DÜRR DENTAL SE

Verkoopvoorwaarden

Verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden van DÜRR DENTAL SE

Stand december 2021

 1. Voor zover er in afzonderlijke gevallen schriftelijk geen afwijkende overeenkomst overeengekomen is, gelden de onderstaande verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden als inhoud van het contract. Deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden zijn ook geldig voor alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs wanneer deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Algemene Voorwaarden van de klant worden geen inhoud van het contract, ook wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken. Voor zover Algemene Voorwaarden van de klant niet met de onderstaande verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden overeenkomen, is de klant verplicht ons er bijtijds vóór het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk op te wijzen dat hij de onderstaande verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden niet accepteert. Als de klant hier niet op wijst, ziet hij af van zijn recht op uitoefening van zijn niet-overeenkomende voorwaarden.
 2. Alle door ons opgestelde offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas als aangenomen, nadat ze naar keuze van ons via e-mail, fax of schriftelijk zijn bevestigd. Onze orderbevestiging is beslissend voor de inhoud van het contract, tenzij wij binnen 14 dagen na de datum van de orderbevestiging een schriftelijk verweer ontvangen; dit geldt niet als de orderbevestiging dusdanig van de bestelling afwijkt dat toestemming door de klant niet aannemelijk is.
 3. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte afspraken dienen schriftelijk te worden vastgehouden.
 4. Indien bij internationale zaken INCOTERMS worden overeengekomen, gelden bij sluiting van de overeenkomst de door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs opgestelde en gepubliceerde definities.
 1. Onze prijzen gelden af fabriek Bietigheim, exclusief verpakking, vracht en verzekering. Op de overeengekomen prijzen is eventueel de omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte van toepassing. Bij facturen voor in de zin van het contract overeengekomen diensten die zonder omzetbelasting in rekening worden gebracht, behouden wij ons met name het recht voor de omzetbelasting tegen het wettelijk geldige tarief inclusief eventuele wettelijke toeslagen achteraf in rekening te brengen, voor zover de houding van de belastingdienst ten opzichte van de betreffende situatie gewijzigd is of een bedrijfscontrole hier aanleiding toe geeft.
 2. Onder voorbehoud van een orderbevestiging met een andere inhoud dienen onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum uitsluitend netto te worden voldaan. Reparaties en loonarbeid dienen in alle gevallen direct uitsluitend netto te worden voldaan.
 3. Bij leveringen aan klanten met een vestiging buiten de Bondsrepubliek Duitsland of bij leveringen die bedoeld zijn voor de export uit voornoemde gebieden, zijn wij gemachtigd de overhandiging van een onherroepelijk documentair krediet door een in het binnenland als borgsteller toegelaten Duitse bank of spaarbank te eisen en de goederen enkel na overhandiging van een documentair krediet te leveren.
 4. De acceptatie van wisselbrieven of cheques vindt enkel plaats in het kader van de betaling. Alle kosten en toeslagen voor de verdiscontering of de inning van wisselbrieven zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien na sluiting van de overeenkomst een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant ontstaat of dreigt te ontstaan, die de betaling door de klant in gevaar brengt, zijn wij gemachtigd al onze openstaande betalingen voor reeds uitgevoerde diensten direct te vorderen. In dit geval hebben wij het recht, ongeacht de looptijd van aangenomen wisselbrieven, een contante betaling tegen retournering van de wisselbrieven te vorderen. Onze rechten uit § 321 BGB blijven onverlet.
 6. De klant heeft niet het recht om tegenover onze vorderingen een retentierecht te laten gelden of te salderen, voor zover de tegenvorderingen niet onomstreden of niet uitdrukkelijk door ons zijn erkend of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Bovendien is de klant slechts in zoverre bevoegd tot uitoefening van een eventueel retentierecht als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding baseert.
 7. Wij hebben naar onze eigen keuze het recht de overeengekomen dienst via briefpost of elektronisch via e-mail in rekening te brengen.
 1. De verzending vindt plaats op kosten en voor risico van de klant. De leveringen worden enkel indien uitdrukkelijk door de klant gewenst en op diens kosten tegen transportschade verzekerd.
