DÜRR DENTAL SE

Satış koşulları

DÜRR DENTAL SE firmasının satış, teslimat ve ödeme koşulları

Güncelleme: Aralık 2021

 1. Münferit durumda aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, sözleşme konusu olarak aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. Bu satış, teslimat ve ödeme koşulları, yeniden açık bir şekilde kararlaştırılmamış olsalar bile, gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerli olacaktır. Müşterinin genel işlem şartları, bunlara açıkça itiraz etmesek bile sözleşmenin bir parçası haline gelmeyecektir. Müşterinin genel işlem şartlarının aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme koşullarıyla tutarlı olmaması halinde, müşteri sözleşmenin imzalanmasından önce aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme koşullarını kabul etmediğini bize açıkça ve yazılı olarak zamanında bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir bilginin atlanması durumunda, müşteri çelişkili kendi şartlarını ileri sürümekten vazgeçer.
 2. Tarafımızdan yapılan tüm teklifler bağlayıcı değildir ve muaftır. Siparişler, kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızdan e-posta, faks veya yazılı olarak teyit edilmedikçe kabul edilmiş sayılmayacaktır. Sipariş onayımız, sipariş onayı tarihinden sonra 14 gün içinde yazılı bir itiraz sunulmadığı takdirde sözleşmenin içeriği bakımından bağlayıcı niteliktedir. Bu durum, onaylanan siparişin verilen siparişten müşterinin onayı alınamayacak düzeyde farklı olduğu koşullarda geçerli değildir.
 3. Sözleşmenin yerine getirilmesi için varılan tüm mutabakatlar yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.
 4. Ülke dışı alışverişlerde INCOTERMS'in kararlaştırılması durumunda, sözleşme için Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenen ve yayınlanan tanımlar geçerlidir.
 1. Fiyatlarımız, Bietigheim fabrikamızdan yapılan teslimatlarda sadece ambalajı, yükü ve sigortayı kapsamaktadır. Kararlaştırılan fiyatlara, gerekirse ülke içinde yasal oranda katma değer vergisi eklenmektedir. Sözleşmeyle mutabık kalınan hizmetler için katma değer vergisi olmadan fatura kesilmesi durumunda, vergi makamlarının ilgili olgulara ilişkin tutumunun değişmesi veya bir vergi denetiminin bunu ortaya çıkarması halinde, katma değer vergisini yasal olarak geçerli oran artı yasal veya resmi ek ücretler üzerinden sonradan fatura etme hakkımızı özellikle saklı tutarız.
 2. Sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece, faturalarımız fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net tutarıyla ödenmelidir. Onarım işleri ve ücretli çalışmalar, her zaman net tutarıyla ve hemen ödenmelidir.
 3. Şirket adresi Federal Almanya Cumhuriyeti dışında bulunan müşterilere teslimat durumunda veya önceden belirtilen bölgelerden ihracat yapılabilecek durumdaki teslimatlarda, ülke içinde vergi ve borç bakımından resmi onaylı bir garantör niteliğinde bir Alman bankasının veya teminat kuruluşunun, nihai geçerlilik taşıyacak şekilde vekalette bulunmasını talep etme ve ürünü sadece bu vekalet karşılığında teslim etme hakkımız bulunmaktadır.
 4. Kambiyo veya çekler, sadece ödeme kapsamında kabul edilmektedir. İskonto veya kambiyo ödemeleri ile ilgili tüm gider ve masraflar müşteriye aittir.
 5. Sözleşme akdedildikten sonra müşterinin mali koşullarında müşterinin ödemelerini tehlikeye atabilecek düzeyde ciddi bir gerileme meydana geldiği veya bu risk söz konusu olduğu takdirde, verilmiş olan tüm hizmetler için mevcut alacaklarımızın hemen ödenmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumda, kabul edilen kambiyo vadelerini dikkate almaksızın, kambiyo iadesinde bulunarak nakit ödeme talep etme hakkımız bulunmaktadır. Alman BGB Yasası Madde 321 kapsamındaki haklarımız saklıdır.
