DÜRR DENTAL SE

Salgsbetingelser

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for DÜRR DENTAL SE

Version fra december 2021

 1. Medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale i individuelle tilfælde, betragtes disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser som en del af kontrakten. Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningsrelationer, selvom de ikke udtrykkeligt er aftalt på ny. Kundens generelle vilkår og betingelser er ikke en del af kontrakten, selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem. Hvis kundens generelle vilkår og betingelser ikke stemmer overens med følgende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, er kunden forpligtet til, inden kontrakten indgås, at informere os udtrykkeligt og skriftligt i god tid om, at kunden ikke accepterer følgende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Hvis en sådan meddelelse udelades, afstår kunden fra at håndhæve sine modstridende vilkår og betingelser.
 2. Alle tilbud fra os er uforpligtende og kan ændres. Ordrer betragtes ikke som accepteret, før de er bekræftet af os via e-mail, fax eller skriftligt, efter vores skøn. Vores ordrebekræftelse er afgørende for aftaleindholdet, hvis vi ikke inden for 14 dage fra datoen for vores ordrebekræftelse har modtaget en skriftlig indsigelse. Dette gælder ikke, hvis ordrebekræftelsen afviger så meget fra bestillingen, at der ikke kan regnes med kundens accept.
 3. Alle aftaler angående udførelsen af aftalen skal foreligge i skriftlig form.
 4. Hvis der ved internationale handler aftales brug af INCOTERMS, gælder de relevante definitioner, der er blevet fastlagt og offentliggjort af det internationale handelskammer i Paris.
 1. Vores priser er ab fabrik (ex works) i Bietigheim eksklusiv emballage, fragt og forsikring. Der føjes gældende moms til den respektive lovbestemte sats til de aftalte priser. I tilfælde af fakturaer for kontraktligt aftalte tjenesteydelser, som beregnes uden moms, forbeholder vi os ret til især at genberegne merværdiafgiften til den lovligt gyldige sats plus eventuelle lovbestemte eller officielle tillæg, forudsat at skattemyndighedernes holdning til de respektive faktiske omstændigheder skulle have ændret sig, eller en skatterevision medfører dette.
 2. Med forbehold for en andenlydende ordrebekræftelse skal vores fakturaer betales netto inden for 30 dage fra fakturadatoen. Reparationer og lønarbejde skal i ethvert tilfælde betales ren netto.
 3. Ved leveringer til kunder med sæde uden for Forbundsrepublikken Tyskland eller ved leveringer, der er beregnet til eksport fra det nævne område, er vi berettiget til at forlange præsentation af et uigenkaldeligt akkreditiv fra en tysk bank eller sparekasse godkendt i indlandet som told- og skattekautionist og udelukkende at levere genstanden mod præsentation af et sådant akkreditiv.
 4. Modtagelse af veksler eller checks accepteres kun som betaling. Kunden bærer alle omkostninger og udgifter forbundet med diskontering eller indløsning af veksler.
 5. Hvis der efter kontraktindgåelse opstår eller er risiko for en betydelig forringelse af kundens formueforhold, som udgør en fare for kundens betaling, har vi ret til at gøre alle vores krav forfaldne med øjeblikkelig virkning. I så fald har vi ret til uden hensyntagen til løbetiden af modtagne veksler at kræve kontantbetaling mod returnering af vekslen. Vores rettigheder iht. § 321 i den tyske borgerlige lovbog (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) forbliver upåvirkede.
 6. Kunden er ikke berettiget til at gøre gældende eller opretholde en tilbageholdelsesret i forhold til vores fordringer, såfremt modkravene ikke er blevet udtrykkeligt godkendt af os eller er blevet juridisk fastsat. Derudover er kunden kun berettiget til at udøve enhver ret til tilbageholdelse, for så vidt kundens modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.
 7. Vi har ret til, efter vores skøn, at fakturere den aftalte service pr. post eller elektronisk via e-mail.
 1. Forsendelsen sker på kundens omkostninger og risiko. Leveringerne forsikres kun mod transportskader på kundens udtrykkelige ønske og på dennes omkostninger.
 2. Risikoen overgår til kunden med overdragelsen til transportmedarbejderen, og endvidere også når der foretages delleveringer. I tilfælde af kundeafhentning overgår risikoen allerede ved meddelelse om, at varen er klar til afhentning.