 2. Het risico wordt op het moment van overdracht aan de vervoerder op de klant overgedragen, ook als het deelleveringen betreft. Indien afhalen door de klant is overeengekomen, wordt het risico al overgedragen op het moment dat de klant zijn bereidheid tot afhalen bekendmaakt.
 3. Geleverde producten dienen, ook wanneer ze onwezenlijke gebreken vertonen, door de klant te worden geaccepteerd. Dit laat zijn rechten uit paragraaf F. van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden onverlet. Dit geldt niet in het geval van foutieve leveringen.
 1. De inachtneming van de tijden voor leveringen of diensten (levertijden, dus levertermijnen of -periodes) heeft het voldoen aan de contractuele plichten door de klant als voorwaarde. Levertermijnen beginnen daarom pas na ontvangst van onze orderbevestiging door de klant, echter niet vóór inwinning van door de klant aan te leveren documenten, informatie etc. en eveneens niet vóór de ontvangst van een overeengekomen zekerheid; in deze gevallen kunnen levertermijnen dienovereenkomstig worden uitgesteld. Na sluiting van de overeenkomst overeengekomen wijzigingen of uitbreidingen van de oorspronkelijke leverings- of prestatie-omvang leiden tot een billijke verlenging of verschuiving van de oorspronkelijke levertermijnen of -periodes.
 2. De levertijd geldt als nageleefd wanneer tot aan het verval ervan het te leveren product aan de vervoerder is overgedragen of de bereidheid tot afhalen werd meegedeeld.
 3. Storingen van leveringen en diensten vanwege overmacht of als gevolg van arbeidsconflicten, overheidsinterventies, bedrijfsstoringen, problemen met de materiaalinkoop of energietoevoer, pest, epidemieën, pandemieën, uitbraken van infectieziektes of andere crises binnen de openbare gezondheidszorg, inclusief quarantaine of andere beperkingen van medewerkers waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en/of die buiten onze invloed liggen, dan wel storingen als gevolg van andere onvoorspelbare, uitzonderlijke en onvrijwillige omstandigheden, of deze omstandigheden nu binnen ons bedrijf of bij één van onze subleveranciers optreden, leiden tot verlenging van de levertijd met de duur van de verhindering. Voor zover dergelijke gebeurtenissen ons de levering of de dienst bemoeilijken of onmogelijk maken en deze verhindering niet tijdelijk is, hebben wij het recht op terugtreding van de overeenkomst. Bij verhinderingen die tijdelijk zijn, worden de termijnen voor levering of uitvoering van diensten verlengd dan wel verschoven met de periode van de verhindering, inclusief een passende opstarttermijn. Voor zover van de klant als gevolg van de vertraging de aanname van de levering of dienst niet kan worden verwacht, kan hij door een directe schriftelijke verklaring tegenover ons terugtreden van de overeenkomst. Verdere vorderingen van de klant, met name een vordering tot schadevergoeding, bestaan niet.
 4. Voornoemd nummer 3 geldt niet voor gevallen waarin wij onze verplichting aangaande de levertijd ondanks de voorspelbaarheid van deze omstandigheden hebben geaccepteerd of geen mogelijke en redelijke maatregelen ter voorkoming of vermijding van een storing hebben genomen of voor gevallen waarin de verhindering door ons zelf is veroorzaakt. Overeenkomstig voornoemd nummer 3 zijn wij bovendien niet verantwoordelijk voor de genoemde omstandigheden wanneer deze tijdens een reeds bestaande vertraging optreden. Wij zullen de klant het optreden en de verwachte duur van dergelijke storingen direct meedelen.
 5. Indien bij de klant schade ontstaat als gevolg van een vertraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn, heeft hij recht op schadevergoeding. Onze aansprakelijkheid berust hierbij op paragraaf G van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden..
 1. Het onderstaand overeengekomen eigendomsvoorbehoud is bedoeld als verzekering van alle bestaande huidige en toekomstige vorderingen van ons tegenover de klant vanuit de zakelijke relatie met ons (inclusief saldovorderingen uit een rekeningcourantverhouding die tot deze handelsrelatie beperkt is).
