DÜRR DENTAL SE

Verkoopvoorwaarden

Verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden van DÜRR DENTAL SE

Stand januari 2018

 1. Wij leveren enkel overeenkomstig onze onderstaande verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden, ook wanneer bij vaste zakelijke relaties op een later moment niet meer uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen. Afwijkende voorwaarden van de klant hebben voor ons geen geldigheid. Het uitblijven van een reactie op orderbevestigingen die verwijzen naar afwijkende voorwaarden van de klant mag niet als toestemming worden opgevat. Door onze levering aan te nemen, accepteert de klant de exclusieve geldigheid van onze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden.
 2. Alle door ons opgestelde offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas als aangenomen, nadat ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Onze orderbevestiging is beslissend voor de inhoud van het contract, tenzij wij binnen 14 dagen na de datum van de orderbevestiging een schriftelijk verweer ontvangen; dit geldt niet als de orderbevestiging dusdanig van de bestelling afwijkt dat toestemming door de klant niet aannemelijk is.
 3. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte afspraken dienen schriftelijk te worden vastgehouden.
 4. Indien bij internationale zaken INCOTERMS worden overeengekomen, gelden bij sluiting van de overeenkomst de door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs opgestelde en gepubliceerde definities.
 1. Onze prijzen gelden af fabriek Bietigheim, exclusief verpakking, vracht en verzekering. Op de overeengekomen prijzen is in het binnenland de omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte van toepassing. De in het jaar van levering geldende prijs wordt in rekening gebracht.
 2. Onder voorbehoud van een orderbevestiging met een andere inhoud dienen onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum uitsluitend netto te worden voldaan. Reparaties en loonarbeid dienen in alle gevallen direct uitsluitend netto te worden voldaan.
 3. Bij leveringen aan klanten met een vestiging buiten de Bondsrepubliek Duitsland of bij leveringen die bedoeld zijn voor de export uit voornoemde gebieden, zijn wij gemachtigd de overhandiging van een onherroepelijk documentair krediet door een in het binnenland als borgsteller toegelaten Duitse bank of spaarbank te eisen en de goederen enkel na overhandiging van een documentair krediet te leveren.
 4. De acceptatie van wisselbrieven of cheques vindt enkel plaats in het kader van de betaling. Alle kosten en toeslagen voor de verdiscontering of de inning van wisselbrieven zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien na sluiting van de overeenkomst een verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant ontstaat of dreigt te ontstaan, die de betaling door de klant in gevaar brengt, zijn wij gemachtigd alle openstaande betalingen direct te vorderen. In dit geval hebben wij het recht, ongeacht de looptijd van aangenomen wisselbrieven, een contante betaling tegen retournering van de wisselbrieven te vorderen. Onze rechten uit § 321 BGB blijven onverlet.
 6. De klant heeft niet het recht om tegenover onze vorderingen een retentierecht te laten gelden of te salderen, voor zover de tegenvorderingen niet uitdrukkelijk door ons zijn erkend of rechtsgeldig zijn vastgesteld.
 7. Dürr Dental behoudt zich het recht voor de overeengekomen dienst via briefpost of elektronisch via e-mail in rekening te brengen.
 1. De verzending vindt altijd plaats op kosten en voor risico van de klant. De leveringen worden enkel indien uitdrukkelijk door de klant gewenst en op diens kosten tegen transportschade verzekerd.
 2. Het risico wordt op het moment van overdracht aan de vervoerder op de klant overgedragen, ook als het deelleveringen betreft. Indien afhalen door de klant is overeengekomen, wordt het risico al overgedragen op het moment dat de klant zijn bereidheid tot afhalen bekendmaakt.
 3. Geleverde producten dienen, ook wanneer ze onwezenlijke gebreken vertonen, door de klant te worden geaccepteerd. Dit laat zijn rechten uit paragraaf F. van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden onverlet.