 6. Müşteri, aksi talepler şirketimiz tarafından açıkça kabul edilmediği veya yasal olarak tespit edilmediği sürece, alacaklarımıza karşılık olarak ipotek hakkını tartışmasız uygulamaya koyma yetkisine sahip değildir. Ayrıca, müşteri sadece karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece herhangi bir alıkoyma hakkını kullanma yetkisine sahiptir.
 7. Kendi takdirimize bağlı olarak, kararlaştırılan hizmeti posta veya elektronik ortamda e-posta yoluyla faturalandırma hakkını saklı tutar.
 1. Gönderim ile ilgili masraf ve riskler müşteriye aittir. Teslimatlar, sadece müşterinin açık talebi söz konusu olduğunda ve masrafları kendisinden tahsil edilerek taşıma hasarlarına karşı sigortalanmaktadır.
 2. Kısmi teslimatlar da dahil olmak üzere, ürün nakliye görevlisine teslim edildikten sonra riskler müşteriye aittir. Ürünün müşteri tarafından teslim alınması durumunda, ürün teslim edilmeye hazır olduğu anda riskler müşteriye aittir.
 3. Teslim edilen mallar, hafif kusur bulundursa dahi müşteri tarafından bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının F maddesindeki haklarından bağımsız şekilde geri alınacaktır. Bu durum hatalı teslimatlarda geçerli değildir.
 1. Teslimatların veya hizmetlerin (teslimat zamanları, teslimat tarihleri ve süreleri) sürelerine uyulması için, müşterinin sözleşmedeki yükümlülüklerine ve zorunluluklarına uyması ön koşuldur. Bu nedenle, teslimat süreleri sipariş onayımız müşteriye ulaştıktan sonra başlamaktadır ve aynı şekilde müşteri tarafından temin edilecek belgeler, bilgiler vs. ibraz edilmeden veya şirketimize mutabakata varılmış bir teminat iletilmeden başlamamaktadır. Bu gibi durumlarda teslimat tarihleri de orantılı şekilde ötelenmektedir. Sözleşme akdedildikten sonra, asıl teslimat veya hizmet kapsamında değişiklik veya ekleme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, asıl teslimat süreleri veya tarihleri de buna bağlı olarak uzayacak veya ötelenecektir.
 2. Teslimat süresine, mal bu süre dolana kadar nakliye görevlisine teslim edildiği veya ürünün teslim alınmaya hazır olduğu bildirildiği sürece uyulmaktadır.
 3. Mücbir sebep veya iş uyuşmazlıkları, resmi müdahaleler, işletme arızaları, malzeme veya enerji tedarikindeki zorluklar, veba, salgın hastalıklar, pandemiler, bulaşıcı hastalık salgınları veya karantina dahil diğer halk sağlığı krizleri nedeniyle teslimat ve hizmet kesintileri veya sorumlu olmadığımız ve/veya etki alanımızın dışında kalan veya başka türlü öngörülemeyen, bizim suçumuz olmayan sıra dışı durumlardan kaynaklanan ve bu durumların şirketimizde veya alt tedarikçilerimizde meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, teslimat süresini engelin süresi kadar uzatır. Bu tür olaylar teslimatı veya ifayı bizim için önemli ölçüde daha zor veya imkansız hale getirirse ve engel sadece geçici bir süre için değilse, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz. Geçici süreyle devam eden engellerde, teslimat veya hizmet son teslim tarihleri uzatılacak veya teslimat veya hizmet son teslim tarihleri engel süresi artı makul bir başlangıç süresi kadar ertelenecektir. Gecikmeden dolayı müşterinin teslimatı veya hizmeti kabul etmesi olası değilse, derhal yazılı olarak bize bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilebilir. Müşterinin, özellikle zarar tazminatı ile ilgili hiçbir talebi olamaz.
 4. Öngörülebilir olmasına rağmen teslimat süresi ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz veya hizmet aksaklıklarını önlemek ya da savuşturmak için makul önlemler almadığımız veya bu engellemelerde suçluluk payımızın bulunduğu durumlar yukarıda bulunan no. 3 kapsamına girmez. Yukarıda bulunan no. 3 uyarınca koşullara paralel olarak, bu durumlar mevcut bir gecikme sırasında meydana geldiği takdirde şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür arızaların oluşumu ve bu tür arızaların tahmini süresi hakkında müşteriyi derhal bilgilendireceğiz.