 2. Het voorwerp van levering blijft tot aan de volledige betaling van alle verzekerde vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de klant ons eigendom (voorbehoudsproduct). De klant mag het voorbehoudsproduct niet verpanden of hypothekeren. Bij verpandingen, inbeslagnames of overige beschikkingen of toegangen door derden tot het voorbehoudsproduct dient de klant de derden direct op ons eigendom te wijzen en ons hiervan in kennis te stellen. Voor zover de derde niet in staat is ons de in deze samenhang ontstane gerechtelijke of passende buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de klant hiervoor tegenover ons aansprakelijk.
 3. De klant bewaart het voorbehoudsproduct kosteloos voor ons. Tot aan de overdracht van het eigendom dient de klant het voorbehoudsproduct tegen verlies, breuken, brand-, water- en overige schade te verzekeren. De klant draagt reeds nu al alle rechten uit de betreffende verzekeringsovereenkomsten alsmede zijn claims tegen hun verzekeraars aan ons over. Wij accepteren deze overdracht.
 4. Afdwinging: bij gedrag van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij uitblijvende betalingen, hebben wij het recht het voorbehoudsproduct na een aanmaning terug te nemen. De handhaving van het recht op eigendomsvoorbehoud alsmede een verpanding van het voorbehoudsproduct door ons gelden niet als ontbinding van de overeenkomst.
 5. De klant heeft het recht het voorbehoudsproduct tot het ontstaan van afdwinging volgens voornoemd nummer 4 in een goede gang van zaken tegen zijn normale voorwaarden door te verkopen. Voor het geval van doorverkoop worden reeds nu al de vorderingen van de klant uit de doorverkoop omwille van de zekerheid – bij mede-eigenaarschap van ons aan het voorbehoudsproduct naar rato het aandeel van het mede-eigenaarschap – overgedragen. Hetzelfde geldt voor overige vorderingen die in plaats van het voorbehoudsproduct komen of die met het oog op het voorbehoudsproduct ontstaan, zoals verzekeringsvorderingen of vorderingen vanuit niet-toegestane hantering bij verlies of vernietiging. Wij nemen deze overdracht hiermee aan. Voor de inning van deze vorderingen in eigen naam is de klant ook na de overdracht tot aan het moment van herroeping gemachtigd. In dit geval kunnen wij verder gebruikmaken van de door ons onverlet gebleven bevoegdheid de overgedragen vorderingen zelf te innen en van de klant eisen dat deze de overdracht aan zijn schuldenaars bekendmaakt. Verder kunnen wij eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en diens schuldenaars meedeelt, alle informatie voor de inning bekendmaakt en de bijbehorende documenten overhandigt.
 6. Verwerking of omvorming van het voorbehoudsproduct door de klant worden altijd in naam en op rekening van ons voor ons uitgevoerd, zodat het eigendom van ons wordt. Wanneer het voorbehoudsproduct met andere voorwerpen wordt verwerkt die ons niet toebehoren of wanneer de waarde van het verwerkte voorwerp hoger is dan de waarde van het voorbehoudsproduct, verkrijgen wij echter slechts het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het voorbehoudsproduct ten opzichte van de andere verwerkte producten op het tijdstip van de verwerking. Voor het product dat uit de verwerking is ontstaan, geldt overigens hetzelfde als voor de andere voorbehoudsproducten (zie hierboven).
 7. Wanneer het voorbehoudsproduct met andere voorwerpen die ons niet toebehoren zodanig wordt geassembleerd dat het een wezenlijk onderdeel van een volledig product wordt, verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het voorbehoudsproduct ten opzichte van andere geassembleerde voorwerpen op het tijdstip van de assemblage. Wanneer de assemblage dusdanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden gezien, geldt als overeengekomen dat de klant ons naar rato mede-eigenaar maakt. De klant bewaart het op die manier ontstane mede-eigendom voor ons. De bepalingen betreffende de assemblage gelden op dezelfde wijze in het geval van vermenging. Voor de door vermenging of assemblage ontstane nieuwe zaken geldt overigens hetzelfde als voor andere voorbehoudsproducten (zie hierboven).
 8. Wij verplichten ons de ons toekomende verzekeringen in zoverre vrij te geven als hun waarde de te zekeren vorderingen met meer dan 20% overstijgt. De keuze van aansluitend vrij te geven voorwerpen wordt door ons gemaakt.