 3. Leverede genstande skal modtages af kunden, selvom de udviser uvæsentlige mangler, på trods af dennes rettigheder iht. afsnit F. i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Dette gælder ikke i tilfælde af forkerte leverancer.
 1. Overholdelsen af tiderne for leverancer eller ydelser (leveringstider, altså leveringsterminer og -frister) forudsætter opfyldelse af kundens kontraktlige pligter og forpligtelser. Leveringsfrister starter derfor først ved modtagelse af vores ordrebekræftelse hos kunden, men dog ikke før modtagelse af de dokumenter og angivelser, som kunden skal fremskaffe, og ligeledes ikke før modtagelse af en aftalt sikkerhed. Leveringsterminer forskydes i sådanne tilfælde modsvarende. Efter kontraktindgåelse forlænger eller forskyder aftalte ændringer eller udvidelser af det oprindelige leverings- eller ydelsesomfang de oprindelige leveringsfrister eller -terminer.
 2. Leveringstiden er overholdt, når leveringsgenstanden er overdraget til transportmedarbejderen, eller der er givet meddelelse om, at genstanden er klar til afhentning.
 3. Forsynings- og funktionshindringer som følge af force majeure eller som følge af industrielle tvister, lovgivningsmæssige indgreb, driftshindringer, materialeanskaffelses- eller energiforsyningsvanskeligheder, pest, epidemier, pandemier, udbrud af infektionssygdomme eller andre folkesundhedskriser, herunder karantæne eller andre begrænsninger for medarbejdere, som vi ikke er ansvarlige for og/eller er uden for vores kontrol eller på grund af ellers uforudsigelige, ekstraordinære og uforsætlige omstændigheder, i hvert tilfælde uanset om disse omstændigheder forekommer i vores virksomhed eller hos vores underleverandører, kan forlænge leveringstiden med den pågældende hindrings varighed. Hvis sådanne begivenheder gør levering eller service betydeligt vanskeligere eller umulig for os, og hindringen ikke blot er af midlertidig karakter, har vi ret til at trække os tilbage fra kontrakten. I tilfælde af midlertidige hindringer forlænges leverings- eller tjenesteperioderne, eller leverings- eller tjenestedatoer udsættes med hindringsperioden plus en rimelig opstartsperiode. Hvis kunden ikke vil acceptere leveringen eller tjenesten som følge af forsinkelsen, kan kunden trække sig tilbage fra kontrakten ved hjælp af en øjeblikkelig skriftlig erklæring til os. Der er ingen yderligere krav fra kunden, især ikke for skader.
 4. Punkt nr. 3 ovenfor er ikke omfattet af tilfælde, hvor vi har indgået vores terminforpligtelse på trods af forudsigeligheden af sådanne omstændigheder, eller ikke har truffet mulige og rimelige forholdsregler for at forhindre eller undgå ydelsesforstyrrelsen, eller hvor vi selv er skyld i forhindringen. I overensstemmelse med punkt nr. 3 ovenfor er de nævnte omstændigheder heller ikke vores ansvar, hvis de forekommer under en allerede forekommende forsinkelse. Vi vil straks underrette kunden om forekomsten og den forventede varighed af sådanne forstyrrelser.
 5. Hvis kunden pådrager sig en skade på grund af en forsinkelse, der er vores ansvar, er kunden berettiget til skadeserstatning. Vores erstatningsansvar er baseret på afsnit G. i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 1. Bevarelsen af ejendomsretten, der er aftalt nedenfor, tjener til at sikre alle nuværende og fremtidige krav fra os over for kunden, der opstår som følge af det eksisterende forretningsforhold med os (herunder saldokrav fra et løbende kontoforhold, der er begrænset til dette forsyningsforhold).
 2. Leveringsgenstanden forbliver vores ejendom, indtil fuldstændig betaling af samtlige sikrede fordringer, der er opstået gennem forretningsforbindelsen med kunden (ejendomsforbehold). Kunden må hverken pantsætte ejendomsforbeholdets genstand eller afhænde den som sikring. I tilfælde af beslaglæggelser samt påbud eller andre dispositioner eller tredjeparters adgang til ejendomsforbeholdets genstand skal kunden straks underrette tredjeparterne om vores ejerskab og underrette os herom. Hvis tredjeparten ikke er i stand til at godtgøre os for de retslige eller rimelige udenretslige omkostninger, der er afholdt i denne forbindelse, er kunden ansvarlig for dette over for os.