 5. Şirketimiz kaynaklı bir gecikme nedeniyle müşteri zarar ettiği takdirde, tazminat başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Bu sırada sorumluluğumuz, bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının G bölümüne tabi olacaktır.
 1. Aşağıda kabul edilen mülkiyet haklarının korunması, bizimle olan iş ilişkisinden kaynaklanan müşteriye karşı mevcut ve gelecekteki tüm taleplerimizi güvence altına almaya hizmet eder (bu teslimat ilişkisiyle sınırlı bir cari hesap ilişkisinden kaynaklanan bakiye talepleri dahil).
 2. Teslim edilen mal, müşteri ile kurulan iş ilişkisinden doğan tüm güvence altına alınmış alacaklar eksiksiz şekilde ödenene kadar şirketimizin mülkiyetinde kalacaktır (alıkoyma hakkı). Müşterinin, alıkonulan malı ipotek etme veya başkasına devretme yetkisi bulunmamaktadır. Haciz ve ayrıca el koyma veya diğer tasarruflar veya üçüncü tarafların mülkiyetin muhafazasına tabi nesneye erişimi durumunda, müşteri üçüncü tarafları mülkiyetimiz hakkında derhal bilgilendirmek ve bununla ilgili de bize bilgi vermek zorundadır. Eğer üçüncü taraf bu bağlamda ortaya çıkan adli veya makul yargı dışı masrafları bize geri ödeyecek durumda değilse, müşteri söz konusu masraflardan bize karşı sorumlu olacaktır.
 3. Müşteri, mülkiyetin muhafazasına konu olan nesneyi bizim için ücretsiz olarak güvenli bir şekilde muhafaza edecektir. Müşteri, mülkiyet devredilene kadar alıkonan malı kaybolma, kırılma, yangın, su baskını ve diğer zararlara karşı sigortalamakla yükümlüdür. Müşteri, buna benzer sigorta sözleşmelerinden doğan tüm haklarını ve sigorta kurumuna karşı sahip olduğu hakları şirketimize devretmektedir. Şirketimiz devredilen hakları kabul etmektedir.
 4. Değerlendirme durumu: Müşterinin ödemeleri geciktirmesi vs. gibi sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, şirketimiz alıkonulan malı geri almak için ihtar verme hakkına sahiptir. Ürüne el koyma hakkının uygulanması veya malın şirketimiz tarafından ipotek alınması, sözleşmeden çekilmek anlamına gelmemektedir.
 5. Müşteri, yukarıda No. 4 uyarınca değerlendirme durumu gerçekleşene kadar, saklanan malı normal şartlar altında kendi çalışma düzeni doğrultusunda başkalarına satma hakkına sahiptir. Yeniden satış durumunda, müşterinin yeniden satıştan kaynaklanan talepleri, burada ve şimdi teminat yoluyla ve saklanan ürünün tarafımızdan ortak mülkiyeti durumunda, ortak mülkiyet payı oranında bize devredilecektir. Aynı durum, saklanan malların yerini alan veya saklanan mallarla ilgili olarak ortaya çıkan, sigorta talepleri veya kayıp veya tahribat durumunda haksız fiil talepleri gibi diğer talepler için de geçerlidir. Şirketimiz devredilen hakları bu beyan ile kabul etmektedir. Müşteri, devir işleminden sonra da iptal edilene kadar bu alacakları kendi adına tahsil etme yetkisine sahiptir. Bu durumda, diğer yetkilerimiz aynı kalmak üzere devredilen borçları bizzat tahsil etme, maldan yararlanma ve müşteriden alacaklılarına devir işlemini bildirmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Ayrıca, devredilen alacakları ve borçlularını şirketimize bildirmesini ve alacağın tahsil edilmesi ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve belgeleri şirketimize ibraz etmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 6. Saklanan nesnenin müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi, mülkiyeti elde etmemiz için her zaman bizim adımıza ve hesabımıza gerçekleştirilir. Mülkiyetin muhafazasına tabi nesne bize ait olmayan diğer nesnelerle birlikte işlenirse veya işlenen nesnenin değeri mülkiyetin muhafazasına tabi nesnenin değerinden yüksekse, ancak mülkiyetin muhafazasına tabi nesnenin değerinin işlenme sırasındaki diğer işlenen nesnelere oranı kadar yeni nesnenin ortak mülkiyetini ediniriz. İşletim sonucunda elde edilen ürün için, diğer alıkonulmuş mallar ile ilgili hususlar geçerlidir (bkz. yukarı).