 1. De inachtneming van tijden voor leveringen of diensten (levertijden, dus levertermijnen of -periodes) heeft het voldoen aan de contractuele plichten door de klant als voorwaarde. Levertermijnen beginnen daarom pas na ontvangst van onze orderbevestiging door de klant, echter niet vóór inwinning van door de klant aan te leveren documenten, informatie etc. en eveneens niet vóór de ontvangst van een overeengekomen zekerheid; in deze gevallen kunnen levertermijnen dienovereenkomstig worden uitgesteld. Na sluiting van de overeenkomst overeengekomen wijzigingen of uitbreidingen van de oorspronkelijke leverings- of prestatie-omvang leiden tot een billijke verlenging of verschuiving van de oorspronkelijke levertermijnen of -periodes.
 2. De levertijd geldt als nageleefd wanneer tot aan het verval ervan het te leveren product aan de vervoerder is overgedragen of de bereidheid tot afhalen werd meegedeeld. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover dit redelijk is voor de klant.
 3. Storingen van leveringen en diensten vanwege overmacht of als gevolg van arbeidsconflicten, overheidsinterventies, bedrijfsstoringen, problemen met de materiaalinkoop of energietoevoer dan wel als gevolg van andere onvoorspelbare, uitzonderlijke en onvrijwillige omstandigheden, of deze omstandigheden nu binnen ons bedrijf of bij één van onze subleveranciers optreden, leiden tot verlenging van de levertijd met de duur van de verhindering.
 4. Dit geldt niet voor gevallen waarin wij onze verplichting aangaande de levertijd ondanks de voorspelbaarheid van deze omstandigheden hebben geaccepteerd of geen mogelijke en redelijke maatregelen ter voorkoming of vermijding van een storing hebben genomen of gevallen waarin de verhindering door ons zelf veroorzaakt is. Overeenkomstig de voornoemde bepalingen zijn wij bovendien niet verantwoordelijk voor de genoemde omstandigheden wanneer deze tijdens een reeds bestaande vertraging optreden. Op deze bepalingen kunnen wij ons enkel beroepen, wanneer wij de klant het optreden en de verwachte duur van dergelijke storingen direct meedelen.
 5. Indien bij de klant schade ontstaat als gevolg van een vertraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn, heeft hij recht op schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot 1% voor elke volledige week van de vertraging - afzonderlijke dagen in delen - en tot maximaal 10% van de overeengekomen waarde. Onze aansprakelijkheid volgens paragraaf G. nummers 2 en 3 van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden blijft hiervan onverlet.
 1. Het voorwerp van levering blijft tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke overeenkomst met de klant ons eigendom (voorbehoudsproduct).
 2. Tot aan de overdracht van het eigendom dient de klant het voorbehoudsproduct tegen verlies, breuken, brand-, water- en overige schade te verzekeren. De klant draagt reeds nu al alle rechten uit de betreffende verzekeringsovereenkomsten alsmede zijn claims tegen hun verzekeraars aan ons over. Wij accepteren deze overdracht.
 3. De klant mag het voorbehoudsproduct niet verpanden of hypothekeren. Bij verpandingen, beslaglegging of overige beschikkingen dient de klant ons direct te informeren. Bij gedrag van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, met name bij uitblijvende betalingen, hebben wij het recht het voorbehoudsproduct na een aanmaning terug te nemen. Dat geldt ook wanneer bij de klant sprake is van overmatige schuldenlast of uitblijvende betaling, wanneer er een insolventieprocedure over zijn vermogen wordt gestart of wanneer er een andere wezenlijke verslechtering van zijn financiële situatie optreedt. De handhaving van het recht op eigendomsvoorbehoud alsmede een verpanding van het voorbehoudsproduct door ons gelden niet als ontbinding van de overeenkomst.
