DÜRR DENTAL SE

Condiții de vânzare

Termeni și condiții de vânzare, livrare și plată ai companiei DÜRR DENTAL SE

Versiunea ianuarie 2018

 1. Efectuăm livrări numai pe baza următoarelor noastre condiții de vânzare, livrare și plată, chiar dacă, în cazul unor raporturi comerciale permanente, nu se face nicio altă referire expresă la o dată ulterioară. Termenii și condițiile contradictorii ale clientului nu sunt valabile pentru noi, iar tăcerea din confirmările de comandă care se referă la termenii și condițiile divergente ale clientului nu este considerată drept acord. Prin acceptarea livrării noastre, clientul este de acord cu valabilitatea exclusivă a termenilor și condițiilor noastre de vânzare, livrare și plată.
 2. Toate ofertele formulate de noi nu generează obligații. Comenzile vor fi considerate acceptate numai după ce au fost confirmate de noi în scris. Confirmarea noastră de comandă este determinantă pentru conținutul contractului în cazul în care nu primim o obiecție scrisă în termen de 14 zile de la data confirmării noastre de comandă; acest regim nu se aplică în cazul în care confirmarea de comandă se abate de la comandă într-o asemenea măsură încât nu se poate preconiza acordul clientului.
 3. Toate acordurile încheiate în vederea executării contractului se consemnează în formă scrisă.
 4. În cazul în care se convine asupra aplicării condițiilor INCOTERMS pentru tranzacții externe, se aplică definițiile stabilite și publicate de Camera de Comerț Internațională din Paris la momentul încheierii contractului.
 1. Prețurile noastre sunt franco fabrică Bietigheim, fără ambalaj, transport și asigurare. La prețurile convenite se aplică taxa pe valoarea adăugată internă la cota legală respectivă.
 2. Sub rezerva oricărei confirmări de comandă contrare, facturile noastre trebuie achitate la valoarea netă, în termen de 30 de zile de la data facturii. În toate cazurile, reparațiile și lucrările contractuale se plătesc fără întârziere și la valoarea netă.
 3. În cazul livrărilor către clienți cu sediul social în afara Republicii Federale Germania sau în situația livrărilor destinate exportului din teritoriile menționate mai sus, avem dreptul de a solicita constituirea unui acreditiv irevocabil, emis de către o bancă germană sau de la o bancă de economii autorizată în țară, în calitate de garant vamal și fiscal, și de a livra mărfurile numai în temeiul constituirii unui acreditiv.
 4. Acceptarea de cambii sau cecuri se realizează numai în scop de plată. Toate costurile și cheltuielile de scontare sau de încasare a cambiilor sunt suportate de către client.
 5. În cazul în care, după încheierea contractului, are loc o deteriorare semnificativă a situației financiare a clientului sau există riscul de apariție a unei astfel de situații, deteriorare care pune în pericol plata clientului, avem dreptul de a solicita plata fără întârziere a tuturor creanțelor noastre. În acest caz, avem dreptul de a solicita plata în numerar contra returnării cambiilor, indiferent de termenul de valabilitate al cambiilor acceptate. Nu sunt afectate drepturile noastre în temeiul articolului 321 din Codul Civil.
 6. Clientul nu are dreptul de a exercita un drept de retenție împotriva creanțelor noastre sau de a le compensa, cu excepția cazului în care creanțele de compensare sunt recunoscute în mod expres de către noi sau au fost constatate cu titlu definitiv.
 7. Societatea DÜRR DENTAL își rezervă dreptul de a factura serviciul convenit prin scrisoare sau electronic prin e-mail.
 1. Expedierea se realizează în toate situațiile pe cheltuiala și pe riscul clientului. Livrările sunt asigurate împotriva daunelor survenite pe parcursul transportului numai la cererea expresă a clientului și pe cheltuiala acestuia.
 2. Riscul este transferat clientului în momentul predării către persoana care efectuează transportul, chiar dacă se efectuează livrări parțiale. În cazul în care s-a convenit asupra ridicării de către client, riscul se transferă de îndată ce clientul a fost notificat că bunurile sunt pregătite pentru ridicare.
 3. Articolele livrate, chiar dacă prezintă defecte minore, trebuie să fie acceptate de către client fără a aduce atingere drepturilor sale în temeiul secțiunii F. din prezentele condiții de vânzare, livrare și plată.