 7. Alıkonulmuş mal, şirketimize ait olmayan başka ürünler ile eklemeli şekilde kullanılarak başka bir bütünün önemli bileşeni haline geldiği takdirde, alıkonulmuş malın eklemeli şekilde kullanılan diğer ürünlere kullanım zamanındaki orantılı değeri karşılığında, yeni üründe şirketimiz de ortak mülkiyet hakkına sahip olmaktadır. Eklemeli kullanım durumunda müşterinin ürünü ana bileşen konumunda olduğu takdirde, mutabakata varıldığı gibi müşterinin şirketimize orantılı bir ortak mülkiyet hakkı sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan ortak mülkiyet hakkı, şirketimiz adına müşteri tarafından korunur. Eklemeli kullanım ile ilgili koşullar, birlikte veya kombinasyonlu kullanımlar için de geçerlidir. Eklemeli, birlikte veya kombinasyonlu kullanıma bağlı olarak oluşan ürün için, diğer alıkonulmuş mallar ile ilgili hususlar geçerlidir (bkz. yukarı).
 8. Güvence değeri, güvence verilen alacaklardan %20 fazla olduğu takdirde, şirketimiz yükümlülük kapsamındaki güvencelerden cayma hakkına sahiptir. Ardından piyasaya sürülecek ürünlerin seçimi bizim takdirimize bağlı olacaktır.
 1. Teslim edilen ürünler, müşteriye veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü tarafa teslim edildikten hemen sonra dikkatlice incelenecektir. Teslimattan sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde yazılı bir kusur bildirimi almadığımız sürece, bariz kusurlar veya anında, dikkatli bir inceleme sırasında fark edilebilecek diğer kusurlar açısından müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır. Diğer kusurlarla ilgili olarak, kusurun ortaya çıktığı andan itibaren 7 (yedi) iş günü içinde kusur bildirimi tarafımıza ulaşmazsa, teslimat kalemleri müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır; ancak, kusur normal kullanım sırasında daha erken bir zamanda ortaya çıkmışsa, bu daha erken zaman, kusur bildiriminde bulunma süresinin başlangıcı için belirleyici olacaktır. Talebimiz üzerine, reddedilen bir teslimat nesnesi taşıma ücreti ödenmiş olarak bize iade edilecektir. Haklı bir şikayet durumunda, en uygun nakliye rotasının masraflarını geri ödeyeceğiz; bu, teslimat kaleminin kullanım amacından başka bir yerde bulunması nedeniyle maliyetlerin artması durumunda geçerli olmayacaktır.
 2. Başarısızlık, yani imkansızlık, makul olmama, reddetme veya düzeltme veya değiştirme teslimatının makul olmayan gecikmesi durumunda, müşteri sözleşmeden çekilebilir veya satın alma fiyatını uygun şekilde düşürebilir. Eksik teslimat veya hizmet söz konusu olduğu takdirde, şirketimizin kararına bağlı olarak müşterinin eksikliğin giderilmesini veya eksiksiz bir teslimat / mal ya da yeni bir ürün teslim edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır (ek tedarik). Ek tedarik şirketimiz tarafından reddedildiği, başarısız, imkansız olduğu, müşteri tarafından makul olmadığı veya müşteri tarafından belirlenen makul süre zarfından gerçekleştirilemediği takdirde, müşteri kendi tercihine bağlı olarak indirim talep edebilir, sözleşmeden çekilebilir veya Alman BGB yasası madde 637 uyarınca bir hizmet sözleşmesi ile eksikliği kendisi giderebilir. Eksiklik hafif düzeyde olduğu takdirde müşterinin sözleşmeden çekilebilmesi söz konusu değildir. Ayrıca şirketimizin sorumlulukları, sadece bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının G bölümü ile sınırlıdır.