 1. De geleverde voorwerpen moeten direct na levering aan de klant of aan een door hem aangestelde derde zorgvuldig worden onderzocht. Met betrekking tot zichtbare gebreken of tot andere gebreken die tijdens een direct en zorgvuldig onderzoek herkenbaar zouden zijn geweest, gelden de voorwerpen als door de klant goedgekeurd als wij niet binnen 7 (zeven) werkdagen na levering een schriftelijke klacht ontvangen. Met betrekking tot andere gebreken gelden de voorwerpen van levering als door de klant goedgekeurd als wij de klacht niet binnen 7 (zeven) werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek bleek, ontvangen; als het gebrek bij normaal gebruik reeds op een vroeger tijdstip herkenbaar was, is dit eerdere tijdstip echter doorslaggevend voor het begin van de klachtperiode. Op verzoek van ons dient een gebrekkig voorwerp van levering portovrij aan ons te worden geretourneerd. Bij een rechtmatige klacht vergoeden wij de kosten van de meest voordelige verzendmethode; dit geldt niet als de kosten toenemen omdat het voorwerp van levering zich op een andere locatie dan de locatie van het beoogde gebruik bevindt.
 2. In het geval van mislukking, dat wil zeggen van onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of ongepaste vertraging van de verbetering of vervangende levering, kan de opdrachtgever van de overeenkomst terugtreden of de koopprijs op gepaste wijze verlagen. In geval van een gebrekkige levering of dienst heeft de klant naar keuze door ons recht op verhelpen van het gebrek dan wel op levering van een onberispelijk product/productie van een nieuw product (aanvullende prestatie). Wanneer de aanvullende prestatie door ons wordt geweigerd, mislukt, onmogelijk is, onredelijk is voor de klant of niet binnen een door de klant bepaalde, redelijke termijn plaatsvindt, kan de klant naar keuze een prijsverlaging vorderen of van de overeenkomst terugtreden dan wel bij een arbeidsovereenkomst volgens § 637 BGB het gebrek zelf verhelpen. Terugtreden van de overeenkomst is uitgesloten wanneer het gebrek verwaarloosbaar is. Verder zijn wij enkel aansprakelijk volgens paragraaf G van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden..
 3. Bij gebrekkige onderdelen van andere fabrikanten die wij omwille van licenties of daadwerkelijke redenen niet kunnen verhelpen, zullen wij naar keuze van ons onze garantievorderingen tegen de fabrikanten en leveranciers voor rekening van de klant laten gelden of aan de klant overdragen. Garantievorderingen tegen ons bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige voorwaarden en naar de maatstaf van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden alleen als de gerechtelijke handhaving van voornoemde vorderingen tegen de fabrikant en leverancier niet succesvol was of, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, uitzichtloos is. Tijdens de duur van het juridische geschil is de verjaring van de betreffende garantievorderingen van de klant tegen ons belemmerd.
 4. Een garantie voor de staat van het gekochte product dan wel het maaksel in de zin van § 443 BGB moet uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden overgenomen.
 5. De aanspraak op vergoeding van gebreken vervalt bij natuurlijke slijtage of wanneer het voorwerp van levering zelfstandig, met name door de inbouw van vreemde onderdelen, is veranderd en het gebrek hiervan het gevolg is. De garantie vervalt bovendien als de klant zonder toestemming van ons het voorwerp van levering wijzigt of door derden laat wijzigen en het verhelpen van gebreken als gevolg daarvan onmogelijk is of onredelijk wordt bemoeilijkt. In elk geval komen de meerkosten voor het verhelpen van de gebreken als gevolg van de wijziging op rekening van de klant.
 6. De garantieperiode voor alle nieuwe toestellen is 24 maanden vanaf de levering. De garantieperiode voor vervangende toestellen, reserveonderdelen, toestellen uit het reparatie-uitwisselingsprogramma en fabrieksreparaties bedraagt 12 maanden. Deze termijnen gelden niet voor vorderingen tot schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons of onze plaatsvervangers, die in alle gevallen overeenkomstig de wettelijke bepalingen verjaren.
 7. Wij kunnen het verhelpen van gebreken weigeren zolang de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 8. Een retentierecht vanwege eventuele levergebreken tot en met de dubbele waarde van de kosten ter verhelping van de gebreken blijft hiervan onverlet.