 1. Respectarea termenelor de livrare sau de prestare a serviciilor (termene de livrare, ceea ce înseamnă intervale și termene de livrare) presupune îndeplinirea obligațiilor și îndatoririlor contractuale ale clientului. Prin urmare, termenele de livrare încep să curgă numai de la primirea confirmării noastre de comandă de către client, dar nu înainte ca acesta să furnizeze documentele, informațiile, etc. care trebuie procurate și, de asemenea, nici înainte de primirea unei garanții convenite; în aceste cazuri, termenele de livrare se amână în mod corespunzător. Modificările sau prelungirile aduse domeniului inițial de livrare sau de executare convenit după încheierea contractului prelungesc, respective amână în mod corespunzător intervalele, respective termenele inițiale de livrare.
 2. Termenul de livrare se consideră respectat în cazul în care obiectul livrării a fost predat persoanei care efectuează transportul sau a fost notificată disponibilitatea de ridicare până la data expirării termenului. Livrările parțiale sunt permise în măsura în care acestea sunt rezonabile pentru client.
 3. Întreruperile de livrare și de execuție datorate forței majore sau ca urmare a conflictelor de muncă, a intervențiilor oficiale, a întreruperilor operaționale, a dificultăților de achiziție de materiale sau de aprovizionare cu energie sau a altor circumstanțe imprevizibile, extraordinare și neimputabile, în fiecare caz, indiferent dacă aceste circumstanțe se produc în întreprinderea noastră sau la furnizorii noștri subsecvenți, prelungesc perioada de livrare cu durata impedimentului.
 4. Această prevedere nu include cazurile în care ne-am asumat obligația de a ne respecta termenul limită în ciuda previzibilității acestor circumstanțe sau în care nu am adoptat măsurile posibile și rezonabile pentru a preveni sau evita împiedicarea executării sau în care împiedicarea în sine survine din culpa noastră. În conformitate cu dispozițiile menționate mai sus, circumstanțele evidențiate nu sunt, de asemenea, în responsabilitatea noastră în cazul în care acestea survin în timpul unei întârzieri deja existente. Putem invoca aceste dispoziții numai dacă notificăm fără întârziere clientului apariția și durata preconizată a acestor întreruperi.
 5. În cazul în care clientul suferă daune din cauza unei întârzieri care survine din culpa noastră, acesta are dreptul la despăgubiri. Valoarea despăgubirilor este limitată la 1 % pentru fiecare săptămână întreagă de întârziere - zile individuale calculate în fracțiuni - până la un maxim de 10 % din valoarea contractului. Acest regim nu afectează răspunderea noastră în temeiul secțiunii G. punctele 2 și 3 din prezentele condiții de vânzare, livrare și plată.
 1. Bunul livrat rămâne în proprietatea noastră (bun care face obiectul rezervei) până la plata integrală a tuturor creanțelor rezultate din relația comercială cu clientul.
 2. Până la transferul dreptului de proprietate, clientul este obligat să asigure bunul care face obiectul rezervei împotriva pierderii, spargerii, incendiului, apei și a altor daune. Prin prezenta, clientul ne cedează toate drepturile care decurg din contractele de asigurare relevante și creanțele sale față de asigurătorii respectivi. Noi acceptăm cesiunea.
 3. Clientul nu este autorizat să gajeze bunul care face obiectul rezervei sau să îl cesioneze cu titlu de garanție. În caz de sechestru, confiscare sau alte măsuri de indisponibilizare, clientul trebuie să ne notifice fără întârziere. În situația în care clientul încalcă contractul, în special în cazul întârzierii la plată, avem dreptul de a prelua bunul care face obiectul rezervei după ce trimitem o somație. Acest regim se aplică, de asemenea, în cazul în care clientul este supraîndatorat sau a suspendat plățile, dacă se solicită o procedură de insolvență împotriva activelor acestuia sau dacă se înregistrează orice altă deteriorare semnificativă a situației sale financiare. Menținerea rezervei dreptului de proprietate, precum și o punere sub sechestru de către noi a bunului care face obiectul rezervei nu se consideră o reziliere a contractului.
 4. Clientul are dreptul de a revinde bunul care face obiectul rezervei în contextul raporturilor comerciale curente, în condițiile sale normale. În caz de revânzare, creanțele clientului din revânzare ne sunt cedate încă de la această data, la valoarea corespunzătoare de facturare (inclusiv taxa pe valoarea adăugată). Prin prezenta, acceptăm această cesiune. Clientul este autorizat să colecteze aceste creanțe chiar și după cesiune 173/D_2018. În cazul în care clientul este în întârziere de plată, se depune o cerere de deschidere a procedurii de insolvență; în situația în care clientul este supraîndatorat, suspendă plățile sau suferă o deteriorare semnificativă a situației sale financiare, încetează dreptul de revânzare și mandatul său de colectare a creanțelor. În acest caz, putem, de asemenea, valorifica dreptul nostru fără rezerve de a colecta pe cont propriu creanțele cesionate și de a solicita clientului să își informeze debitorii cu privire la cesiune. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, putem solicita în orice moment informarea de către client cu privire la creanțele cesionate și la debitorii acestora, furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru colectare și predarea documentelor relevante.