 3. Diğer üreticilerin bileşenlerinde lisans veya fiili nedenlerle gideremediğimiz kusurlar olması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, garanti taleplerimizi müşteri hesabına üreticilere ve tedarikçilere karşı ileri sürebilir veya bunları müşteriye devredebiliriz. Bu tür kusurlar durumunda, bize karşı garanti talepleri sadece diğer koşullar altında ve bu satış, teslimat ve ödeme koşullarına uygun olarak, yukarıda belirtilen taleplerin üretici ve tedarikçiye karşı yasal olarak uygulanmasının başarısız olması veya örneğin iflas nedeniyle boşuna olması durumunda geçerli olacaktır. Dava süresince, müşterinin bize karşı ilgili garanti taleplerinin zaman aşımı süresi askıya alınacaktır.
 4. Alman BGB yasası madde 443 uyarınca satın alınan malın veya ürünün durumuna ilişkin garanti, şirketimiz tarafından sadece yazılı olarak sunulmaktadır.
 5. Eksiklik ile ilgili talepler, doğal yıpranma durumunda veya yabancı parçalar monte ederek teslim edilen üründe izinsiz değişiklikler yapıldığı ve eksikliğin doğrudan bu durumdan kaynaklandığı edildiğinde geçerli değildir. Garanti, müşterinin teslimat nesnesini değiştirmesi veya iznimiz olmadan üçüncü bir tarafa değiştirtmesi ve bunun kusurun giderilmesini imkansız veya makul olmayan bir şekilde zorlaştırması durumunda da geçerliliğini yitirecektir. Her durumda, değişiklikten kaynaklanan kusurun giderilmesi için gereken ek masraflar müşteriye ait olacaktır.
 6. Tüm yeni üniteler için garanti süresi teslimattan itibaren 24 aydır. Değiştirilen üniteler, yedek parçalar, onarım değişim programındaki üniteler ve fabrika onarımları için garanti süresi 12 aydır. Bu süreler, müşterinin yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından veya bizim veya vekillerimizin kasıtlı veya ağır ihmalkar görev ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri için geçerli olmayacak ve her durumda yasal hükümlere uygun olarak zaman aşımına uğrayacaktır.
 7. Müşteri yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği takdirde, şirketimiz eksikliklerin giderilmesini reddedebilmektedir.
 8. Teslimatta, eksiklik giderme maliyetinin iki katına kadar tutardaki olası eksiklikler nedeniyle doğacak ipotek hakkı bu kapsama dahil değildir.
 9. Teslimat nesnesinin aşağıdaki numaralara uygun olarak üçüncü tarafların sınai mülkiyet haklarından veya telif haklarından arınmış olduğunu garanti ederiz. Sözleşme taraflarından her biri, bu hakların ihlali nedeniyle kendisine karşı hak iddiasında bulunulması halinde, diğer sözleşme tarafını gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirecektir.
 10. Teslimat nesnesinin üçüncü bir tarafın sınai mülkiyet hakkını veya telif hakkını ihlal etmesi durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak ve masrafları bize ait olmak üzere, teslimat nesnesini üçüncü tarafların hakları artık ihlal edilmeyecek ancak teslimat nesnesi sözleşmeyle kararlaştırılan işlevleri yerine getirmeye devam edecek şekilde değiştirecek veya yenileyecek ya da üçüncü tarafla bir lisans sözleşmesi imzalayarak müşteri için kullanım hakkını temin edeceğiz. Makul bir süre içinde bunu başaramazsak, müşteri sözleşmeden çekilme veya satın alma fiyatını uygun şekilde düşürme hakkına sahip olacaktır. Müşterinin her türlü tazminat talebi, bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının G bölümündeki sınırlamalara tabi olacaktır.
 11. Tarafımızdan tedarik edilen diğer üreticilerin ürünleri tarafından hakların ihlal edilmesi durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, taleplerimizi müşteri hesabına üreticilere ve üst tedarikçilere karşı ileri süreceğiz veya bunları müşteriye devredeceğiz. Bu tür durumlarda, bize karşı talepler ancak yukarıda 10. madde uyarınca, yukarıda belirtilen taleplerin üreticilere ve üst tedarikçilere karşı yasal olarak uygulanmasının başarısız olması veya örneğin iflas nedeniyle boşuna olması durumunda söz konusu olacaktır. Yasal anlaşmazlık süresince, müşterinin bize karşı ilgili talepleri için zaman aşımı askıya alınacaktır.