 3. Kunden skal opbevare ejendomsforbeholdets genstand gratis for os. Indtil ejendomsovergangen skal kunden forsikre ejendomsforbeholdets genstand mod forsvinden, brudskader, vandskader og øvrige skader. Kunden overdrager allerede nu alle rettigheder til de herangående forsikringsaftaler og sine krav mod assurandøren til os. Vi accepterer overdragelsen.
 4. Fyldestgørelsesgrund: Ved kundens kontraktsmodstridende adfærd, og specielt ved manglende betaling, er vi berettiget til at tage ejendomsforbeholdets genstand tilbage efter advarsel. Hvis vi gør brug af ejendomsforbeholdet eller en pantsætning af ejendomsforbeholdets genstand, anses det ikke som en opsigelse af kontrakten.
 5. Kunden har ret til at videresælge ejendomsforbeholdets genstand under normale betingelser indtil indtræden af fyldestgørelsesgrunden i overensstemmelse med punkt nr. 4 ovenfor under normale betingelser. I tilfælde af videresalg er kundens krav som følge af videresalget allerede tildelt os som en sikkerhedsforanstaltning – i tilfælde af medejerskab af os for ejendomsforbeholdets genstand proportionalt gælder det i overensstemmelse med medejerandelen. Det samme gælder for andre krav, der indtager stedet for forbeholdets genstand eller på anden måde opstår med hensyn til forbeholdets genstand, såsom forsikringskrav eller krav, der opstår som følge af erstatning i tilfælde af tab eller ødelæggelse. Vi accepterer hermed overdragelsen. Kunden er bemyndiget til at inddrive disse krav i eget navn efter overdragelsen og indtil tilbagekaldelse. I så fald kan vi desuden gøre brug af vores uændrede ret til selv at inddrive de overdragede fordringer, og forlange af kunden, at denne giver sine debitorer besked om overdragelsen. Uagtet dette kan vi når som helst forlange, at kunden meddeler os om de overdragede fordringer og dennes debitorer, giver os alle nødvendige oplysninger til inddrivelse og udleverer de dertil knyttede dokumenter.
 6. Behandling eller transformation af ejendomsforbeholdets genstand af kunden udføres altid på vores vegne og regning, så vi erhverver ejendommen. Hvis ejendomsforbeholdets genstand behandles med andre objekter, der ikke tilhører os, eller hvis værdien af den behandlede genstand er højere end værdien af ejendomsforbeholdets genstand, erhverver vi dog kun medejerskab af den nye genstand i forholdet mellem værdien af ejendomsforbeholdets genstand og de andre behandlede objekter på behandlingens tidspunkt. For den gennem forarbejdning opståede enhed gælder i øvrigt det samme som for andre ejendomsforbeholdsgenstande (se ovenfor).
 7. Hvis ejendomsforbeholdets genstand forbindes med andre genstande, der ikke tilhører os, på en sådan måde, at den bliver en væsentlig bestanddel af en samlet enhed, erhverver vi medejerskab til den nye enhed i overensstemmelse med værdien af ejendomsforbeholdets genstand i forhold til de andre forarbejdede genstande ved tidspunktet for forbindelsen. Hvis forbindelsen sker på en sådan måde, at enheden fra kunden betragtes som hovedenheden, betragtes det som aftalt, at kunden giver os andelsmæssigt medejerskab. Kunden opbevarer det dermed opstående medejerskab for os. Bestemmelserne om forbindelse gælder tilsvarende i tilfælde af blanding. For den gennem blanding eller forbindelse opståede nye enhed gælder i øvrigt det samme som for andre ejendomsforbeholdsgenstande (se ovenfor).
 8. Vi forpligter os til at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, hvis deres værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 20 %. Valget af de genstande, der skal frigives bagefter, er op til os.