 4. De klant heeft het recht het voorbehoudsproduct in een goede gang van zaken tegen zijn normale voorwaarden door te verkopen. Voor het geval van doorverkoop worden reeds nu al de vorderingen van de klant uit de doorverkoop ter hoogte van onze factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) aan ons overgedragen. Wij nemen deze overdracht hiermee aan. Voor de inning van deze vorderingen is de klant ook na de overdracht gemachtigd. Wanneer betalingen door de klant uitblijven, wordt er een insolventieprocedure aangevraagd; wanneer bij de klant sprake is van overmatige schuldenlast, uitblijvende betaling of van een andere wezenlijke verslechtering van diens financiële situatie, vervalt het recht op doorverkoop en inning. In dit geval kunnen wij verder gebruikmaken van de door ons onverlet gebleven bevoegdheid de overgedragen vorderingen zelf te innen en van de klant eisen dat deze de overdracht aan zijn schuldenaars bekendmaakt. Ongeacht bovenstaande kunnen wij te allen tijde eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en diens schuldenaars meedeelt, alle informatie voor de inning bekendmaakt en de bijbehorende documenten overhandigt.
 5. Verwerking of omvorming van het voorbehoudsproduct door de klant worden altijd voor ons uitgevoerd. Wanneer het voorbehoudsproduct met andere voorwerpen wordt verwerkt die ons niet toebehoren, verkrijgen wij het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het voorbehoudsproduct ten opzichte van de andere verwerkte producten op het tijdstip van de verwerking. Voor het product dat uit de verwerking is ontstaan, geldt overigens hetzelfde als voor de andere voorbehoudsproducten (zie hierboven).
 6. Wanneer het voorbehoudsproduct met andere voorwerpen die ons niet toebehoren zodanig wordt geassembleerd dat het een wezenlijk onderdeel van een volledig product wordt, verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het voorbehoudsproduct ten opzichte van andere geassembleerde voorwerpen op het tijdstip van de assemblage. Wanneer de assemblage dusdanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden gezien, geldt als overeengekomen dat de klant ons naar rato mede-eigenaar maakt. De klant bewaart het op die manier ontstane mede-eigendom voor ons. De bepalingen betreffende de assemblage gelden op dezelfde wijze in het geval van vermenging. Voor de door vermenging of assemblage ontstane nieuwe zaken geldt overigens hetzelfde als voor andere voorbehoudsproducten (zie hierboven).
 7. Wij verplichten ons de ons toekomende verzekeringen in zoverre vrij te geven als hun waarde de te zekeren vorderingen met meer dan 20% overstijgt.
 1. De klant dient het voorwerp van levering direct na ontvangst zorgvuldig te controleren en eventuele claims op vergoedingen van gebreken direct na de constatering ervan schriftelijk van ons te vorderen.
 2. In geval van een gebrekkige levering of dienst heeft de klant naar keuze door ons recht op verhelpen van het gebrek dan wel op levering van een onberispelijk product/productie van een nieuw product (aanvullende prestatie). Wanneer de aanvullende prestatie door ons wordt geweigerd, mislukt, onredelijk is voor de klant of niet binnen een door de klant bepaalde, redelijke termijn plaatsvindt, kan de klant naar keuze een prijsverlaging vorderen of van de overeenkomst terugtreden dan wel bij een arbeidsovereenkomst volgens § 637 BGB het gebrek zelf verhelpen. Terugtreden van de overeenkomst is uitgesloten wanneer het gebrek verwaarloosbaar is. Verder zijn wij enkel aansprakelijk volgens paragraaf G van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden.
 3. Een garantie voor de staat van het gekochte product dan wel het maaksel in de zin van § 443 BGB moet uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden overgenomen.
 4. De aanspraak op vergoeding van gebreken vervalt bij natuurlijke slijtage of wanneer het voorwerp van levering zelfstandig, met name door de inbouw van vreemde onderdelen, is veranderd en niet kan worden uitgesloten dat het gebrek daar het gevolg van is.
 5. De aanspraak op vergoeding van gebreken verjaart in principe binnen 24 maanden na de levering. De aanspraak op vergoeding van gebreken van reservedelen, vervangende apparaten, producten uit ons vervangende reparatie-assortiment dan wel fabrieksreparaties verjaart binnen 12 maanden na de levering.
 6. Wij kunnen het verhelpen van gebreken weigeren zolang de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. Een retentierecht vanwege eventuele levergebreken tot en met de dubbele waarde van de kosten ter verhelping van de gebreken blijft hiervan onverlet.