 1. Yasal gerekçelere bakılmaksızın, özellikle imkansızlık, gecikme, kusurlu veya yanlış teslimat, sözleşmenin ihlali, sözleşme görüşmeleri sırasında görevlerin ihlali ve haksız fiilden kaynaklanan zararlar için sorumluluğumuz, her durumda kusur söz konusu olduğu ölçüde bu Bölüm G uyarınca sınırlandırılacaktır.
 2. Yönetim organlarımızın, yasal temsilcilerimizin, çalışanlarımızın veya diğer vekillerimizin basit ihmali durumunda, bu durum önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlalini içermediği sürece sorumlu olmayacağız. Sözleşmeden doğan önemli yükümlülükler, teslimat nesnesini zamanında teslim etme ve kurma, işlevselliğini veya kullanılabilirliğini önemsizden daha fazla bozan mülkiyet kusurlarından ve maddi kusurlardan arınmış olmasını sağlama yükümlülüğünün yanı sıra, müşterinin teslimat kalemini sözleşmeye uygun olarak kullanmasını sağlamayı amaçlayan veya müşterinin personelinin hayatını ve uzuvlarını korumayı veya müşterinin mülkünü önemli hasarlardan korumayı amaçlayan tavsiye, koruma ve gözetim yükümlülükleridir.
 3. Yukarıdaki 2. madde uyarınca zararlar için esastan sorumlu olduğumuz ölçüde, bu sorumluluk, sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşme ihlalinin olası bir sonucu olarak öngördüğümüz veya gerekli özeni göstermiş olsaydık öngörmemiz gereken zararlarla sınırlı olacaktır. Teslimat nesnesindeki kusurlardan kaynaklanan dolaylı zararlar ve dolaylı zararlar da sadece teslimat kaleminin amaçlandığı gibi kullanılması durumunda bu tür zararların tipik olarak beklenebileceği ölçüde tazmin edilebilir.
 4. Basit ihmalden kaynaklanan sorumluluk durumunda, maddi hasar ve bundan kaynaklanan diğer mali kayıplar için tazminat ödeme yükümlülüğümüz, talep başına sorumluluk sigortamızın teminat tutarı ile sınırlı olacak, ancak 500.000,00 Euro'nun altında olmayacaktır.
 5. Yukarıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları, yürütme organlarımız, yasal temsilcilerimiz, çalışanlarımız ve diğer vekillerimiz için de aynı ölçüde geçerli olacaktır.
 6. Teknik bilgi sağladığımız veya danışmanlık sıfatıyla hareket ettiğimiz ve bu bilgi veya tavsiyenin tarafımızca borçlanılan hizmetlerin sözleşmeyle kararlaştırılmış kapsamının bir parçası olmadığı ölçüde, bu ücretsiz olarak ve herhangi bir sorumluluk hariç tutularak yapılacaktır (bu, aşağıdaki No. 7 uyarınca sorumluluğumuzu etkilemeyecektir).
 7. Bölüm G'deki sınırlamalar, kasıtlı veya ağır ihmalkar davranış, garantili özellikler, yaşamın, uzvun veya sağlığın zarar görmesi veya ürün sorumluluk yasası kapsamındaki sorumluluğumuz için geçerli değildir.
 1. Almanya'da 13.08.2005 tarihinden sonra yeni cihazlar olarak piyasaya sürülen Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Kanunu (ElektroG) kapsamındaki eski cihazlar (elektrikli ve elektronik cihazlar), 2 ila 4 numaralı hükümlere tabi olarak bize iade edilebilir. Bu eski cihazları yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak ele alacak veya imha edeceğiz. İade için, eski cihazlar masrafları ve riski müşteriye veya kullanıcıya ait olmak üzere bize (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Almanya) getirilmelidir. Eski cihazların şirketimiz tarafından adresten teslim alınması veya toplama merkezlerinin kurulması söz konusu değildir. Eski cihazların sökülmesi ile ilgili sorumluluk sadece müşteriye veya kullanıcıya aittir. Müşterinin eski cihazları bize teslim etme zorunluluğu yoktur.