 1. De leverede genstande skal undersøges omhyggeligt umiddelbart efter levering til kunden eller til den af kunden udpegede tredjepart. De anses for at være godkendt af kunden med hensyn til åbenlyse mangler eller andre mangler, der ville have været synlige ved en øjeblikkelig, omhyggelig inspektion, hvis vi ikke modtager en skriftlig meddelelse om mangler inden for 7 (syv) arbejdsdage efter levering. Med hensyn til andre mangler anses leveringsgenstandene for at være godkendt af kunden, hvis meddelelsen om mangler ikke modtages af os inden for 7 (syv) arbejdsdage efter, at manglen blev opdaget, men hvis manglen allerede var tydelig på et tidligere tidspunkt under normal brug, er denne tidligere dato for påbegyndelsen af klagefristen udslagsgivende. En omstridt leveringsgenstand skal på vores anmodning returneres til os med transporten betalt. I tilfælde af en berettiget klage refunderer vi omkostningerne ved den billigste forsendelsesløsning. Dette gælder ikke, hvis omkostningerne stiger, fordi leveringsgenstanden er placeret et andet sted end det tilsigtede anvendelsessted.
 2. I tilfælde af svigt, dvs. umulighed, urimelighed, afslag eller urimelig forsinkelse af reparations- eller udskiftningsleveringen, kan kunden trække sig ud af kontrakten eller reducere købsprisen i overensstemmelse hermed. I tilfælde af mangelfuld levering eller ydelse har kunden efter vores valg krav på udbedring af manglen eller levering af en mangelfri enhed/fremstilling af en ny enhed (efteropfyldelse). Hvis efteropfyldelsen afvises af os, hvis den mislykkes, den er umulig eller uacceptabel for kunden, eller den ikke er sket inden for en af kunden bestemt passende frist, kan kunden efter eget valg forlange reduktion eller annullere aftalen eller via en arbejdsaftale iht. § 637 BGB selv udbedre manglen. Annullering er udelukket, hvis manglen ikke kan udbedres. I øvrigt hæfter vi kun iht. afsnit G i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 3. I tilfælde af mangler i komponenter fra andre producenter, som vi ikke kan afhjælpe på grund af licens eller andre grunde, vil vi efter vores skøn gøre vores garantikrav gældende over for producenterne og leverandørerne for kundens regning eller tildele dem kunden. Garantikrav mod os i tilfælde af sådanne mangler eksisterer under de øvrige betingelser og i overensstemmelse med disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, hvis retshåndhævelsen af ovennævnte krav mod producenten og leverandøren ikke har været succesrig eller, for eksempel på grund af insolvens, er ikke mulig. For varigheden af den juridiske tvist suspenderes forældelsesfristen for de relevante garantikrav fra kunden mod os.
 4. En garanti for tilstanden af den købte genstand eller arbejdet iht. § 443 BGB skal udtrykkeligt accepteres af os.
 5. Mangelkrav kommer ikke i betragtning ved naturlig slitage, eller når leveringsgenstanden er blevet ændret af kunden og specielt gennem indbygning af tredjepartsdele, og hvis manglen skyldes dette. Garantien bortfalder også, hvis kunden ændrer leveringsgenstanden uden vores samtykke eller tillader, at den ændres af tredjepart, og afhjælpning af manglen bliver umulig eller urimeligt vanskelig som følge heraf. Under alle omstændigheder skal kunden afholde de ekstra omkostninger ved afhjælpningen af manglen som følge af ændringen.
 6. Garantiperioden for alle nye enheder er 24 måneder fra leveringen. Garantiperioden for udskiftningsenheder, reservedele, enheder fra reparationsudvekslingsprogrammet og fabriksreparationer er 12 måneder. Disse frister gælder ikke for erstatningskrav fra kunden, der skyldes skade på liv, legeme eller helbred eller forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores stedfortrædere, som i hvert enkelt tilfælde forældes i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.
 7. Vi kan nægte at udbedre mangler, så længe kunden er bagud med sine forpligtelser.
 8. En tilbageholdelsesret pga. evt. leveringsmangler op til den dobbelte værdi af omkostningerne til udbedring af manglen påvirkes ikke heraf.
 9. I overensstemmelse med følgende punkter garanterer vi, at leveringsgenstanden er fri for tredjeparts industrielle ejendomsrettigheder eller ophavsret. Hver kontraktpart underretter straks den anden kontraktpart skriftligt, hvis der gøres krav gældende mod vedkommende som følge af krænkelse af sådanne rettigheder.