 1. Wij zijn aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor claims conform de productaansprakelijkheidswet, voor garantie (uitgezonderd buiten de garantie liggende 174/D_2018 gevolgschade van gebreken) alsmede voor alle voorspelbare schade, waarbij ons opzet of grove nalatigheid te verwijten valt. Voor materiële schade als gevolg van enkelvoudige nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor zover wij in staat zijn dekking in het kader van onze bestaande aansprakelijkheidsverzekering te verkrijgen.
 2. Voor de verwijtbare schending van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst in de zin van § 307 al. 2 nr. 2 BGB zijn wij ook aansprakelijk in het geval van enkelvoudige nalatigheid, echter enkel voor de voorspelbare, typisch optredende schade. Onze aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de hoogte van de dekkingssom van onze aansprakelijkheidsverzekering, echter niet lager dan EUR 500.000.
 3. Verder zijn claims voor schadevergoeding door de klant vanwege schendingen van verplichtingen uit de contractuele verbintenis en uit verboden handelingen uitgesloten, met name wat betreft gevolgschade (inclusief gederfde winst).
 1. Wij nemen oude apparaten (elektrische en elektronische apparaten) in de zin van de Duitse wet voor elektrische apparaten die na 13-08-2005 in Duitsland als nieuwe apparaten in de handel zijn gebracht, onder voorbehoud van de regelingen in al. 2 kosteloos terug en behandelen of verwijderen deze oude apparaten op onze kosten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Voorwaarde voor de terugname van oude apparaten is dat de oude apparaten op kosten en risico van de klant of gebruiker bij ons (Höpfigheimer Straße 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland) worden afgeleverd. Het afhalen van de oude apparaten of het inrichten van inzamelpunten vindt niet plaats. De demontage van oude apparaten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant of gebruiker.
 2. Van de verplichtingen volgens alinea 1 uitgezonderd zijn oude apparaten waarin zich stoffen bevinden die schadelijk zijn voor de gezondheid, met name zuigmachines, separatoren, amalgaamafscheiders, slangophangsystemen en combinaties van deze apparaten. Eveneens uitgezonderd van de verplichtingen volgens alinea 1 zijn onzelfstandige componenten van elektrische en elektronische apparaten, met name spoeleenheden, plaatskeuzekleppen en spittoonkleppen. Indien wij geen verplichtingen volgens alinea 1 hebben, is de klant verplicht de oude apparaten na gebruik op eigen kosten volgens de wettelijke voorschriften correct te verwijderen of te behandelen. De klant bevrijdt ons in zoverre van eventuele verplichtingen volgens § 19 ElektroG en van claims van derden die daarmee samenhangen. Wanneer de klant elektrische of elektronische apparaten van ons aan derden doorgeeft, dient hij de derden op contractuele wijze te verplichten de oude apparaten na gebruik op eigen kosten volgens de wettelijke voorschriften correct te verwijderen of te behandelen en voor het geval van een nieuwe overdracht de betreffende verplichtingen de betreffende ontvanger op te leggen.
 1. Exclusieve plaats van uitvoering van beide delen van de overeenkomst is ons hoofdkantoor 74321 Bietigheim-Bissingen. Enkel de staatsrechtbanken zijn bevoegd. Voor zover onze klanten handelaren zijn in de zin van het Handelswetboek of juridische personen van het openbare recht, wordt Heilbronn als exclusieve bevoegde rechtbank overeengekomen. Dit geldt niet voor aanmaningsprocedures. Wij hebben echter het recht claims bij elke andere wettelijke bevoegde rechtbank te vorderen.
 2. De juridische betrekkingen met onze klanten zijn uitsluitend onderworpen aan het recht in de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-kooprecht.
 1. Bestaande bewijslastbepalingen ten gunste van de klant blijven van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden onverlet.
 2. Wijzigingen van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden of overige contractuele afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Indien afzonderlijke onderdelen van deze verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden door wettelijke bepalingen of een afzonderlijke overeenkomst komen te vervallen, laat dit de werkzaamheid van de overige bepalingen onverlet.