 9. Overeenkomstig onderstaande nummers staan wij ervoor garant dat het voorwerp van levering vrij is van commerciële beschermingsrechten of auteursrechten van derden. Elke contractuele partij zal de andere contractuele partij direct schriftelijk informeren als tegenover hem vorderingen met betrekking tot de schending van dergelijke rechten geldend worden gemaakt.
 10. Wanneer het voorwerp van levering een commercieel beschermingsrecht of auteursrecht van een derde schendt, zullen wij naar keuze van ons en op kosten van ons het voorwerp van levering zodanig veranderen of vervangen dat er geen rechten van derden meer worden geschonden, maar het voorwerp van levering nog wel de contractueel overeengekomen functies heeft of zullen wij de klant door middel van sluiting van een licentieovereenkomst met de derde het gebruiksrecht verlenen. Mocht ons dit binnen een passende periode niet lukken, heeft de klant het recht op terugtreding van de overeenkomst dan wel op passende vermindering van de koopprijs. Eventuele vorderingen voor schadevergoeding van de klant zijn onderhevig aan de beperkingen van paragraaf G van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden.
 11. Bij wettelijke schendingen van door ons geleverde producten van andere fabrikanten zullen wij naar keuze van ons onze vorderingen tegen de fabrikant en leverancier op rekening van de klant laten gelden of aan de klant overdragen. Vorderingen tegen ons bestaan in deze gevallen naar de maatstaf van voornoemd nummer 10 alleen als de gerechtelijke handhaving van voornoemde vorderingen tegen de fabrikant en leverancier niet succesvol was of, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, uitzichtloos is. Tijdens de duur van het juridische geschil is de verjaring van de betreffende vorderingen van de klant tegen ons belemmerd.
 1. Onze aansprakelijkheid op schadevergoeding, om het even om welke juridische reden, met name omwille van onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, schending van de overeenkomst, schending van verplichtingen bij contractuele onderhandelingen of niet-toegestane hantering is, voor zover daarbij sprake is van schuld, volgens de maatstaf van deze paragraaf G beperkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of overige assistenten, voor zover het hierbij niet gaat om een schending van voor de overeenkomst wezenlijke verplichtingen. Wezenlijk voor de overeenkomst zijn de verplichting tot tijdige levering en installatie van het voorwerp van levering, de vrijheid van het voorwerp van juridische gebreken dan wel van zulke gebreken die het functioneren of de geschiktheid voor gebruik meer dan slechts onaanzienlijk beïnvloeden, alsmede advies-, beschermings- en zorgplichten waarmee de klant het voorwerp van levering overeenkomstig de overeenkomst kan gebruiken of waarmee de bescherming van lichaam of leven van personeel van de klant of de bescherming van diens eigendom tegen aanzienlijke schade wordt beoogd.
 3. Voor zover wij volgens voornoemd nummer 2 aansprakelijk zijn voor schadevergoeding, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die wij bij sluiting van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een schending van de overeenkomst hebben voorzien of die wij bij toepassing van due diligence hadden moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade die het gevolg zijn van gebreken van het voorwerp van levering, komen bovendien uitsluitend voor vervanging in aanmerking voor zover dergelijke schades bij beoogd gebruik van het voorwerp van levering te verwachten zijn.
 4. In het geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is onze plicht tot vervanging voor materiële schade en daaruit ontstane verdere vermogensschade per schadegeval beperkt tot de hoogte van de dekkingssom van onze aansprakelijkheidsverzekering, echter niet lager dan EUR 500.000,00.
 5. De voornoemde uitzonderingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in dezelfde omvang ten gunste van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en overige assistenten.
 6. Voor zover wij technische informatie verstrekken of adviserend actief worden en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de door ons verschuldigde, contractueel overeengekomen prestatie-omvang, vindt dit kosteloos en met uitsluiting van elke vorm van aansprakelijkheid plaats (hiervan onverlet blijft onze aansprakelijkheid volgens onderstaand nummer 7).
 7. De beperkingen van deze paragraaf G gelden niet voor onze aansprakelijkheid vanwege opzettelijk of grof nalatig gedrag, voor gegarandeerde uitrustingskenmerken, vanwege schending van leven, lichaam of gezondheid of volgens de productaansprakelijkheidswet.