 5. Prelucrarea sau transformarea de către client a bunului care face obiectul rezervei se efectuează în toate situațiile în numele nostru. În cazul în care bunul care face obiectul rezervei este prelucrat împreună cu alte obiecte care nu ne aparțin, vom dobândi coproprietatea noului obiect în raport cu valoarea dintre bunul care face obiectul rezervei cu celelalte obiecte prelucrate, la momentul prelucrării. În toate celelalte privințe, se aplică în asociere cu bunul realizat prin prelucrare aceleași condiții cu cele valabile pentru alte bunuri care fac obiectul rezervei dreptului de proprietate (a se vedea mai sus).
 6. În cazul în care obiectul care face obiectul rezervei dreptului de proprietate este combinat cu alte obiecte care nu ne aparțin, astfel încât să devină parte integrantă a unui obiect unitar, vom dobândi coproprietatea asupra noului obiect în proporție corespunzătoare valorii obiectului care face obiectul rezervei dreptului de proprietate față de celelalte obiecte combinate, la momentul combinării. În cazul în care combinarea se realizează în așa fel încât articolul clientului trebuie considerat ca fiind articolul principal, se consideră că s-a convenit ca clientul să ne transfere coproprietatea în mod proporțional. Clientul va păstra în custodie pentru noi bunul în coproprietate realizat în acest mod. Dispozițiile privind combinarea se aplică în mod corespunzător în cazul amestecului sau al combinării. În toate celelalte privințe, noilor bunuri create prin amestecare, combinare sau îmbinare și se aplică aceleași condiții ca și altor elemente care fac obiectul rezervei dreptului de proprietate (a se vedea mai sus).
 7. Ne obligăm să eliberăm garanțiile la care avem dreptul, în măsura în care valoarea acestora depășește cu peste 20 % creanțele garantate prin intermediul acestora.
 1. Clientul trebuie să inspecteze cu atenție articolul livrat fără întârziere după recepție și să ne notifice în scris orice defecte fără întârziere după ce acestea devin evidente.
 2. În cazul unei livrări, respectiv al unei prestații defectuoase, clientul are dreptul, în funcție de alegerea noastră, la remedierea defecțiunii sau la livrarea unui articol fără defecte / producerea unei noi lucrări (executare ulterioară). În cazul în care refuzăm executarea ulterioară, dacă aceasta eșuează, dacă este nerezonabilă pentru client sau dacă nu are loc într-o perioadă de timp rezonabilă stabilită de client, clientul poate, la alegerea sa, să solicite o reducere a prețului sau să se rezilieze contractul sau, în cazul unui contract de lucrări și servicii în conformitate cu articolul 637 din Codul Civil, să remedieze el însuși defecțiunea. Rezilierea este exclusă în cazul în care defectul este nesemnificativ. În mod suplimentar, vom fi răspunzători numai în conformitate cu secțiunea G din acești Termeni și condiții de vânzare, livrare și plată.
 3. O garanție pentru calitatea obiectului de achiziție, respectiv a lucrării în sensul articolului 443 din Codul Civil trebuie să fie asumată în mod expres în scris de către noi.
 4. Pretențiile cu privire la prezența defectelor sunt excluse în cazul uzurii naturale sau în situația în care produsul livrat a fost modificat pe cont propriu de către client, în special prin montarea unor piese de la terți, și nu se poate exclude faptul că defectul este imputabil acestui demers.
 5. Pretențiile cu privire la prezența defectelor se prescriu, în principiu, în termen de 24 de luni de la livrare. Pretențiile cu privire la prezența defectelor privind piesele de schimb, dispozitivele de înlocuire, produsele din programul nostru de schimb pentru lucrări de reparații, precum și reparațiile din fabrică se prescriu în termen de 12 luni de la livrare.
 6. Putem refuza remedierea defecțiunilor atâta timp cât clientul se află în întârziere cu îndeplinirea obligațiilor.
 7. Acest aspect nu aduce atingere niciunui drept de retenție pentru eventuale vicii de livrare până la dublul valorii costurilor de remediere a defectului.
