DÜRR DENTAL SE

Satış koşulları

DÜRR DENTAL SE firmasının satış, teslimat ve ödeme koşulları

Güncelleme: Ocak 2018

 1. Süreklilik arz eden alışveriş söz konusu olduğunda, sonradan açıkça referans gösterilmese dahi ürünlerimiz aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme koşulları ile teslim edilmektedir. Müşterinin aksi yöndeki koşulları, şirketimiz açısından geçerlilik arz etmemektedir. Müşterinin farklı iş koşullarını esas alan iş onaylarına yanıt verilmemesi, onay verildiği anlamına gelmemektedir. Müşteri teslimatımızı kabul ettiğinde, satış, teslimat ve ödeme koşullarımızın kesin olarak geçerliliğini onaylamış olmaktadır.
 2. Sunduğumuz tekliflerin hiçbiri bağlayıcı nitelikte değildir. Siparişler, ancak şirketimiz tarafından yazılı olarak onaylandığı takdirde alınmış kabul edilir. Sipariş onayımız, sipariş onayı tarihinden sonra 14 gün içinde yazılı bir itiraz sunulmadığı takdirde sözleşmenin içeriği bakımından bağlayıcı niteliktedir. Bu durum, onaylanan siparişin verilen siparişten müşterinin onayı alınamayacak düzeyde farklı olduğu koşullarda geçerli değildir.
 3. Sözleşmenin yerine getirilmesi için varılan tüm mutabakatlar yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.
 4. Ülke dışı alışverişlerde INCOTERMS'in kararlaştırılması durumunda, sözleşme için Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenen ve yayınlanan tanımlar geçerlidir.
 1. Fiyatlarımız, Bietigheim fabrikamızdan yapılan teslimatlarda sadece ambalajı, yükü ve sigortayı kapsamaktadır. Kararlaştırılan fiyatlara, ülke içinde yasal oranda katma değer vergisi eklenmektedir.  Teslimat yılında geçerli olan fiyat faturalandırılacaktır.
 2. Sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece, faturalarımız fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net tutarıyla ödenmelidir. Onarım işleri ve ücretli çalışmalar, her zaman net tutarıyla ve hemen ödenmelidir.
 3. Şirket adresi Federal Almanya Cumhuriyeti dışında bulunan müşterilere teslimat durumunda veya önceden belirtilen bölgelerden ihracat yapılabilecek durumdaki teslimatlarda, ülke içinde vergi ve borç bakımından resmi onaylı bir garantör niteliğinde bir Alman bankasının veya teminat kuruluşunun, nihai geçerlilik taşıyacak şekilde vekalette bulunmasını talep etme ve ürünü sadece bu vekalet karşılığında teslim etme hakkımız bulunmaktadır.
 4. Kambiyo veya çekler, sadece ödeme kapsamında kabul edilmektedir. İskonto veya kambiyo ödemeleri ile ilgili tüm gider ve masraflar müşteriye aittir.
 5. Sözleşme akdedildikten sonra müşterinin mali koşullarında müşterinin ödemelerini tehlikeye atabilecek düzeyde gerileme meydana geldiği veya bu risk söz konusu olduğu takdirde, tüm alacaklarımızın hemen ödenmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumda, kabul edilen kambiyo vadelerini dikkate almaksızın, kambiyo iadesinde bulunarak nakit ödeme talep etme hakkımız bulunmaktadır. Alman BGB Yasası Madde 321 kapsamındaki haklarımız saklıdır.
 6. Müşteri, aksi talepler şirketimiz tarafından açıkça kabul edilmediği veya yasal olarak tespit edilmediği sürece, alacaklarımıza karşılık olarak ipotek hakkını uygulamaya koyma yetkisine sahip değildir.
 7. Dürr Dental, kararlaştırılan hizmeti posta veya elektronik ortamda e-posta yoluyla faturalandırma hakkını saklı tutar.
 1. Gönderim ile ilgili masraf ve riskler her zaman müşteriye aittir. Teslimatlar, sadece müşterinin açık talebi söz konusu olduğunda ve masrafları kendisinden tahsil edilerek taşıma hasarlarına karşı sigortalanmaktadır.
 2. Kısmi teslimatlar da dahil olmak üzere, ürün nakliye görevlisine teslim edildikten sonra riskler müşteriye aittir. Ürünün müşteri tarafından teslim alınması durumunda, ürün teslim edilmeye hazır olduğu anda riskler müşteriye aittir.
 3. Teslim edilen mallar, hafif kusur bulundursa dahi müşteri tarafından bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının F maddesindeki haklarından bağımsız şekilde geri alınacaktır.
