Hygien

DÜRR DENTAL Hygowater® – säkert är säkert

Rättssäker vattenhygien för behandlingsenheter

Hygowater® eliminerar mikroorganismer från behandlingsvattnet i dentala enheter och skyddar permanent mot biofilm i ledningarna. Vattnet filtreras och desinficeras genom elektrolys. Samtidigt efterlever Hygowater® alla rättsliga krav.

Riskkälla behandlingsvatten

Där det finns vatten finns det liv – ofta obemärkt i form av mikroorganismer och biofilm. För ägare av tandläkarmottagningar innebär det en risk som inte får underskattas. Den som driver en tandläkarmottagning är nämligen ansvarig för dricksvattenkvaliteten i behandlingsenheterna. För att utesluta infektioner genom bakterier i vattnet bör vattnet beredas innan det matas in i den dentala enheten. Här kommer DÜRR DENTAL och Hygowater® in i bilden.

Smart aktiveringsprincip

Effekten som Hygowater® har beror på en smart aktiveringsprincip – inte på hanteringen av desinfektionsmedel. Därmed är Hygowater® enkel att driva, säker att hantera, kostnadseffektiv och kräver inte mycket underhåll. Den pågående beredningen av behandlingsvattnet säkerställer att dricksvattenkvalitet alltid är tillgänglig och att ingen ytterligare desinfektion krävs.

Hightech-process mot partiklar och mikroorganismer

Hygowater® står för en unik kombination av tekniker. I en finjusterad processkedja filtreras partiklar stegvis bort från vattnet och vissa kemiska föreningar adsorberas med aktivt kol. Hygowater® omvandlar de salter som finns i vattnet till en desinficerande underklorsyrlighet genom elektrolys. I en särskild reaktionszon avlägsnas kvarvarande bakterier, ett efterplacerat ultrafilter filtrerar behandlingsvattnet en gång till innan det når behandlingsenheten.


Fördelar
Tyst

Enkel användning och enkelt handhavande, låg ljudnivå

Kemikaliefri

Ingen hantering av kemiska medel: efterlevnad av minimeringskravet i dricksvattenförordningen

Skyddande

Minimerar infektionsrisken för patient och användare

Säker

Ingen risk för under- eller överdosering av halten av aktivt klor