 1. Oude apparaten (elektrische en elektronische apparaten) in de zin van de Duitse wet voor elektrische apparaten die na 13-08-2005 in Duitsland als nieuwe apparaten in de handel zijn gebracht, kunnen onder voorbehoud van de regelingen in de nummers 2 tot 4 bij ons worden ingeleverd. Wij behandelen of verwijderen deze oude apparaten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Voorwaarde voor de terugname van oude apparaten is dat deze op kosten en risico van de klant of gebruiker bij ons (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland) worden afgeleverd. Het afhalen van de oude apparaten of het inrichten van inzamelpunten vindt niet plaats. De demontage van oude apparaten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant of gebruiker. De klant is niet verplicht tot inlevering van oude apparaten bij ons.
 2. De kosten voor de afvoer zijn voor rekening van de klant. Dit geldt ook bij een inlevering volgens nummer 1. Wanneer de klant elektrische of elektronische apparaten van ons aan derden doorgeeft, dient hij de derden op contractuele wijze te verplichten de kosten voor de afvoer van deze elektrische of elektronische apparaten op zich te nemen en voor het geval van een nieuwe overdracht de betreffende verplichtingen de betreffende ontvanger op te leggen. Indien de klant derden, aan wie hij elektrische of elektronische apparaten van ons doorgeeft, niet contractueel tot het overnemen van de afvoerkosten en tot verdere verplichtingen verplicht, is de klant verplicht de kosten voor de afvoer van de geleverde elektrische of elektronische apparaten bij een retournering van het oude apparaat aan ons op zich te nemen en ons van daarmee in samenhang staande vorderingen van derden te vrijwaren.
 3. Uitgezonderd van retournering volgens nummer 1 zijn medische apparaten en diagnostische in-vitro-instrumenten waarbij mag worden verwacht dat ze vóór hun uiterlijke levensduur infectieus worden, met name zuigmachines, separatoren, amalgaamafscheiders, slangophangsystemen en combinaties van deze apparaten alsmede actieve implanteerbare medische apparaten. Eveneens uitgezonderd van een retournering volgens nummer 1 zijn onzelfstandige componenten van elektrische en elektronische apparaten, met name spoeleenheden, plaatskeuzekleppen en spittoonkleppen, voor zover deze geen onderdeel van een oud apparaat zijn.
 4. Indien een retournering volgens nummer 3 uitgesloten is of de klant besluit oude apparaten niet volgens nummer 1 aan ons over te dragen, is de klant verplicht de oude apparaten na gebruik op eigen kosten volgens de wettelijke voorschriften correct te verwijderen. De klant bevrijdt ons in zoverre van eventuele verplichtingen van derden.
 1. Plaats van uitvoering van beide delen van de overeenkomst is ons hoofdkantoor 74321 Bietigheim-Bissingen. Voor zover de klant handelaar is in de zin van het handelswetboek, rechtspersoon van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, wordt als exclusieve bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit de contractuele verhouding ontstane geschillen (inclusief alle processen met betrekking tot cheques, facturen, oorkonden) ons hoofdkantoor overeengekomen. Dit geldt ook voor gerechtelijke aanmaningsprocedures en voor personen die geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland hebben alsmede voor personen die na sluiting van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfslocatie naar het buitenland hebben verplaatst of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfslocatie op het tijdstip van de inleiding van de rechtsvordering onbekend is. Wij hebben echter het recht claims bij een wettelijke bevoegde rechtbank te vorderen.
 2. De juridische betrekkingen met de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het recht in de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-kooprecht.
 1. De klant is – onder voorbehoud van de overdracht van geldvorderingen conform § 354 A Duitse HGB – niet bevoegd tot de overdracht van afzonderlijke rechten van deze overeenkomst dan wel de gehele overeenkomst aan derden, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk onze schriftelijke toestemming verlenen.
 2. De niet-waarneming van een contractueel recht geldt niet als afzien van dit betreffende recht, tenzij dit de andere contractuele partij door de eigenaar van het recht uitdrukkelijk en schriftelijk wordt meegedeeld.
 3. Bestaande bewijslastbepalingen ten gunste van de klant blijven van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden onverlet.
 4. Mondelinge aanvullende afspraken bestaan niet. Afwijkende of aanvullende voorwaarden en wijzigingen van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden inclusief deze clausule omtrent de schriftelijke vorm of overige contractuele afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.