 10. I tilfælde af at leveringsgenstanden krænker en tredjeparts industrielle ejendomsret eller ophavsret, vil vi efter vores skøn og på vores bekostning ændre eller udskifte leveringsgenstanden på en sådan måde, at ingen yderligere tredjepartsrettigheder krænkes, men leveringsgenstanden fortsætter med at opfylde kontraktmæssigt aftalte funktioner eller give kunden brugsretten ved at indgå en licensaftale med tredjeparten. Hvis vi undlader at gøre det inden for en rimelig periode, er kunden berettiget til at trække sig ud af kontrakten eller reducere købsprisen i overensstemmelse hermed. Ethvert erstatningskrav fra kunden er underlagt begrænsningerne i afsnit G i disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 11. I tilfælde af krænkelse af rettigheder forårsaget af produkter fra andre producenter leveret af os, vil vi efter vores skøn gøre vores krav gældende over for producenterne og underleverandørerne for kundens regning eller overdrage dem til kunden. Krav mod os i disse tilfælde foreligger kun i overensstemmelse med punkt nr. 10 ovenfor, hvis retshåndhævelsen af ovennævnte krav mod fabrikanterne og leverandørleverandørerne ikke lykkedes eller, for eksempel på grund af insolvens, er forgæves. For varigheden af den juridiske tvist suspenderes forældelsesfristen for de relevante krav fra kunden mod os.
 1. Vores erstatningsansvar, uanset retsgrundlaget, især på grund af umulighed, forsinkelse, mangelfuld eller forkert levering, kontraktbrud, misligholdelse af forpligtelser i kontraktforhandlinger og skadevoldende handlinger, er begrænset i overensstemmelse med dette afsnit G, for så vidt som det skyldes fejl i hvert enkelt tilfælde.
 2. Vi er ikke ansvarlige i tilfælde af simpel uagtsomhed fra vores organer, juridiske repræsentanter, medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter, medmindre det er en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Forpligtelsen til at levere og installere leveringsgenstanden rettidigt, at der ikke kan påvises mangler og materielle mangler, der hæmmer dens funktionalitet eller anvendelighed mere end ubetydeligt, samt rådgivningsmæssige, beskyttelsesmæssige og vedligeholdelsesmæssige forpligtelser, der forringer kundens kontraktlige forpligtelser, som er afgørende for kontrakten, har til formål at muliggøre brugen af leveringsgenstanden eller beskytte kundens personales liv eller lemmer eller kundens ejendom mod betydelig skade.
 3. I det omfang vi er grundlæggende erstatningspligtige i henhold til punkt nr. 2 ovenfor, er dette ansvar begrænset til skader, som vi forudså på tidspunktet for kontraktens indgåelse som en mulig konsekvens af et kontraktbrud, eller som vi skulle have forudset, hvis vi havde anvendt behørig omhu og opmærksomhed. Indirekte skader og følgeskader som følge af mangler i leveringsgenstanden er også kun berettiget til erstatning, for så vidt en sådan skade typisk kan forventes, når leveringsgenstanden anvendes efter hensigten.
 4. I tilfælde af ansvar for simpel uagtsomhed er vores forpligtelse til at betale erstatning for materielle skader og det deraf følgende yderligere økonomiske tab pr. krav begrænset til det beløb, der er dækket af vores ansvarsforsikring, men ikke mindre end 500.000,00 euro.
 5. Ovenstående undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder i samme omfang til gavn for vores organer, juridiske repræsentanter, medarbejdere og andre stedfortrædende agenter.
 6. I det omfang vi leverer teknisk information eller rådgivning, og disse oplysninger eller rådgivning ikke er en del af det kontraktligt aftalte omfang af tjenester, som vi skylder, gøres dette gratis og med undtagelse af ethvert ansvar (dette påvirker ikke vores ansvar i henhold til punkt nr. 7 nedenfor).
 7. Begrænsningerne i dette afsnit G gælder ikke for vores ansvar for forsætlig eller groft uagtsom adfærd, for garanterede egenskaber, for skade på liv, krop eller helbred, eller i henhold til produktansvarsloven.
