorissa tai välillisissä syntyvissä riidoissa (mukaan luettuna shekki-, vekseli- ja asiakirjaprosessit) oman yrityksemme toimipaikkaa. Tämä koskee myös oikeuslaitoksen kehotusmenetelmää sekä henkilöitä, joilla ei ole yleistä oikeuspaikkaa kotimaassa, sekä henkilöitä, jotka ovat siirtäneet sopimuksen solmimisen jälkeen pääasiallisen oleskelupaikkansa ulkomaille tai joiden asuinpaikka tai pääasiallinen oleskelupaikka on tuntematon kanteen noston aikana. Meillä on kuitenkin oikeus, esittää vaatimuksia oikeuslaitoksessa.
 2. Oikeudellisessa suhteessa asiakkaaseen noudatetaan Saksan liittotasavallan lain lisäksi poikkeuksellisesti Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisten tavaroiden kauppasopimusta (CISG).
 1. Asiakkaalla ei ole oikeutta – edellyttäen saatavista luopumista vrt. Saksan kauppalakikirja § 354 a HGB – siirtää tämän sopimuksen yksittäisiä oikeuksia sekä sopimusta kokonaan kolmannelle osapuolelle, ellemme anna tähän erikseen kirjallista suostumusta.
 2. Sopimuksessa lueteltujen oikeuksien hyödyntämättä jättämisessä ei ole kyse kyseisestä oikeudesta luopumisesta, ellei oikeuden omistaja ilmoita tästä toiselle sopimuspuolelle selvästi kirjallisessa muodossa.
 3. Näitä myynti-, toimitus ja maksuehtoja ei koske asiakkaan hyväksi laaditut todistustaakkaa koskevat säännöt.
 4. Suullisia lisäsopimuksia ei hyväksytä. Näiden myynti-, toimitus- ja maksuehtojen poikkeavat tai täydentävät ehdot ja muutokset mukaan luettuna tämä kirjallinen ehto tai muu sopimuksen mukainen sopimus on tehtävä kirjallisesti.