 2. İmha masrafları müşteriye aittir. Bu, No. 1 uyarınca bir iade durumunda da geçerli olacaktır. Müşterinin elektrikli veya elektronik cihazları bizden üçüncü bir tarafa devretmesi halinde, üçüncü tarafı bu elektrikli veya elektronik cihazların imha masraflarını üstlenmeye ve cihazların tekrar devredilmesi durumunda ilgili alıcıya karşılık gelen bir yükümlülük getirmeye sözleşmeyle mecbur edecektir. Müşteri, elektrikli veya elektronik cihazları bizden devraldığı üçüncü tarafları elden çıkarma masraflarını üstlenmeye ve yükümlülüğü devretmeye sözleşmeyle mecbur bırakmazsa, müşteri, eski cihazların bize iade edilmesi durumunda teslim edilen elektrikli veya elektronik cihazların elden çıkarma masraflarını üstlenmek ve üçüncü tarafların ilgili taleplerine karşı bizi tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 3. No. 1 uyarınca iade kapsamı dışında tutulan tıbbi cihazlar ve in-vitro teşhis cihazları, her birinin kullanım ömrünün bitiminden önce bulaşıcı hale gelmesi beklenen, özellikle emme makineleri, ayırıcılar, amalgam ayırıcılar ve hortum tepsileri ve bu cihazların kombinasyonları ve ayrıca aktif implante edilebilir tıbbi cihazlardır. Ayrıca elektrikli ve elektronik cihazların bağımlı bileşenleri, özellikle yıkama üniteleri, yer seçim valfleri ve ağız çalkalama kabı valfleri, eski bir cihazın parçası olmadıkları sürece, No. 1'e göre bir iadenin dışında tutulur.
 4. No. 3 uyarınca bir iade söz konusu değilse veya müşteri No. 1 uyarınca eski cihazları bize teslim etmemeye karar verirse, müşteri eski cihazları yasal hükümler uyarınca masrafları kendisine ait olmak üzere uygun şekilde imha etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda, müşteri üçüncü tarafların her türlü talebine karşı bizi tazmin edecektir.
 1. Sözleşmenin her iki taraf için de ifa yeri 74321 Bietigheim-Bissingen'deki şirket merkezimizdir. Müşteri, Avrupa Birliği mevzuatı anlamında bir tacir olduğu sürece Ticaret Kanunu, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon, sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için (çekler, kambiyo senetleri ve belgelerle ilgili işlemler dahil) kayıtlı ofisimizin münhasır yargı yeri olacağı kabul edilir. Bu aynı zamanda adli ihtar davaları ve Almanya'da genel bir yargı yeri bulunmayan kişilerin yanı sıra sözleşmenin imzalanmasından sonra ikametgahını veya mutat meskenini yurt dışına taşıyan veya davanın açıldığı tarihte ikametgahı veya mutat meskeni bilinmeyen kişiler için de geçerlidir. Ancak, haklarımızı yasal mahkemede arama yetkimiz de bulunmaktadır.
 2. Müşteri ile kurduğumuz yasal ilişkiler, Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) istisna olmak üzere sadece Almanya Federal Cumhuriyeti hukukuna tabidir.
 1. Müşteri, Alman Ticaret Kanunu (HGB) madde 354 a uyarınca parasal taleplerin temlikine tabi olarak, bu sözleşme kapsamındaki bireysel haklarını veya bir bütün olarak sözleşmeyi, yazılı onayımızı açıkça vermediğimiz sürece üçüncü taraflara devredemez.
 2. Sözleşmeden doğan bir hakkın kullanılmaması, hak sahibi tarafından diğer sözleşme tarafına açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.
 3. Müşteri lehine mevcut olan ispat yükümlülüğü yasaları, bu satış, teslimat ve ödeme koşullarının kapsamında değildir.
 4. Sözlü yan anlaşmalar mevcut değildir. Bu yazılı şekil hükmü veya diğer sözleşme anlaşmaları da dahil olmak üzere, bu satış, teslimat ve ödeme koşullarına yönelik sapma veya ek koşullar ve değişiklikler yazılı olarak belirtilmelidir.