 1. Teslimatların veya hizmetlerin (teslimat zamanları, teslimat tarihleri ve süreleri) sürelerine uyulması için, müşterinin sözleşmedeki yükümlülüklerine ve zorunluluklarına uyması ön koşuldur. Bu nedenle, teslimat süreleri sipariş onayımız müşteriye ulaştıktan sonra başlamaktadır ve aynı şekilde müşteri tarafından temin edilecek belgeler, bilgiler vs. ibraz edilmeden veya şirketimize mutabakata varılmış bir teminat iletilmeden başlamamaktadır. Bu gibi durumlarda teslimat tarihleri de orantılı şekilde ötelenmektedir. Sözleşme akdedildikten sonra, asıl teslimat veya hizmet kapsamında değişiklik veya ekleme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, asıl teslimat süreleri veya tarihleri de buna bağlı olarak uzayacak veya ötelenecektir.
 2. Teslimat süresine, mal bu süre dolana kadar nakliye görevlisine teslim edildiği veya ürünün teslim alınmaya hazır olduğu bildirildiği sürece uyulmaktadır. Kısmi teslimatlara, müşteri açısından makul olduğu sürece izin verilmektedir.
 3. Mücbir sebepler, grev, devlet müdahaleleri, faaliyet aksaklıkları, malzeme tedarikinde veya enerji beslemesinde yaşanan sorunlar ya da kaynağı fark etmeksizin şirketimiz veya alt tedarikçilerimiz nedeniyle oluşacak diğer olağan dışı, öngörülmeyen ve kasıtlı olmayan durumlara bağlı olarak teslimat ve hizmet sunumunda oluşacak aksamalar, teslimat süresini bu engellerin devam ettiği süre boyunca uzatacaktır.
 4. Bu durumlar öngörülebilir olmasına rağmen teslimat süresi ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz veya hizmet aksaklıklarını önlemek ya da savuşturmak için makul önlemler almadığımız veya bu engellemelerde suçluluk payımızın bulunduğu durumlar bu kapsama dahil değildir. Belirtilen koşullara paralel olarak, bu durumlar mevcut bir gecikme sırasında meydana geldiği takdirde şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz açısından bu koşullar, sadece bu gibi aksaklıklar ve tahmini süresi müşteriye şirketimiz tarafından en kısa sürede bildirildiği takdirde geçerlidir.
 5. Şirketimiz kaynaklı bir gecikme nedeniyle müşteri zarar ettiği takdirde, tazminat başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Tazminat oranı, tamamlanan her gecikme haftasının %1'i (günler küsurat olarak eklenir) ve en fazla sözleşmedeki tutarın %10'u tutarındadır. Bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının G bölümündeki 2. ve 3. madde altında belirtilen sorumluluklarımız bu kapsama dahil değildir.
 1. Teslim edilen mal, müşteri ile kurulan iş ilişkisinden doğan tüm alacaklar eksiksiz şekilde ödenene kadar şirketimizin mülkiyetinde kalmaktadır (alıkoyma hakkı).
 2. Müşteri, mülkiyet devredilene kadar alıkonan malı kaybolma, kırılma, yangın, su baskını ve diğer zararlara karşı sigortalamakla yükümlüdür. Müşteri, buna benzer sigorta sözleşmelerinden doğan tüm haklarını ve sigorta kurumuna karşı sahip olduğu hakları şirketimize devretmektedir. Şirketimiz devredilen hakları kabul etmektedir.
 3. Müşterinin, alıkonulan malı ipotek etme veya başkasına devretme yetkisi bulunmamaktadır. İpotek etme, el konulma veya başka türlü tasarruflar söz konusu olduğunda, müşteri şirketimize en kısa sürede haber vermekle yükümlüdür. Müşterinin ödemeleri geciktirmesi vs. gibi sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, şirketimiz alıkonulan malı geri almak için ihtar verme hakkına sahiptir. Bu koşullar, müşterinin aşırı borçlanması, ödemeyi durdurması, iflas başvurusunda bulunması veya mali koşullarında başka türlü gerileme meydana gelmesi durumunda da geçerlidir. Ürüne el koyma hakkının uygulanması veya malın şirketimiz tarafından ipotek alınması, sözleşmeden çekilmek anlamına gelmemektedir.