 1. Suntem răspunzători pentru daunele rezultate din atingerea adusă vieții, integrității corporale sau sănătății, pentru pretențiile în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse, pentru garanții (cu excepția 174/D_2018 prejudiciilor indirecte cauzate de un defect în afara garanției) și pentru toate daunele previzibile în care ne facem vinovați cu intenție sau neglijență gravă. Suntem răspunzători pentru daunele materiale cauzate de neglijență simplă, în măsura în care putem obține acoperire în cadrul asigurării noastre de răspundere civilă obligatorie existente.
 2. De asemenea, suntem răspunzători pentru încălcarea culpabilă a obligațiilor contractuale esențiale în sensul articolului 307 alineatul 2 nr. 2 din Codul Civil german în caz de neglijență simplă, dar numai pentru daunele previzibile, care se produc în mod obișnuit. În acest caz, răspunderea noastră este limitată la valoarea sumei de acoperire a asigurării noastre de răspundere civilă obligatorie, dar nu mai puțin de 500.000,00 euro.
 3. În toate celelalte privințe, sunt excluse pretențiile de despăgubire din partea clientului ca urmare a încălcărilor obligațiilor care decurg din obligația contractuală și din acte ilicite, în special în ceea ce privește daunele indirecte (inclusiv profitul nerealizat).
 1. Sub rezerva dispozițiilor de la alineatul 2, vom prelua gratuit aparatele vechi (echipamente electrice și electronice) în sensul Legii privind echipamentele electrice și electronice care au fost introduse pe piața din Germania ca aparate noi după data de 13.08.2005 și vom trata sau elimina aceste aparate vechi pe cheltuiala noastră în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Returnarea aparatelor vechi presupune ca aparatele vechi să fie aduse la noi (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, GERMANY) pe cheltuiala și pe riscul clientului, respectiv al utilizatorului. Noi nu colectăm aparatele vechi și nici nu înființăm centre de colectare. Demontarea aparatelor vechi este responsabilitatea exclusivă a clientului sau a utilizatorului.
 2. Aparatele vechi care conțin substanțe periculoase pentru sănătate, în special aparatele de aspirare, separatoarele, separatoarele de amalgam și tăvile pentru furtunuri, precum și combinațiile acestor aparate, sunt scutite de obligațiile prevăzute la alineatul 1. De asemenea, sunt exceptate de la obligațiile prevăzute la alineatul 1 componentele dependente ale echipamentelor electrice și electronice, în special unitățile de spălare, supapele de selectare a locației și supapele pentru vasele de clătire bucală. În măsura în care nu există obligații din partea noastră în conformitate cu alineatul 1, clientul își asumă obligația de a elimina, respectiv de a trata în mod corespunzător echipamentele vechi pe cheltuiala sa, în conformitate cu dispozițiile legale, după încetarea utilizării. În acest sens, clientul ne exonerează de orice obligații în temeiul articolului 19 din Legea privind echipamentele electrice și electronice și de orice pretenții aferente din partea unor terți. În cazul în care clientul transmite echipamentele electrice sau electronice de la noi către un terț, acesta va obliga terțul prin contract să elimine, respectiv să trateze în mod corespunzător echipamentele vechi după încetarea utilizării, pe cheltuiala sa, în conformitate cu dispozițiile legale, și să impună obligații corespunzătoare destinatarului respectiv, în cazul în care echipamentele sunt transmise din nou mai departe către o altă persoană.
 1. Locul exclusiv de executare a contractului pentru ambele părți contractante este reprezentat de sediul nostru social din 74321 Bietigheim-Bissingen. Competența exclusivă de soluționare revine instanțelor de stat. În măsura în care clienții noștri dețin calitatea de comercianți în sensul Codului Comercial sau de persoane juridice de drept public, este convenită competența exclusivă de soluționare a litigiilor a instanțelor din Heilbronn. Acest regim nu se aplică în cazul procedurilor de somare. Cu toate acestea, dispunem, de asemenea, de dreptul de a invoca pretențiile la orice altă jurisdicție legală.
 2. Raporturile juridice cu clienții noștri se supun exclusiv legislației Republicii Federale Germania, cu excepția Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri.
 1. Normele aplicabile în favoarea clientului privind sarcina probei nu sunt afectate de prezentele condiții de vânzare, livrare și plată.
 2. Modificările aduse acestor termeni și condiții de vânzare, livrare și plată sau altor acorduri contractuale trebuie consemnate în scris.
 3. În cazul în care anumite secțiuni ale prezentelor termeni și condiții de vânzare, livrare și plată își pierd valabilitatea juridică sau contractuală, acest regim nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.