 1. Gamle apparater (elektrisk og elektronisk udstyr) i henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet markedsført i Tyskland som nye enheder efter 13.08.2005, kan returneres til os med forbehold af bestemmelserne i punkt nr. 2 til 4. Vi behandler eller bortskaffer disse gamle enheder i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. For tilbagetagelse skal de gamle apparater bringes til os (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Tyskland) på bekostning og risiko for kunden eller brugeren. Afhentning af gamle apparater eller indretning af indsamlingssteder vil ikke forekomme. Afmonteringen af gamle apparater er udelukkende kundens eller brugerens ansvar. Kunder er ikke forpligtet til at aflevere gamle enheder til os.
 2. Kunden skal afholde omkostningerne ved bortskaffelse. Dette gælder også for tilbagetagelse i henhold til punkt nr. 1. Hvis kunden overgiver elektriske eller elektroniske apparater fra os til en tredjepart, skal denne kontraktligt forpligte tredjeparten til at afholde omkostningerne ved bortskaffelse af dette elektriske eller elektroniske udstyr og i tilfælde af yderligere overgivelse at pålægge den nye modtager tilsvarende forpligtelser. Hvis kunden ikke kontraktligt forpligter en tredjepart, til hvem kunden videregiver elektriske eller elektroniske apparater fra os, til at afholde omkostningerne ved bortskaffelse, er kunden forpligtet til at afholde omkostningerne ved bortskaffelse af de leverede elektriske eller elektroniske apparater, når det gamle apparat er returneret til os, og at holde os skadesløse mod eventuelle relaterede krav fra tredjeparter.
 3. Medicinsk udstyr og in vitro-diagnostik, som forventes at blive smitsomme inden udløbet af deres levetid, navnlig sugemaskiner, separatorer, amalgamseparatorer og rørbakker og kombinationer af disse anordninger samt aktivt implantabelt medicinsk udstyr, er udelukket fra tilbagetagelse i overensstemmelse med punkt nr. 1. Afhængige komponenter fra elektriske og elektroniske apparater, især skylleenheder, vælgerventiler og fontæneventiler, er også udelukket fra tilbagetagelse i henhold til punkt nr. 1, medmindre de er en del af et gammelt apparat.
 4. Hvis tilbagetagelse er udelukket i overensstemmelse med punkt nr. 3, eller kunden beslutter ikke at aflevere gamle apparater til os i overensstemmelse med punkt nr. 1, har kunden pligt til at bortskaffe det gamle apparat korrekt for egen regning i overensstemmelse med lovbestemmelserne. I denne henseende fritager kunden os for krav fra tredjeparter.
 1. Opfyldelsessted for begge kontraktdele er vores firmahovedsæde i 74321 Bietigheim-Bissingen. I det omfang kunden er en handlende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er vores hjemsted aftalt som enekompetence for alle tvister, der direkte eller indirekte opstår som følge af kontraktforholdet (herunder check-, veksel- og dokumentprocesser). Dette gælder også for retssager og personer, der ikke har et generelt værneting i Tyskland, samt personer, der har flyttet deres bopæl eller sædvanlige opholdssted til udlandet efter kontraktens indgåelse, eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen er anlagt. Vi er dog også berettiget til at gøre vores krav gældende ved enhver anden domstol med jurisdiktion.
 2. Retsforholdene til vores kunder underligger udelukkende lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN-købeloven (CISG).
 1. Med forbehold for overdragelse af monetære fordringer i overensstemmelse med § 354 a i den tyske handelslov (HGB) må kunden ikke overføre individuelle rettigheder i forbindelse med denne kontrakt og kontrakten som helhed til tredjepart, medmindre vi udtrykkeligt giver vores skriftlige samtykke hertil.
 2. Manglende udøvelse af en kontraktmæssig ret betragtes ikke som et afkald på den relevante ret, medmindre dette udtrykkeligt meddeles den anden rettighedsindehavende part skriftligt.
 3. Bestående bevisbyrderegler, der er til kundens fordel, berøres ikke af disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.
 4. Der findes ingen mundtlige biaftaler. Afvigende eller supplerende betingelser og ændringer af disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, herunder denne bestemmelse om skriftform eller andre kontraktlige aftaler, skal registreres skriftligt.