 4. Müşteri, alıkonulan malı normal şartlar altında kendi çalışma düzeni doğrultusunda başkalarına satma hakkına sahiptir. Başkasına satma durumunda, müşterinin bu satıştan doğan alacakları fatura tutarımız oranında (katma değer vergisi dahil) şirketimize devredilecektir. Şirketimiz devredilen hakları bu beyan ile kabul etmektedir. Müşteri, bu alacakların tahsil edilmesi için devir işleminden sonra da 173/D_2018 yükümlüdür. Müşterinin ödemeleri geciktiği takdirde iflas davası için başvuru yapılacaktır. Müşterinin aşırı borçlanması, ödemeyi durdurması veya mali koşullarında başka türlü gerileme meydana gelmesi durumunda, malın başkasına satılması ve alacakların tahsil edilmesi ile ilgili haklar da geçerliliğini kaybetmektedir. Bu durumda, diğer yetkilerimiz aynı kalmak üzere devredilen borçları bizzat tahsil etme, maldan yararlanma ve müşteriden alacaklılarına devir işlemini bildirmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Müşteriden bunun dışında, devredilen alacakları ve borçlularını şirketimize bildirmesini ve alacağın tahsil edilmesi ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve belgeleri şirketimize ibraz etmesini her zaman talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 5. Alıkonulmuş mal üzerinde müşteri tarafından uygulanan düzenleme ve değişiklikler, her zaman şirketimiz adına gerçekleştirilmektedir. Alıkonulmuş mal, şirketimize ait olmayan başka ürünler ile işletildiği takdirde, alıkonulmuş malın işletilen diğer ürünlere işletim zamanındaki orantılı değeri karşılığında, yeni üründe şirketimiz de ortak mülkiyet hakkına sahip olmaktadır. İşletim sonucunda elde edilen ürün için, diğer alıkonulmuş mallar ile ilgili hususlar geçerlidir (bkz. yukarı).
 6. Alıkonulmuş mal, şirketimize ait olmayan başka ürünler ile eklemeli şekilde kullanılarak başka bir bütünün önemli bileşeni haline geldiği takdirde, alıkonulmuş malın eklemeli şekilde kullanılan diğer ürünlere kullanım zamanındaki orantılı değeri karşılığında, yeni üründe şirketimiz de ortak mülkiyet hakkına sahip olmaktadır. Eklemeli kullanım durumunda müşterinin ürünü ana bileşen konumunda olduğu takdirde, mutabakata varıldığı gibi müşterinin şirketimize orantılı bir ortak mülkiyet hakkı sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan ortak mülkiyet hakkı, şirketimiz adına müşteri tarafından korunur. Eklemeli kullanım ile ilgili koşullar, birlikte veya kombinasyonlu kullanımlar için de geçerlidir. Eklemeli, birlikte veya kombinasyonlu kullanıma bağlı olarak oluşan ürün için, diğer alıkonulmuş mallar ile ilgili hususlar geçerlidir (bkz. yukarı).
 7. Güvence değeri, güvence verilen alacaklardan %20 fazla olduğu takdirde, şirketimiz yükümlülük kapsamındaki güvencelerden cayma hakkına sahiptir.
 1. Müşteri, teslim edilen malı aldıktan sonra hemen ayrıntılı şekilde kontrol etmeli ve tespit edilen olası eksiklikleri yazılı olarak şirketimize bildirmelidir.
 2. Eksik teslimat veya hizmet söz konusu olduğu takdirde, şirketimizin kararına bağlı olarak müşterinin eksikliğin giderilmesini veya eksiksiz bir teslimat / mal ya da yeni bir ürün teslim edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır (ek tedarik). Ek tedarik şirketimiz tarafından reddedildiği, başarısız olduğu, müşteri tarafından makul olmadığı veya müşteri tarafından belirlenen makul süre zarfından gerçekleştirilemediği takdirde, müşteri kendi tercihine bağlı olarak indirim talep edebilir, sözleşmeden çekilebilir veya Alman BGB yasası madde 637 uyarınca bir hizmet sözleşmesi ile eksikliği kendisi giderebilir. Eksiklik hafif düzeyde olduğu takdirde müşterinin sözleşmeden çekilebilmesi söz konusu değildir. Ayrıca şirketimizin sorumlulukları, sadece bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının G bölümü ile sınırlıdır.
 3. Alman BGB yasası madde 443 uyarınca satın alınan malın veya ürünün durumuna ilişkin garanti, şirketimiz tarafından sadece yazılı olarak sunulmaktadır.
 4. Eksiklik ile ilgili talepler, yabancı parçalar monte ederek teslim edilen üründe keyfi değişiklikler yapıldığı ve eksikliğin doğrudan üründen kaynaklandığı tespit edilemediği takdirde veya doğal yıpranma durumunda geçerli değildir.
 5. Eksiklik ile ilgili talepler için genel zaman aşımı süresi, teslimattan sonra 24 aydır. Yedek parçalar, yedek cihazlar, onarım ve değişim programımızdaki ürünler ve ürün onarımları için zaman aşımı süresi, teslimattan sonra 12 aydır.
 6. Müşteri yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği takdirde, şirketimiz eksikliklerin giderilmesini reddedebilmektedir.
 7. Teslimatta, eksiklik giderme maliyetinin iki katına kadar tutardaki olası eksiklikler nedeniyle doğacak ipotek hakkı bu kapsama dahil değildir.
 1. Ölüm, yaralanma veya sağlık rahatsızlığı gibi zararlar, ürün sorumluluk yasası kapsamındaki haklar, sunulan garantiler (174/D_2018 eksikliğe bağlı dolaylı zararların garantisi hariç) ve kasıtlı ya da ihmalkar davranmamız nedeniyle oluşan tüm öngörülebilir zararlar karşısında şirketimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Basit ihmal sonucu oluşacak maddi hasarlar için şirketimiz, sadece zararın bedeli yükümlü olduğumuz mevcut sorumluluk sigortası kapsamında şirketimize ödeneceği takdirde sorumluluk sahibidir.
 2. Temel sözleşme yükümlülükleri Alman BGB yasası madde 307, paragraf 2 no. 2 uyarınca kusurlu şekilde ihlal edildiği takdirde, şirketimiz basit ihlallerden de sorumludur ancak bu durumda sadece öngörülebilir ve tipik zararlar dikkate alınmaktadır. Bu durumda şirketimiz, sorumluluk sigortamızın toplamı ile ve tutar 500.000,00 Euro altında olmayacak şekilde sorumludur.
 3. Ayrıca müşterinin, borç yükümlülüğü ve izin verilmeyen tutumlara bağlı olarak oluşan yükümlülük ihlalleri ve dolaylı zararlar (gelir kaybı dahil) için tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
 1. Elektrikli ekipmanlar yasası uyarınca, 13.08.2005 tarihinden sonra Almanya'da yeni cihaz olarak piyasaya sürülen eski cihazlar (elektrikli ve elektronik cihazlar), paragraf 2 altındaki koşullara bağlı kalınmak üzere şirketimiz tarafından iade alınmakta ve maliyeti şirketimiz tarafından karşılanarak imha edilmekte veya geri dönüştürülmektedir. Eski cihazların iade alınması için, müşterinin veya kullanıcının eski cihazları masraf ve risklerini üstlenerek şirketimize (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Almanya) getirmesi ön koşuldur. Eski cihazların şirketimiz tarafından adresten teslim alınması veya toplama merkezlerinin kurulması söz konusu değildir. Eski cihazların sökülmesi ile ilgili sorumluluk sadece müşteriye veya kullanıcıya aittir.
 2. Paragraf 1 altındaki yükümlülüklere, sağlığa zararlı maddelere temas eden aspirasyon makineleri, separatörler, amalgam separatörleri, hortum panoları ve bu cihazların kombinasyonları gibi eski cihazlar dahil değildir. Aynı şekilde, yıkama üniteleri, yer seçme valfleri ve ağız yıkama lavabosu valfleri gibi elektrikli ve elektronik cihazların bağımsız bileşenleri de paragraf 1 altındaki yükümlülüklere dahil değildir. Paragraf 1 uyarınca şirketimizin yükümlülüğü bulunmadığı takdirde, kullanım ömrü tamamlandıktan sonra müşteri, masraflarını kendisi karşılayarak eski cihazların yasalara uygun şekilde imha edilmesini veya geri dönüştürülmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu durumda şirketimizin, Alman Elektrikli Ürünler Yasası Madde 19 uyarınca müşteriye veya bu kapsamdaki üçüncü şahıslara karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri elektrikli veya elektronik cihazları üçüncü şahıslara devrettiği takdirde, üçüncü şahıs ile sözleşme imzalamalı ve kullanım ömrü tamamlandıktan sonra eski cihazların masraflar üçüncü şahıs tarafından karşılanacak şekilde yasalara uygun imha edilmesini veya geri dönüştürülmesini sağlamalı veya başka birine yeniden devredilmesi durumunda alıcıya bu yükümlülüklerin iletilmesini sağlamalıdır.
 1. Sözleşmenin her iki tarafı için de yükümlülükleri uygulama adresi sadece Almanya 74321 Bietigheim-Bissingen şehrindeki şirket genel merkezidir. Yasal yetki, sadece devlet mahkemelerine aittir. Müşterilerimiz ticaret yasaları kapsamındaki alıcılar veya kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler olduğu takdirde, tek yetkili merci Heilbronn bölge mahkemesidir. Bu durum borçlar ile ilgili davalarda geçerli değildir. Ancak, haklarımızı başka bir yasal mahkemede arama yetkimiz de bulunmaktadır.
 2. Müşterilerimiz ile kurduğumuz yasal ilişkiler, Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması istisna olmak üzere sadece Almanya Federal Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
 1. Müşteri lehine mevcut olan ispat yükümlülüğü yasaları, bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının kapsamında değildir.
 2. Bu satış, teslimat ve ödeme koşullarında veya diğer sözleşme mutabakatlarında yapılacak değişiklikler, yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.
 3. Yasalar veya sözleşmeler nedeniyle bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının herhangi bir bölümü geçersiz kaldığı takdirde, diğer hükümler geçerliliğini korumaya devam edecektir.